TOÁN - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
103
lượt xem
10
download

TOÁN - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán - ôn luyện số tự nhiên, đo khối lượng ,thời gian', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

  1. TOÁN ÔN LUY N S T NHIÊN, O KH I LƯ NG ,TH I GIAN I-M c tiêu: -C ng c l i các ki n th c ã h c v s t nhiên, i o kh i lư ng và th i gian. C ng c l i toán có l i văn v d ng trung bình c ng. -Làm úng chính xác, nhanh , trình bày s ch s . II- Ho t ông th y và trò: TG Giáo viên H c sinh 1-G i ý cho hs h th ng l i các ki n th c ã h c v s t nhiên , o i th i gian và o i kh i lư ng qua t ng bài t p. Bài t p1: Vi t vào ch tr ng ư c ba s t nhiên liên ti p:
  2. …,1 456 389 …. ……., 1000 -1 Hs c yêu c u . 000 -1 hs tr l i câu h i. ….,10 376 412,…. 401 000 - 1 hs lên b ng làm , l p làm v . 436,….. -Nh n xét , ch a bài. +H i hs :- tìm ư c s li n trư c ,ta làm như th nào? - V y mu n tìm s li n sau ta làm như th nào? Bài 2 : Vi t s thích h p vào ch ch m: 2 kg17 dag =………g -1 hs c . 12 t n 34 kg = ……kg -2 hs tr l i câu h i. 5792kg = ……t n kg. -2 hs lên b ng làm , l p làm vào v .. 87400kg =……..t n ……t -Nh n xét và ch a bài . 67920kg = …. t n……t …..y n 1/3 phút =…… giây 1 /4 th k = ……năm 1 /3 ngày =………gi 3 gi 18 phút =……phút 215 phút =……..gi ……phút
  3. +Gv y/c hs c b ng ơn v o kh i lư ng theo th t t l n n bé. H i: - Hai ơn v o kh i lư ng li n nhau thì hơn kém nhau bao nhiêu l n? - M t ơn v o kh i lư ng ng v i m y ch s ? Bài 3: Tính trung bình c ng c a các s sau: a - 285 , 26, 9 , 53 5 , 432 và 753. -1 hs c bài. b – 57 , 42 và 36 - 1 hs tr l i câu h i. Y - 2 hs lên b ng làm ,l p làm v . +Y/c hs tr l i : Mu n tính trung bình c ng c a nhi u s ta làm như th nào? -nh n xét và ch a bài. Bài 4: M t c a hàng ngày u bán ư c 210 t g o,ngày th hai bán ư c nhi u hơn ngày th nh t 30 t g o .Ngày th ba bán s g o b ng 1/2 s
  4. g o c a hai ngày u .H i trung bình -1 hs c bài . m i ngày c a hàng bán ư c bao nhiêu - Hs phân tích bài. t g o? - 1 hs lên tóm t t bài . 2-C ng c và d n dò: -.1 hs lên b ng làm , c l p làm vào Trò chơi: v . -nh n xét và ch a bài .
  5. TOÁN ÔN LUY N CHƯƠNG I I- M c tiêu; -C ng c l i ki n th c ã h c chương I. + c ,vi t các s n l p tri u. + i ơn v o kh i lư ng. + c bi u hình c t. +Gi i toán v s trung bình c ng. II- Ho t ng c a th y và trò: TG Giáo viên H c sinh -Gv c ng c ki n th c thông qua các d ng bài t p sau: *Ph n 1 :
  6. Em hãy khoanh tròn các ch cái t trư c câu tr l i úng cho m i bài t p dư i ây: 1-S ba tri u b n trăm linh chín nghìn năm trăm hai mươi tư vi t như sau: -1 hs c y/c bài t p . A-300 409 524 C-3 000 409 524 -1 hs c bài t p. B-30 409 524 D-3 409 524 -1 hs lên b ng làm , l p làm vào v . 2-S bé nh t trong các s 867 435, 786 +L p nh n xét và ch a bài vào v 453 , 678 345 , 687 534. A- 786 435 C- 687 543 -1 hs c bài. B- 678 345 D- 867 435 -1 hs lên b ng làm , l p làm vào v . 3-S nào trong các s sau ây có ch s 8 -Nh n xét và ch a. bi u th cho 8 ch c nghìn: A-248 378 C-123 800 543 B-684 025 D- 658 092 -1 hs c . -1 hs lên b ng làm . 4-Cho bi t :86 574=80 000+ ……..+ 500+70 +4. S thích h p ièn vào ch -Nh n xét và ch a bài voà v . tr ng là :
  7. A- 6574 C- 60 B- 6 000 D- 6 -1 hs lên b ng làm . * Ph n 2: Làm các bài t p sau: -hs nh n xét và ch a bài voà v . 1- Trong t tham gia k ho ch nh ,l p B n /3 ã thu ư c m t s kg gi y v n như sau: -T m t :15 kg gi y v n -T hai : 10 kg giayys v n -T ba : 30 kg gi y v n -1 hs c y/c và phân tích . -1 hs lên b ng v bi u ò , c l p làm vào v . -Nh n xét và ch a bài . -T b n: 25 kg gi y v n. Em hãy v bi u bi u th s kg gi y v n c a các t và cho bi t c l p thu ư c bao nhiêu kg gi y v n? 2- S t thóc gia ình bác Lân thu ư c qua các năm l n lư t là : năm 2004 thu
  8. ư c 15 t thóc, năm 2005 thu nhi u hơn năm 2004 là 6. t thóc , năm 2005 thu b ng ½ c a hai năm trư c . H i trung bình m i năm gia ình bác Lân thu ư c bao nhiêu t thóc?. C ng c và d n dò: -Trò chơi.( n u còn th i gian) -1 hs c và phân tích . - 1 hs lên tóm t t . - 1hs lên gi i bài toán. -Nh n xét và ch a bài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản