Toán luyện tập tuần 7

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
4
download

Toán luyện tập tuần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Biết cách chuyển một phân số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập phân. 2. Kĩ năng: Củng cố về tính giá trị biểu thức số có phép tính nhân và chia. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập tuần 7

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Bieát caùch chuyeån moät phaân soá thaäp phaân thaønh hoãn soá roài thaønh soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: Cuûng coá veà tính giaù trò bieåu thöùc soá coù pheùp tính nhaân vaø chia. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - Baûng phuï - Heä thoáng caâu hoûi - Troø: Baøi soaïn: phaân soá thaäp phaân thaønh hoãn soá roài thaønh soá thaäp phaân - Vôû baøi taäp. III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. TG HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh söûa baøi 1a, 2a, c, 3/42 (SGK).  Giaùo vieân nhaän xeùt, cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay, chuùng ta thöïc haønh chuyeån phaân soá thaønh hoãn soá roài thaønh soá thaäp phaân, tính giaù trò bieåu thöùc qua tieát “Luyeän taäp”. 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
  3. * Hoaït ñoäng 1: - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: HDHS bieát caùch chuyeån moät phaân soá thaäp phaân thaønh hoãn soá roài thaønh soá thaäp phaân. Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, ñoäng naõo, thöïc haønh  Baøi 1: - Nhöõng em hoïc sinh yeáu - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà cho thöïc haønh laïi caùch vieát vaø ñoïc laïi baøi maãu. thaønh hoãn soá töø pheùp chia. - Hoïc sinh laøm baøi 734 4  73  73,4 ; 10 10 5608 8  56  56,08 ; 100 100 605 5 6  6,05 100 100 _GV höôùng daãn HS laøm - Hoïc sinh thöïc haønh
  4. theo 2 böôùc chuyeån caùc phaân soá thaäp + Laáy töû soá chia cho maãu phaân trong baøi soá + Thöông tìm ñöôïc laø phaàn nguyeân (cuûa hoãn soá) ; vieát phaàn nguyeân keøm theo moät phaân soá coù töû soá laø soá dö, maãu soá laø soá dö 162 = 16 2 = 16 , 2 10 10  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh trình baøy baøi laøm ( coù theå giaûi thích chuyeån phaân soá thaäp phaân  hoãn soá  soá thaäp phaân) * Hoaït ñoäng 2: Muïc tieâu: HDHS bieát
  5. caùch chuyeån moät phaân soá thaäp phaân thaønh soá thaäp phaân roài ñoïc soá thaäp phaân ñoù.  Baøi 2 : - Yeâu caàu hoïc sinh vieát töø - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà phaân soá thaäp phaân thaønh baøi, nhaän daïng töø soá lôùn soá thaäp phaân (böôùc hoãn soá hôn maãu soá. laøm nhaùp). - Hoïc sinh laøm baøi 45  4,5 10 834  83, 4 10 1954  19,54 100 2167  2,167 1000 2020  2,02 1000 - Hoïc sinh chuù yù caùc phaân soá ôû phaàn b coù töû soá < maãu
  6. soá: 2020 = 0, 2020 10000 - Yeâu caàu hoïc sinh keát luaän 4’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm - Hoïc sinh nhaéc laïi kieán - Toå chöùc thi ñua thöùc vöøa luyeän taäp. Baøi taäp: Ñoåi thaønh soá thaäp 5 phaân: 4 = ... ? ; 1 2 = ... ? 25 5 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø 3 , 4 – Chuaån bò baøi
Đồng bộ tài khoản