Toán Phân số thập phân

Chia sẻ: mucnuongsate

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết về các phân số thập phân. 2. Kĩ năng: - Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, vận dụng giải các bài tập về phân số thập phân chính xác. 3. Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Toán Phân số thập phân

Toán
PHÂN SỐ THẬP PHÂN


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh nhận biết về các phân số thập phân.

2. Kĩ năng:

- Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số
thập phân, vận dụng giải các bài tập về phân số thập phân
chính xác.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Phấn màu, bìa, băng giấy.

- Học sinh: Vở bài tập, SGK, bảng con, băng giấy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG Hoạt động dạy Hoạt động học

1’ 1. Khởi động: Hát

4’ 2. Bài cũ: So sánh 2 phân số
(t t)

- Giáo viên trả bài miệng và - Học sinh sửa bài 1, 2, 3, 4 /
làm bài tập nhỏ liên quan đến 6 ( VBTT)
kiến thức cũ

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Bài 2: nêu cách so sánh 2 PS
sửa bài tập về nhà cùng TS

Giáo viên nhận xét - Bài 3: nêu cách so sánh

3. Giới thiệu bài mới: Tiết phân số không cùng MS
1’
toán hôm nay chúng ta tìm
hiểu kiến thúc mới phân số
thập phân

30’ 4. Phát triển các hoạt động:

* Hoạt động 1: Giới thiệu
phân số thập phân
Phương pháp: Thực hành, - Hoạt động nhóm (6 nhóm)
đàm thoại, trực quan

Muïc tieâu: Giuùp hs nhaän bieát
caùc phaân soá thaäp phaân

- Hướng dẫn học sinh hình - Học sinh thực hành chia tấm
thành phân số thập phân bìa 10 phần; 100 phần; 1000
phần

- Lấy ra mấy phần (tuỳ nhóm)

- Nêu phân số vừa tạo thành

- Nêu đặc điểm của phân số
vừa tạo

Phân số có mẫu số là 10, - ...phân số thập phân
100, 1000 gọi là phân số gì ? - Một vài học sinh lập lại

Yêu cầu học sinh tìm phân số - Học sinh làm bài
thập phân bằng các phân số - Học sinh nêu phân số thập
3 7
, và 20 phân
5 4 125

- Nêu cách làm
3 3 2 6
 
5 5  2 10

- Giáo viên chốt lại: Một 7 7  25 175
 
4 4  25 100
số phân số có thể viết thành
20 20  8 160
 
phân số thập phân bằng cách 125 125  8 1000

tìm một số nhân với mẫu số
để có 10, 100, 1000 và nhân
số đó với cả tử số
để có phân số thập phân

- Hoạt động cá nhân, lớp học
* Hoạt động 2: Luyện tập

Phương pháp: Thực hành,
đàm thoại, luyện tập

Muïc tieâu: Giuùp Hs vaän duïng
giaûi moät soá baøi taäp veà phaân
soá thaäp phaân

 Bài 1: Đọc các phân số thập Học sinh đọc yêu cầu đề bài
phân - Học sinh làm bài
9 21 625 2005
; ; ;
10 100 1000 1000000
Chín phần mười, hai mươi
mốt phần trăm, sáu trăm hai
mươi lăm phần nghìn, hai
nghìn không trăm linh năm
phần triệu

- Học sinh sửa bài
 Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét

 Bài 2: Viết phân số thập Học sinh đọc yêu cầu đề bài
phân - Học sinh làm bài
Bảy phần mười; hai mươi 7 20 475
; ; ;
1
10 100 1000 1000000
phần trăm; bốn trăm bảy
mươi lăm phần nghìn; một - Học sinh sửa bài

phần triệu.

 Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét

 Bài 3:Phân số nào sau đây Học sinh đọc yêu cầu đề bài
là PS thập phân? 4 17
;
10 1000
3 4 100 17 69
; ; ; ;
7 10 34 1000 2000


- Có thể nêu hướng giải (nếu - Chọn phân số thập phân ( 2
5
bài tập khó)
chưa là phân số thập phân)

 Bài 4: Viết số thích hợp vào Học sinh đọc yêu cầu đề bài
ô trống - Học sinh làm bài
7 7  ... ...
a)   b) a) 7 7  5 35
  b)
2 2  ... 10
2 2  5 10
3 3  ... ... 3 3  25 75
   
4 4  ... 100 4 4  25 100

6 6 : ... ... 6 6:3 2
c)   c)  
30 30 : ... 10 30 30 : 3 10

64 64 : ... ... 64 64 : 8 8
d)   d)  
800 800 : ... 100 800 800 : 8 100

- Học sinh lần lượt sửa bài

- Học sinh nêu đặc điểm của
phân số thập phân

 Giáo viên nhận xét

* Hoạt động 3: Củng cố

- Phân số có mẫu số là 10, - Học sinh nêu
100, 1000 được gọi là phân
số gì ?

- Thi đua 2 dãy trò chơi “Ai - Học sinh thi đua
nhanh hơn” (dãy A cho đề
dãy B trả lời, ngược lại)

 Giáo viên nhận xét, tuyên - Lớp nhận xét
dương
1’ 5. Tổng kết - dặn dò

- Học sinh làm bài:1, 2, 3, 4 /
7 (VBTT)

- Chuẩn bị: Luyện tập

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản