Tóan - Nhân với số có mộ chữ số

Chia sẻ: grandic

- Biết thực hiện phép nhân số có 6 chữ số với số có một chữ số ( không nhớ và có nhớ ) - Áp dụng phép nhân số có 6 chữ số với số có một chữ số dể giải các bài toán có liên quan . - Bài học hôm nay giúp các em biết cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số 2.2 Hướng dẫn thực hiện phéo nhân a) Phép nhân 241324 x2(phép nhân không nhớ) -GV viết đề lên bảng :241324 x 2 -GV: Dựa vào cách đặt phép tính...

Nội dung Text: Tóan - Nhân với số có mộ chữ số

Toán ( 49 )

NHÂN V I S CÓ M T CH S


I M c tiêu : Giúp hs :

- Bi t th c hi n phép nhân s có 6 ch s v i s có m t ch s ( không nh và có
nh )

- Áp d ng phép nhân s có 6 ch s v i s có m t ch s d gi i các bài toán có
liên quan .II Các ho t ng d y và h c:
Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1.Bài cũ :

2.Bài m i: -HS l ng nghe

2.1 Gi i thi u bài :

- Bài h c hôm nay giúp các em bi t cách th c hi n
phép nhân s có nhi u ch s v i s có m t ch s
-HS c
2.2 Hư ng d n th c hi n phéo nhân
- 2 hs lên b ng t
a) Phép nhân 241324 x2(phép nhân không nh ) tính, HS c l p t
tính vào gi y nháp,
-GV vi t lên b ng :241324 x 2 sau ó nh n xét cách
t tính trên b ng
-GV: D a vào cách t phép tính nhân em ã h c,
c a b n.
hãy t tính th c hi n phép nhân 241324 x 2
- Ta b t u nhân t
- GV: Khi th c hi n phép nhân này, ta ph i th c
hàng ơn v , sau ó
hiên tính b t ut âu?
n hàng ch c,trăm,
nghìn…(Tính t ph i
-GV yêu c u HS th c hi n phép tính trên .Sau ó sang trái )
g i HS nêu cách tính c a mình, r i GV nh c l i cho
HS c l p ghi nh .

b) Phép nhân 136204 x 4 (phép nhân có nh )
- HS c
GV vi t lên b ng phép nhân 136204 x 4
-M t HS làm trên
- Yêu c u HS t tính và th c hi n phép tính, nh c
b ng, c l p làm
HS chú ý ây là phép nhân có nh . Khi th c hi n
nháp.
ph i thêm s nh vào k t qu c a l n nhân li n sau.
-HS nêu các bư c
-GV nêu k t qu úng, sau ó yêu c u HS nêu l i
tính
t ng bư c th c hi n phép tính

2.3 Luy n t p
4 HS lên b ng (m i
Bài 1:
em 1 phép tính),c
-Yêu c u HS t làm bài l p làm v

-Yêu c u HS ã lên b ng trình bày cách tính c a -HS nh n xét
mình

- Nh n xét và cho i m
- Vi t giá tr c a bi u
Bài 2: th c vào ô tr ng
- GV :Bài t p yêu c u chúng ta làm gì? - 201634 x m

- m =2; 3; 4; 5

- Hãy c bi u th c trong bài - Ta thay ch b ng s
r i tính
- Chúng ta ph i tính giá tr c a bi u th c 201634 x
m v i nh ng giá tr nào c a m? - 1 hs làm b ng, c
l p làm v .
-Mu n tính giá tr c a bi u th c ch a ch ta làm th
nào?

- Yêu c u hs làm bài . - Hs nh n xét bài c a
b n, hai hs c nh
m 2 3 4 5
nhau i v ki m tra
.
201634xm 403268 604902 806536 1008170
- 1 hs làm b ng ,c
- Yêu c u hs nh n xét bài làm c a b n trên b ng
l p làm v
Bài 3 :

- Yêu c u hs nêu yêu c u bài t p sau ó t làm bài
- 1em c ,c l p
.Lưu ý hs th c hi n các phép tính theo úng th t
c th m theo
Bài 4 :
- 1 em làm b ng ,c
- G i hs c toán . l p làm v

- Yêu c u hs t làm bài

Bài gi i :

S quy n truy n 8 xã vùng th p ư c c p là

850 x 8 = 6800 ( quy n truy n)

S quy n truy n 9 xã vùng cao ư c c p là :
980 x 9 = 8820 ( quy n truy n)

S quy n truy n c huy n ư c c p là :

6800 + 8820 = 15620 ( quy n truy n )

áp s : 15620 quy n truy n

3 C ng c - d n dò :

T ng k t gi h c , d n dò hs chu n b bài sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản