Toán Luyện tập tuần 12 phần tt

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
3
download

Toán Luyện tập tuần 12 phần tt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Nắm được tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân. 2. Kĩ năng: - Củng cố về nhân một số thập với một số thập phân. - Củng cố kỹ năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính toán, cẩn thận, chính xác, say mê học toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán Luyện tập tuần 12 phần tt

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Naém ñöôïc tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân caùc soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: - Cuûng coá veà nhaân moät soá thaäp vôùi moät soá thaäp phaân. - Cuûng coá kyõ naêng ñoïc vieát soá thaäp phaân vaø caáu taïo cuûa soá thaäp phaân. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh tính toaùn, caån thaän, chính xaùc, say meâ hoïc toaùn. II. Chuaån bò: + GV: Baûng phuï. + HS: Baûng con, Vôû baøi taäp, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi nhaø. 1’ - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø - Lôùp nhaän xeùt. cho ñieåm. 30’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh böôùc ñaàu naém ñöôïc tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân caùc
  3. soá thaäp phaân. - Hoïc sinh ñoïc ñeà. Phöông phaùp: Ñaøm - Hoïc sinh laøm baøi, söûa thoaïi, buùt ñaøm, thi tieáp baøi. söùc. Baøi 1a: - Nhaän xeùt chung veà keát _GV keû saün baûng phuï quaû. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh ñoïc ñeà. sinh ñoïc ñeà baøi. - Hoïc sinh laøm baøi. • Giaùo vieân höôùng daãn - Hoïc sinh söûa baøi. ( 2, 5 x 3, 1) x 0, 6 = 4, 65 2, 5 x ( 3, 1 x 0, 6 ) = 4, 65 Baøi 2: _GV neân cho HS nhaän
  4. xeùt phaàn a vaø phaàn b ñeàu coù 3 soá laø 28,7 ; 34,5; 2, 4 nhöng thöù töï thöïc Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. hieän caùc pheùp tính khaùc nhau neân keát quaû tính khaùc nhau Giaùo vieân choát laïi: thöù töï - Hoïc sinh ñoïc ñeà. thöïc hieän trong bieåu thöùc.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh giaûi baøi - Hoïc sinh toùm taét: 1 giôø : toaùn vôùi soá thaäp phaân. 12,5 km Phöông phaùp: Ñaøm 2,5 thoaïi, buùt ñaøm. giôø: ? km Baøi 3: - Hoïc sinh giaûi. • Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Söûa baøi. sinh ñoïc ñeà. • Giaùo vieân gôïi môû ñeå Hoaït ñoäng caù
  5. hoïc sinh phaân tích ñeà, nhaân. toùm taét. • Giaûi toaùn lieân quan ñeán caùc pheùp tính soá thaäp 400,07  2,02 ; 3200,5  phaân. 1’ 1,01  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Phöông phaùp: Ñaøm - Lôùp nhaän xeùt. thoaïi, thöïc haønh. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi quy taéc nhaân moät soá thaäp vôùi moät soá thaäp phaân. - Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thi ñua giaûi toaùn
  6. tieáp söùc. - Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø 1b , 3/ 61. - Chuaån bò: “Luyeän taäp chung”. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản