Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chia sẻ: phidoigabay940

Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Đây là tài liệu khóa học luyện kỹ năng trắc nghiệm hoá học, giới thiệu đến các bạn bí quyết giải nhanh bài tập hoá học. Mời các bạn học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
A.Tóm tắt kiến thức
I. Tốc độ phản ứng
1. Khái niệm: Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản
phẩm
trong một đơn vị thời gian.
2. Tốc độ trung bình của phản ứng
_ ∆C _
v = ± ∆t v : tốc độ trung bình của phản ứng.

∆C : Biến thiên nồng độ chất tham gia hoặc sản phẩm.
∆ t: thời gian phản ứng.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
a, ảnh hưởng của nồng độ: Tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.
b, ảnh hưởng của áp suất: Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi áp suất tăng tốc độ phản ứng
tăng.
c, ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng. Thông thường khi tăng nhiệt độ
lên
100C thì tốc độ phản ứng tăng từ 2-3 lần.
t 2 −t1
vt2 = vt1 .k 10 kt: hệ số nhiệt độ (cho biết tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi
t

nhiệt độ tăng lên 100C)
d, ảnh hưởng của diện tích bề mặt: Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi diện tích bề mặt tăng,
tốc
độ phản ứng tăng.
e, ảnh hưởng của chất xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong
quá
trình phản ứng.
II.Cân bằng hoá học
1. Khái niệm: Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận
bằng
tốc độ phản ứng nghịch.
2. Hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học

Xét cân bằng: aA + bB cC + dD
Kc: hằng số cân bằng
[C ]c [ D]d
Kc = [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol/l của các chất A, B, C, D ở thời điểm CB
[ A]a [ B]b
a,b,c,d là hệ số tỉ lượng các chất trong PTHH của phản ứng
Lưu ý: - Hằng số cân bằng Kc của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
- Nồng độ của chất rắn được coi là hằng số nên không có mặt trong biểu thức HSCB Kc
[CO ]2
VD: C(r) + CO2(k) 2CO(k) Kc =
[CO2 ]
3. Sự chuyển dịch cân bằng hoá học
• Sự chuyển dịch cân bằng hoá học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang trạng thái cân
bằng
mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng
• Những yếu tố ảnh hưởng đến CBHH: nồng độ, nhiệt độ, áp suất.
• Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở TTCB khi chịu một tác động từ bên ngoài
như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên
ngoài đó.
Cụ thể:- Khi tăng nồng độ của một chất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất
đó
(và ngược lại).
- Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí (và ngược
lại
- Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (và ngược lại)
Lưu ý:
 Khi phản ứng ở TTCB nếu số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau thì khi thay đổi áp
suất, cân bằng sẽ không chuyển dịch.
 Nhiệt phản ứng: ∆ H (phản ứng toả nhiệt ∆ H< 0, phản ứng thu nhiệt ∆ H>0)
Nếu phản ứng thuận thu nhiệt thì phản ứng nghịch toả nhiệt với giá trị tuyệt đối của nhiệt phản ứng
như
nhau.
VD: N2O4 2NO2 ; ∆ H = +58 kJ
NO2 N2O4 ; ∆ H = -58 kJ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học

Câu 01:Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào
sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng?
A. Nung kaliclorat ở nhiệt độ cao.
B. Nung hỗn hợp kali clorat và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.
C. Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxi.
D. Dùng phương pháp dời không khí để thu khí oxi.
Câu 02 : Khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Người ta nói rằng
tốc độ phản ứng hoá học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Chẳng hạn như nếu tăng nhiệt độ của phản
ứng trên lên thêm 300C thì tốc độ của phản ứng tăng thêm 33 = 27 lần. Tốc độ phản ứng hoá học nói trên
tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 250C lên 450C ?
A. 6 lần B. 9 lần C. 12 lần D. 18 lần
Chọn đáp án đúng.
Câu 03: Tốc độ của phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) được tính theo biểu thức ν = k

[A].[B]2, trong đó k là hằng số tốc độ, [A] và [B] là nồng độ mol/ lít của chất A và chất B. Khi
nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng
A. tăng 3 lần B. tăng 9 lần
C. giảm 3 lần D. không thay đổi


Câu 04. Khi nhiêt độ tăng lên 100C, tôc độ cua môt phan ứng hoá hoc tăng lên 3 lân. Người ta noi răng tôc
̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́
độ phan ứng hoá hoc trên có hệ số nhiêt độ băng 3. Điêu khăng đinh nao sau đây là đung?
̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́
A. Tôc độ phan ứng tăng lên 256 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C.
́ ̉ ̀ ̣
B. Tôc độ phan ứng tăng lên 243 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C.
́ ̉ ̀ ̣
C. Tôc độ phan ứng tăng lên 27 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C.
́ ̉ ̀ ̣
D. Tôc độ phan ứng tăng lên 81 lân khi nhiêt độ tăng từ 200C lên 500C.
́ ̉ ̀ ̣
Câu 5. Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
2 SO2 + O2 2 SO3 (k) ∆H < 0
Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi:
A. Giảm nồng độ của SO2
B. Tăng nồng độ của O2
C. Tăng nhiệt độ lên rất cao
D. Giảm nhiệt độ xuống rất thấp
Câu 6. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì:
A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận
B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịchHocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học

C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch với số lần như nhau.
D. Không làm tăng tốc độ của phan ứng thuận và nghịch
Câu 7. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H < 0
Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải:
A. Giảm nhiệt độ và áp suất
B. Tăng nhiệt độ và áp suất
C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
D. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất
Câu 8. Cho phản ứng sau ở trang thái cân bằng:
H2 (k) + F2 (k) 2HF (k) ∆H < 0
Sự biến đổi nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hoá học?
A. Thay đổi áp suất
B. Thay đổi nhiệt độ
C. Thay đổi nồng độ khí H2 hoặc F2
D. Thay đổi nồng độ khí HF
Câu 9. Hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
H2 (k) + I2 (k) 2HI (k)
Biểu thức của hằng số cân bằng của phản ứng trên là:
[ 2 HI ] [H2 ] ×[I2 ]
A. KC = B.Kc =
[H2 ] ×[I2 ] 2[ HI ]

[ HI ] 2 [H2 ] ×[I2 ]
C.KC = D.KC =
[H2 ] ×[I2 ] [ HI ] 2
Câu 10. Trộn 2 mol khí NO và một lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít
ở 40oC. Biết:
2 NO(k) + O2 (k) 2 NO2 (k)
Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2.
Hằng số cân bằng K lúc này có giá trị là:
A. 4,42 B.40,1 C.71,2 D.214
Câu 11. Cho phản ứng : 2 SO2(k) + O2(k) 2SO3 (k)
Số mol ban đầu của SO2 và O2 lần lượt là 2 mol và 1 mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng
(ở một nhiệt độ nhất định), trong hỗn hợp có 1,75 mol SO2. Vậy số mol O2 ở trạng thái cân bằng là:
A. 0 mol B.0,125 mol C.0,25 mol D.0,875 mol
Câu 12. Khi phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học

đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần: 1,5 mol NH3, 2 mol N2 và 3 mol
H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là:
A. 3 mol B.4 mol C.5,25 mol D.4,5 mol
Câu 13. Tốc độ phản ứng tăng lên khi:
A. Giảm nhiệt độ
B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng
C. Tăng lượng chất xúc tác
D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng
Câu 14. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:
4 NH3 (k) + 3 O2 (k) 2 N2 (k) + 6 H2O(h) ∆H 0
2. 2NO(k) + O2(k) 2 NO2 (k) , ∆H
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản