Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - So sánh hai phân số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
406
lượt xem
38
download

Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - So sánh hai phân số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án tóan khối tiểu học - Gíao án Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - So sánh hai phân số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - So sánh hai phân số

  1. TOÁN LUY N T P CHUNG I . M c tiêu Giúp HS c ng c v : - so sánh hai phân s - tính ch t cơ b n c a phân s II .Các ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Bài cũ : - Nêu cách so sánh hai phân s khác m u s ? - 1 HS tr l i . - Nêu cách so sánh hai phân s có t s b ng nhau ? - 1 HS tr l i . - so sánh hai phân s 3 3 2 5 và ; và - 1HS lên b ng làm 5 7 3 7 - C l p làm vào v 2. Bài m i : - GV gi i thi u bài, ghi GV t ch c cho HS t làm bài r i ch a bài Bài 1 : - GV g i 1 HS nêu yêu c u - 1 HS nêu yêu c u
  2. - GV cho HS làm bài - GV ch a bài k t h p cho HS tr l i 1 s câu h i - 3 HS làm b ng - HS ôn l i cách so sánh phân s . c l p làm vào v Bài 2 : 9 11 < ; 14 14 - g i 1 HS c 4 4 14 < ;
  3. nhau nên k t qu b ng 1 1 3 9 x8 x5 - GV ch a bài b) = 6 x 4 x15 3 . C ng c : 3 x3 x 4 x 2 x5 =1 3 x 2 x 4 x5 x3 - Mu n so sánh hai phân s khác m u s ta làm 9 x8 x5 như th nào ? ho c 6 x 4 x15 4- D n dò : = 9 x8 x5 = 3 x 2 x 4 x5 x3 - H c thu c các qui t c . 9 x8 x5 =1 9 x8 x5 - Làm bài 3b vào ti t t h c . - Chu n b bài luy n t p chung . - H c sinh tr l i .
  4. TOÁN LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : Giúp HS c ng c v : - D u hi u chia h t cho 0,3,5,9; khái ni m ban u c a phân s , tính ch t cơ b n c a phân s , qui ng m u s hai phân s , so sánh các phân s . - M ts c i m c a hình ch nh t , hình bình hành . II Các ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1-Bài cũ : - HS tr l i . - Nêu d u hi u chia h t cho 2,3,5,9 . - HS tr l i . - Nêu tính ch t cơ b n c a phân s . - M t HS lên b ng làm , c l p làm vào v - Vi t các phân s theo th t t bé nl n nháp. 6 9 12 ; ; 20 12 32 3 .Bài m i : - GV gi i thi u bài , ghi . - GV t ch c hư ng d n h c sinh làm l n lư t t ng bài . Bài 1
  5. - GV ch a bài và nêu câu h i khi tr l i HS ôn l i d u hi u chia hêt cho 2,3,5,9 . M t HS c yêu c u bài Bài 2 : -HS làm b ng con.. K t - GV g i m t hs c . qu - GV g i m t hs nêu yêu c u a)752 ho c 754,756,758 b)750 c)756 - M t HS c . - M t HS nêu l i yêu c u c a . - -HS làm bài vào v . Bài 5 : K t qu 14 17 a) b) - GV v hình lên b ng 31 31 - GV g i ý : - C nh AB và CD thu c hai c nh i di n c a hình nào ? - M t HS c -M t - Tương t c nh DA và BC thu c hai c nh i HS nêu yêu c u . di n c a hình nào ? - HS quan sát - GV ch a bài . -HS tr l i . 3 .C ng c : - Th nào là hình bình hành .
  6. 4 .D n dò : - Làm bài 3,4 vào ti t t h c. -HS làm bài vào v . - Chu n b bài luy n t p chung . - HS tr l i .
Đồng bộ tài khoản