TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

TOÁN

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể
tích hình hộp chữ nhật.

- Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số
bài tập có liên quan.

2. Kĩ năng: - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp
chữ nhật.

3. Thái độ: - Có ý thức cẩn thận khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Chuẩn bị hình vẽ.

+ HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c =
4 cm.

III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
3’ 2. Bài cũ:

- Học sinh sửa bài nhà
- Giáo viên nhận xét. - Cả lớp nhận xét.
1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Thể tích hình hộp chữ
nhật”.

34’  Giáo viên ghi bảng.

12’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động nhóm, lớp.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh tự hình thành
về biểu tượng thể tích hình
hộp chữ nhật. Tìm được các
quy tắc và công thức tính
thể tích hình hộp chữ nhật.

Mục tiêu: Giúp HS có biểu
tượng về thể tích hình hộp
CN và tự tìm ra quy tắc và
công thức để tính
- Tổ chức học sinh thành 3
Phương pháp: Thảo luận, nhóm.
bút đàm, đàm thoại.
- Vừa quan sát, vừa vẽ vào
 Giáo viên hướng dẫn học
hình từng lớp cho đến đầy
sinh tìm ra công thức tính hình hộp chữ nhật.
thể tích hình hộp chữ nhật.
- Đại diện nhóm trình bày
- Giáo viên giới thiệu hình
và nêu số hình lập phương 1
hộp chữ nhật (hình trơn). cm3
- Giáo viên giới thiệu hình
- Nêu cách tính.
lập phương cạnh 1 cm  1
a = 5 hình lập phương 1
3
cm
cm
- Lắp vào hình hộp chữ
b = 3 hình lập phương 1
nhật 1 hành, 3 khối và lắp
cm
được 5 hàng  đầy 1 lớp.
 13 hình lập phương 1 cm
- Tiếp tục lắp cho đầy hình – Có 4 lớp (chỉ chiều cao 4
hộp chữ nhật. cm).
- Vậy cần có bao nhiêu - Vậy có 60 hình lập
khối hình lập phương 1 cm3 phương 1 cm

- Giáo viên chốt lại: bằng =534
hình hộp chữ nhật có 60
hình lập phương cạnh 1 cm.
- Thể tích 1 hình lập
- Chỉ theo số đo a – b – c phương 1 cm3
 thể tích.
18’ - Vậy thể tích hình hộp chữ
nhật
- Vậy muốn tìm thể tích = 5  3  4 = 60 cm3
hình hộp chữ nhật ta làm
- Học sinh lần lượt ghi ra
sao?
nháp và nêu quy tắc.
 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh vận dụng một
số quy tắc tính để giải một - Học sinh nêu công thức.

số bài tập có liên quan. V=abc

Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng Hoạt động cá nhân, lớp.
vận dụng quy tắc để giải
bài tập

Phướng pháp: Bút đàm,
đàm thoại, quan sát, luyện
tập.

 Bài 1- GV nhận xét và đánh giá - HS vận dụng trực tiếp
bài làm của HS công thức tính thể tích
HHCN

- Học sinh làm bài.

Cạnh
của
5 6
hình 1,5 8
10
c
lập m dm cm
m
phươn
g

Diện 36 10
2,2 25
tích d c 0
64
5
một 2 m2 m d
m 2
mặt m2
21
Diện 60
13, 75 6
tích d 0
32
5 c
toàn 2 m2 cm
m m 2
phần 221
 Bài 2 10
3,3 125 6
- Giáo viên chốt lại. Thể 512
00
75 c
tích dm 3 cm
- GV nêu : m 3
m 3
3
+ Muốn tính được thể tích
khối gỗ ta có thể làm như
thế nào ?
- Học sinh sửa bài.- Học sinh quan sát hình vẽ
khúc gỗ
4’
 Bài 3
- Có thể có 3 cách.
- GV kết luận : lượng nước
 Cách 1: Bổ dọc hình hộp
dâng cao hơn ( so với khi
chưa bỏ hòn đá vào bể ) là chữ nhật.

1’ thể tích của hòn đá  Cách 2: Bổ ngang hình
- Giáo viên chốt lại. hộp chữ nhật.

 Cách 3 : Vẽ thêm hình hộp

 Hoạt động 3: Củng cố. chữ nhật a = 12 cm , b = 8
cm , c = 5 cm rồi tính.
Phương pháp: Trò chơi thi
đua.

Thi đua tìm công thức tính - HS quan sát bể nước trước

thể tích hình hộp chữ nhật. và sau khi bỏ hòn đá vào và
nhận xét
5. Tổng kết - dặn dò:
- HS nêu hướng giải bài toán
- Làm bài tập 1, 2/ 26
- HS giải bài
- Chuẩn bị: “Thể tích hình
- Cả lớp nhận xét
lập phương”.
Hoạt động nhóm (2 dãy)
- Nhận xét tiết học


- 2 nhóm HS thi đua

- Cả lớp nhận xét
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản