Toán ôn tập giải toán

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
68
lượt xem
7
download

Toán ôn tập giải toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến ti số của lớp bốn. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh cách nhận dạng toán và giải nhanh, chính xác, khoa học. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi cách giải toán có lời văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ôn tập giải toán

 1. TOAÙN OÂN TAÄP GIAÛI TOAÙN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh oân taäp, cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tiû soá cuûa lôùp boán. 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh caùch nhaän daïng toaùn vaø giaûi nhanh, chính xaùc, khoa hoïc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh say meâ hoïc toaùn, thích tìm toøi hoïc hoûi caùch giaûi toaùn coù lôøi vaên. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp, SGK, nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 2. G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung - Giaùo vieân kieåm tra - 2 hoaëc 3 hoïc sinh mieäng laïi kieán thöùc ôû tieát tröôùc + giaûi baøi taäp minh hoïa - HS leân baûng söûa baøi 4/17 - Hoïc sinh söûa baøi 4 (SGK) (SGK)  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi - Caû lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “OÂn taäp veà giaûi toaùn”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït
 3. ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng nhoùm baøn daãn HS oân taäp Muïc tieâu: Giuùp HS oân laïi caùch giaûi toaùn toång - tæ Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1a: - Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi sinh thaûo luaän ñeå tìm hieåu thoâng qua gôïi yù cuûa giaùo vieân. + Muoán tìm hai soá khi bieát - Hoïc sinh traû lôøi, moãi hoïc toång vaø tæ cuûa hai soá ñoù ta sinh neâu moät böôùc thöïc hieän theo maáy böôùc? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân sinh laøm baøi tích vaø toùm taét
 4. - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu caùch laøm, hoïc sinh choïn caùch laøm hôïp lyù nhaát. a) Ta coù sô ñoà : Soá thöù nhaát : 80 Soá thöù hai : Theo sô ñoà, toång soá phaàn baèng nhau laø : 7 + 9 = 16 (phaàn) Soá thöù nhaát laø : 80 : 16  7 = 35 Soá thöù hai laø : 80 – 35 = 45 Ñaùp soá : 35 vaø 45  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt
 5.  Giaùo vieân choát laïi caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ cuûa hai soá ñoù * Hoaït ñoäng 2: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân daãn HS oân taäp Muïc tieâu: Giuùp HS oâân laïi caùch giaûi toaùn hieäu - tæ  Baøi 1b: - Giaùo vieân toå chöùc cho - Hoïc sinh ñaët caâu hoûi - hoïc sinh ñaët caâu hoûi thoâng baïn traû lôøi qua gôïi yù cuûa giaùo vieân + Muoán tìm hai soá khi bieát - Hoïc sinh traû lôøi, moãi hoïc hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù ta sinh neâu moät böôùc thöïc hieän theo maáy böôùc? + Ñeå giaûi ñöôïc baøi toaùn - Hoïc sinh traû lôøi tìm hai soá khi bieát hieäu vaø
 6. tæ ta caàn bieát gì? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân sinh laøm baøi tích vaø toùm taét - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu caùch laøm, hoïc sinh choïn caùch laøm hôïp lyù nhaát b) Ta coù sô ñoà : 55 Soá thöù nhaát : Soá thöù hai : Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø : 9 - 4 = 5 (phaàn)
 7. Soá thöù nhaát laø : 55 : 5  4 = 44 Soá thöù hai laø : 44 – 55 = 99 Ñaùp soá : 99 vaø 44.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù * Hoaït ñoäng 3:Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân , thöïc haønh Muïc tieâu:Reøn cho HS laøm toaùn nhanh, tính ñuùng Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh
 8.  Baøi 2: - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi - Hoïc sinh traû lôøi + Muoán tìm hai soá khi bieát - Hoïc sinh traû lôøi, moãi hoïc hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù ta sinh neâu moät böôùc thöïc hieän theo maáy böôùc? + Neáu soá phaàn cuûa soá beù - 1 hoïc sinh traû lôøi laø 1 thì giaù trò moät phaàn laø bao nhieâu? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân sinh laøm baøi tích vaø toùm taét - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm Ta coù sô ñoà : 12 l Loaïi I Loaïi II
 9. Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø : 3 - 1 = 2 (phaàn) Soá lít nöôùc maém loaïi II laø : 12 : 2 = 6 Soá lít nöôùc maém loaïi I laø : 6 + 12 = 18 Ñaùp soá : 18 l vaø 6 l. - HS söûa baøi - Neâu caùch laøm, hoïc sinh choïn caùch laøm hôïp lyù nhaát  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch tìm hai soá khi bieát hieäu vaø
 10. tæ cuûa hai soá ñoù * Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh - Thaûo luaän nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Giuùp HS bieát vaän duïng kieán thöùc vöøa oân ñeå tìm dieän tích cuûa moät hình Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh  Baøi 3: - Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc - Hoïc sinh ñaët caâu hoûi + sinh ñaët caâu hoûi hoïc sinh traû lôøi + Muoán tìm dieän tích cuûa - 1 hoïc sinh traû lôøi hình chöõ nhaät ta laøm theá naøo? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân sinh laøm baøi tích vaø toùm taét
 11. - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - 1 HS neâu caùch laøm. a) Nöûa chu vi hay toång cuûa chieàu daøi vaø chieàu roäng laø : 120 : 2 = 60 (m) Ta coù sô ñoà : Chieàu daøi : 60 m Chieàu roäng : Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø : 5 + 7 = 12 (phaàn) Chieàu roäng laø : 60 : 12  5 = 25 (m)
 12. Chieàu daøi laø : 60 – 25 = 35 (m) Dieän tích vöôøn hoa laø : 35  25 = 875 (m2) Dieän tích loái ñi : 875 : 25 = 35 (m2) Ñaùp soá : a) 35 m vaø 25m b)35 m2  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch tìm dieän tích hình chöõ nhaät. * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Cho hoïc sinh nhaéc laïi - Thi ñua giaûi nhanh caùch giaûi daïng toaùn tìm hai
 13. soá khi bieát toång vaø tyû cuûa hai soá ñoù. - Giaùo vieân toå chöùc cho - Ñeà baøi: hoïc sinh laøm baøi caù nhaân. a-b=8 a:b=3 Tìm a vaø b? 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø: 3/18 - Chuaån bò: OÂn taäp vaø boå sung veà giaûi toaùn - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản