Tóan - LUYỆN TẬP HÌNH HỌC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
3
download

Tóan - LUYỆN TẬP HÌNH HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết góc nhọn ,góc vuông, góc tù , góc bẹt. - Nhận biết đường cao của hình tam giác . - Vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trước. - Xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. - Thước thẳng có vạch chia xăng- ti- mét và ê-ke cho gv và hs .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP HÌNH HỌC

  1. Toán ( 46) LUY N T P IM c tiêu: Giúp hs c ng c v : - Nh n bi t góc nh n ,góc vuông, góc tù , góc b t. - Nh n bi t ư ng cao c a hình tam giác . - V hình vuông, hình ch nh t có dài cho trư c. - Xác nh trung i m c a o n th ng cho trư c. II dùng h c t p : - Thư c th ng có v ch chia xăng- ti- mét và ê-ke cho gv và hs . III Các ho t ng d y và h c : Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ :Goi 2 hs lên b ng v hình - 2 hs lên b ng th c hi n , dư i vuông ABCD có c nh dài 5 dm , tính chu vi và l p hs làm v nháp . di n tích hình vuông ABCD. - Ch a bài , nh n xét cho i m hs. - Hs l ng nghe 2. Bài m i : 2.1Gi i thi u bài :Gi toán hôm nay các em s ư c c ng c các ki n th c v hình h c ã h c . A A B -a) Góc vuông nh A c nh AB, 2.2 Hư ng d n hs luy n t p : M AC Bài t p 1: B C góc nh n nh Bc nh BA, BC D C - Gv v lên b ng hai hình a, b trong bài t p , yêu góc nh n nh C c nh CA, CB; c u hs ghi tên các góc vuông, góc nh n , góc tù , góc nh n nh B c nh BM, BC
  2. góc b t có trong m i hình . góc nh n nh B c nh BA, BM góc nh n nh Mc nh MB, MA góc tù nh M c nh MB,MC góc b t nh M c nh MA, MB - ư ng cao c a tam giác ABC là AB và AC Bài 2: - Vì ư ng th ng AB là ư ng - Yêu c u hs quan sát hình v nêu tên ư ng cao th ng h t nh Ac a tam giác c a hình tam giác ABC và vuông góc v i c nh BC + Vì sao AB ư c g i là ư ng cao c a hình tam - Hs tr l i tương t giác ABC ? - H i tương t v i ư ng cao CB. - Vì ư ng th ng Hh t nh A -Gv k t lu n :Trong tam giác có m t góc nhưng không vuông góc v i vuôngthì hai c nh c a góc vuông là hai ư ng c nh BC cao c a hình tam giác - 1 hs lên b ng v và nêu các - H i : T i sao AH không ph i là ư ng cao c a bư c v , c l p v vào v . hình tam giác Bài 3 : - 1 hs l n b ng v theo ơn v o - Yêu c u hs t v hình vuông ABCD có c nh là dm ; c l p v vào v dài 3cm, sau ó g i hs nêu rõ t ng bư c v c a mình - Hs v a v trên b ng v a nêu - Gv nh n xét và cho i m . - 1 hs nêu trư c l p , c l p nh n xét Bài 4 : Dùng thư c th ng có v ch chia - Yêu c u hs t v hình ch nh t ABCD có chi u cm, t v ch s 0 c a thư c dài AB= 6 cm, chi u r ng AD = 4 cm trùng v i i m A, thư c trùng - Yêu c u hs nêu rõ các bư c v c a mình v i canh AD. Tìm v ch s 2 trên
  3. - Yêu c u hs nêu cách xác nh trung i m M thư c và ch m m t i m . i m c a c nh AD ó là trung i m c a c nh AD. A B -Hs th c hi n yêu c u . M N D C - Yêu c u hs t xác nh trung i m N c a c nh BC, sau ó n i M và N + Hãy nêu tên các hình ch nh t có trong hình v ? + Hãy nêu tên các c nh song song v i AB. 3 C ng c , d n dò ; T ng k t gi h c, d n dò hs chu nb bài sau.
  4. Toán (47 ) LUY N T P CHUNG I.M c tiêu :Giúp hs c ng c v : - Th c hi n c ng tr các s t nhiên có nhi u ch s . - Áp d ng tính ch t giao hoán và k t h p c a phép c ng tính giá tr c a bi u th c b ng cách thu n ti n nh t . - V hình vuông , hình ch nh t - Gi i bài toán có liên quan n tìm hai s khi bi t t ng và hi u c a chúng . II dùng d y - h c : Thư c th ng có v ch chia xăng-ti- mét và ê- ke ( cho gv và hs ) III Các ho t ng d y và h c : Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ :G i 2 hs lên b ng, 1em v hình - 2 hs lên b ng th c hi n , c l p theo ch nh t có chi u dài 4 dm,chi u r ng 3 dõi, nh n xét . dm,1em v hình vuông c nh 4 dm và tính di n tích c a m i hình . - Gv nh n xét , cho i m . - Hs l ng nghe 2 . Bài m i : 21 Gi i thi u bài : - Hai hs lên b ng làm bài , c l p làm - Gv nêu yêu c u , m c tiêu gi h c v . 2.2 Hư ng d n luy n t p - Hs nh n xét bài c a b n. Bài 1: -Gv g i hs nêu yêu c u bài t p sau ó t làm +Tính giá tr c a bi u th c b ng cách
  5. bài . thu n ti n nh t - Yêu c u hs nh n xét bài làm c a b n trên + Ta áp d ng tính ch t giao hoán và b ng c v cách t tính và th c hi n phép k t h p c a phép c ng. tính - Hai hs nêu . - Gv nh n xét và cho i m. - 2 hs làm b ng , c l p làm v Bài 2: +Bài t p yêu c u chúng ta làm gì? - 1em c ,c l p c th m + tính ư c giá tr c a bi u th c a, b b ng - Hs quan sát hình . cách thu n ti n chúng ta áp d ng nh ng tính +Có chung c nh BC. ch t nào ? - Là 3 cm -G i hs nêu qui t c v tính ch t giao hoán ,tính ch t k t h p c a phép c ng. - HS v hình, sau ó nêu các bư c v . -Yêu c u hs làm bài . - Gv nh n xét và cho i m. - c nh DH vuông góc v i AD,BC, IH Bài 3: -HS làm vào v . - Yêu c u hs c . c) Chi u dài hình ch nh t AIHD là: - Yêu c u hs quan sát hình trong sgk 3 x 2 = 6 (cm) +Hình vuông ABCD và hình vuôngBIHC có Chu vi hình ch nh t AIHD là: chung c nh nào? (6+3) x 2 = 18 (cm) - V y dài c nh c nh c a hình vuông - M t hình ch nh t có n a chu vi là BIHC là bao nhiêu ? 16 cm, chi u dài hơn chi u r ng là 4 - GV yêu c u h c sinh v ti p hình vuông cm. Tính di n tích c a hình ch nh t BIHC. ó. - GV h i: C nh DH vuông góc v i nh ng - Bi t ư c s o chi u dài và chi u c nh nào ? r ng c a hình ch nh t. - Tính chu vi hình ch nh t AIHD. -Cho bi t n a chu vi là 16cm và chi u
  6. dài hơn chi u r ng 4 cm - Bi t ư c t ng c a s o chi u dài và chi u r ng. Bài 4 - D a vào bài toán tìm hai s khi bi t -GV g i m t hs c trư c l p t ng và hi u c a hai s ó ta tính ư c chi u dài và chi u r ngc a hình - Mu n tính ư c di n tích c a hình ch ch nh t. nh t chúng ta ph i bi t ư c gì? - M t hs lên b ng làm bài,hs c l p -Bài toán cho bi t gì? làm vào v . - Bi t ư c n a chu vi c a hình ch nh t t c Bài gi i là bi t ư c gì? Chi u r ng hình ch nh t: -V y có tính ư c chi u dài và chi u r ng (16 – 4) : 2 = 6(cm) không? D a vào bài toán nào tính? Chi u dài hình ch nh t là : 6 + 4 = 10 (cm) Di n tích hình ch nh t ó là: 10 x 6 = 60 (cm2) S : 60 cm2 - GV nh n xét và cho i m HS 3. C ng c d n dò: - GV t ng k t gi h c, d n dò hs v nhà ôn t p.
  7. Toán tc ( 20) LUY N T P I M c tiêu : C ng c v các ki n th c v : - Bi u th c có ch a ch : - S trung bình c ng - Gi i toán tìm hai s khi bi t t ng và hi u c a chúng . IICác ho t ng d y và h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ : Cho ví d v bi u th c có ch a 2 ch , 3 ch - Hs xung phong tr l i - Mu n tính giá tr c a bi u th c ch a ch ta làm th nào? -Mu n tìm s trung bình c ng c a nhi u s ta làm th nào ? 2 Luy n t p : - Hai hs làm b ng, c l p làm v Bài 1 : Tính giá tr c a bi u th c a x 8 +b a) V i a = 43, b = 24 b) V i a = b = 54 - H i hs làm b ng , l p làm v . G i hai hs lên b ng làm bài . - Nh n xét , ch m ch a . - 1 hs c Bài 2: - Tìm ư c t ng c a 3 s . Tìm s trung bình c ng c a các s sau: - L y t ng tr i hai s ã bi t .
  8. a) 32, 48, 26 và 18 - M t hs làm b ng, c l p làm v b)132, 249 và 69 G i hai hs làm b ng - Hư ng d n hs ch m ch a . Chu vi hcn là180m,dàihơn r ng8m Bài 3: - Tính di n tích hình ch nh t. Trung bình c ng c a 3 s là 78. Trong ó có hai s là 34 và 65. Tìm s còn l i ? -S o chi u dài nhân v i s o chi u r ng. - Bi t ư c trung bình c ng c a 3 s ta bi t ư c - Tính chi u dài và chi u r ng ta s tìm ư c gì ? - Hi u c a dài và r nglà 8mvà bi t chu vi hcn - ã bi t ư c t ng c a 3 s , ã bi t hai s , mu n tìm s còn l i ta làm th nào ? - Tính ư c n a chu vi t c là t ng chi u dài và chi u r ng -Yêu c u hs làm bài - Tìm hai s khi bi t t ng và hi u - Hd n ch m ch a Bài4 : - 1 em làm b ng, c l p làm v Hình ch nh t có chu vi là 180m. Chi u dài hơn chi u r ng 8m. Tính di n tích hình ch nh t ó ? - G i hs c -Bài toán ã cho ta i u gì ? - Bài toán yêu c u ta làm gì ? - Mu n tính di n tích hình ch nh t ta làm th nào? - V y trư c khi tính di n tích hình ch nh t ta ph i tìm gì ?
  9. Ta ã bi t gì v chi u dài và chi u r ng? - Bi t chu vi hình ch nh t,ta s tính ư c gì ? - Tìm chi u dài và chi u r ng khi bi t t ng và hi u c a chúng, bài toán này thu c d ng toán gì ? - G i hs nh c l i cách gi i bài toán tìm hai s khi bi t t ng và hi u - Yêu c u hs làm bài - Yêuc u hs i v ch m chéo 3 C ng c , d n dò : Nh n xét gi h c , tuyên dương hs ho t ng t t.
Đồng bộ tài khoản