Toán ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
307
lượt xem
6
download

Toán ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh tự xây dựng kiến thức. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh thích học toán, thích làm các bài tập về đổi đơn vị đo khối lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

  1. TOAÙN OÂN TAÄP: BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO KHOÁI LÖÔÏNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá cho hoïc sinh töï xaây döïng kieán thöùc. 2. Kó naêng: Reøn kó naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño khoái löôïng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh thích hoïc toaùn, thích laøm caùc baøi taäp veà ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - Baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp - Saùch giaùo khoa - Nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Baûng ñôn vò ño ñoä daøi - Kieåm tra lyù thuyeát veà - 2 hoïc sinh moái quan heä giöõa caùc ñôn - Hoïc sinh söûa baøi vò ño ñoä daøi, vaän duïng baøi - Neâu laïi moái quan heä giöõa taäp nhoû. caùc ñôn vò.  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Baûng ñôn vò ño khoái löôïng” - Ñeå cuûng coá laïi kieán thöùc
  3. veà ñoåi ñôn vò ño khoái löôïng, hoâm nay, chuùng ta oân taäp thoâng qua baøi: “OÂn taäp baûng ñôn vò ño khoái löôïng”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 12’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân daãn hoïc sinh oân laïi baûng ñôn vò ño khoái löôïng. Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng Phöông phaùp: Ñ. thoaïi, ñoäng naõo  Baøi 1:
  4. - Giaùo vieân keû saün baûng - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà ñôn vò ño khoái löôïng chöa baøi ghi ñôn vò, chæ ghi kiloâgam. - Hoïc sinh nhaéc laïi moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño khoái löôïng. - Giaùo vieân höôùng daãn ñaët - Hoïc sinh hình thaønh baøi 1 caâu hoûi, hoïc sinh neâu teân leân baûng ñôn vò. caùc ñôn vò lôùn hôn kg? ( nhoû hôn kg ?)  Baøi 2a: - Giaùo vieân ghi baûng - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Döïa vaøo moái quan heä - Xaùc ñònh daïng baøi vaø neâu giöõa caùc ñôn vò ño khoái caùch ñoåi löôïng HS laøm baøi taäp 2. - Hoïc sinh laøm baøi a) 18 yeán = 180 kg
  5. 200 taï = 20000 kg 35 taán = 35000 kg  Baøi 2: - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Hoïc sinh ñoïc ñeà ñoïc ñeà - Neâu caùc böôùc tieán haønh - Hoïc sinh laøm baøi ñeå ñoåi b) 430 kg = 43 yeán 25000 kg = 25 taï 16000 kg = 16 taán c) 2kg 326g = 2326 g 6kg 3g = 6003 g d) 4008 g = 4kg 8g 9050 kg = 9 taán 50kg - Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi - xaùc ñònh daïng - caùch ñoåi.
  6. 7’ * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi nhanh, ñuùng Phöông phaùp: Ñ. thoaïi, thöïc haønh  Baøi 3 : - Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc - 2 hoïc sinh ñoïc ñeà - xaùc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi. ñònh caùch laøm (So saùnh 2 ñôn vò cuûa 2 veá phaûi gioáng nhau) - Giaùo vieân cho HS laøm caù - Hoïc sinh laøm baøi nhaân. 2kg 50g < 2500 g 6090 kg > 6 taán 8kg 13kg 85g < 13kg 805g 1 taán = 250 kg 4
  7. - Giaùo vieân theo doõi HS - Hoïc sinh söûa baøi laøm baøi 10’ * Hoaït ñoäng 3: Toaùn ñoá - Hoaït ñoäng nhoùm, baøn Muïc tieâu: Giuùp HS phaân tích ñeà, neâu ñöôïc caùch giaûi Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, gôïi môû  Baøi 4: - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh ñoïc ñeà hoaït ñoäng nhoùm, baøn. - Hoïc sinh phaân tích ñeà - Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc Toùm taét sinh thaûo luaän. - Giaùo vieân theo doõi caùch - Hoïc sinh laøm baøi laøm baøi cuûa hoïc sinh. Ngaøy thöù hai baùn ñöôïc : 300  2 = 600 (kg)
  8. Hai ngaøy ñaàu baùn ñöôïc : 7  7 = 49 (kg) Ngaøy thöù ba baùn ñöôïc : 1000 – 900 = 100 (kg) Ñaùp soá : 100 kg ñöôøng - Hoïc sinh söûa baøi * Löu yù teân ñôn vò ñeà baøi cho vaø ñeà baøi hoûi. 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân - Nhaéc laïi noäi dung vöøa - Thi ñua ñoåi nhanh hoïc - Cho hoïc sinh nhaéc laïi teân 4 kg 85 g = ….……. g ñôn vò trong baûng ñôn vò 1 kg 2 hg 4 g = ………. g ño ñoä daøi.
  9. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: Luyeän taäp - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản