Toán luyện tập tuần 4

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
3
download

Toán luyện tập tuần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh củng cố, rèn ki năng giải bài toán liên quan đến ti lệ 2. Kĩ năng:Rèn học sinh xác định dạng toán nhanh, giải đúng, chính xác, khoa học. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh say mê học Toán. Vận dụng dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập tuần 4

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh cuûng coá, reøn kiõ naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tiû leä 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh xaùc ñònh daïng toaùn nhanh, giaûi ñuùng, chính xaùc, khoa hoïc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh say meâ hoïc Toaùn. Vaän duïng daïng toaùn ñaõ hoïc vaøo thöïc teá cuoäc soáng ñeå tính toaùn. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - Baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp - Saùch giaùo khoa - Nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Kieåm tra caùch - 2 hoïc sinh giaûi daïng toaùn tyû leä - Hoïc sinh söûa baøi 3 (SGK) - Laàn löôït hoïc sinh neâu - Lôùp nhaän xeùt toùm taét - Söûa baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc oân taäp, giaûi caùc baøi toaùn daïng tyû leä qua tieát "Luyeän taäp".
  3. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Luyện tập - Hoaït ñoäng caù nhaân Mục tiêu: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá, reøn kyõ naêng giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán tiû leä (daïng ruùt veà ñôn vò ) Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 1: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Neâu sinh ñoïc ñeà baøi toùm taét - Hoïc sinh giaûi Giaûi Mua moät quyeån vôû thì heát :
  4. 24000 : 12 = 2000 (ñoàng) Mua 30 quyeån vôû thì heát : 2000  30 = 60000 (ñoàng) Ñaùp soá : 60000 ñoàng  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi "Ruùt veà ñôn vò" 11’ * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng phân tích đề toán có lời văn Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 2: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà sinh ñoïc ñeà baøi baøi
  5. - Giaùo vieân gôïi môû ñeå hoïc - Phaân tích ñeà sinh phaân tích ñeà, toùm taét -Neâu toùm taét ñeà, giaûi - Hoïc sinh laøm baøi 2 taù buùt chì laø 24 buùt chì - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu phöông phaùp giaûi "Duøng tæ soá" Giaûi 2 taù buùt chì goàm coù : 12  2 = 24 (caùi) 8 caùi so vôùi 24 caùi thì baèng : 8 : 12 = 1/3 Mua 8 caùi buùt chì thì phaûi traû : 30000  1/3 = 10000 (ñoàng)
  6. Ñaùp soá : 10000 ñoàng  Giaùo vieân choát laïi 8’ * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân Mục tiêu: Giúp HS phân biệt cách giải rút về đơn vị - dùng tỉ số Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 3: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh ñoïc ñeà sinh ñoïc ñeà - Giaùo vieân gôïi môû ñeå hoïc - Hoïc sinh toùm taét sinh phaân tích ñeà, toùm taét, - Hoïc sinh giaûi baèng caùch “ giaûi ruùt veà ñôn vò “ - Hoïc sinh söûa baøi
  7. Giaûi Moãi oâ toâ chôû ñöôïc : 120 : 3 = 40 (hoïc sinh) Soá oâ toâ ñeå chôû hoïc sinh ñôït thöù hai laø 160 : 40 = 4 (oâ toâ) Ñaùp soá : 4 oâ toâ 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi - Hoïc sinh neâu laïi 2 daïng - Thi ñua giaûi baøi taäp nhanh toaùn tiû leä: Ruùt veà ñôn vò - Tiû soá 1’ 5. Toång keát - daën doø:
  8. - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: OÂn taäp vaø boå sung veà giaûi toaùn - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản