Tóan - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
76
lượt xem
3
download

Tóan - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố về các hàng , lớp đã hoc . - Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu Giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em biết đọc, viết các số đến lớp triệu. GV ghi đề lên bảng Hướng dẫn đọc, viết các số đến lớp triệu: GV treo bảng phụ đã kẻ sẳn lên bảng GV vừa viết vào bảng phụ vừa nói: “Cô có một số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị. Em nào có thể lên viết số này? - Em...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

  1. Môn : TOÁN (11) TRI U VÀ L P TRI U I M c tiêu : Giúp Hs - Bi t c vi t các s n l p tri u . - C ng c v các hàng , l p ã hoc . - C ng c cách dùng b ng th ng kê s li u II Chu n b : B ng ph k s n các l p như SGK III Ho t ng d y hoc : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ -3 Hs lên b ng s a bài G i 3 HS -L p theo dõi nh n xét Ch m v c a t 3 Nh n xét c a GV -Hs l ng nghe 2. Bài m i: Gi h c hôm nay cô s hư ng d n các -Vài Hs nh c l i em bi t c, vi t các s n l p tri u. GV ghi lên b ng Hư ng d n c, vi t các s n l p -1 Hs lên vi t vào b ng ph tri u: -C l p vi t b ng con GV treo b ng ph ã k s n lên b ng
  2. GV v a vi t vào b ng ph v a nói: -1 vài Hs c “Cô có m t s g m 3 trăm tri u, 4 -L p nh n xét ch c tri u, 2 tri u, 1 trăm nghìn, 5 -Hs th c hi n tách s như GV ch c nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 ch c, 3 ơn v . Em nào có th lên vi t s này? - Em nào có th c s này? GV hư ng d n + Tách các s trên thành l p thì ư c 3 l p là: l p ơn v , l p nghìn, l p tri u. -M t s Hs c GV v a nói v a g ch chân dư i t ng -L p c ng thanh l p b ng ph n màu 342 157 413 -2 Hs + c t trái sang ph i. m i l p ta d a vào cách c s có 3 ch s c, sau ó thêm tên l p ó. V y s này c là: 342 tri u 157 nghìn 413 G i Hs cl i GV vi t thêm vài s khác g i Hs c G i Hs nêu l i cách c
  3. Luy n t p th c hành: - 1 Hs c yêu c u bài Bài 1: GV treo b ng ph vi t s n bài 1 - 1 Hs lên b ng làm SGK có k thêm c t vi t s -L p vi t s vào v theo th t S úng là: 32 000 000, 32 516 G i Hs nh n xét 000, 32 516 497, 834 291 712, 308 250 705, 500 209 037 Bài 2: G i 1 Hs c -1 Hs GV vi t nhanh các s lên b ng H i: Bài t p yêu c u làm gì? -Hs c GV g i Hs c b t kì s trên b ng do GV ch -Hs làm v Nh n xét -3 Hs lên b ng Bài 3: -S úng : 10 250 214, 253 564 888 Yêu c u Hs vi t vào v theo l i cc a GV 4 036 105, 700 000 231 -M t Hs c bài 4 Bài 4: Yêu c u Hs nhìn vào SGK -L p tr l i GV nêu câu h i như SGK và thêm vài câu -Nh n xét h i khác như: - B c h c nào có s Hs nhi u nh t ? - B c h c nào có s GV ít nh t ?ú
  4. Nh n xét 3. C ng c d n dò: Nêu l i cách c các s n l p tri u ? Nh n xét d n dò
  5. Môn Toán (12) Luy n t p I. M c tiêu: Giúp Hs : + C ng c cách c, vi t s n l p tri u + Nh n bi t ư c giá tr c a t ng ch s trong m t s II. Chu n b : B ng con III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ - Hs vi t s 80 ch c tri u, 4 tri u, 6 trăm nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 7 ch c, 1 ơn v G i 2 Hs - L p nh n xét GV nh n xét ghi i m 2. Bài m i: Trong gi h c Toán này, các em s ư c luy n t p v c, vi t s , th t s các s có nhi u ch s . - L p ơn v , l p nghìn, l p tri u. GV ghi lên b ng Hàng ơn v , hàng ch c, hàng trăm, hàng nghìn, hàng ch c nghìn, a. Hư ng d n luy n t p hàng trăm nghìn, hàng tri u, hàng Bài 1:
  6. H i: Em hãy nêu l i các hàng, các l p ch c tri u, hàng trăm tri u theo th t t nh nl n? - Có 7, 8 ho c 9 ch s Ví d : 34 150 000 - Các s n l p tri u có th có Ví d : 632 547 168 m y ch s ? - Hs quan sát - Cho ví d s có n hàng ch c - G i 1 Hs lên b ng vi t vào ch tri u tr ng - Cho ví d s có n hàng trăm - L p vi t vào b ng con tri u - Nh n xét GV treo b ng ph ghi s n bài 1 -Th o lu n nhóm ôi Yêu c u Hs quan sát - G i Hs c t ng s ( nêu rõ th t G i Hs lên b ng các s t ph i sang trái) Nh n xét - S 32 640 507 có ch s 7 hàng Bài 2: ơn v , ch s 0 hàng ch c, ch s 5 GV vi t các s lên b ng hàng trăm, ch s 0 hàng nghìn, ch s 4 hàng ch c nghìn, ch s 6 G i Hs c hàng trăm nghìn, ch s 2 hàng Gv h i nêu các ch s t ng hàng c a tri u, ch s 3 hàng ch c tri u. s ? - Có 8 tri u 5 trăm nghìn, 6 trăm 5 ch c 8 ơn v . Có th h i s : 8 500 658 - 1 Hs c S này g m m y tri u, m y trăm nghìn,
  7. m y ch c nghìn, m y trăm, m y ch c, - Yêu c u vi t s m y ơn v ? 1 Hs lên b ng, c l p làm vào v Bài 3: G i 1 Hs c - Nh n xét bài làm c a b n H i : Bài yêu c u gì? - 1 Hs c H i : S g m có m y trăm tri u? M y - Hs theo dõi ch c tri u? M y tri u? - G i 1 Hs c s và ch rõ hàng, l p GV nh n xét - s 715 638 thì s 5 thu c hàng Bài 4: G i Hs c nghìn, l p nghìn GV vi t lên b ng: - Là 5 000 a) 715 638 b) 571 638 c) 836 - S 5 thu c hàng trăm nghìn, l p 571 nghìn H i trong s này ch s 5 thu c hàng - S 5 thu c hàng trăm l p ơn v nào? L p nào? V y giá tr c a ch s 5 trong s 715 638 là bao nhiêu? Tương t các s còn l i cách h i như câu a Nh n xét 3. C ng c d n dò GV nh n xét
Đồng bộ tài khoản