Toán luyện tập tuần 5

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
104
lượt xem
1
download

Toán luyện tập tuần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố các đơn vị đo độ dài, đo khố lượng, và các đơn vị đo diện tích đã được học. 2. Kĩ năng: - Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. - Tính toán trên các số đo độ dài, đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan. - Vẽ hình chữ nhật theo điều kiện đã cho trước. 3. Thái độ: Giúp học sinh thích học toán, thích làm các bài tập về đổi đơn vị đo khối lượng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập tuần 5

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc ñôn vò ño ñoä daøi, ño khoá löôïng, vaø caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ ñöôïc hoïc. 2. Kó naêng: - Tính dieän tích hình chöõ nhaät, hình vuoâng. - Tính toaùn treân caùc soá ño ñoä daøi, ño khoái löôïng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. - Veõ hình chöõ nhaät theo ñieàu kieän ñaõ cho tröôùc. 3. Thaùi ñoä: Giuùp hoïc sinh thích hoïc toaùn, thích laøm caùc baøi taäp veà ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK, nhaùp.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: OÂn taäp baûng ñôn vò ño khoái löôïng - Giaùo vieân kieåm tra teân - HS laàn löôït söûa baøi goïi, moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng  Giaùo vieân nhaän xeùt cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp - Hoâm nay, chuùng ta cuûng
  3. coá, oân taäp caùc baøi taäp veà ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng vaø giaûi baøi taäp cô baûn lieân quan veà dieän tích qua tieát “Luyeän taäp” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 12’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng nhoùm baøn daãn hoïc sinh cuûng coá laïi caùch tính dieän tích hình chöõ nhaät, dieän tích hình vuoâng, caùch ñoåi caùc ñôn vò ño ñoä daøi, ño dieän tích, ño khoái löôïng. Muïc tieâu: HS naém ñöôïc caùch tính S. HCN, S. HV, ñoåi ñôn vò ño
  4. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 1: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Neâu toùm taét sinh thaûo luaän tìm caùch - Hoïc sinh giaûi giaûi Caû hai tröôøng ñaõ thu gom ñöôïc soá giaáy vuïn laø : 1taán 300kg + 2 taán 700kg = 3 taán 1000kg = 4 taán Moãi taán giaáy vuïn saûn xuaát ñöôïc : 50000 : 2 = 25000 (cuoán vôû) 4 taán giaáy vuïn saûn xuaát ñöôïc : 25000  4 = 100000
  5. (cuoán vôû) Ñaùp soá : 100000 cuoán vôû 18’ * Hoaït ñoäng 2: Oân toaùn - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi ñoá Muïc tieâu: Reøn HS giaûi toaùn coù lôøi vaên Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, ñoäng naõo, thöïc haønh  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân tích ñeà - Giaùo vieân höôùng daãn HS - Neâu toùm taét ñoåi 120 kg = 120000 g - Hoïc sinh giaûi vaø söûa baøi 120 kg = 120000 g Con ñaø ñieåu caân naëng gaáp con chim saâu:
  6. 120000 : 60 = 2000 (laàn) Ñaùp soá : 2000 laàn 9’ * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Reøn HS phaân tích ñeà Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 3: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân tích ñeà - Giaùo vieân gôïi môû höôùng - Hoïc sinh neâu laïi coâng daãn hoïc sinh tính dieän tích thöùc tính dieän tích HCN vaø HCN ABCD vaø HV HV- Hoïc sinh söûa baøi CEMN Dieän tích hình chöõ nhaät laø : 14  6 = 84 (cm2) Dieän tích hình vuoâng laø :
  7. 7  7 = 49 (cm2) Dieän tích hình caàn tìm laø : 84 + 49 = 183 (cm2) Ñaùp soá : 183 cm2  Baøi 4: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Giaùo vieân gôïi môû ñeå hoïc - Hoïc sinh thöïc haønh, veõ sinh veõ hình hình vaø tính dieän tích  thöïc haønh caâu b - Xem 1 oâ ly laø 1dm - 2 hoïc sinh leân baûng veõ hình - Taêng chieàu daøi bao nhieâu - Hoïc sinh söûa baøi dm giaûm chieàu roäng baáy Hình chöõ nhaät ABCD goàm nhieâu dm. : 4  3 = 12 (oâ vuoâng)
  8. Vieát 12 thaønh tích cuûa hai soá (khaùc 4 vaø 3) : 12 = 6  2 Vaäy ta coù theå veõ hình chöõ nhaät MNPQ coù caïnh daøi baèng 6 caïnh oâ vuoâng vaø caïnh ngaén baèng 2 caïnh oâ vuoâng  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm (thi ñua Nhaéc laïi noäi dung vöøa hoïc tieáp söùc) - Thi ñua ghi coâng thöùc tính dieän tích hình vuoâng vaø dieän tích hình chöõ nhaät. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø
  9. - Chuaån bò: Decamet vuoâng - Hectomet vuoâng
Đồng bộ tài khoản