Tóan - LUYỆN TẬP - Tính chất giao hóan

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
5
download

Tóan - LUYỆN TẬP - Tính chất giao hóan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Củng cố kiến thức đã học về tính chất giao hoán , kết hợp của phép nhân và cách nhân một số với một tổng ( hoặc hiệu ) + Thực hành tính toán, tính nhanh. + Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP - Tính chất giao hóan

  1. TOÁN LUY N T P I / M C TIÊU : Giúp HS : + C ng c ki n th c ã h c v tính ch t giao hoán , k t h p c a phép nhân và cách nhân m t s v i m t t ng ( ho c hi u ) + Th c hành tính toán, tính nhanh. + Tính chu vi và di n tích c a hình ch nh t II / CHU N B B ng ph III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 HS ch a bài G i 2 HS lên ch a bài Tính b ng cách thu n ti n
  2. GV nh n xét 12 x 156 – 12 x 56 2 Bài m i: GV ghi lên b ng HS nh c l i Bài 1 : 1 HS lên b ng làm c l p làm v HS áp d ng tính ch t nhân m t s Bài a=7686, Bài b =9184 v i m t t ng ( ho c hi u) GV nh n xét ghi i m Bài 2: H iBài t p a yêu c u làm gì? + Tính giá tr c a bi u th c b ng cách thu n ti n GV vi t: 134 x 4 x 5 HS th c hi n Hư ng d n cách làm 134 x 4 x 5 = 120 x 20 = 2680 1 HS lên b ng làm GV vi t :145 x 2 + 145 x 98 145 x 2 + 145 x 98 = 145 x (2+98) = 145 x 100 = 14500 GV nh n xét + C l p làm v
  3. Bài 3: Yêu c u HS áp d ng tính ch t nhân 3 HS lên b ng m i HS làm m t m t s v i m t t ng (ho c hi u) ph n bài a/ 217 x 11 = 2387 217 x 9 = 1953 bài b/ 413 x 21 = 8673 413 x 19 = 7847 bài c/ 1234 x31 = 38254 Bài 4/ G i HS c 1234 x 29 = 35786 HS t làm bài C l p làm vào v Gi i: Chi u r ng c a sân v n ng: 180 : 2 = 90 (m) Chu vi c a sân v n ng ( 180 + 90 ) x 2 = 540 (m) GV nh n xét ghi i m Di n tích c a sân v n ng
  4. 3/ C ng c , d n dò: 180 x 90 = 16200 (m2) Nh n xét ti t h c , chu n b bài sau. áp s : 16200 m2 TOÁN NHÂN V i S CÓ HAI CH S I / M C TIÊU: Giúp HS: + Bi t th c hi n nhân v i s có hai ch s . + Nh n bi t tích riêng th nh t và tích riêng th hai trong phép nhân v i s có hai ch s . + Áp d ng phép nhân gi i các bài toán có liên quan. II / CHU N B : B ng ph . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: M t b p ăn có 45 bao g o , m i bao ng 50 kg g o .B p ã n u h t 15 G i HS lên b ng làm bao. H i b p ăn còn l i m y t g o?
  5. Gi i: S t g o còn l i là: (45 – 15) x 50 =1500( kg )= 15 (t ) áp s : 15 t GV nh n xét ghi i m 2 Bài m i: Gi i thi u HS nh c l i . GV ghi lên b ng HS tính: GV vi t: 36 x 23 36 x 23 = 36 x (20 + 3) Yêu c u HS áp d ng tính ch t m t = 36 x 20 + 36 x 3 s nhân v i m t t ng tính = 720 + 108 = 828 GV: tính 36 x 23 ta ph i th c hi n hai phép nhân là 36 x 20 và 36 x3 sau ó th c hi n m t phép tính c ng 720 + 108 như v y r t m t công tránh th c hi n nhi u bư c ta ti n hành t tính nhân theo c t d c. Em
  6. nào có th t tính 36 x 23? 1 HS lên b ng t tính . C l p làm v nháp GV: Nêu cách t tính theo c t d c và hư ng d n th c hi n + HS theo dõi GV yêu c u HS t tính và th c hi n l i phép nhân 36 x 23 1 HS lên b ng l p làm b ng con. Yêu c u HS nêu l i t ng bư c nhân. Luy n t p: HS nêu như SGK Bài 1: Bài t p yêu c u làm gì? HS làm vào v + t tính r i tính. L p làm vào v 86 x 53 =4558, 33x 44 = 1452 Bài 2:Bài yêu c u ta làm gì? 157 x 24 = 3768 , 1122 x 19 = Chúng ta ph i tính giá tr c a bi u 21318 th c 45 x a v i nh ng giá tr nào c a + Tính giá tr c a bi u th c 45 x a a?
  7. +Mu n tính giá tr c a bi u th c 45 x + V i a = 13, a = 26, a = 39. a v i a = 13 ta làm như th nào? + Thay ch a = 13 r i th c hi n GV nh n xét ghi i m. phép nhân Bài 3: 1 HS lên b ng c l p làm v . G i HS c L p t làm Gi i: S trang c a 25 v cùng lo i là: GV ch a bài. 48 x 25 = 1200 (trang ) 3 C ng c , d n dò: áp s : 1200 trang Nh n xét
  8. TOÁN LUY N T P I / M C TIÊU : Giúp HS c ng s v : + Th c hi n phép nhân v i s có hai ch s . + Áp d ng nhân v i s có hai ch s gi i các bài toán có liên quan. II / CHU N B : B ng ph . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: HS th c hi n phép nhân G i 2 HS lên b ng 89 x 16 , 78x 32 GV nh n xét 2 Bài m i:
  9. GV gi i thi u ghi lên b ng HS nh c l i . Luy n t p: Bài 1: Yêu c u HS t t tính r i làm 3 HS lên b ng.l p làm vào v 17 x 86 = 1462, 428 x 39 = 16692 2057 x 23 = 47311 Bài 2: GV k b ng như SGK H i: Làm th nào tìm ư c s + Thay giá tr c a m vào bi u th c i n vào ô tr ng trong b ng m x 78 tính. HS t làm vào v Bài 3: G i 1 HS c . HS làm vào v . Yêu c u HS t làm áp s : 108 000 (l n) Bài 4/
  10. 1 HS c l p làm vào v HS làm bài 4 GV nh n xét áp s : 166600 ( ng) Bài 5/ HS t làm HS làm bài5 áp s : 570 (HS) 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản