Toán Milimet vuông - bảng đơn vị đo diện tích

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: - Nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của milimét vuông. Quan hệ giữa milimét vuông và xăngtimét vuông. - Nắm được bảng đơn vị đo diện tích - Tên gọi, ký hiệu, thứ tự các đơn vị trong bảng, mối quan hệ giữa các đơn vị kế tiếp nhau. - Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Toán Milimet vuông - bảng đơn vị đo diện tích

TOAÙN

MILIMEÙT VUOÂNG - BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCHI. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc:

- Naém ñöôïc teân goïi, kyù hieäu, ñoä lôùn cuûa milimeùt vuoâng.
Quan heä giöõa milimeùt vuoâng vaø xaêngtimeùt vuoâng.

- Naém ñöôïc baûng ñôn vò ño dieän tích

- Teân goïi, kyù hieäu, thöù töï caùc ñôn vò trong baûng, moái quan
heä giöõa caùc ñôn vò keá tieáp nhau.

- Bieát chuyeån ñoåi caùc soá ño dieän tích töø ñôn vò naøy sang
ñôn vò khaùc.

2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh ñoåi nhanh, chính xaùc.

3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích hoïc toaùn. Vaän
duïng ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.

II. Chuaån bò:
- Thaày: Phaán maøu - Baûng ñôn vò ño dieän tích chöa ghi chöõ
vaø soá

- Troø: Vôû baøi taäp - Baûng ñôn vò ño dieän tích - kyù hieäu -
teân goïi - moái quan heä - Hình vuoâng coù 100 oâ vuoâng.

III. Caùc hoaït ñoäng:

T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

G

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ: Dam2, hm2

- Hoïc sinh neâu laïi moái - 2 hoïc sinh
quan heä giöõa 2 ñôn vò ño
lieàn keà. Vaän duïng laøm baøi
taäp.

- HS söûa baøi 2, 4 / 28, 29
(SGK)
 Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt
ñieåm

1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
Milimeùt vuoâng - Baûng ñôn
vò ño dieän tích

- Hoâm nay, chuùng ta hoïc
theâm 1 ñôn vò dieän tích
môùi nhoû nhaát laø mm2 vaø
laäp baûng ñôn vò ño dieän
tích.

30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït

ñoäng:

7’ * Hoaït ñoäng 1: Milimeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân

vuoâng

Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc
sinh naém ñöôïc teân goïi, kyù
hieäu, ñoä lôùn cuûa milimeùt
vuoâng. Quan heä giöõa
milimeùt vuoâng vaø
xaêngtimeùt vuoâng.

Phöông phaùp: Ñ.thoaïi,
ñoäng naõo

1-Giôùi thieäu ñôn vò ño dieän - Hoïc sinh neâu leân nhöõng
tích milimeùt vuoâng: ñoân vò ño dieän tích ñaõ hoïc

cm2, dm2, m2, dam2, hm2,
km2

…milimeùt vuoâng

a) Hình thaønh bieåu töôïng
milimeùt vuoâng

- Milimeùt vuoâng laø gì? - … dieän tích hình vuoâng
coù caïnh laø 1 milimeùt

- Hoïc sinh töï ghi caùch vieát
taét:

- milimeùt vuoâng vieát taét laø
mm2

- Haõy neâu moái quan heä - Hoïc sinh giôùi thieäu moái
giöõa cm2 vaø mm2. quan heä giöõa cm2 vaø mm2.

- Caùc nhoùm thao taùc treân
bìa cöùng hình vuoâng 1cm.

- Ñaïi dieän trình baøy moái
quan heä giöõa cm2 - mm2 vaø
mm2 - cm2.

 Giaùo vieân choát laïi - Daùn keát quaû leân baûng

1cm2 = 100mm2

1mm2 = 1
cm2
100


7’ * Hoaït ñoäng 2: Hình - Hoaït ñoäng caù nhaân

thaønh baûng ñôn vò ño dieän
tích

Muïc tieâu: Giuùp HS naém
ñöôïc baûng ñôn vò ño vaø
caùc moái quan heä giöõa caùc
ñôn vò ño

Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi,
thöïc haønh, ñoäng naõo

- Giaùo vieân hoûi hoïc sinh - Hoïc sinh hình thaønh baûng
traû lôøi ñieàn baûng ñaõ keû ñôn vò ño dieän tích töø lôùn
saün. ñeán beù vaø ngöôïc laïi.

1 dam2 = ? m2 - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng,

1 m2 = maáy phaàn dam2 vöøa ñoïc, vöøa ñính töøng ñôn
vò vaøo baûng töø lôùn ñeán beù
vaø ngöôïc laïi.

- Moãi ñôn vò ño dieän tích - Hoïc sinh neâu leân moái
gaáp maáy laàn ñôn vò beù hôn quan heä giöõa hai ñôn vò ño
tieáp lieàn ? dieän tích lieàn nhau.

-Moãi ñôn vò ño dieän tích - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc
keùm maáy laàn ñôn vò lôùn baûng ñôn vò ño dieän tích.
hôn tieáp lieàn ?

6’ * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc vaø
vieát ñôn vò ño dieän tích
thaønh thaïo

Phöông phaùp: Ñ. thoaïi,
thöïc haønh

 Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà

- Hoïc sinh laøm baøi

a) Hai möôi chín mi-li-
meùt vuoâng.

Ba traêm linh naêm mi-li-meùt
vuoâng.
Moät nghìn hai traêm mi-li-
meùt vuoâng.

b) 168mm2;
2310mm2

 Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi (ñoåi vôû)

10’ * Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm, baøn

Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi
nhanh, chính xaùc

Phöông phaùp: Ñ.thoaïi,
thöïc haønh, ñoäng naõo

 Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Xaùc
ñònh daïng

- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh laøm baøi
sinh neâu caùch ñoåi - Hoïc sinh söûa baøi (ñoåi vôû)

5 cm2 = …….. mm2
12 m2 9 dm2 = …… dm2

2010 m2 = ……… dam2
….. m2

 GV nhaän xeùt

4’ * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá

- Hoïc sinh nhaéc laïi baûng - Hoïc sinh nhaéc laïi moái
ñôn vò ño dieän tích töø lôùn quan heä giöõa 2 ñôn vò ño
ñeán beù vaø ngöôïc laïi. lieàn keà nhau.

1’ 5. Toång keát - daën doø:

- Laøm baøi nhaø

- Chuaån bò: Luyeän taäp

- Nhaän xeùt tieát hoïc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản