Tôi tài giỏi bạn cũng thế

Chia sẻ: nguyentuan82

Trước hết, tôi xin chúc mừng bạn vì đã chọn quyển sách này. Việc bạn sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để đọc quyền sách này cho thấy tự đáy lòng mình, bạn biết rõ rằng bạn có khả năng đạt nhiều thành công hơn những gì bạn đang đạt được ngày hôm nay. Cho dù bây giờ bạn đang là 1 học sinh giỏi, một học sinh trung bình hay thậm chí là 1 học sinh kém, tôi chắc chắn rằng bạn có tiềm năng để đạt được những kết quả xuất sắc mà...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tôi tài giỏi bạn cũng thế

PHẦN MỘT
TÔI TÀI GIỎ I BẠN CŨNG THẾ
CHƯƠNG MỘ T
TỪ ĐẦN ĐỘ N TRỞ THÀNH THIÊN TÀI

CÓ TH Ể NÀO M ỘT Đ ỨA TR Ẻ NGỐC NGH ẾCH, Đ ẦN Đ ỘN LẠI TR Ở THÀNH MỘT
TÀI NĂNG SÁN G CHÓI?
Trước hết, tôi xin c húc mừ ng bạ n vì đã chọ n quyể n sách này. Việc bạ n sẵ n sàng đầ u tư
thờ i gian và công sức để đọc quyề n sách này cho thấ y tự đáy lòng mình, bạ n biết rõ rằ ng bạ n có
khả năng đạt nhiề u thành công hơn nhữ ng gì bạ n đang đạt được ngày hôm nay. Cho dù bây giờ
bạn đang là 1 học sinh giỏ i, một họ c sinh trung bình hay thậ m chí là 1 học sinh kém, tôi chắc
chắ n rằ ng bạ n có tiề m năng để đạ t được nhữ ng kế t quả xuất sắc mà bạ n khao khát. Bạ n biế t rõ và
bạn có niề m tin mãnh liệt r ằ ng trong bạ n, mọ i tài năng tiề m ẩ n đang đ ợ i được giả i phóng.
Hầ u như mỗ i ngày, tôi đi khắp nơi tổ c hức nhữ ng buổ i chuyên đề dành cho hàng ngàn
học sinh, giáo viên về cách p hát triể n khả năng tiề m ẩ n trong họ để đạt thành tích xuấ t sắc. Báo
chí, đài truyề n hình ca ngợ i tôi như bậc thầ y về việc học và như 1 thiên tài. Họ đề cập đế n việc
tôi đã giúp nhiề u học sinh, đặc biệt là những học sinh “hế t thuốc chữa”, trở t hành nhữ ng ngườ i
không nhữ ng thành công trong việc học mà còn thành công trong các lĩnh vực cuộc số ng khác.
Xin thưa vớ i các bạ n, ngườ i cả m t hấ y bấ t ngờ nhất về những điề u kì diệ u ấ y chính là...
bản thân tôi. Cách đây không lâu, tôi đư ợc biết tớ i như 1 đứa trẻ tầ m thườ ng, lườ i biế ng, dốt nát,
không thể làm được gì. Vậ y thì làm thế nào mà 1 đứa trẻ từ ng b ị coi là “đầ n độ n” giờ đây lạ i
được ca ngợ i như 1 ”thiên tài”? N hững ai biết tôi bây giờ c ũng k hông thể nào tin được trước đây,
tôi là 1 học sinh kém, liên t ục thi trượt và không có tương lai. Đúng đấ y các bạ n, tôi từng là 1
học sinh như thế. Tôi không cầ n biế t đã bao nhiêu lầ n bạ n b ị mắ ng là “ngu ngốc”, “hết thuốc
chữa”, “không làm đư ợc trò trố ng gì”, ”chậ m tiế n”. Nhưng bạ n ơi, hã y t in đi, cũng như tôi, bạ n
có sức mạ nh, khả năng tiề m tàng để t hay đổ i mọ i thứ trong kho ả ng thờ i gian ngắ n và tr ở t hành
mộ t tài năng thực thụ.
Trong quyể n sách này, tôi sẽ hướ ng dẫ n bạ n chi tiế t các phương pháp để đạt được kì tích
đó. Cũng xin nhắc lạ i rằ ng, tôi không hề hướ ng dẫ n bạ n con đường đi đế n thành công từ 1 vị trí
của một ngườ i thông minh có sẵ n và luôn đạt kế t quả tốt. Tôi hướ ng dẫ n bạ n từ p hương diệ n c ủa
mộ t ngườ i từ ng b ị coi là dố t nát, từ ng là 1 học sinh kém cỏ i. Do đó, nế u bây giờ bạ n vẫ n còn học
thua kém bạ n bè, tôi hiể u và hoàn toàn chia sẻ cả m giác vớ i bạ n. Đơn giả n vì tôi đã trong hoàn
cảnh c ủa b ạ n, thậ m chí còn nhiề u khả năng là tôi còn tệ hơn bạ n rấ t nhiề u.

ĐƠN GIẢN TÔI TỪNG LÀ M ỘT H ỌC SINH KÉM


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Tôi thất bạ i trong việc học ngay từ nhữ ng ngày đầ u tiên vào trư ờ ng tiể u học. Khi còn
nhỏ, tôi rất ghét đọc sách mà chỉ t hích trò chơi điệ n tử, xem tivi. H ậ u quả là tôi không tập trung
trong lớp học, họ c bạ c ủa tôi đầ y nhữ ng “trứng và ngỗ ng”. Điề u này chỉ k hiế n tôi thêm ghét thầ y
cô và trườ ng tiể u học thêm. Mọ i
việc ngày càng tr ở nên tồ i tệ.
Trước năm lớp 3, tôi b ị đ uổ i khỏ i
trườ ng t iể u học St Stevens vì học
kém và quậ y phá, rồ i b ị c huyể n
sang trườ ng tiể u học Ngee Ann. Ở
đó, tôi tiếp t ục chơi bờ i, bỏ bê
việc học. Như mộ t điề u tấ t yế u,
điể m thi tốt nghiệp tiể u học c ủa
tôi tệ đế n nỗ i không đư ợc nhậ n
vào học ở bấ t cứ trườ ng nào trong
sáu trườ ng cấp 2 mà cha mẹ tôi
chọ n cho tôi, dù đó chỉ là nhữ ng
trườ ng trung bình. Cuố i cùng, tôi
được tố ng vào trư ờ ng cấp 2 Ping
Yi, mộ t trườ ng nhỏ mớ i mở và
hầ u như chẳ ng có ngườ i quen nào c ủa tôi nghe nói t ớ i.
Mặc dù không ai mong đợ i tôi s ẽ học khá hơn tạ i ngôi trườ ng mớ i này, họ c ũng không
ngờ tôi lạ i “trượt dốc” quá nhanh đế n nỗ i, thầ y dạ y toán lớp sáu c ủa tôi đã tức giậ n gọ i điệ n cho
cha mẹ tôi đ ể b iết lí do tạ i sao tôi không thể giả i nổ i một bài toán lớp bố n. Lúc bấ y giờ, việc thi
đâu một môn học vớ i điể m số tố i thiể u được tôi xem như mộ t thành tích vĩ đạ i. Bở i t hế, đ iể m số
của tôi cứ quanh quẩ n từ 5 trở xuố ng. Trong tổ ng cộ ng hơn 160 học sinh cùng khóa, tôi nằ m
trong số 10 học sinh kém nhất.
Cha mẹ tôi cố gử i tôi đi học thêm ở rấ t nhiề u nơi trong sự lo lắ ng tộ t cùng nhưng cũng
chẳ ng giúp ích đư ợc gì. C uố i cùng, cha mẹ tôi nghĩ chỉ còn cách cho tôi đi du học ở một nước
nào đó mà học sinh ít quyế t tâm học thành tài hơn ở S ingapore. Chỉ như thế, tôi mớ i có hi vọ ng
vượ t qua được trung học.

BƯỚC NGOẶT
Vào lúc k hủng hoả ng nhấ t trong sự nghiệp học hành c ủa tôi, cha tôi vô tình biế t đế n khóa
học 5 ngày đặc biệ t, dạ y cho học sinh cách học hiệ u quả và làm chủ c uộc số ng. Tin rằ ng mình
không còn gì để mấ t ngoạ i trừ việc phả i bỏ t iề n, cha mẹ tôi quyết đ ịnh cho tôi tha m gia khóa học
ấy, mộ t khóa học nghe cái tên chẳ ng có vẻ gì là giành cho tôi chút nào : Thiế u Niên Siêu Đẳ ng
(Super – TeenT M).
Thế là vào một buổ i sáng chủ nhật năm 1987, tôi đư ợc đưa tớ i khách sạ n Ladyhill và
được thầ y Ernest Wong dìu dắt. Lúc đó, tôi khoả ng 13 tuổ i, tham gia chương trình vớ i những
học sinh khác tuổ i từ 12 đến 20. Hôm đó, tôi hế t sức buồ n bực vì nghĩ r ằ ng năm ngày chơi điệ n
tử và xem tivii thỏa thuê c ủa tôi đã tiêu tùng. Thế nhưng, vào nhữ ng ngày cuố i cùng c ủa khóa
học, tôi đã thay đổ i hoà n toàn. Nhữ ng gì tôi được học và trả i nghiệ m đã đảo ngược thái độ, quan
điể m c ủa tôi về học tập và cuộc số ng.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Kiế n thức mà Ernest Wong truyề n đạt trong suốt khóa học tạo nên sự b iế n đổ i mạ nh mẽ
trong tính cách c ủa tôi. Bằ ng việc giúp học sinh áp d ụng các p hương pháp học tập tiên tiế n ở M ỹ
như Cách Họ c Tăng Tốc ( Accelerated Learning), Lập Trình Ngôn Ngữ Trí Tuệ (Neuro-
Linguistic Programing – NLP) c ùng vớ i các cách thừc tìm hiể u, tậ n d ụng sức mạ nh phi thườ ng
của não bộ, Ernest đã giúp tôi hoàn toàn thay đ ổ i s uy nghĩ c ủa mình về k hả năng bả n thân và
nhữ ng thành công trong cuộc số ng. Ernest chỉ c ho chúng tôi thấ y rằ ng, tất cả mọ i ngư ờ i, thậ m
chí nhữ ng học s inh kém nhấ t, ai cũng có nguồ n năng lực vô tậ n để trở t hành tài năng sáng c hói
hoặc các nhà lãng đạo tài ba. Chính thái độ t iêu cực, không tin tư ở ng vào bản thân dẫn đế n việc
không chịu cố gắ ng là yế u tố d uy nhấ t cả n trở c húng tôi vươn tớ i thành công.
Nhậ n thức được điề u này có ả nh hưở ng hết sức to lớ n đố i vớ i tôi. Tôi từ ng tin rằ ng mình
kém cỏ i hơn tấ t cả bạ n bè xung quanh và đó là số p hậ n đ ịnh sẵ n c ủa tôi. Do đó, tôi chấp nhậ n số
phậ n đó, và tin rằ ng cho dù tôi có cố gắ ng
học đế n cỡ nào cũng không thể bằ ng các
bạn khác. Vậ y chẳ ng có lí do gì để tôi phái
cố gắ ng. Tôi đã hoàn toàn s ai lầ m.
Sau khi hiể u rằ ng tôi cũng có khả năng
thành công như bất kì ai khác, tôi bắ t đầ u
t in rằ ng tôi có thể đạt được tất cả những
mục tiêu mà tôi đ ề ra. Tôi tin rằ ng, nế u
nhữ ng học sinh khác học giỏ i được, tôi
cũng có thể học giỏ i và thậ m chí là giỏ i
hơn tấ t cả họ để trở t hành học sinh xuấ t sắc
nhấ t. N ếu nhữ ng học sinh khác có thể được
tuyể n vào các chương trình năng khiế u đặc
biệt, tôi cũng có khả năng đạ t được điề u đó
bằng chính quyế t tâm c ủa mình. Làm thế
nào mà khóa họ c Thiế u Niên Siêu Đẳ ng lạ i
có ảnh hưở ng vớ i tôi đế n vậ y? Đơn giả n là vì lúc đó tôi hết lòng tin tư ở ng vào tất cả nhữ ng gì tôi
được huấ n luyệ n trong khóa học. Bạ n cũng thế, nế u bạ n không tin rằ ng bạ n có thể làm được một
việc gì đó cho d ù việc đó rấ t đơn giả n và ai cũng làm đư ợc, bạ n cũng không bao giờ làm đư ợc vì
bạn chẳ ng bao giờ bắ t tay vào làm chứ đừng nói đế n cố gắ ng.
Tôi kết thúc khóa học vớ i nhữ ng kĩ năng học hiệ u quả và mộ t niề m tin mãnh liệt rằ ng tôi
có thể giành lạ i quyề n được t hành công c ủa chính mình. Vâng, mọ i ngườ i sinh ra đề u có quyề n
bình đẳ ng như nhau, tôi cũng thế, tôi có quyề n được thành công. Lầ n đầ u tiên trong đờ i tôi, một
học sinh gầ n như kém nhất trườ ng, đặt mục tiêu đạt thành tích xuất sắc trong học tập chứ không
chỉ đơn thuầ n là giỏ i.
BẮT TAY VÀO HÀNH Đ ỘNG VỚI MỤC TIÊU PHÍA TRƯỚC
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Sau khi hoàn tấ t chương trình đào tạo và nắ m được những phương pháp học tiên tiế n, tôi
cả m thấ y như đư ợc tiếp thêm nguồ n nă ng lư ợ ng mớ i, cực kì hăng hái tiế n về tương lai. Lúc ấ y,
dường như không có việc gì mà tôi nghĩ bả n thân không thể làm được. Tôi bắ t đầ u xác đ ịnh ba
mục tiêu “không tư ở ng”. M ục tiêu thứ nhất, tôi phả i đứ ng đầ u trườ ng trong vòng một năm (
vâng, từ vị t rí mộ t học sinh kém nhấ t trườ ng). M ục tiêu thứ hai, tôi phả i được nhậ n vào trư ờ ng
trung học chuyên Victoria (trư ờ ng trung học danh tiế ng nhất Singapore). M ục tiêu cuố i cùng c ủa
tôi là phả i thi đâu trư ờ ng đạ i học quốc gia Singapore (Natinal University of Singapore – NUS) –
Trườ ng được xếp hạ ng trong 20 trư ờ ng đạ i học hàng đầ u đề u thế giớ i gầ n đây. Không chỉ dừng
lạ i ở đó, tô i còn quyế t tâm tr ở t hành mộ t trong nhữ ng sinh viên tố t xuấ t sắc nhất. Mơ ước này
thật viể n vông, hão huyề n? Mọ i
ngườ i từng nghĩ như thế, và tôi đã
chứ ng minh cho họ t hấ y họ đ ã lầ m.
Tôi bắt tay vào hành độ ng
ngay khi tr ở về nhà sau khóa học.
Trước hết, tôi tự mình dán lên
tườ ng một khẩ u hiệ u độ ng viên
t inh thầ n. Sau đó, tôi áp d ụng tấ t cả
các kĩ năng học hiệ u quả mà tôi
được huấ n luyệ n, từ việc ghi chú
bài giả ng theo Sơ Đồ Tư Duy
(Mind Mapping) đế n phương pháp
đọc sách cực nhanh. Tôi cũng có
thể trả lờ i các câu hỏ i c ủa thầ y cô
thật lưu loát vớ i đầ y chi tiế t theo 1
bố cục hoàn hảo nhờ vào k ỹ năng nhớ s iêu phàm mà tôi đư ợc
học.
Dĩ nhiên sự t hay đổ i này c ủa tôi làm mọ i ngườ i hết
sức bất ngờ và tò mò. Khi thầ y cô hỏ i nguyên do, tôi đáp lạ i
là tôi muố n đứ ng nhấ t trườ ng. Thầ y cô nhìn tôi như t hể đây là
hết sức điên rồ. Rồ i khi bạ n bè hỏ i tôi có ý đ ịnh học
1
ở đâu sau khi tốt nghiệp cấp 2, câu tr ả lờ i c ủa tôi là Victoria
và sau đó là Đạ i Học Q uốc gia Singapore. Bọ n bạ n tôi bò lăn
ra cườ i khi nghe tôi tr ả lờ i. Họ nói: “Thật là khùng! Không ai
trong t ụi mình có thể đạt được điề u đó! Chỉ có nhữ ng “siêu
sao” ở nhữ ng trườ ng cấp 2 hàng đầ u mớ i làm được mà thôi!”
Thay vì cả m thấ y nả n lòng, xấ u hổ, tôi càng cả m thấ y quyết
tâm hơn nữa khi nghe bạ n bè mình bình luậ n như thế. Tôi phả i chứ ng minh rằ ng một học sinh
kém cỏ i từ một trườ ng kém cỏ i có thể đạt đư ợc điề u đó và thay đổ i lịch sử.

GẶT HÁI THÀNH CÔNG
Trong vòng 3 tháng, điể m số c ủa tôi tăng từ trung b ình lên khá. Và chỉ t rong năm 1987
đáng nhớ, tôi đã từ mộ t học sinh tệ nhấ t trườ ng vươn lên thành mộ t trong 18 họ c sinh giỏ i nhấ t.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Từ đó, tôi tiếp t ục vươn lên dẫ n đầu trườ ng (tính về đ iể m trung bình, tôi luôn dẫ n đầu
trong 6 môn học khó nhất). Tốt nghiệp cấp 2, tôi đoạ t loạ i xuấ t sắc vớ i sáu điể m 10 và điể m
trung bình tám phẩ y. Tôi được nhậ n vào trườ ng tung học chuyê n Victoria một cách dễ dàng, ngôi
trườ ng mà tôi hằ ng mơ ước. Sau đó, tôi liên t ục đ ạt t hành tích xuất s ắc trong học tập và giành
được một suấ t học trong trườ ng Đạ i học Quốc gia S ingapore khoa Quả n tr ị k inh doanh.
Từ năm nhất đạ i học liên t ục cho đế n khi tố t nghiệp, tôi luôn vinh dự xếp hạ ng trong
danh sách nhữ ng sinh viên xuấ t sắc nhấ t khoa hàng năm. Tôi còn đư ợc nhậ n vào học theo
chương trình P hát Triể n Tài Năng c ủa trườ ng (NUS Talent Development Programme).
Tôi đạ t được tấ t cả nhữ ng thành tích học tập này mà vẫ n còn thờ i gian mở công t y kinh
doanh cùng vớ i ngườ i bạ n từ năm 15 tuổ i (chỉ trong vòng vỏ n vẹ n hai năm sau khóa học Thiế u
Niên Siêu Đ ẳ ng). Công ty Event Gurus c ủa chúng tôi chuyên tổ c hức các buổ i hộ i họp hoặc các
sự k iệ n lớ n cho nhữ ng công ty khác hàng vẫ n tồ n tạ i đế n ngày nay và cực kì thành công. Bên
cạnh đó, tôi cũng dành nhiề u thờ i gian làm Huấ n luyệ n viên cho chương trình Thiế u Niên Siêu
Đẳ ng để giúp đ ỡ hàng ngàn học sinh khác nhậ n ra và phát triể n tài năng tiề m ẩ n c ủa họ.

NẾU TÔI CÓ TH Ể THÀNH CÔNG THÌ B ẠN CŨNG CÓ TH Ể THÀNH CÔNG

Tôi mở đầu cuôn sách này vớ i kinh nghiệ m cuộc sống bả n thân không phả i đ ể khoe
khoang vớ i các bạ n, mà tôi muố n nhầ n mạ nh một sự t hật rằ ng: Nế u một ngườ i như tôi, đã từ ng là
mộ t học sinh tệ nhất trườ ng, cũng có thể vươn lên dẫ n đầ u mộ t trườ ng đạ i họ c danh tiế ng trên thế
giớ i và được tuyể n vào chương trình
dành cho sinh viên tài năng, thì tôi
t in rằ ng bất cứ ai cũng có thể làm
được như vậ y nế u họ nắ m được các
phương pháp học tiên tiế n nhất.Bạ n
chỉ cầ n sự k hao khát xuất phát tự đáy
lòng để có thể hướ ng t ớ i những gì
bạn muố n, tin tưở ng vào bả n thân và
áp dụng các phương pháp hiệ u quả
để đ i đế n thành công. Đây c ũng là
chủ đề c hính c ủa quyể n sách này. Tôi
muố n chia sẻ vớ i các bạ n tấ t cả
nhữ ng gì tôi đư ợc học bở i vì hành
trình tìm hiể u, khám phá khả năng tiề m ẩ n c ủa bả n thân là một hành trình thú vị nhấ t c ủa mỗ i
con ngườ i. Tôi đã từ ng trả i qua và tôi tin như thế. Bạ n đã sẵ n sàng xây dựng cho mình mộ t cuộc
sống mớ i phi thườ ng chưa? Bạ n đã chuẩ n b ị tự b iế n mình thành một tài năng sáng chói trư ớc sự
bất ngờ, ngưỡ ng mộ tộ t cùng c ủa gia đình, thầ y cô và bạ n bè chưa? Hãy lật sang trang kế t iếp và
khám phá.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯƠNG HAI
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP HIỆ U QUẢ

HỌC NHANH HAY HỌ C CHẬM – CÙNG M ỘT BỘ NÃO, CHỈ K HÁC NHAU Ở CÁCH
HỌC
Sau khi nghe kể về nhữ ng câu chuyệ n thành công, nhiề u học sinh phả n ứ ng lạ i rằ ng họ
không bao giờ đ ủ t hông minh hoặ c tài năng để có thể t hành công như vậ y. Trước hết, bạ n cầ n
phả i hiể u r ằ ng việc thiế u năng lực bẩ m sinh không phả i là lí do khiế n mộ t ngườ i nào đó không
thể trở t hành “siêu sao”. Ngư ợ c lạ i, cũng không phả i vì thông minh thiên phú mà các “siêu sao”
luôn đạt thành tích xuất sắc. Thậ t ra, chính phương pháp học hiệ u quả mớ i là bí quyết c ủa các
“siêu sao” đó.
Bạ n và các học sinh trên
khắp thế giớ i về c ơ bả n đề u có 1 bộ
não và hệ t hầ n kinh giố ng nhau,
chứa đự ng những khả năng phi
thư ờ ng, tiề m ẩ n. (Chúng ta sẽ t ìm
hiể u thêm về vấ n đề này ở C hương
5: Bạ n Sở Hữu Bộ Não Của Một
Thiên Tài). Vậ y tạ i sao, trong khi
mộ t só học sinh có thể học và trả lờ i
các câu hỏ i hóc búa một cách nhẹ
nhàng, thì những học sinh khác đọc
đi đọc lạ i mộ t trang sách bốn lầ n mà
vẫ n không hiể u hoặ c không nhớ nổ i
nhữ ng gì mình vừa đọc? Lí do là học
s inh tiếp thu nhanh đó b ằ ng cách này hay cách khá, vớ i những phương pháp thích hợp, đã tậ n
dụng được nhiề u hơn khả năng phi thư ờ ng c ủa bộ não, trong khi các học sinh khác lạ i không làm
được điề u này. Họ đã tìm ra đư ợc bí quyế t “học cách học hiệ u quả ”.
Rõ ràng, thành công có bí quyế t riêng c ủa nó. Bằ ng việ c tìm hiể u và làm theo các phương
pháp mà các “siêu sao” áp d ụng, bấ t kì ai, kể cả bạ n cũng đạ t được nhữ ng thành tích như họ. Bạ n
cũng có thể ghi nhớ t hông tin một cách dễ d àng để giả i quyết các vấ n đề p hức tạp.NẾ U NGƯỜ I KHÁC THÀNH CÔNG, TÔI CŨNG S Ẽ
THÀNH CÔNG. VẤ N ĐỀ C HỈ LÀ PHƯƠNG PHÁP
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU MANG LẠI HI ỆU QU Ả K HÁC NHAU
Xin phép đư ợc hỏ i bạ n 1 câu. Khi nào bạ n bắt đầ u ôn bài cho kì thi cuố i kì hoặc cuố i
năm? Thêm 1 câu hỏ i nữa. Bạ n ôn bằ ng cách nào? Hãy kể c hi tiết từng bước trong cách ôn thi
của bạ n.
Câu hỏ i trên đã đư ợc đặt ra cho hàng ngàn học sinh và bạ n biế t không? Thật thú vị là có
hàng ngàn câu trả lờ i khác nhau. Đó chính là lí do tạ i sao mỗ i học sinh khác nhau đạ t kế t quả
khác nhau. Rõ ràng, khác nhau về p hương pháp tạo ra sự k hác nhau trong kế t quả.
Có đến 90% học sinh sinh viên trả lờ i rằ ng họ bắt đầ u học thật sự vào khoả ng từ 1 đến 3
tháng trước khi thi. Và thư ờ ng trong quá trình học, họ c hỉ t hực hiệ n từ 1 đến năm bước sau đây
tùy mỗ i ngư ờ i.
Ví d ụ: Một học sinh học vớ i chỉ...
Hai bư ớc : học xem qua sách và các ghi chú (bư ớc 1), rồ i đi thi (bước 2). Nhữ ng học sinh
1.
này luôn nằ m trong ranh giớ i giữa đậ u và trư ợt. Hoặc là thi trư ợ t hoặc là họ đậ u ở ngưỡ ng thấp
nhấ t.
Ba bư ớc: Họ xem q ua sách và các ghi chú (bư ớc 1), cố gắ ng nhớ bài (bư ớc 2) rồ i đi thi
2.
(bước 3). Nhữ ng học sinh này thư ờ ng đạt kế t quả t rung bình.
Bốn bước: Họ xem qua sách và các ghi chú (bư ớc 1), cố gắ ng nhớ bài (bư ờc 2), làm bài
3.
tập thực hành (bư ớc 3) rồ i đi thi (bước 4). Nhữ ng học sinh này thư ờ ng đạt kế t quả k há hoặc thỉnh
tho ả ng giỏ i.
Vậ y làm thế nào để đả m bảo một kết quả xuất sắc? Trên thực tế, các “siêu sao” thực hiệ n
tổng công chín bư ớc học để luôn giành được kế t quả cao nhấ t trong mỗ i kì thi. Thêm vào đó, học
bắt đầ u học thậ t sự từ ngày đầ u tiên khai giả ng chứ không phả i đợ i đế n mộ t hoặc 3 tháng trư ớc kì
thi, đúng thế ! Bắt đầ u học từ ngày đầ u tiên khai giả ng.

CHÍN BƯỚC HỌ C HI ỆU QUẢ
Vâng, bạ n có tin không, để t hành công, bạ n phả i học từ ngày đầ u tiên khai giả ng khóa
học, và bạ n phả i thông thạo chín bước c ủa phương pháp học hiệ u quả. Chúng ta sẽ bắ t đầ u tìm
hiể u sâu từ ng bước.
Bướ c 1: Xác Đị nh Mục Tiêu Rõ Ràng
Nhiề u học sinh nghĩ rằ ng bước đầ u tiên là phả i nghe giả ng, đọc sách và ghi chú. Không phả i vậ y,
việc đầ u tiên mà bạ n phả i làm là xác đ ịnh mục tiêu c ụ t hể bạ n
muố n đạ t kết quả như thế nào trong khóa học này. Ví d ụ: Bạ n
muố n đ ạt bao nhiêu điể m 10?
Xác đ ịnh mục tiêu rấ t qua n trọ ng vì nó quyết đ ịnh phương pháp
học c ủa b ạ n và do đó, quyế t đ ịnh kế t quả học tập c ủa bạ n. N ế u bạ n
xác đ ịnh mục tiêu đạ t lo ạ i xuấ t sắc trong môn toán, bạ n có học vớ i
quyế t tâm khác hẳ n vớ i khi bạ n chỉ muố n đạt lạ i trung bình
không? Dĩ nhiên là khác hẳ n! Một khi bạ n đã quyết tâm đ ạt thành
t ích xuấ t sắc, não bộ c ủa bạ n nhậ n thức r ằ ng nó không thể p hạ m
mộ t sai lầ m nhỏ nào. Việc này có khả năng k hiế n bạ n học kĩ từng


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
chi tiế t trong môn học. K ết quả là bạ n có thể đạt 10 điể m hoặc nế u không, bạ n cũng sẽ đạ t 9
điể m là thấp nhấ t.
Tuy nhiên, nế u bạn xác đ ịnh mục tiêu đạt loạ i trung bình, não bộ của bạ n biế t rằ ng, nó được
phép mất phân nửa số đ iể m. Việc này có khả năng khiế n bạ n không bậ n tâm học t ất cả mọ i chi
t iết và bỏ q ua những phầ n bạ n k hông hiể u rõ hoặc không thích học. Cuố i cùng, bạ n bỏ q ua phân
nửa kiế n thức trong môn học. H ậ u quả là bạ n chỉ đạ t kết quả dướ i trung bình, hoặc thậ m chí có
thể trượ t.
Tệ hơn cả là bạ n không xác đ ịnh được mục tiên nào, bộ não c ủa bạ n sẽ tự xác đ ịnh mục tiê u
thả nh thơi nhấ t – đó chính là số đ iể m tố i thiể u mà bạ n cầ n có để vượ t qua kì thi. Đ iề u đó dễ dàng
dẫn đế n việc bạ n thi trượt. Thậ t kinh khủng làm sao!
Bạ n sẽ học thêm về vấ n đ ề n này ở c hương 12: Dám Ư ớc Mơ.
Bướ c 2: Lên k ế hoạch cụ thể và sắ p xế p thời gian
Bạ n sẽ k hông bao giờ đạt được nhữ ng mục tiêu to lớ n mà bạ n đề ra
nế u không biết cách lên kế hoạch c ụ t hể và sắp xếp thờ i gian học hợp lí.
Trong chương 15: Thờ i Gian Là Tiề n Bạc, b ạ n sẽ được học cách lên kế
hoạch hoàn hảo để đạt mục tiêu và phương pháp q uả n lí thờ i gian hiệ u quả
nhấ t.
Bướ c 3: Hành Động Kiên Đị nh
Ai cũng có thể xác đ ịnh được những mục tiêu to lớ n và
đề ra nhữ ng kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ có nhữ ng học
s inh t hậ t sự hành độ ng kiên đ ịnh từ ng ngày mớ i đ ạt được k ết quả
xuấ t sắc. Đó chính là khả năng kiên trì đọc sách, ghi chú và ôn
bài mỗ i ngày.
Hầ u hết các học sinh thư ờ ng cả m thấ y lư ờ i biế ng hoặc
muố n trì hoãn việc học. Thật đáng tiếc nế u bạ n là mộ t trong
nhữ ng học sinh này. N ếu b ạ n cứ t iếp t ục như vậ y, k ỳ t hi sẽ đế n
trước khi b ạ n k ịp nhân ra là đã quá muộ n.
Bạ n sẽ được học cách làm thế nào để có thể luôn hành
động kiên đ ịnh và hiệ u quả trong Chương 13: Độ ng Lực Mạ nh
Mẽ - Vượt Qua Sự Lườ i Biế ng, Chương 14: Công Thức Để Đạt
Điể m Tuyệt Đố i và Chương 16: Tạo Quyết Tâm Mạ nh M ẽ Tức
Thì.
Bố n bước tiếp theo là những bư ớc áo d ụng các phương pháp Học Siêu Đẳ ng mà bạ n sẽ
được tìm hiể u kĩ hơn trong Phầ n 2.
Bướ c 4: Phương pháp đ ọc để nắm bắt thông tin
Phương pháp học siêu đẳ ng đầ u tiên là bạ n phả i biế t đọc sách
và tài liệ u một cách hiệ u quả. Xin lưu ý rằ ng : k hông phả i từ nào trong
sách cũng quan trọ ng và cũng chứa đựng thông tin mà bạ n thật sự cầ n
học. Bạ n phả i biế t lọc ra những từ c ung cấp thông tin chính (còn gọ i là»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
từ khóa). Bạ n sẽ được họ c phương pháp này ở C hương 6: Phương Pháp Đọc Để Nắ m Bắt Thông
Tin.
Bướ c 5: Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping)
Sau khi nắ m b ắt thông tin từ các từ k hóa, bạ n phả i biết cách ghi chú bằ ng Sơ Đồ Tư Duy.
Sơ đồ này s ẽ giúp bạ n sắp xếp lạ i thông tin nhanh chóng và tậ n d ụng sức mạ nh phi thư ờ ng c ủa
não bộ mà bạ n chứa từ ng đượ c khám phá. Chương 7: Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping): Công Cụ
Ghi Chú Tố i Ưu sẽ nói rõ hơn về vấ n đề này.
Bướ c 6: Trí Nh ớ Siêu Đẳ ng
Phương pháp học siêu đẳ ng tiếp theo là sử d ụng k ỹ năng Trí Nhớ S iêu
Đẳ ng để t iếp thu thông tin dễ dàng. Hiệ n nay, nhiề u hệ t hố ng giáo d ục đang
chuyể n dầ n sang việc học chú trọ ng vào tư duy và phân tích hơn là đơn thuầ n
học thuộc lòng. Tuy nhiên, cũng xin nhấ n mạ nh rằ ng bạ n chỉ có thể p hân tích
vấ n đề tố t khi bạ n tiếp thu và nhớ được những thông tin cố t lõi. Bạ n sẽ được
học các k ỹ t huật ghi nhớ ở C hương 8, 9 và 10.
Bướ c 7: Nghệ t huật ứng dụ ng lí thuyết và thự c hành
N ếu bạ n thuộc nằ m lòng các bài học nhưng lạ i không biế t cách áp dụng kiế n thức để trả
lờ i câ u hỏ i trong kì thi, bạ n cũng không thể nào đạ t điể m 10. ở c hương 11, chúng ta sẽ c ùng
khám phá các phương pháp áp d ụng kiế n thức được học, cũng như nhữ ng kỹ năng phân tích và
giả i quyế t câu hỏ i.
Bướ c 8: Tăng tốc cho kì thi
Bước tiếp theo c ủa phương pháp Học Siêu Đẳ ng là biế t cách chuẩ n b ị c ho kì thi. Bạ n nên
bắt đầ u tăng tốc học vào k hoả ng 2 tháng trư ớc kì thi. Bước này sẽ được khám phá ở Chương 17:
Tăng Tốc Về Đích.
Bướ c 9: Đi Thi
Đi thi là bư ớc cuố i cùng nhưng quan trọ ng nhất. Xin nhấ n mạ nh rằ ng: thi c ũng là một
“Trò chơi đặc biệt”. Trong Chương 18: Chiế n Thắ ng Và Vinh Quang, bạ n sẽ đư ợc tìm hiể u về
nhữ ng bí quyế t để đ ả m b ảo thắ ng lợ i trong trò chơi này và đạt đư ợc vinh quang sau tất cả nhũng
nỗ lực.

NHỮNG GÌ ĐANG H ẠN CH Ế BẠN VÀ BẠN THẬT SỰ M ONG MUỐN ĐIỀU GÌ?

Trước khi đọc chương kế t iếp, bạ n phả i hình dung rõ ràng nhữ ng gì bạ n muố n đạt được
sau khi đọc xong quyể n sách này. Một khi bạ n đã có khái niệ m c ụ t hể về nhữ ng điề u đó, bạn sẽ
chú tâm đọc sách vớ i mục đích nhấ t đ ịnh. Điề u này khiế n tâ m trí bạ n luôn kiế m lờ i giả i đáp cho
nhữ ng thắc mắc c ủa bạ n trong lúc đọc sách để đạ t được mục đ ích mà bạ n đề r a.
Đầ u tiên, để khám phá nhữ ng gì b ạ n muố n là bạn phả i tìm ra nhữ ng gì bạ n đang hạ n chế
khả năng c ủa bạ n. Tạ i sao bạ n cứ mãi quanh quẩ n vớ i “Trứ ng và ngỗ ng” ? Tạ i sao bạ n cố gắ ng
nhiề u mà vẫ n chỉ là một học sinh trung bình? Tạ i sao bạ n không thể đạ t nhiề u điể m 10 hơn nữa?
Cho dù bạ n đang ở bất kì thứ hạ ng nào từ kém nhất cho đế n giỏ i nhất lớp, nhấ t trư ờ ng, chắc chắ n


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
là sẽ luôn có thói quen xấ u, hoặc nhữ ng phương pháp học t hiế u hiệ u quả mà bạn mong muố n
thay đổ i để có thể đạt thành tích cao hơn.
Và bây giờ, trước khi đọc tiếp, bạ n hãy liệt kê tất cả nhữ ng lí do mà bạ n nghĩ là cả n trở
bạn đi đế n thành công.

M ỘT KHÁM PHÁ THÚ VỊ
Nhiề u học sinh biệ n hộ rằ ng có rấ t nhiề u khó khăn khiế n học gặp thất bạ i trong việc học.
Và họ nghĩ nhữ ng học sinh giỏ i không bao giờ gặp phả i những vấ n đ ề như thế. Mộ t kết quả
nghiên cứu cho thấ y, hầ u hế t tất cả học sinh, sinh viên ở càc nước trên thế giớ i đề u có chung 16
vấ n đề k hó khăn phổ b iế n sau đấ y. Bạ n không phả i là ngườ i duy nhất.


16 VẤN Đ Ề KHÓ KHĂN THƯ ỜNG GẶP C ỦA TẤT C Ả HỌC SINH
TRÊN THẾ G IỚ I
 Trí nhớ kém
 Thích trì hoãn công vi ệc
 Lườ i biếng
 Nghi ệ n trò chơi đi ện tử, xem tive, Internet
 Gặp khó khăn trong vi ệc hiểu bài gi ảng
 D ễ dàng bị xao nhãng
 Khả năng tập trung ngắn hạn
 Mơ màng trong lớ p
 Sợ thi cử
 Hay phạm lỗi do bất cẩ n
 Chịu áp lực từ gia đình
 Có quá nhi ều thứ để học và có ít thờ i gian
 Không có độ ng lực học
 D ễ dàng bỏ c uộc
 Thầ y cô dạ y không lôi cuố n
 Không có hứ ng thú đối vớ i môn học


Đừng lo vì bạ n còn quá nhiề u vấ n đề k hó khăn trong việc họ c, tôi đã từ ng có nhiề u vấ n
đề hơn bấ t kì mộ t học sinh nào khác. Điề u quan trọ ng là bây giờ bạ n đã hiể u rõ nhữ ng vấ n đề
khó khăn đó, bạn sẽ b iết phả i làm gì để k hắc phục chúng sau khi đọc xong quyể n sách này, bạ n
hãy liệ t kê những k ỹ năng hoặc năng lực mà bạ n cầ n có để k hắc phục nhữ ng khó khăn bạ n viế t ra
lúc nãy.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Khi bạ n đọc sách này và tìm hiể u các phương pháp họ c được hướ ng dẫ n, bạ n hãy:
Một lầ n nữa xin được nhấ n mạ nh rằ ng: Trước khi đọc xong chương cuố i cùng, bạn sẽ sở
hữ u t ất cả nhữ ng k ỹ năng và năng lực cầ n thiết để t hành công, không nhữ ng trong học tập mà
còn cả trong cuộc số ng, và bạn sẽ mãi mãi được giả i phóng khỏ i nhữ ng hạ n chế mà bạ n tự ghán
cho mình hoặ c b ị ngườ i khác ghán cho bạ n. Tuy nhiên, trư ớ c khi chúng ta bắt đầ u hành trình
khám phá đầ y thú vị, bạ n phả i tự hỏ i mình rằ ng.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯƠNG BA
B ẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐI ĐẾ N THÀNH CÔNG CHƯA?

CÁCH SUY NGHĨ C ỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ C Ủ A K Ẻ THẤT BẠ I
Trước khi tìm hiể u về p hương pháp học hiệ u quả c ủa các học sinh giỏ i, bạ n cầ n tự hỏ i
mình rằ ng bạ n đã sẵ n sàng đi đến thành công chưa. Bạ n có thể nhanh chóng đáp lạ i r ằ ng “Dĩ
nhiên là tôi sẵ n sàng để t hành công. Ai mà chẳ ng muố n thành công!”.
Thật không may (hoặ c thậ t may mắ n), điề u bạ n nói là hoàn toàn sai. Mặc dù hàng ngàn
học s inh đã đọc quyể n sách này và tham gia vào các khóa đào tạo, không phả i a i c ũng có thể t hay
đổi đ ể t hành công.
Lý do thất bạ i bắt đầ u từ cách suy nghĩ c ủa bạ n. N ếu như bạ n có những suy nghĩ sai lầ m,
(Ví d ụ như: không mộ t bí quyết nào có thể giúp bạ n thành công), bạ n chắc chắ n s ẽ k hông bao
giờ t hành công. Trư ớc khi tiếp t ục đọc, bạ n phả i hiể u và nhậ n ra được cách suy nghĩ đúng đắ n.
Chỉ có như vậ y, quyể n sách này mớ i mang lạ i những lợ i ích hế t sức to lớ n cho bạ n.
Cá 2 cách suy nghĩ khác biệt nhau. Bạ n có thể có cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công
hoặc c ủa kẻ t hấ t bạ i. Đáng tiế c là chỉ có 5% học sinh có cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công, và
95% số họ c sinh còn lạ i luôn có suy nghĩ c ủa kẻ t hất b ạ i. Sự khác biệ t nằ m ở c hỗ nào? Và làm
thế nào bạ n có được tư duy c ủa ngườ i thành công?

BẠN CÓ TH ẬT SỰ M UỐN THÀNH CÔNG KHÔNG?

Ngườ i thành công luôn hành độ ng vớ i tư tưở ng rằ ng họ MUỐN thành công trong những
việc họ làm. Họ MUỐ N đạt điể m 10 và họ MUỐN đạt thành tích cao. Ngư ợc lạ i, kẻ t hất bạ i luôn
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
làm việ c theo cách suy nghĩ rằ ng học THÍCH ĐƯỢC thàng công hoặc AO ƯỚ C mình sẽ t hành
công. Mộ t sự k hác nhau rõ ràng.
Khi bạ n MUỐ N thành công, điề u đó có nghĩa rằ ng thành công là 1 việc bạ n phả i đạt
được. Bạ n không chấp nhậ n những gì thấp hơn đ ịnh nghĩ thành công c ủa bạ n. N ếu b ạ n k hông đạt
được thành tích cao như bạn muố n, bạ n sẽ làm bất cứ việc gì đ ể vươn t ớ i thành công (trong giớ i
hạ n đạo đức). Điề u này có nghĩa là gì? Có nghĩ là nế u bạ n phả i học 10 tiế ng 1 ngày, bạ n sẽ học
10 tiế ng 1 ngày. Có nghĩa là bạ n phả i hoàn toàn thay đổ i cách học c ủa bạ n, bạ n sẽ t hay đổ i. Có
nghĩa là nế u bạ n phả i từ bỏ t hú vui trò chơi điệ n tử yêu thích c ủa bạ n, bạ n sẽ từ bỏ. Bạ n s ẽ làm
tất cả những gì cầ n làm để đạ t điể m 10 mà bạ n muố n. Thực tế đã chứ ng minh rằ ng khi b ạ n dồn
tâm huyế t để đạt đượ c 1 điề u gì đó, chắc chắ n bạ n sẽ đạt đượ c nó. Một số học sinh thườ ng hỏ i tôi
rằng tôi có nghĩ họ sẽ tr ở t hành học sinh xuất sắc hay không. Câu trả lờ i c ủa tôi là: “Vấ n đề
không phả i là bạ n có thể tr ở t hành học sinh xuấ t sắc hay không. Vấ n đề ở c hỗ bạ n có sẵ n sàng
làm bất cứ việc gì để tr ở t hành học sinh xuất sắc hay không.” Những học sinh luôn có tư tư ở ng
cật lực vì mục tiêu như vậ y sẽ họ c được nhiề u điề u từ q uyể n sách này và gặt hái được thành quả
mà họ muố n, thậ m chí còn hơn cả mong muố n.
Tiếc thay, vẫ n còn rất nhiề u học sinh KHÔNG MUỐN thành công. Đơn giả n là học chỉ
THÍCH ĐƯỢ C thành công hoặc họ nghĩ rằ ng họ NÊN thành công. V ớ i nhữ ng học sinh này, việc
đạt 10 điể m và tuyể n vào các trư ờ ng đạ i học danh tiế ng sẽ rất tuyệt vờ i. Nhưng việ c này không
phả i việ c bắt buộc phả i đạ t được đố i vớ i họ. Nói cách khác, họ k hông bậ n tâm về việc không đạt
được những điề u đó. Hầ u như học không hề có chút tâm huyết hoặc nỗ lực nào trong nhữ ng ước
mơ. K ết quả là họ không sẵ n lòng làm nhữ ng việc cầ n thiết để b iế n ước mơ thành hiệ n thực. Họ
chỉ sẵ n sàng làm nhữ ng việc không quá khó khăn, không quá nhiề u, hoặc khi tâm lí thoả i mái.
Họ k hông quyết tâm học bài vào ngày cuố i tuầ n ho ặc không muố n thay đổ i cách học c ủa họ. Họ
chầ n chừ t rong việc làm theo các hư ớ ng dẫ n trong quyể n sách này. Họ cả m thấ y nhữ ng việc này


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
thật rắc rố i. Đây là những học sinh sau khi đọc xong quyể n sách này vẫ n tiếp t ục đạt k ết quả như
cũ, hoặc tệ hơn vì họ t in rằ ng học đã “hết thuốc chữa”.
Vớ i vai trò là 1 ngư ờ i bạ n và một ngườ i tư vấ n, tôi kêu gọ i bạ n hãy đọc quyể n sách này
vớ i tư tưở ng c ủa 1 ngư ờ i thành công. Tôi tin rằ ng bạ n sẽ đạ t được những điề u kì diệ u nhưng bạ n
phả i b iế n những điề u đó thành điề u kiệ n bắt buộc bả n thân b ạ n phả i đạt được. Bạ n phả i sẵ n sàng
làm bấ t cứ việc gì đ ể t hành công cho dù việc đó có không t hoả i mái và vấ t vả đế n đâu chăng nữa.

NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀM CHỦ CUỘ C SỐNG TRONG KHI K Ẻ TH ẤT BẠN THÌ
KHÔNG

Một đặc điể m nữa trong cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công là họ làm chủ cuộc số ng
trong khi kẻ t hất bạ n thì nguợc lạ i.
Ngườ i thành công luôn chịu t rách nhiệ m cho bất cứ c huyệ n gì xả y ra trong cuộc số ng c ủa
họ. Họ t in rằ ng cho dù chuyệ n gì xả y ra đi chăng nữa, họ là 1 phầ n nguyên nhân gây ra nó. Ví
dụ, nế u họ t hi trượ t, đó là lỗ i tạ i họ. Nế u cha mẹ k hông tin tư ở ng họ, đó là lỗ i tạ i họ. Nế u họ p hả i
vào lớp học tệ hạ i nhấ t, đó là lỗ i tạ i họ. N ếu họ t rở t hành học sinh xuất sắc, đó cũng là nhờ vào
nỗ lực c ủa họ. Nhậ n lãnh trách nhiệ m về bả n thân có một sức mạ nh tiề m ẩ n vô cùng to lớ n. Tạ i
sao vậ y? Bở i vì nế u bạ n tin rằ ng bạ n là nguyên do của mọ i chuyệ n, bạ n sẽ có khả năng thay đổ i
và cả i thiệ n mọ i chuyệ n. Nói 1 cách đơn giả n, bạ n làm chủ c uộc số ng c ủa chính bạ n. Để học hỏ i
được nhiề u điề u từ q uyể n sách này, bạ n phả i có niề m tin làm chủ c uộc số ng c ủa ngư ờ i thành
công. Bạ n phả i tin rằ ng nế u bạ n thay đổ i hành động c ủa bạ n và áp d ụng các phương pháp đư ợc
học, bạ n s ẽ nế m trả i vị ngọt thành công.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Một lầ n nữa, quyể n sách này sẽ c hẳ ng mang lạ i lợ i ích gì cho nhữ ng học sinh có tư
tưở ng c ủa k ẻ t hấ t bạ i. Những kẻ t hất b ạ n sẽ k hông bao giờ c hịu trách nhiệ m cho những gì xả y ra
trong cuộc số ng của họ. Thay vào đó, họ luôn tự b iệ n hộ, đổ lỗ i cho ngườ i khác hoặc tự lừa dố i
mình. N ếu học đang “tuột dốc” một cách thả m hạ i trong trườ ng học, họ sẽ b iệ n hộ là “Mình vô
nhầ m 1 lớp tệ hạ i”, “Mình không có đ ủ t hờ i gian”, “Mình vố n s inh ra đã lư ờ i biế ng rồ i”, “Mình
bẩ m sinh có trí nhớ kém”, “Môn học này không hấp d ẫ n”, “Ba mẹ mình cũng đâu có học giỏ i”.
Những kẻ t hất bạ i lúc nào cũng có khuynh hư ớ ng đổ lỗ i cho mọ i ngườ i trừ bả n thân họ.
Họ đổ t hừa t hầ y cô giả ng bài nhàm chán, đổ t hừa k ì thi quá khó, đổ t hừa bạ n bè làm họ sao
nhãng việc học, đổ t hừa cha mẹ s uốt ngày cằ n nhằ n họ. Tệ hạ i hơn cả, một số học sinh còn tự lừa
dối bả n thân rằ ng mọ i việc cũng không đế n nỗ i quá tệ, rằ ng môn toán c ủa họ c ũng không tệ đến
thế, rằ ng thực chất học học hành rất chăm chỉ, t rong khi tự đáy lòng, họ b iế t rằ ng nhữ ng điề u đó
không phả i là sự t hật.
N ếu bạ n cứ t ìm lờ i biệ n hộ, đổ lỗ i cho ngườ i khác hoặc tự lừa dố i bả n thân, quyể n sách
này cũng tr ở nên vô d ụng đố i vớ i bạ n. Tạ i sao? Bở i vì như vậ y, bạ n không làm chủ được cuộc
sống c ủa bạ n. Nhữ ng ngườ i và nhữ ng việc xung quanh bạ n là nguyên nhân khiế n bạ n thất bạ i.
Suy nghĩ đó khiế n bạ n tr ở t hành 1 nạ n nhân bất lực không thể t hay đổ i được cuộc số ng.”Đ ờ i tàn
nhẫ n và bất công” là câu nói cửa miệ ng c ủa những kẻ t hất bạ i. Do đó, tấ t cả những phương pháp
và k ỹ năng trong quyể n sách này không thể giúp bạ n thành công nế u bạ n chọ n làm kẻ t hất bạ i.

TỰ M ÌNH LÀM CHỦ VÀ BẮT TAY VÀO HÀNH ĐỘNG

Tóm tắt lạ i chương này, bạ n phả i suy nghĩ như ngư ờ i thành công nế u bạ n muố n học hỏ i
được nhiề u điề u từ q uyể n sách này. Bạ n phả i MUỐN thành công trong học tập. Bạ n phả i làm bất
cứ việc gì cầ n thiế t để t hành công. Vớ i lòng quyế t tâm mãnh liệ t, bạ n sẽ đạ t những điể m 10 đỏ
chói. Tiếp theo, bạn phả i hoàn toàn chịu trách nhiệ m cho nhữ ng kết quả xấ u và tố t mà bạ n nhậ n
được trong cuộc số ng ngay từ bây giờ. Từ nay trở đ i, không bao giờ bạ n tự b iệ n hộ c ho bả n thân
và không bao giờ đổ lỗ i cho ngườ i khác nữa.
Nhậ n thức rằ ng bạ n là ngườ i quyết
định, b ằ ng cách thay đổ i phương pháp làm
việc và hành độ ng, bạ n s ẽ t hay đổ i cuộc số ng.
Hãy sẵ n sàng bắt đầ u cuộc hành trình bằ ng
việc tìm hiể u về mộ t trong những nhân tố
thiết yế u nhấ n c ủa thành công... niề m tin c ủa
bạn.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯƠNG 4
TOÂI TÖÏ TIN TOÂI COÙ THEÅ BAY CAO... VAØ TOÂI LAØM ÑÖÔÏC !

HOÏ THAØNH COÂNG VÌ TIN VAØO KHAÛ NAÊNG CUÛ A MÌNH
Nhieàu ngöôøi
thaéc maéc toâi ñaõ hoïc gì
maø sao keát quaû hoïc taäp
vaø cuoäc soáng cuûa t oâi
laïi thay ñoåi baát ngôø
ñeán vaäy. thaät ra, nhöõng
phöông phaùp, kyõ naêng
maø toâi ñöôïc hoïc chæ
giuùp toâi ñaït nhöõng
ñieåm 10, chính söï thay
ñoåi nieàm tin trong toâi
môùi laø yeáu toá aûnh höôûng toâi maïnh meõ nhaát. trong quaù khöù, toâi töøng tin raèng mình laø moät hoïc
si nh ñaàn ñoän. toâi töøng tin raèng vieäc hoïc heát söùc nhaøm chaùn khoù khaên, raèng cho duø toâi coá gaéng
hoïc chaêm chæ ñeán möùc naøo, toâi cuõng khoâng bao giôø trôû thaønh moät hoïc sinh khaù, coøn xuaát saéc
laø ñieàu khoâng töôûng. vaäy maø, cuoäc soáng cuûa t oâi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn töø khi toâi coù nieàm tin
môùi raèng “toâi laø moät thieân taøi” , cuõng nhö “vieäc hoïc
raát thuù vò nheï nhaønh”. baïn cuõng seõ thay ñoåi ñöôïc nhö
vaäy! Tröôùc khi baïn ñaït toaøn ñieåm 10, baïn phaûi tin baï n
laøm ñöôïc vieäc aáy, cuõng nhö tin noù raát thuù vò nheï
nhaøng. taát caû ñeàu xuaát phaùt töø nieàm tin cuûa chính baïn.
Nhieàu hoïc sinh bò vöôùng vaøo caùi baãy voøng xoaùy
thaáy baïi naøy. hoï cöù lieân tuïc thaát baïi bôûi vì hoï nghó hoï
seõ thaát baïi. vaø khi hoï thaát baïi caøng nhieàu, hoï caøng nghó
hoï seõ tieáp tuïc thaát baïi. keát quaû laø, thaát baïi ñeo ñuoåi hoï
suoát cuoäc ñôøi.
Neáu baïn ñang vöôùng vaøo voøng xoaùy thaát baïi,
haõy phaù vôõ noù vaø töï giaûi thoaùt baïn. ñeå thoaùt k hoûi noù,
thay ñoåi nieàm tin laø vieäc ñaàu tieân baïn phaûi laøm (toâi seõ
chia seû theâm vôùi baïn veà ñieàu naøy trong caùc phaàn saép


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
tôùi). thay ñoåi nieàm tin cuõng khieán moïi thöù khaùc thay ñoåi. vaäy thì, haõy baét ñaàu tin raèng baïn laø
moät hoïc sinh xuaát saéc. haõy tin raèng vieäc hoïc raát deã daøng thuù vò. haõy tin raèng baïn coù theå ñaït
ñieåm 10 moät caùch nheï nhaøng. moät khi baïn tin nhö vaäy, baïn seõ töï ñoäng thay ñoåi haønh ñoäng
cuûa baïn. baïn seõ haønh ñoäng nhö nhöõng hoïc sinh xuaát saéc. neáu baïn khoâng bieát phaûi baét ñaàu
haønh ñoäng töø ñaâu, haõy ñoïc thaät kyõ vaø laøm theo nhöõng phöông phaùp ñöôïc höôùng daãn trong
quyeån saùch naøy.
NIEÀM TIN CUÛA BAÏN CHÆ ÑUÙNG VÔÙI MÌNH BAÏN


Khi toâi khuyeân moïi ngöôøi neân thay ñoåi nieàm tin cuûa hoï, hoï thöôøng traû lôøi toâi raèng
“anh coù ñieân khoâng? A nh noùi toâi thay ñoåi nieàm tin cuûa toâi laø yù gì? Laøm sao toâi thay ñoåi ñöôïc
nieàm tin cuûa toâi? N ieàm tin cuûa toâi laø hoaøn toaøn ñuùng. duùng laø toâi thaät söï ñaàn ñoän vaø hay queân
cô maø. vieäc hoïc thaät söï nhaøm chaùn cô maø. toâi khoâng theå thay ñoåi ñieàu ñoù”.
Baïn phaûi nhôù raèng nieàm tin cuûa baïn khoâng bao giôø laø söï tuyeät ñoái caû. Nieàm tin cuûa
moät ngöôøi chæ ñuùng vôùi chuû nhaân cuûa noù. Roõ raøng, nieàm tin khoâng laø gì khaù c hôn moät yù kieán
chuû quan. Cho duø baïn heát möïc tin vaøo ñieàu gì ñi chaêng nöõa, seõ luoân coù ngöôøi khaùc tin vaøo
ñieàu hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nieàm tin cuûa baïn. xin thöa vôùi baïn, neáu coù nhöõng ngöôøi luoân tin
raèng toaùn hoïc heát söùc khoâ khan, teû nhaït, thì cuõng coù raát nhieàu ngöôøi khaùc cho raèng toaùn hoïc
raát thuù vò, ñaày maøu saéc. toùm laïi, nieàm tin khoâng bao giôø laø söï thaät tuyeät ñoái vì noù chæ ñôn giaûn
laø saûn phaåm cuûa chính baïn.
Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi thaønh coâng vaø keû thaát baïi naèm ôû “ saûn phaåm nieàm tin” cuûa ho.
Bôûi theá, thay vì nghi ngôø moät nieàm tin naøo ñoù coù thaät söï ñuùng hay khoâng, baïn phaûi töï hoûi lieäu
nieàm tin ñoù coù truyeàn theâm naêng löïc cho baïn ñeå ñi ñeán thaønh coâng hay khoâng. N eáu noù laøm
baïn caûm thaáy maïnh meï hôn ñeå vöôn tôùi thaønh coâng, haõy chaáp nhaän nieàm tin ñoù. ngöôïc laïi,
neáu noù haïn cheá naêng löïc baïn, baïn caàn phaûi töø boû noù.
NIEÀM TIN CUÛA BAÏN XUAÁT PHAÙT TÖØ ÑAÂU ?


Vaán ñeà phöùc taïp ôû choã laø ña soá moïi ngöôøi khoâng bieát chuû
ñoäng l öïa choïn nieàm tin cuûa mình. N eáu baïn laøm ñöôïc ñieàu ñoù,
baïn coù theå trang bò cho baûn thaân nhöõng nieàm tin tích cöïc. thay
vaøo ñoù, chuùng ta thöøa höôûng moät caùch thuï ñoäng taát caû caùc loaïi
nieàm tin ( trong soá ñoù coù raát nhieàu nieàm tin toài teä) töø cha meï, baïn
beø, thaày coâ vaø kinh nghieäm trong quaù khöù . Ñoâi khi, nhöõng ngöôøi
thaân quen cuûa chuùng ta, duø khoâng coá yù, truyeàn ñaït cho chuùng ta
nhöõng nieàm tin heát söùc tieâu cöïc, voâ tì nh huûy hoaïi cuoäc soáng cuûa
chuùng ta. Tieán só G eorigi Lozanov, ngöôøi khaùm phaù ra phöông»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
phaùp hoïc taêng toác, ñaõ khaúng ñònh raèng: chuùng ta khi sinh ra ñeàu laø nhöõng thieân taøi, nhöng
trong quaù trình lôùn leân, chuùng ta laøm maát khaû naêng thieân phuù cuûa mình töø vieäc laéng nghe yù
kieán tieâu cöïc cuûa ngöôøi khaùc. Ví duï nhö cha meï, baïn beø hoaëc thaày coâ noùi raèng chuùng ta “löôøi
bieáng”, “voâ duïng”. “ngu ngoác”, “keùm coûi”,v.v... sau moät thôøi gian phaûi lieân tuïc nghe nhöõng
ñieàu naøy, chuùng ta daàn daàn baét ñaàu tin vaøo chuùng, daãn ñeán vieäc soáng moät cuoäc soáng vôùi voâ
soá nieàm tin tieâu cöïc.
Qua naêm thaù ng, nhöõng nieàm tin tieâu cöïc aáy bieán thaøn h “söï thaät” vaø chuùng ta khoâng
bao giôø nghi ngôø nhöõng “söï thaät” ñoù.
CHUYEÄN NAØY ÑAÕ XAÛY RA VÔÙI BAÏN CHÖA?


Nieàm tin cuõng coù theå hình thaønh töø vieäc chuùng ta töï taïo ra quan nieäm sai laàm sau khi
traûi qua nhöõng kinh nghieäm trong quaù khöù.
Baïn coù theå bò ñieåm keùm tr ong laàn ñaàu tieân thi toaùn. C haúng may, khi baïn tieáp tuïc bò
ñieåm keùm moân toaùn theâm vaøi laàn nöõa, baïn seõ baét ñaàu hình thaønh nieàm tin la ø “toâi hoïc keùm
moân toaùn”. Sau ñoù, neáu baïn cöù tieáp tuïc khö khö oâm laáy nieàm tin tieâu cöïc naøy vaøo baûn thaân,
baïn seõ laëp laïi thaát baïi naøy, roài thaát baïi laïi cuûng coá nieàm tin cuûa baïn töø laàn naøy sang laàn khaùc
cho ñeán khi nieàm tin cuûa baïn trôû thaønh “söï thaät” ñoái vôùi baïn.
Vaán ñeà naèm ôû choã laø baïn coù theå khoâng heà doát toaùn moät chuùt naøo. nguyeân nhaân coù theå
laø do nhöõng khaùi nieäm, ñònh nghó a toaùn hoïc ñaõ khoâng ñöôïc giaûi thích cho baïn moät caùch thích
hôïp hoaëc coù theå baï n ñaõ aùp duïng sai caùch giaûi hoaëc hieåu sai caâu hoûi trong baøi thi. taát caû chuùng
ta, ai cuõng coù theå phaïm sai laàm trong hieän taïi vaø töông lai. tuy nh ieân, vieäc aùp duïng sai
phöông phaùp giaûi toaùn moät vaøi laàn vaø vieäc tin raèng baïn voá n raát keùm moân toaùn laïi laø hai vieäc
hoaøn toaøn khaùc nhau.
Khi baïn töï noùi vôùi baûn thaân raèng baïn ñaõ duøng sai phöông phaùp, baïn seõ khoâng caûm
t haáy teä haïi vaø baát löïc. Lyù do laø vì ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn
coù theå ñaït keát quaû toát hôn ôû laàn sau khi baïn hoïc toaùn vô ùi phöông
phaùp phuø hôïp hôn. N göôïc laïi, neáu baïn töï nhuû û raèng “mình teä haïi
trong moân toaùn”, baïn seõ caûm thaáy hoaøn toaøn baát löïc. keát quaû laø
baïn seõ khoâng bao giôø bieát raèng thaät söï toàn taïi nhöõng phöông phaùp
phuø hôïp hôn ñeå “chinh phuïc” moân toaùn.
BAÏN KHOÂNG CHÆ LAØ NHÖÕNG “NHAÕN DAÙN”


Trong suoát cuoäc ñôøi, chuùng ta khoâng ngöøng ñoàng hoùa taát
caû moïi vieäc maø chæ döïa treân moät vaøi kinh nghieäm baûn thaân. ñaëc
bieät hôn, chuùng ta luoân töï keát luaän veà chính con ngöôøi mình moät»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
caùch thieáu caên cöù roài tin töôû ng tuyeät ñoái vaøo ñieàu ñoù. K eát cuïc, chuùng t a töï neùm mình rôi vaøo
voøng xoaùy thaát baïi.
Qua thôøi gian, chuùng ta thu thaäp vaø daùn raát nhieàu loaïi nhaõn leân baûn thaân mình ñaïi loaïi
nhö “toâi raát löôøi bieáng”, “toâi voâ traùch nhieäm”. “toâi hay q ueân” hay “toâi veõ raát teä”. B eân caïnh
nhöõng loaïi nhaõn chuùng ta töï daùn leân mình, coøn coù caùc loaïi nhaõn khaùc do nhöõng ngöôøi xung
quanh nhö cha meï, thaày coâ, baïn beø, ... daùn leân chuùng ta.
Daàn daàn, chuùng ta queân raèng nhöõng loaïi nhaõn naøy chæ laø söï ñoàng hoùa thieáu caên cöù, laø
nhöõng nieàm tin khoâng ñuùng söï thaät. C huùng ta ñaõ quaù quen vôùi caùc nhaõn daùn naøy ñeán möùc ñoä
coi chuùng nhö moät thöïc teá , moät söï thaät hieån nhieân trong cuoäc soáng. C haát löôïng cuoä c soáng
hieän taïi cuûa baïn chính laø keát quaû tröïc tieáp cuûa nhöõng loaïi nhaõn baïn töï daùn hoaëc do ngöôøi
khaùc daùn leân cho baïn.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG


Toâi bò daùn nhaõn “doát toaùn” nhö theá naøo ?
ÔÛ singapore, nhieàu baäc cha meï taäp cho con laøm quen vôùi baûng cöûu chöông tröôùc khi
chuùng voâ tieåu hoïc. vieäc naøy seõ giuùp boïn treû tieán boä n hanh hôn caùc baïn cuøng lôùp. B ôûi theá, cha
me toâi cuõng coá gaéng daïy toâi hoïc thuoäc loøng baûn g cöûu chöông luùc toâi saùu tuoåi. Nhöng toâi
khoâng theå naøo hieåu ñöôïc ñònh nghóa pheùp tính nhaân vì cha meï toâ i ñaõ khoâng daïy ñuùng caùch.
Keát quaû laø toâi khoâ ng theå laøm pheùp tính nhaân. C ha meï toâi cöïc kyø naûn chí vaø daùn cho toâi caùi
nhaõn “daàn ñoän”. H oï hoûi toâi: “Taïi sao con khoâng theå hoïc thuoä c loøng nhö maáy anh hoï con?”.
Meï toâi caøng laø m toâi maát töï tin hôn khi baø daùn cho toâi caùi nhaõn “Thöøa höôûng gen di truyeàn doát
toaùn” töø baø. (meï toâi cuõng thi tröôït m oân toaùn nhieàu laàn khi coøn ñi hoïc). C uoái cuøng, toâi cuõng
ñöôïc hoïc pheùp tính nhaân ôû tröôøng tieåu hoïc nhôø thaày toâi ñaõ ví duï minh hoïa pheùp tính “2 x 3”
baèng hai hoäp giaáy vaø moãi hoäp chöùa 3 boâng hoa. thaät ñaùng tieác laø luùc ñoù, söï töï tin vaø nieàm tin
vaøo khaû naêng toaùn hoïc cuûa toâi ñaõ bò phaù huûy hoaøn toaøn. C haúng bao laâu, toâi baét ñaàu cho raèng
moân toaùn ñi keøm vôùi söï naûn chí, thaát baïi. T oâi caêm gheùt moân toaùn. Vì theá, toâi luoân ngoài mô
maøng khoâng theøm taäp trung trong lôùp hoïc, thaäm chí khoâng theøm laøm baøi taäp veà nhaø. K hoâng
caàn noùi thì ai cuõng coù theå ñoaùn ñöôïc, toâi lie ân tuïc thi tröôït moân toaùn. Ñ uùng theá, toâi thaát baïi
thaûm haïi trong moân toaùn chæ vì toâi bò daùn c aùi nhaõn “doát toaùn” to ñuøng vaø phaûi mang caùi nhaõn
aáy treân ngöôøi nhieàu naêm trôøi cho ñeán naêm lôùp 6.
Theá roài, moät vieäc xaûy ra laøm thay ñoåi nieàm tin vaø cu oäc soáng cuûa toâi maõi maõi. Moïi
vieäc khôûi nguoàn khi toâi baét ñaàu vaøo caáp ha i vaø hoïc moân toaùn trung caáp. Moïi ngöôøi ñeàu noùi
moân hoïc naøy raát khoù, khoù hôn nhieàu so vôùi moân toaùn sô caáp. Tình côø sao maø vaøo buoåi toái
tröôùc baøi hoïc ñaàu tieân veà phöông trình toaùn hoïc, toâi daønh thôøi gian ñoïc heát chöông saùch veà ñeà
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
taøi aáy trong quyeån saùch giaùo khoa vöøa môùi mua . Khoâng moät ngöôøi baïn naøo trong lôùp toâi baän
taâm ñeán vieäc ñoïc saùch tröôùc khi ñeán lôùp nhö vaäy.
Ngaøy hoâm sau, khi thaày toaùn daïy caû lôùp veà chuû ñeà môùi naøy, a i cuõng caûm thaáy khoù
hieåu. Vì toâi tình côø ñoïc tröôùc ñuùng chöông saùch naøy, toâi thaáy hieåu baøi nhieàu hôn maëc duø vaã n
chöa hieåu heát hoaøn toaøn. K hi thaày ra moät ñeà toaùn khoù, khoâng ai trong lôùp toâi giaûi ñöôïc. Chæ
coù toâi laø ngöôøi duy nha át ñöa ra lôøi giaûi chính xa ùc vôùi laäp luaän roõ raøng. ÔÛ tröôøng caáp hai môùi
naøy, baïn beø xung quanh khoâng ai bieát toâ i coù caùi nhaõn “doát toaùn”. Taát caû moïi ngöôøi nhìn toâi
söõng sôø sau khi t oâi giaûi xong baøi toaùn ñoù. Laäp töùc nhöõng lôøi baøn taùn xoân xao traàm troà roä leân
“baïn aáy thaät thoâng minh”, “baïn aáy ñuùng laø coù naêng khieáu toaùn”, thaäm chí “baïn aáy laø moät
thieân taøi toaùn hoïc”. Lyù do cuûa vieäc toâi baát ngôø toûa saùng nhö moät taøi naêng toaùn hoïc chæ ñô n
giaûn laø vì toâi chòu khoù ñoïc saùch tröôùc ñoù.
Caûm giaùc thaät ñeå chòu laøm sao khieán toâi coù theâm ñoäng löïc ñoïc saùch tröôùc khi nghe
giaûng, vaø böôùc vaøo lôùp trong tö theá cuûa moät “thieâ n taøi”. Baïn beø chuû ñoäng nhôø toâi höôùng daãn
baøi taäp veà nhaø, toâi lieân tuïc ñöôïc thaày coâ khen ngôïi. Moïi ngöôøi baét ñaàu daùn nhaõn môùi cho toâi
laø “thieân taøi toaùn hoïc”. Theá roài daàn daàn, toâi baét ñaàu töï mình gôõ boû caùi nhaõn “doát toaùn” vaø
daùn cho toâi caùi nhaõn “thieân taøi toaùn hoïc”. C hính vì leõ ñoù, toâi ñoøi hoûi baûn thaån phaûi laø moät
“thieân taøi toaùn hoïc” thaät thuï. T oaøn boä nieà m tin cuûa toâi ñaõ thay ñoåi. T oâi baét ñaàu hoïc toaùn
sieâng naêng ñeå duy trì hình töôïng môùi naøy vaø ñaït ñieåm 10 lieân tieáp. Töø moät keû thuø “khoâng ñoäi
trôøi chung”, toaùn hoïc boãng choác trôû thaønh ngöôøi baïn thaân vôùi toâi, thay vì khoâ khan nhaøm
chaùn, toaùn hoïc mang laïi cho toâi nieàm vui vaø söï ngöôõng moä cuûa baïn beø. V ôùi caùi nhaõn môùi aáy,
toâi ñaõ thoaùt khoûi voøng xoaùy thaát baïi. Trong nhöõng naêm sau ñoù, toâi ñaït ñieåm 10 cho taát caû caùc
kyø thi toaùn cuoái naêm, tieán xa voâ chuyeân nga ønh toaùn khi leân trung hoïc. ÔÛ trung hoïc, toâi laïi
tieáp tuïc ñaït thaønh tích xuaát saéc trong caù c moân toaùn cao caáp vaø toaùn naâng cao.
NIEÀM TIN COÙ SÖÙC MAÏNH PHI THÖÔØNG


Baïn vöøa hieåu ra raèng nieàm tin cuûa baïn coù khaû naêng taïo ra söï khaùc bieät lôùn lao nhö theá
naøo trong cuoäc soáng cuûa baïn.
Neáu baïn tin raèng tröôøng hoïc raát nhaït nheõo, baïn seõ caûm thaáy noù teû nhaït vaø ñaït keát quaû
trung bình hoaëc keùm. neáu baïn tin raèng vieäc hoïc raát thuù vò, baïn seõ caûm thaáy noù thuù v ò vaø ñaït
keát quaû toát hôn. N eáu baïn tin raèng tieá ng anh laø moät ngoân ngöõ khí hoïc nhaát theá giôùi, baïn seõ
khoâng bao giôø thaønh thaïo tieáng anh.
Baïn haõy nhôù raèng nieàm tin cuûa chuùng ta khoâng bao giôø chính xaùc tuyeät ñoái. nieàm tin
chæ ñôn thuaàn laø caùc yù kieán vaø khaùi ni eäm ñoàng hoùa cuûa chuùng ta. N höng neáu chuùng ta tin vaøo
noù, nieàm tin seõ bieán thaønh söï thaät. Nieàm tin coù söùc maïnh phi thöôøng ñeán noãi noù thaät söï aûnh
höôûng ñeán chuùng ta khoâng nhöõng veà maët tö duy trí tueä, maø coøn veä maët theå chaát, thaäm chí coù
theå bieán ñoåi moät soá cô cheá sinh hoïc trong ngöôøi chuùng ta.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Töø nhöõng naêm 1940, caùc baùc só ñaõ khaùm phaù ra raèng khi baïn uoáng thuoác vaø khoûi
beänh, thaät ra thaønh phaàn trong thuoác khoâng phaûi laø nguyeân nhaân duy nhaát giuùp baïn khoûi
beänh. nieàm tin trong chính baûn thaân baïn cuõng ñoùng goùp moät phaàn raát lôùn va øo vieäc chöõa beänh
cho baïn. Ñaây goïi laø taùc duïng laøm traán an tinh thaàn cuû a thuoác thoâng qua nieàm tin. Lòch söû y
hoïc ghi laïi raèng, caùc baùc só töøng ñöa ra cho caùc beänh nhaân ung thö ly nöôùc ñöôøng vaø noùi vôùi
hoï ñaây laø moät loaïi thuoác môùi raát hieäu quaû trong vieäc laøm tan khoái u trong ngöôøi hoï. K hoái u
thaät söï giaûm daàn vaø beä nh nhaân daàn daàn hoài phuïc. Thaàn döôïc chöõa beänh cho hoï chính laø nieàm
tin cuûa hoï. Sau ñaây laø moät caâu chuyeän ñaùng kinh ngaïc khaùc maø nhieàu ngöôøi trong chuùng ta
ñaõ ñöôïc nghe noùi tôùi.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG


Chaïy moät daëm trong voøng ít hôn boán phuùt
Ñaõ töøng coù moät nieàm tin sai laàm trong haøng ngaøn naêm laø con ngöôøi khoâng theå naøo
chaïy heát moät daëm (xaáp xæ 1,6km) trong voøng ít hôn boán phuùt. Nhieàu ngöôøi ñaõ hình thaønh vaø
tin töôøng vaøo keát luaän naøy chæ vì tröôùc ñoù, moät soá ng öôøi thöû söùc ñeàu thaát baïi.
Moät soá nhaø khoa hoïc caøng cuûng coá theâm nieàm tin naøy
baèng vieäc ñöa ra caùc baèng chöùng trong nghieân cöùu cô theå hoïc
r aèng, con ngöôøi khoâng coù duû theå chaát ñeå chaïy heát moät daëm
trong voøng ít hôn boán phuùt. Sau ñoù, vaøo naêm 1954, moät ngöôøi
ñaøn oâng raát bình thöôøng teân laø R oger Bannister phuû nhaän ñònh
kieán naøy vaø tin raèng vieäc na øy coù theå thöïc hieän ñöôïc. Sau khi traûi
nghieäm qua nhieàu cuoäc reøn luyeän theå chaát, tinh thaàn, oâng ñaõ
chieán thaéng ñöôïc “cuoäc chieán” töôûng chöøng n hö caàm chaéc thaát
baïi naøy. Tuy nhieân ñaây khoâng phaûi laø yeáu toá ñaùng kinh ngaïc toâi
muoán noùi tôùi.
Caâu chuyeän ñaùng chuù yù ôû choã laø trong haøng ngaøn naêm tröôùc khi Roger B annister ñaït
thaønh coâng, khoâng heà coù moät ai coù theå laøm vieäc aáy. V aäy maø, chæ trong voøng moät naêm sau khi
Bannister phaù kyû luïc, coù theâ m 37 ngöôøi khaùc cuõng ñaït kyû luïc töông töï. C aøng ngaïc nhieân hôn,
trong naêm tieáp theo, con soá aáy taêng leân gaáp 10 laàn, 300 ngöôøi khaùc tieáp tuïc thaønh coâng. Phaûi
chaêng trong voøng hai naêm ngaén nguûi, nhaân loaïi ñaõ saûn sinh ra haøng traêm vaän ñoäng vieân taøi
naêng hôn baát cöù vaän ñoäng vieân naøo khaùc trong suoát nhieàu ngaøn naêm tröôùc ñoù? Dó nhieân laø
khoâng!
Taïi sao vaây? boûi vì thaønh coâng cuûa B annister ñaõ phaù vôõ nieàm tin haïn cheá cuûa con
ngöôøi raèng vieäc ñoù khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. V ôùi nieàm tin môùi raèng vieäc ñoù coù theå laøm
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
ñöôïc, haøng traêm haøng ngaøn ngöôøi ñaõ thöïc hieän ñöôïc ñieàu maø khoâng bieát bao nhieâu theá heä
con ngöôøi qua haøng ngaøn naêm tröôùc ñaõ thaát baïi.
Trang bò cho baïn nhöõng nieàm tin höõu ích
Neáu vieäc tin töôûng vaøo moät ñieàu gì ñoù, duø xaáu hay toát, coù theå bieán noù thaønh söï thaät,
vaäy thì taïi sao baïn khoâng ñaåy luøi vaøo quaù khöù taát caû nhöõng nieàm tin nguy haïi ñaõ vaø ñang giôùi
haïn khaû naêng cuûa baïn, thay vaøo ñoù laø baïn töï trang bò cho mình nhöõng nieàm tin môùi chaép c aùch
ñöa baïn bay cao, xa h ôn? Thay vì cöù giöõ maõi nhöõng caùi nhaõn toài teä do ngöôøi khaùc voâ tình daùn
cho baïn, baïn haõy töï taïo cho mình nhöõng caùi nhaõn khaùc laïc quan hôn. neáu muoán, baïn hoaøn
toaøn coù theå daùn cho mình nhöõng caùi nhaõn nhö “T oâi coù tö chaát cuû a moät nhaø laõnh ñaïo” hay
“Toâi coù khaû naêng quaûn lyù thôøi gian tuyeät vôøi”. Trong baøi taäp sau ñaây chuùng ta seõ thöïc hieän
vieäc naøy. Böôùc moät: baét ñaàu ngay baây giôø , baïn haõy vieát ra taát caû nhöõng nieàm tin laøm giôùi haïn
khaû naêng cuûa baïn. V ieát ra nhöõng nieàm tin cuûa baïn veà baûn thaân, hoïc taäp, tröôøng hoïc, thaày coâ,
thaäm chí veà cuoäc soáng noùi chung. V í duï: “Toâi laøm toaùn raát teä”, “Toâi raát löôøi”, “Tröôøng hoïc
ñaùng nguyeàn ruûa”, “Vieäc hoïc raát khoù khaên”. H aõy ñieàn vaøo phaàn ghi chuù döôùi ñaây ngay baây
giôø.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
PHẦN 2: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SIÊU ĐẲNG

CHƯƠNG 5
BẠN SỞ HỮU BỘ NÃO CỦA 1 THIÊN TÀI

M ỘT BỘ NÃO Đ ẦN Đ ỘN HAY CHƯA ĐƯ ỢC RÈN LUYỆN TỐ T

Bạ n thườ ng nghe 1 số ngư ờ i than phiề n rằ ng họ không t hông minh bằ ng ngườ i khác. Họ t han
phiề n bộ não c ủa họ rất chậ m chạp, không biế t sáng tạo ho ặc không thể t iếp thu gì cả. “N ếu tôi thông
minh hơn, tôi có thể họ c giỏ i hơn rất nhiề u” là lờ i biệ n hộ tôi thườ ng nghe nhất. Nhiề u ngườ i hỏ i rằ ng
tôi có thể t in 1 học sinh có trí thông minh hơn
nhữ ng học sinh khác không?. Tôi tin chứ. Nhữ ng
học sinh thông minh hơn họ c nhanh hơn và đạ t kết
quả tốt hơn. Câu trả lờ i tiếp theo c ủa tôi là: “ Trí
thông minh c ủa bạ n là trách nhiệ m c ủa b ạ n”. Điề u
này có ý nghĩa là nế u bạ n k hông thông minh, đó là
lỗ i c ủa bạn. “Nhưng tôi phả i làm thế nào nế u tôi
không thông minh ?” luôn luôn vừa là câu trả lờ i
vừa là câu hỏ i từ họ.
Tôi tin rằ ng trí thông minh c ủa 1 ngườ i cò
thể được rèn luyệ n và bấ t kì ai cũng có thể t rở nên
thông minh hơn. N ế u bạ n quyế t tâm nâng cao năng
lực c ủa bộ não, trí thông minh, trí nhớ và khả năng suy nghĩ c ủa bạ n từ hôm nay, bạ n hoàn toàn có
thể làm được điề u đó. Mặc dù tôi đồ ng ý rằ ng mộ t số ngườ i có sẵ n trí thông minh thiên phú từ lúc
mớ i sinh ra, hầ u hết nhữ ng ngườ i tài năng hay thiên tài đề u do tự rèn luyệ n. Bả n thân tôi đây là 1 ví
dụ đ iể n hình. Cơ bả n là tôi đã huấ n luyệ n bộ não c ủa tôi trở nên đầ y tài năng.

EDITH ĐƯỢ C RÈN LUYỆN THÀNH NGƯỜ I TÀI NĂNG NHƯ THẾ NÀO ?
Aaron Stern làm thí nghiệ m trên chính con gái mình vào năm
1952 để chứ ng minh r ằ ng trí thông minh có thể được rèn luyệ n, và rằ ng
bất kì ai cũng có thể trở t hành tài năng nhờ vào môi trườ ng và phương
pháp học tập tố t
Aaron Stern mang lạ i cho con gái mình 1 môi trư ờ ng kích thích
trì thông minh tố t nhất ô ng có thể nghĩ tớ i. Từ lúc bé gái mớ i được sinh
ra, Aaron Stern cho cô bé nghe nhạc cổ đ iể n, nói chuyệ n vớ i cô bé
bằng ngôn ngữ c ủa ngườ i lớ n (chứ k hông phả i nói chuyệ n như đứa trẻ),
và dạ y cho cô bé r ất nhiề u từ mớ i hằ ng ngày bằ ng hình ả nh. N ỗ lực c ủa
Aaron Stern đem đ ế n thành quả như thế nào ? Khi mớ i 1 tuổ i, bé Edith
có thể nói nhữ ng câu hoàn chỉnh. Lúc 5 tuổ i, Edith đã đọc hế t bộ sách Bác h K hoa Toàn Thư c ủa Anh

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
quốc. Năm 6 tuổ i, cô bé đọc 6 quyể n sách và tạp chí New York Times mỗ i ngày. Năm 12 tuổ i, cô bé
bắt đầ u vào trung học và năm 15 tuổ i, cố b ắt đầ u học ngành toán tạ i trườ ng đạ i học Michigan State.
May mắ n thay, b ạ n không cầ n phài rèn luyệ n trí não c ủa bạ n từ k hi còn bé đ ể đạt nhữ ng kết
quả xuất sắc. Bạ n có thể bắt đầ u rèn luyệ n bộ não c ủa bạ n ở bất cứ độ tuổ i nào, nhưng tốt nhất là
ngay bây giờ. Bạ n không biế t làm thế nào để tăng trí thông minh c ủa mình ư? Để hiể u được toàn bộ
quá trình này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá

KHẢ NĂNG KHÔNG GIỚI HẠN CỦ A BỘ NÃO
Để hiể u được bộ não của chúng ta mạ nh mẽ đến mức nào, chúng ta cầ n tìm hiể u về 1 số phát
hiệ n c ủa các nhà nghiên cứ u về não trong suốt 50 năm qua.
Bộ não của chúng ta đư ợc cấu tạo từ hả ng t ỉ tế bào não còn gọ i là Noron thầ n kinh. Mỗ i một
noron tuy có kích thư ớc cực nhỏ nhưng lạ i có 1 sức mạ nh xử lí thông tin tương đương vớ i 1 máy tính.
Bộ lưu trữ t hông tin c ủa 1 noron cũng có sức chứa khổ ng lồ vì mỗ i tế bào não bao hàm 1 bộ gen hoàn
hảo c ủa chúng ta đ ủ để tái t ạo thêm 1 nhân bả n giố ng y như chúng ta vậ y. Trung bình có khoả ng 1
triệ u triệ u (1.000.000.000.000) noron như thế c ấ u tạo nên bộ não. Trong khi đó, 1 con ong mật chỉ
cần 7.000 noron để có thê xây dựng, duy trì 1 tổ o ng,tính toán khoả ng cách, hút mậ t hoa, sả n xuất
mật, có khả năng giao phố i, chăm sóc ong con và có khả năng giao tiếp trong đàn. Sự so sánh này cho
thấ y chúng ta có 1 sức mạ nh não bộ k hủng khiếp. Chúng ta có quá nhiề u noron đế n mức nế u bạ n có ít
hơn vài triệ u noron so vớ i ngườ i khác thì cũng không khác biệt gì mấ y.

SỰ LIÊN KẾT NƠ RON TẠO NÊN TRÍ THÔNG MINH
N ếu tấ t cả c húng ta về cơ b ả n đề u cò cùng 1 số lư ợ ng noron thầ n kinh, vậ y thì đề u gì tạo ra sự
khác biệ t về trí thông minh con ngư ờ i? Điề u gì khiế n học sinh này thông minh hơn học sinh kia? Lờ i
giả i đáp nằ m ở số lượ ng đườ ng kế t nố i giữa các noron còn gọ i là sự liên kế t noron.
20 t uầ n sau khi thụ t hai, các noron trong não bộ c ủa chúng ta bắt đầ u tạo ra hàng ngàn liên kết
từ noron này đến noron khác. Sự liên kết này đ ịnh hình hàng loạt các hành vi c ủa chúng ta và do đó,
quyế t đ ịnh trí thông minh c ủa chúng ta. N ếu bạ n có năng khiế u về toán, có thể bạn đã phát triể n 1 số
lư ợ ng liên kế t noron phong phú
giúp bạ n giỏ i phân tích, xử lí và
giài quyết các vấ n đề toán học.
Tuy nhiên, cùng vớ i nhữ ng liên
kết noron này, bạ n có thể k hông
có năng khiế u vẽ. Mộ t ngườ i
khác có thể vẽ rất đẹp vì anh ta
có liên kết noron cầ n thiế t khác
vớ i bạ n, giúp anh có khái niệ m
tốt về hộ i họa. Càng nhiề u liên
kết noron đư ợc tạo ra, chúng ta
càng thông minh hơn trong 1
lĩnh vực nào đó.
Vậ y thì, 1 câu hỏ i quan trọ ng được đặt ra là yế u tố nào ả nh hưở ng đế n sự liên k ết giữ a các
noron ? Việc tậ n d ụng bộ não c ủa bạ n bao nhiêu sẽ q uyết đ ịnh b ấ y nhiêu liên kế t noron trong não bộ.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Mỗ i khi bạ n nhìn thấ y, lắ ng nghe ho ặc làm 1 chuyệ n gì mớ i, hoặ c mỗ i khi bạ n suy nghĩ, bộ não c ủa
bạn s ẽ b ị k ích thích. Đây là lúc bộ não c ủa bạ n tạo ra thêm bấ y nhiêu liên kế t noron giúp bạ n ngày
càng thông minh.

HÃY CÙNG KHOANH TAY LẠI NÀO
Chúng ta hãy làm 1 thực nghiệ m để k hám phá sức mạ nh trong
liên kế t noron. Bạ n đã sẵ n sàng tham gia chưa ? Xin nhớ r ằ ng tham gia
thực hành là cách học hiệ u quả nhấ t. Tuyệt! Bây giờ, bạ n hãy khoanh tay
lạ i trước ngực. Việ c này đâu có khó quá đúng không? Tiếp theo, tôi
muố n bạ n thay đổ i hướ ng khoanh tay c ủa bạ n (tay phả i đặt trên đổ i thành
tay trái đặ t phía trên hoặc ngư ợc lạ i). Bạ n hãy làm đi. Có dễ không nào?
Bạ n có cả m thấ y 1 chút bố i rố i lúc mớ i bắt đầ u đổ i hướ ng không? Khi
bạn đổ i hướ ng khoang tay rồ i, bạ n cả m thấ y tho ả i mái hay không thoả i
mái? N ế u bạ n giố ng như đa số mọ i ngườ i, bạ n sẽ cả m thấ y bố i rố i 1 chút
lúc đầ u nhưng chỉ 1 lúc sau, bạ n sẽ làm đượ c thành thạo.
Bạ n thắc mắ c là bài tập thực hành này có liên quan gì tớ i bộ não
của bạ n đúng không? Hãy suy nghĩ xem nào. Lý do lạ i sao lầ n đầ u tiên
bạn khoanh tay rấ t dễ dàng mà không cầ n suy nghỉ ? Đúng thế, bạ n là được việc đó là tạ i vì trong suốt
bao nhiêu nă m qua bạ n đã làm đi làm lạ i hành độ ng đó r ất nhiề u lầ n, não bộ c ủa bạ n đã hình thành
các nhóm liên k ết noron giúp b ạ n thực hiệ n việc đó thuầ n thục. Khi b ị yêu cầ u làm 1 việc nào khác, 1
việc mà bạ n không làm thư ờ ng xuyên, giố ng như việc thay đổ i hướ ng khoa nh tay, bạ n sẽ cả m thấ y
lóng ngóng vì bộ não c ủa bạ n chưa có các liên kết noron cầ n thiết để t hực hiệ n hành độ ng mớ i này.
Bây giờ bạ n thử ngồ i trư ớc gương tập đổ i hướ ng khoanh tay c ủa bạ n trong 1 giờ đố ng hồ, bạ n
chắc chắ n sẽ có thể k hoanh tay và đổ i hướ ng k hoanh tay 1 cách dễ dàng sau đó. Tạ i sao vậ y ? Bở i vì
trong quá trình lặp đi lặp lạ i 1 hành độ ng mớ i (đổ i hướ ng khoang tay ), não bộ c ủa bạn sẽ b ị k ích
thích làm phát sinh các liên kết noron mớ i giúp bạ n thực hiệ n hành độ ng mớ i này khá dễ dàng.

NẾU BẠN KHÔNG THÀNH THẠO VIỆC GÌ, HÃY THỰC HIỆN VIỆC ĐÓ NHIỀU HƠN
Việc này ám chỉ đ iề u gì? N ế u bạ n kém toán, b ạ n nên làm gì? Đúng thế ! Bạ n phả i tiếp tực làm
toán thậ t nhiề u. Lý do khiế n bạ n kém môn Đạ i Số vì bạ n không có đ ủ liên kế t noron giúp bạ n hiể u và
áp d ụng môn học này. Bằ ng cách thực hành môn Đạ i Số t hậ t nhiề u, bạ n sẽ cả m thấ y môn học này
ngày càng dễ. Não bộ c ủa chúng ta sẽ q uen thuộ c vớ i môn Đ ạ i Số k hi nó tạo ra được nhiề u liên kết
noron mớ i dành cho môn họ c này. Lầ n đầu tiên bạ n thử trượt Pa- tin, tôi dám cá rằ ng bạn r ất khó giữ
thăng bằ ng. Nhưng sau vài lầ n tập, việc giữ t hăng bằ ng trở nên dễ dàng hơn nhiề u. Một lầ n nữa, bộ
não c ủa b ạ n vố n chỉ có nhữ ng liên kế t noron giúp bạ n giữ t hăng bằ ng khi bước đi bình thư ờ ng, bạ n đã
học được cách giữ t hăng bằ ng trên p atin thông qua việc tạo ra những liên kế t noron mớ i.
Việc này nghe có vẻ rất đơn giả n. Thực hành nhiề u, bạ n sẽ làm việc đó tố t hơn. Đúng như vậ y
đấy. Nhưng đa số học sinh lạ i không làm đư ợc theo nguyên tắc cơ bả n này. Bạ n hãy tự hỏ i mình : Khi
bạn học ké m môn toán hay môn lịch sử, bạ n có xu hư ớ ng thực hành môn đó nhiề u hơn hay ít hơn?
Chắc chắ n câu trả lờ i là ít hơn. Chúng ta có khuynh hư ớ ng ghét bỏ hay né tránh nhữ ng môn học
chúng ta không giỏ i, vớ i lờ i biệ n minh rằ ng môn học đó rất nhàm chán, hoặc chúng ta không hứng
thú vớ i môn học đó. Càng lúc, chúng ta lạ i có khuynh hướ ng làm thậ t nhiề u việc chúng ta thành thạo
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
như trò chơi điệ n tử. Đó là lí do tạ i sao chúng ta chơi càng ngày càng giòi hơn trong khi học càng
ngày càng kém. N ế u trí thông minh không thể t hay đổ i, tôi chắc chắ n khi bạ n họ c kém thì bạ n chợ i
điệ n tử c ũng rấ t tệ. Nhưng rõ ràng, thực tế c ho thấ y 1 điề u hoàn toàn ngư ợc lạ i.
Bạ n càng tậ n d ụng bộ não c ủa mình bao nhiêu, bộ não c ủa bạ n s ẽ càng thông minh bấ y nhiêu.
Bộ não của bạ n cũng giố ng như cơ bắp c ủa bạ n vậ y. Cách duy nhất đế p hát triể n cơ bắp là là tập
luyệ n thườ ng xuyên bằ ng cách nâng những vậ t nặ ng hơn những gì bạ n có thể nâng được lúc bình
thư ờ ng. Não bộ c ủa bạ n cũng thế. Cách duy nhấ t để bạ n thông minh hơn là làm những việc khiế n cho
bộ não c ủa bạ n cả m thấ y rấ t khó khăn gay go. Mỗ i ngày, bạ n hãy tìm 1 việc khó khăn nào đó mà bạ n
phả i độ ng não mớ i hiể u rõ ho ặc thành thào. Bạ n hãy thử t hách bả n thân bằ ng việc khám phá hay tìm
hiể u vấ n đề đó. Đây chính là bí quyế t giúp bạ n thông minh hơn.

SÁU CÁCH KÍCH THÍCH B Ộ NÃO
 Nghe nhạc Ba- rốc (Baroque) – mộ t loạ i nhạc cổ đ iể n từ nhữ ng năm 1700
– 1800.
 Liên t ục đặt câu hỏ i và trả lờ i câu hỏ i trong lớp học.
 Thử t hách bả n thân bằ ng việc cố gắ ng giả i đáp các câu hỏ i mớ i mẻ phức
tạp mỗ i ngày.
 Khám phá thông tin bên ngoài sách giáo khoa bằ ng việc học hỏ i kiế n thức mớ i trong sách
tham khảo.
 Không bao giờ bỏ q ua các chủ đề và chương sách khó hiể u. Hào hứ ng bắ t tay vào tìm lờ i giả i
đáp.
 Hiể u rõ rằ ng: cách duy nhất để trở nên thông minh hơn là cả m thấ y khó hiể u và phạ m sai lầ m
trong qua trình rèn luyệ n.

SÁU CÁCH NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ NÃO
 Bỏ qua các chương sách hoặc thông tin mà bạ n nghĩ là quá khó hiể u và
phức tạp
 Không dám đặ t câu hỏ i khi bạ n không hoàn toàn hiể u rõ vấ n đề gì.
 Trả lờ i “Tôi không biế t” và không bậ n tâm suy nghĩ về câu trả lờ i.
 Chỉ học nhữ ng vấ n đề cả m thấ y dễ t iếp thu.
 Sao chép đáp án từ bạn bè, không muố n tự mình cố gắ ng tìm cách giả i
quyế t vấ n đề.
 Không dám giơ tay phát biể u trả lờ i câu hỏ i trong lớp học. (Không cầ n lo ngạ i việc bạ n có thể
trả lờ i câu hỏ i sai vì ngay cả nhữ ng học sinh giỏ i nhấ t cũng có lúc trả lờ i sai. Điề u quan trọ ng
là bạ n cố gắ ng suy nghĩ và trả lờ i câu hỏ i. Đố i vớ i thầ y cô, việc b ạ n thật sự cố gắ ng để trả lờ i
câu hỏ i có ý nghĩa hơn là việc bạ n trả lờ i đúng hay sai rất nhiề u.)

TRÍ THÔNG MINH KHÔNG GIỚI HẠN
N ếu bạn có thể t ăng cường trí thông minh bằ ng việc kích thích não bộ, vậ y thì giớ i hạ n trí
thông mình c ủa bạn ở đâu ? Điề u này phụ t huộc vào việc bộ não của bạ n còn có thể t ạo ra bao nhiêu
liên kế t noron nữa. Bạ n hãy nhớ rằ ng chúng ta có 1 triệ u triệ u noron và mỗ i noron có thể tạp ra vô số
các liên kết vớ i noron khác. Tỗ ng số liên kế t được tính toán 1 cách chính xác sẽ nhiề u đế n mức chúng
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
ta buộc phả i viế t ra trên giấ y, đó là 1 con số k hiế n ai cũng phả i rùng mình, bắ t đầ u bằ ng số 1 t heo sau
là dãy số 0 dài 10,5 triệ u câu số. Để giả i thích rõ hơn cho bạ n hiể u con số này lớ n đế n mứ c nào, tôi sẽ
so sánh con số này vớ i 1 khái niệ m quen thuộc. Tất cả c húng ta đề u biế t nguyên tử là 1 cấ u tạo vật
chấ t cực nhỏ t rong vũ tr ụ, đ úng không ? Vậ y bạ n biết có bao nhiêu nguyên tử trong vũ tr ụ k hông ?
Theo ước đoán, con số ấ y bắt đầ u bằ ng 1 và 100 số 0 theo sao (1x10100 ). Nghĩa là bạ n phả i viế t con
số nguyên tử này trên 1 mả nh giấ y dả i kho ả ng nửa mét. Còn con số liên kết noron thì lạ i chiế m 1
“mả nh giấ y” dài khoả ng 10,5 triệ u cây số k hi viết b ằ ng tay. Rõ ràng, tiề m năng phát triể n c ủa não bộ
gấp hàng t ỉ t ỉ t ỉ... lầ n tổ ng số nguyên tử trong vũ tr ụ. Hay nói đơn giả n, nó gầ n như không có giớ i hạ n.

BỘ NÃO 2 TRONG 1 CỦA BẠN
Để học cách tậ n d ụng sức mạ nh c ủa não bộ,
trước hết bạ n phả i hiể u được cách làm việc c ủa nó.
Các lớp trên cùng và trung tâm c ủa não bộ được cấu
tạo từ bán cầ u não trái và bán cầu não phả i. Hai bán
cầu não nố i liề n nhau nhờ vào tập hợp các s ợ i dây
thầ n kinh. Mỗ i bán cầ u não có 1 vai trò hết sức khác
nhau. Não trái c ủa chúng ta xử lí thông tin về lập
luậ n, toán học, phân tích, ngôn ngữ, các chuỗ i số và
sự k iệ n... Não phả i c ủa chúng ta chăm lo nhữ ng việc
như âm nhạc, sáng tạo, mơ mộ ng, tưở ng tượ ng, màu sắc, tình cả m...
NÃO TRÁI TỐT, NÃO PHẢI XẤU?
Bạ n hãy thử nghĩ xem, 90% các môn học trong trư ờ ng là nhữ ng môn học thiên về não trái.
Những môn học chính như đ ịa lý, toán học, vật lí. Hóa học, sinh học, anh văn, k ỹ t huật... đ ề u đòi hỏ i
các chức năng hoạ t độ ng từ não trái như t ìm
hiể u sữ k iệ n, phân tích thông tin, lập luậ n,
t ính toán.
Vậ y thì trong khi não trái c ủa bạ n
phả i liên t ục làm việc hầ u hế t thờ ii gian lúc
bạn họ c trườ ng, não phả i c ủa bạ n sẽ làm gì?
Nó hầ u như chẳ ng làm gì nhiề u. Nghĩa là não
phả i không được tậ n d ụng đúng công suất.
Do đó, não phả i c ủa bạ n cả m thấ y rất “nhàm
chán” và kết quả là nó làm sao nhãng sự tập
trung c ủa bạ n.
Có phả i bạ n hay mơ màng trong lớp
học, hoặ c hay viết nguệ ch ngoạc trên giấ y khi thầ y cô giả ng bài không? B ạ n có biết tạ i sao chuyệ n
này xả y ra không? Bở vì đa số các môn học đề u liên quan đế n chức năng não trái, não phả i c ủa bạ n
hầ u như không có gì để làm, nó “cả m thấ y nhàm chán” và phả i “kiế m việc để làm”. K ết quả là não
phả i khiế n bạ n mơ màng, viế t nguệch ngoạc trên giấ y, giả m bớ t sự tập trung c ủa bạ n vào môn học.
Bạ n có bao giờ tự hỏ i tạ i sao bạ n luôn phả i bật radio hoặc bậ t nhạc trước khi bạ n chuẩ n b ị học
bài không? Cũng 1 lí do như trên. Đó là vì não phả i c ủa bạ n đang cầ n được sự q uan tâm.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Có vẻ như não phả i là nguyệ n nhân chính gây ra việc bạ n b ị xao nhãng, mất tập trung. Cách
giả i quyế t tốt nhấ t cho vấ n đề này là bạ n phả i sử d ụng cả 2 não trái và não phả i trong lúc học. Việc
này không những tạo “công ăn việc làm” cho não phả i, mà nó còn giúp tăng gấp nhiề u lầ n (chứ
không chỉ gấp đôi) sức mạ nh c ủa não bộ. Bạ n có thể tưở ng tư ợ ng giố ng như khi bạ n chạ y bằ ng 2
chân thì sẽ nhanh hơn 1 ngư ờ i khác “chạ y” bằ ng 1 chân rấ t nhiề u.

HẤU HẾT CÁC THIÊN TÀI ĐẾU BIẾT CÁCH TẬN D ỤNG TOÀN B Ộ NÃO
Các nghiên cứu cho thấ y, sự khác biệ t chính giữ ngườ i bình thư ờ ng và thiên tài là các thiên tài
biết cách tậ n d ụng cả 2 bán cầu não trong cùng 1 thờ i điể m, trong bất cứ việc gì. Do đó, họ tậ n dụng
được gấp nhiề u lầ n tiề m năng trong bộ não so vớ i ngườ i bình thườ ng
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) được tôn vinh là 1 trong những
họa sĩ vĩ đạ i nhất c ủa mọ i thờ i đạ i, đồ ng thờ i là nhà khoa học, nhà toán học
và là 1 kĩ sư thành công. Bạ n có biế t rằ ng trước khi Leonardo vẽ 1 bức
tranh (não phả i), ông đã dùng các phương trình toán họ c để t ính toán chính
xác sự kết hợp màu sắc, bố c ục nhằ m tạo ra hiệ u ứng mong muố n (não
trái). Đúng thế, tài năng c ủa ông đế n từ việc dùng cả 2 bán cầu não cùng 1
lúc.
Albert Einstein (1879 - 1955) đã từ ng thi trượ t môn toán nhiề u lầ n và b ị coi là 1 học sinh chậ m
t iế n. Nhưng ông lạ i rấ t có năng khiế u â m nhạc. Ông vừa là nghệ s ỹ
Violon vừa là 1 học s ỹ đáng khâm phục. Chỉ đế n khi Enstein học được
cách tậ n d ụng cả 2 b án cầ u não, ông mớ i tr ở t hành thiên tài phát minh
ra Thuyế t Tương Đố i.
Einstein đã làm đư ợc điề u đó bằ ng việc trước hế t là cho phép
não phả i được tự do mơ mộ ng, tưở ng tượ ng. Einstein ngồ i trên 1 ngọ n
đồi suy nghĩ, mơ mộ ng được cưỡ i lên nhưng tia nắ ng đi 1 vòng quanh
vũ tr ụ rồ i quay lạ i mặt tr ờ i. Sự tưở ng tượ ng hôm ấ y làm ông nả y sinh ý
tưở ng rằ ng vũ tr ụ t hực chất là uố n cong và do đó, không gian, thờ i gian,
ánh sáng cũng thế. Thuyết Tương Đố i đư ợc sinh ra từ ý tưở ng này (não
phả i) mặc dù nó được khẳ ng đ ịnh dựa trên nhữ ng công thức toán học,
vậ t lý và các chứng minh phức t ạp (não trái). Còn rất nhiề u ví d ụ k hác về việc các thiên tài biế t tậ n
dụng toàn bộ não nế u bạ n chịu khó tìm kiế m.
Vậ y thì, làm thế nào chúng ta tậ n d ụng được cả 2 bán cầ u não để học cùng 1 lúc? Tất cả các
phương pháp Học Siêu Đẳ ng trong quyể n sách này đề u dựa trên nguyên tắc t ậ n dụng toàn bộ khả
năng c ủa não.

BẠN THIÊN V Ề NÃO TRÁI HAY NÃO PHẢI
Tôi để ý trên khắp thế giớ i, luôn có nhữ ng học sinh thiên về não trái trong khi nhữ ng học sinh
khác lạ i thiên về não phả i.
Những học sinh thiên về não trái có nhữ ng đặc điể m chung sau đây: Họ t hườ ng thích gọ n
gàng, ngăn nắp. Đây là những học sinh tóc chả i gọ n gàng, áo cho vào quầ n tươm tấ t. Hộp đự ng bút
của nhữ ng học sinh này luôn đư ợc s ắp xếp cẩ n thậ n. Lúc nào họ c ũng mang đầ y đ ủ viết mự c, viế t chì,
thư ớc kẻ, c ục tẩ y... Bả n học ở nhà c ủa học lúc nào cũng gọ n gàng, sạch sẽ. Họ s ắp xếp mọ i t hứ đâu
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
vào đ ấ y và thư ờ ng cám thấ y bực bộ i nế u ai mư ợ n đồ d ùng c ủa họ mà không
trả lạ i vị trí cũ. Những học sinh này nhìn chung học tố t các môn ngoạ i ngữ,
toán học, vậ t lý, hóa học... K ết quả là học thườ ng học xuất sắc trong trườ ng, là
niề m tự hào c ủa cha mẹ. Tuy nhiên, nhữ ng học sinh này có khuynh hư ớ ng khó
thông cả m vớ i ngườ i khác và có thể t hiế u 1 chút kĩ năng giao tiếp. Đa số học
cũng thườ ng thiế u óc tưở ng tượ ng phong phú, ít đồ i dào xúc cả m, hơi khó hòa
nhập vào tập thể.
Những họ c sinh thiên về não p hả i lạ i
hoàn toàn trái ngư ợc. Tóc họ bao giờ c ũng
rố i tung, áo bỏ ngoài quầ n. Họ t hích mơ
màng trong lớp học, nói nhiề u và rất dễ mất
tập trung. Họ t hư ờ ng không ngăn nắp và gọ n gàng, phòng ốc bừa
bộn như chuồ ng heo, bàn học thì đ ầ y rẫ y sách học, giấ y bút vương
vãi khắp nơi. Nhữ ng học sinh này thư ờ ng không học giỏ i lắ m ở
trườ ng vì họ dễ mất tập trung, khó tiếp thu các môn tính toán. Tuy
nhiên, họ lạ i thườ ng xuất sắc trong các môn thể t hao, nghệ t huật,
â m nhạc, các môn đòi hỏ i sự sáng tạo. Họ t hườ ng giao tiếp tố t, có
khuynh hướ ng dễ t hông cả m vớ i ngườ i khác.
Bạ n nghĩ bạ n giố ng nhóm học sinh nào hơn? Dĩ nhiên là
cũng có không ít nhữ ng học sinh không thiên về bất kì não trái hay
não phả i và do đó, s ở hữu nhiề u đặc điể m c ủa cả 2 nhóm trên.
Như thế, bạ n nghĩ sự phát triể n c ủa bán cầ u não nào quan trọ ng hơn? Câu trả lờ i là cả 2. Chức năng
của 2 bán cầ u não đề u cầ n thiết để bạ n thậ t sự t hông minh và thành công trong cuộc số ng. Thật ra, đa
số các nhà kinh doanh giỏ i, các triệ u phú đề u có khuynh hư ớ ng phát huy não phả i nhiề u hơn 1 chút vì
mộ t nhà kinh doanh giỏ i cầ n sự tưở ng tượ ng phong phú, sự đồ ng cả m vớ i ngườ i khác và sự sách tạo
(các chức năng c ủa não phả i). Nhưng điề u đó không có nghĩa là não trái c ủa họ k hông đ ủ s iế u việ t để
phân tích tình huố ng, tính toán chi phí lợ i nhuậ n.....

HAI BÁN CẦU NÃO TRONG CÙNG 1 HỆ THỐNG
Đáng tiếc là tất cả học sinh (dù thiên về não trái hay não phả i) để u b ị c huyể n vào cùng 1 hệ
thố ng giáo dục nơi mà 90% các môn học đòi hỏ i các chức
năng não trái. Chuyệ n gì sẽ xả y ra? Rõ ràng, các học s inh
thiên về não trái là nhữ ng học sinh thi trư ợt và b ị tố ng vào
các trườ ng tầ m thườ ng. Thấ t bất công! Chẳ ng mấ y chốc,
nhữ ng học sinh thiên về não phả i này đế u b ị dán nhãn là
“chậ m tiêu”,”thiế u khả năng tập trung”,”ngu ngốc”,”có vấ n
đề”,. Và bạ n biế t khô ng? Tôi từ ng là 1 trong số những học
s inh đó. Dầ n dầ n, nhữ ng học sinh này bắt đầ u tin rằ ng họ
thật sự ngu ngốc, thật sự t ệ hạ i và để nhữ ng niề m tin này
quyế t đ ịnh số p hậ n c ủa họ.
Một tin tốt lành là nế u b ạ n là 1 học sinh thiên về não
phả i, bạn có thế bắ t đầu học cách dùng chức năng não phả i để học các môn họ c thuộc về não trái
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
ngay bây giờ. Bở i vì đó chính là những điề u b ạ n sẽ được học trong quyề n sách này. Đúng thế, bạ n có
thể sử dụng nhữ ng ưu điể m c ủa bạn như trí tư ở ng tượ ng, năng khiế u trong âm nhạc, cả m xúc, hộ i
họa... để học toán và t ất cả các môn khoa học tự nhiên khác 1 cách xuất sắc.
N ếu bạ n là học sinh thiên về não trái và đã có thành tích học khá tốt thì sao? Bạ n có phả i học
nhữ ng phương pháp học trong quyể n sách này không? Có chứ. N ếu bạ n thiên về não trái và học giỏ i,
bạn có tưở ng tượ ng đượ c chuyệ n gì sẽ xả y ra nế u bạ n biết cách tậ n d ụng thêm cả não phả i đang b ị
lãng quên không? Bạ n vẫ n còn nhớ ví d ụ về việc chạ y bằ ng 2 chân và “chạ y” b ằ ng 1 chân ở trên chứ?
Vâng, bằ ng việc sử d ụng cùng lúc 2 bán cầ u não, bạ n sẽ nâng cao đư ợc sức mạ nh c ủa não bộ bạ n lên
gấp nhiề u lầ n.

BÀI HỌ C TỪ CUỘC SỐNG, CÂU CHUYỆN CỦA KENNETH
Kenneth Wong (ngư ờ i vẽ hình minh học trong lầ n xuấ t bản đầ u tiên c ủa quyể n sách này) là 1
học sinh thiên về não phả i điể n hình. Cậ u bé thích mơ màng, thích vẽ tranh và có khả năng tập trung
ngắ n hạ n trong lớp.cậ u cực kì sáng t ạo nhưng lạ i gặp khó khăn vớ i những môn học như toán học, lịch
sử. K ết quả là cậ u đứng chót lớp trong trư ờ ng St Joseph ở S ingapore. Tuy nhiên, cậ u không hề nả n
chí và đã thay đổ i được kết quả học tập bằ ng cách sử dụng nhữ ng phương pháp Học Siêu Đẳ ng như
Sơ Đồ Tư Duy. Phương pháp ấ y giúp cậ u sử d ụng trí tưở ng tượ ng, sức sáng tạo, khả năng nghệ t huật
để t iếp thu các môn học c ủa não trái như đ ịa lí, sinh học, toán học.... Bỗ ng nhiên, từ 1 học sinh thiên
về não phả i, cậ u tìm đượ c niề m vui trong nhữ ng môn học não trái này. Chỉ t rong vòng 3 tháng, cậ u
vươn lên dẫ n đầ u lớp và cuố i cùng, cậ u được miễ n thi bả y môn ở k ì thi tốt nghiệp cấp 2.

HÃY SUY NGHĨ V Ề VIỆC NÀY
N ếu bạ n là học sinh thiên về não phả i, đừ ng sợ hãi! Bạ n có thể d ùng các phương pháp trong
quyể n sách này để sử d ụng k ỹ năng não pháo tiếp thu và học giỏ i các môn học cầ n não trái ở trườ ng.
Bằ ng việc học cách sử d ụng đồ ng thờ i cả 2 bán cầ u não vào việc họ c, bạn s ẽ nâng cao năng lực não
bộ của bạ n... giố ng như các thiên tài.
Hãy bắt đầ u bằ ng việc họ c cách tăng sức mạ nh c ủa bộ não c ủa chúng ta lên gấp nhiề u lầ n ở
chương tiếp theo...
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯ ƠNG 6
PHƯƠNG PHÁP Đ ỌC ĐỂ NẮM BẮT T HÔNG TIN

Bây giờ t hì các bạ n đã có khái niêm về sức mạ nh não bộ, chúng ta hãy bắ t đầ u tìm
hiể u phương pháp Học Siêu Đẳ ng đầ u tiên – p hương pháp đọc đế nắ m b ắt thông tin. Trước
khi bạ n có thể ghi chú, học thuộc lòng hoặc ôn bài lạ i, việc đầ u tiên bao giờ bạ n cũng phả i
làm là đọc sách giáo khoa và tài liệ u môn học đế nắ m bắ t được nhữ ng thông tin cầ n thiết,
quan trọ ng. Như thế, bạ n mớ i luôn chắ c chắ n đạt đ iể m cao trong các kỳ t hi. Việc học “t ủ”
hay học “vẹ t” là hoàn toàn không nên.
Đáng tiế c là đa số họ c sinh không đọc sách giáo khoa và tài liệ u môn học nhằ m mục
đích để nắ m bắ t thông tin. Họ nghĩ r ằ ng việ c đọc sách chỉ giúp họ hiể u thêm bài bài giả ng
hoặc để b iết thêm kiế n thức mớ i. Sau đó, họ t hườ ng chỉ cố đọc lạ i các tài liệ u môn học trong
thờ i gian ôn thi để cố gắ ng nhớ mọ i thứ ( học “vẹ t”) hoặc chọ n học chỉ 1 số p hầ n mà họ c cho
là quan trọ ng ( học “t ủ”). N ếu bạ n học theo kiể u này, khi k ỳ t hi đế n gầ n, bạ n sẽ t hấ y mình
chìm ngập trong đống bài vở do học “vẹ t”, hoặc bước vào kì thi vớ i tâm lí cực kì căng thẳ ng
do học “t ủ”.

LÀM THẾ NÀO Đ Ể GIẢM 80% THỜI GIAN HỌC NHƯNG V ẪN NHỚ VÀ HIỂU BÀI
NHIỀU HƠN
Nhìn chung, trong bất k ỳ q uyể n sách giáo khoa nào, chỉ có khoả ng 20% trong tổ ng số
từ c hứa đự ng nhữ ng thông tin b ạ n cầ n để t hu hoạch toàn bộ k iế n thức c ủa môn họ c, đả m bảo
giành điể m cao trong các kì thi. Nhữ ng từ này gọ i là từ khóa. Từ k hóa bao gồ m các danh từ,
động từ, phó từ và tính từ. Mộ t sự
thật đáng kinh ngạc là 80% số từ
còn lạ i không hề bao hàm thông tin
hữ u ích nào. Nhữ ng từ c hủ yế u nào
thư ờ ng là nhữ ng từ nổ i. Ví d ụ: “là”,
“c ủa”, “nhữ ng”, “có”, “vớ i”, và rấ t
nhiề u phụ từ k hác vậ y nế u nhữ ng từ
này không mang lạ i ý nghĩa quan
trọ ng gì, chúng giữ vai trò gì trong
quyể n sách? M ục đích c ủa chúng là
liên kết nhữ ng từ khóa lạ i vớ i nhau
nhằ m tạo thành câu văn hoàn chỉnh.
Chúng chỉ mang lạ i lợ i ích là giúp
bạn hiể u được những gì đư ợc viế t
trong lầ n đọc đầ u tiên, còn trong nhữ ng lúc bạ n cầ n học thuộc ho ặc ôn lạ i thông tin, nhữ ng từ
này chỉ làm mấ t thờ i gian và phí phạ m trí nhớ c ủa bạ n.

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỆU QU Ả LÀ TẬP HỢP NHỮNG TỪ KHÓA
Để hiệ u quả, bạ n phả i hiể u rằ ng bạ n chỉ cầ n đọc qua toàn bộ sách giáo khoa hoặc tài
liệ u môn học 1 lầ n duy nhấ t. Trong khi đọc, bạ n p hả i tách ra đư ợc cái “cố t lõi” ho ặc “thông
t in” dướ i dạ ng ý chính và từ k hóa.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Sau đó, bạ n chỉ ghi chú nhữ ng ý chính và từ k hóa ( dư ớ i d ạ ng Sơ Đồ Tư Duy) để
dành cho việc ôn lạ i sau này. Bạ n có thể bỏ qua 80% những từ t hứ yế u còn lạ i. Trong lầ n ôn
bài sắp t ớ i, bạ n chỉ việ c ôn lạ i 20% từ k hóa trong Sơ Đồ Tư Duy là có thể nắ m được 100%
thông tin c ủa môn học. Bạ n đã giả m bớ t đư ợc 80% thờ i gian học mà vẫ n đạ t hiệ u quả cao
nhấ t.
Việc tập hợp các từ k hóa trong sách giáo khoa giố ng như việc thu nhặ t nhữ ng hạ t gạo
từ cánh đồ ng lúa
mênh mông. Có
thể mấ t nhiề u
thờ i gian lúc đầ u
để t hu lượ m
chúng và sà ng
lọ c ra nhữ ng hạ t
gạo trắ ng ngầ n.
Tuy nhiên, sau
khi việc này
hoàn tấ t, chúng ta chỉ cầ n ăn số gạo đó, vì chúng chính là tinh chất từ cánh đồ ng mang lạ i
nguồ n năng lượ ng cầ n thiế t. Nế u bạ n thấ y việc ăn nguyên 1 bó lúa thay vì 1 chén cơm thật là
nực cườ i, thì việc bạ n cố gắ ng nhớ từ ng từ trong sách thay vì các từ k hóa cũng thế t hôi.

MINH HỌA VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA TỪ KHÓA
Tôi sẽ c hỉ c ho bạ n thấ y sức mạ nh c ủa từ khóa. Bạ n hãy đọc đoạ n văn gồ m 103 từ
dướ i đây.
Sau khi đọc xong đoạ n văn trên, bộ não của bạn sẽ nắ m được mộ t số t hông tin từ nộ i
dung đoạ n văn. Tuy nhiên, không phả i tấ t cả các từ t rong đoạ n văn đế u góp phầ n mang lạ i
lư ợ ng thông tin đó. Thông tin chỉ nằ m trong các từ k hóa được gạch dướ i sau đây.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Nếu bạ n phả i đọc từ k hóa thôi, bạ n có thể hiể u được toàn bộ t hông tin không? Hãy
đọc đoạn văn kế t iếp đ ể t ìm lờ i giả i đáp.
Tôi chắc chắ n rằ ng chỉ cầ n đọc lạ i nhữ ng từ khóa trên, bạ n vẫ n nắ m được toàn bộ
thông t in. Không một thông tin nào b ị bỏ sót. Tuy nhiên, việc đọc các từ t hứ yế u chiế m phầ n
lớ n trong đoạ n văn không mang lạ i thông tin bổ ích nào.
Bao nhiêu thông tin bạ n có được khi đọc nhữ ng từ t hứ yế u đó? Câu tr ả lớ i là hầ u như
không có gì cả. Vậ y mà nhữ ng từ thứ yế u này lạ i chiế m phầ n lớ n từ ngữ trong đoạ n văn ban
đầu. Điề u này cho thấ y mỗ i khi bạ n học thuộc bài 1 cách mù quáng, bạ n thật sự đang phung
phí 1 phầ n lớ n thờ i gian hế t sức vô ích. Chưa kể đế n việc cố gắ ng ghi nhớ q uá nhiề u từ t hứ
yế u sẽ làm bạ n b ị xao nhãng khỏ i những thông tin quan trọ ng. Đó là lí do tạ i sao mộ t số học
s inh học rấ t chăm chỉ nhưng vẫ n không có kế t quả như ý. Trong phầ n tiếp theo c ủa chương
này, b ạ n sẽ được học cách đọc hiệ u quả để tập hợp nhữ ng từ k hóa cầ n thiết vào Sơ Đồ Tư
Duy.

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC CÁCH Đ ỌC HIỆU QU Ả?
Để nắ m bắ t thông tin 1 cách hiệ u quả k hi đọc sách, chúng ta phả i học cách đọ c hiệ u
quả. Phương pháp đọc hiệ u quả là k ỹ năng đọc sách giúp bạ n tăng tốc độ đọc, khả năng tập
trung và năng lực lĩnh hộ i khi đọc.
Hầ u hết mọ i ngườ i đề u gặp 1 vấ n đề c hung là khả năng tập trung và sức tiếp thu thông
t in kém lúc đọc sách. Bên cạ nh đó, mộ t vấ n đề k hác là chúng ta thư ờ ng đọc ở tốc độ c hậ m
hơn nhiề u so vớ i khả năng đọ c t hậ t sự c ủa chúng ta.
Thông qua phương pháp đọc hiệ u quả này , bạn sẽ có thể đọc nhanh gấp 3 lầ n tốc độ
đọc hiệ n tạ i c ủa bạ n. Điề u này mang lạ i nhiề u lợ i thế c ho bạ n so vớ i b ạ n bè xung quanh. Bạ n
sẽ có nhiề u thờ i gian hơn đ ể t hư giãn, hoặc chuyể n sang việc ghi chép, làm bài tập, ôn bài.

ĐỌ C NHANH HƠN GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG TẬP TRUNG VÀ TIẾP THU THÔNG
TIN
Nhiề u ngườ i tránh việ c đọc nhanh vì họ nghĩ rằ ng việc đọ c nhanh làm giả m khả năng
tập trung cũng như khả năng tiếp thu thông tin c ủa họ. Thực tế hoàn toàn ngược lạ i, lí do bạ n
mất t ập trung là vì bạ n đọc qua chậ m. Xin nhớ rằ ng việc thiế u tập trung là k ết quả c ủa việc
tâm trí bạ n lang thang nghĩ về nhữ ng chuyệ n khác. Lý do tạ i sao bộ não c ủa bạ n (đặc biệ t là
bán cầ u não phả i đầ y sự sáng tạo) làm việc này là vì nó không đư ợc tậ n d ụng triệ t để, thế là
nó tr ở nên “buồ n chán”. Nghiên cứ u cho thấ y đôi mắt và não bộ c ủa chúng ta có khả năng»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
t iếp thu hơn 20.000 từ 1 phút nhưng hầ u hết mọ i ngườ i chỉ đọc ở tốc độc 200 từ 1 p hút, ít hơn
1% tiề m năng thậ t sự t rong chúng ta. N ế u bạ n có 1 công ty thuê 100 công nhân nhưng vào b ất
cứ lúc nào cũng chỉ có đ ủ việc cho 1 công nhân, chuyệ n gì sẽ xả y ra? 99 công nhân còn lạ i sẽ
cả m thấ y nhàm chán, bắt đầ u nói chuyệ n vớ i nhau, thậ m chí còn làm nhiề u việc vô bổ k hiế n
ngườ i công nhân đang làm việc cũng b ị mấ t tập trung. Đây là nhữ ng gì diễ n ra trong não bộ
của bạ n khi nó đọc qua chậ m.
Trả i qua nhiề u buổ i nói chuyệ n chuyên đề về các khóa đào tạo, tôi đã chứng minh
được rằng, khi tôi c ắt giả m thờ i gian cho phép các học sinh c ủa tôi đọc 1 đoạn 1 văn, khả
năng tiếp thu kiế n thức c ủa họ lạ i tăng lên rõ rệ t. K ết quả này đư ợc chứ ng thực qua các bài
kiể m tra sau đó. Tuy nhiên, điề u này chỉ c hắc chắ n xả y ra khi họ áp d ụng phương pháp đọc
hiệ u quả mà học đượ c học.
Thêm 1 ví d ụ về vấ n đề này. Gả i sử bạn đang lái xe trên xa lộ vớ i tốc độ 20 Km/giờ.
Bạ n có tập trung cao độ
không? Tôi không nghĩ vậ y.
Tâm trí c ủa bạ n có thể t ha
thẩ n dạo quanh và cả m thấ y
cực kì nhàm chán. Còn
chuyệ n gì sẽ xả y ra nế u bạ n
đang lái xe vớ i tốc độ 50- 60
km/giờ. Tôi chắc c hắ n rằ ng
bạn buộc lòng phả i ở trong
trạ ng thái tập trung cao độ
nhấ t. Vậ y đó, việc đọc sách
cũng tương tự như thế.

TIỀM NĂNG CỦA ĐÔI MẮT
Điề u gì quyết đ ịnh tốc độ đọc sách c ủa bạ n? Và làm cách nào chúng ta có thể tăng tốc
đọc? Câu trả lờ i nằ m ở cách mắt chúng ta di chuyể n liên t ục từ bê n này sang bên kia như máy
qué t thông tin khi nó phả i đọc 1 trang sách.
Chuyệ n gì thậ t sự xả y ra nế u bạ n không di chuyể n
trôi chả y chút nào? Trên thực tế, khi bạ n đọc mộ t trang
sách, mắt bạ n sẽ di chuyể n giố ng như máy đánh chữ vậ y,
liên t ục dừng lạ i rồ i di chuyể n tiếp, cứ thế lặp đi lặp lạ i
liên t ục.
Khi đọc, mắt chúng ta phả i dừ ng lạ i thì mớ i thu
thập được thông tin. Thờ i gian mắt dừ ng lạ i mỗ i lầ n
khoả ng ¼ giâu đế n 1 giây. Mắ t dừng lạ i càng nhiề u lầ n
thì thờ i gian dừng càng lâu và làm chúng ta đọc càng
chậ m. Bí quyế t c ủa phương pháp đọ c hiệ u quả là làm
giả m số lầ n và thờ i gian dừ ng c ủa mắt khi chúng ta đọc
sách.
Vớ i những ngườ i đọc từ ng chữ một, mắ t c ủa họ p hả i dừ ng lạ i ở mỗ i chữ 1 lầ n. Giả sử
mỗ i lầ n mắ t họ dừ ng kho ả ng ½ giây, điề u này có nghĩa trong vòng 1 phút, họ c hỉ có thể đọc
120 từ. Tốc độ 120 từ/phút là tốc độ dướ i trung bình.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Để đọc nhanh hơn, bạ n không thể đọc từ ng từ mộ t được. Bạ n phả i đọc ít nhấ t 1 c ụm
từ mỗ i lầ n mắt dừng lạ i. N ếu bạ n đọc 2 đến 3 từ 1 lần t hì tốc độ đọc của bạ n sẽ là 240 – 360
từ/phút. Đây chỉ mớ i là tốc độ đọc trung bình.
Chỉ cầ n chịu khó tập luyệ n vài lầ n, b ạ n sẽ có thể đọc 1 nhóm 5- 7 từ một lúc, mang lạ i
cho bạ n tốc độ đọc 600- 840 từ/phút. Việc này hoàn toàn không khó khăn như b ạn nghĩ. Các
học sinh tham dự k hóa học Thiế u Niên Siêu Đẳ ng đề u có thể t hực hiệ n việc này sau vài giờ
thực hành, kể cả những học sinh từng học rất kém.

KIỂM TRA TỐC ĐỘC Đ ỌC CỦA BẠN
Để đo nhanh tốc độ đọc hiệ n thờ i c ủa bạ n, ca nh đồ ng hồ trong vòng 1 phút xem bạ n
đọc được bao nhiêu từ.
Nếu việc đọc 600- 850 từ một phút không quá phức tạp, và nế u chúng ta có thể đọc
được 1 cụm từ, tạ i sao vẫ n có quá nhiề u ngườ i gặp khó khăn trong việc đọc? Tạ i sao vẫ n có
qua nhiề u ngườ i đọc chậ m? Lý do là vì....

NHỮNG THÓI QUEN LÀM GIẢM TỐC Đ Ộ ĐỌC CỦ A BẠN
Để t ìm hiể u thêm về t hói quen đọc sách của bạn, hã y đọc lạ i trang vừa qua. Lầ n
này,bạ n hãy chú ý đến mắt c ủa bạ n, môi c ủa bạ n và những gì trong tâm trí bạ n lúc bạ n đang
đọc.
Bây giờ, hả y kiể m tra lạ i xem bạ n có bất kì thói quen c hậ m nào sau đây không.
Đọc bằng môi
Khi đọ c, bạ n có đế ý t hấ y môi c ủa bạ n mấp máy không?
Nếu chúng mấp máy đọc, nghĩa là bạ n có thói quen đọc bằ ng môi.
Đây là 1 thói quen có từ t iể u họ c khi phả i đọc lớ n tiế ng trong lớp.
Đọc bằ ng môi làm bạ n đọc rấ t chậ m vì b ạ n b ị giớ i hạ n vào tốc độ
đọc của môi bạ n. Bằ ng cách chủ độ ng không mấp máy môi khi đọc,
bạn có thể dầ n bỏ được thói quen này.
Giọng đọc thầm
Một số ngư ờ i không mấp máy môi khi đọc nhưng
thay vào đó, họ lạ i có giọ ng nói thầ m đọc từ ng chữ trong
đầu họ. Thói quen này cũng rấ t tệ, vì tốc độ đọc của bạ n
bị giớ i hạ n vào tốc độ c ủa giọ ng nói trong đầ u bạ n. Vì
đây là 1 thói quen phổ b iế n nhấ t, ăn sâu trong nhiề u
ngườ i chúng ta, bạ n khó có t hể từ bỏ được giọ ng đọc
thầ m này. Thay vào đó, bạ n phả i bắt đ ầ u thực tập việc
chỉ đọc thầ m nhữ ng từ k hóa chứ không đọ c thầ m từ ng
chữ mộ t. Ngoài ra bạ n cũng có thể xua đuổ i giọ ng đó ra
khỏ i đầ u bằ ng việc nghe nhạc không lờ i có nhịp độ
nhanh khi đọc sách.


Việc đọc lùi
Một vấ n đề p hổ b iế n nữa c ủa ngườ i đọc là có khuynh hư ớ ng cứ đọc đi đọc lạ i một số
từ. Thói quen này làm mất nhiề u thờ i gian và thư ờ ng khiế n ngườ i đọc chậ m hơn 100 từ một


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
phút. Hơn 90% thói quen này là do họ sợ t iếp thu thông tin chậ m, s ợ bỏ sót thông tin và thiế u
tự t in khi đọc sách. Thói quen này cũng có thể được khắc phục bằ ng việc tập cách đọ c nhanh
và tin tưở ng vào khả năng đọc sách c ủa bạ n. Một lí do nữa c ủa thói quen này là ngư ờ i đọc có
thể k hông biết nhiề u từ vự ng hoặc kém về ngôn ngữ. Vấ n đề này phả i được giả i quyết 1 cách
r iêng.
Đọc từng chữ một
Như đã đề c ập, việc đọc từng chữ 1 c hỉ c ho phép bạ n đọc ở tốc độ 120 từ/phút. Nhiề u
ngườ i nghĩ rằ ng đây là phương pháp đọc sách hợp lí vì tất cả c húng ta đ ề u bắt đầ u tập đọc
bằng việc đọc lớ n t hành tiế ng từ ng từ mộ t. Nhưng thật ra, đó chỉ là phương pháp đọc sách ...
vỡ lòng.
Phương pháp đọc sách hiệ u quả là phả i giúp bạ n đọc nhanh mà vẫ n nắ m bắ t toàn bộ
thông tin chứ không chỉ đơn thuầ n là đọc từ ng chữ. Việc đọc từng c ụm thay vì từ ng chữ và
chú trọ ng vào nhữ ng từ k hóa chính là cách đọ c hoàn hảo nhất.
Tầm mắt hẹp
Tầ m mắt hẹp là số từ mà mắ t bạ n có thể nhìn thấ y trong mỗ i lầ n nhìn hoặc dừng lạ i.
Đa số mọ i ngườ i có tầ m mắt rộ ng khoả ng 3- 4 từ một cách tự nhiên không cầ n rèn luyệ n. N ế u
bạn có t hói quen đọc sách thư ờ ng xuyên, bạ n nên có
tầ m mắ t rộ ng khoả ng 6- 7 từ. Tầ m mắt c ủa bạ n càng
rộng, bạ n càng có thể đọc nhiề u từ t rước mỗ i lầ n mắt
dừng lạ i. Để đạt tớ i tốc độ đọc 600- 850 từ/phút, bạ n
phả i t ập luyệ n đế có t ầ m mắt rộ ng khoả ng 6- 7 từ.
Chúng ta sẽ c ùng thào luậ n về cách tập luyệ n này ở
phầ n tớ i.
Bạ n có thể k iể m tra tầ m mắ t hiệ n tạ i c ủa bạ n
bằng việc lấ y 1 mả nh giấ y đặt lên 1 câu văn hoàn chỉnh
để c he lạ i phầ n nộ i dung câu văn. Tập trung nhìn vào câu văn đang b ị c he lạ i. Sau đó bạ n rút
tờ giấ y ra thậ t nhanh trong vòng 1 giây rồ i lạ i để vào che lạ i câu văn đó. Bạ n k ịp thấ y được
bao nhiêu từ t rong câu vă n đó? Số từ bạ n nhìn thấ y chính là ướ c đoán tầ m mắ t c ủa bạ n.

PHƯƠNG PHÁP Đ ỌC HIỆU QU Ả GIÚP TĂNG TỐC Đ ỌC VÀ KHẢ NĂNG TIẾP THU
THÔNG TIN
Bây giờ t hì bạ n đã hiể u các yế u tố q uyế t đ ịnh tốc độ đọc và sự tập trung c ủa bạ n. Bạ n
cũng đã tìm hiể u thêm về các thói quen xấ u khi đọc sách. Sau đây là vài k ỹ năng đọc sách
hiệ u quả mà bạ n có t hể áp d ụng ngay từ bây giờ.
Sử dụng 1 cây bút chì làm vật dẫn đường
Khi không có vật gì đi trước dẫ n đường, mắ t bạ n có
khuynh hướ ng nhả y nhót khắp trang giấ y làm chậ m việc đọc sách
của bạ n.. Do đó, bất cứ k hi nào bạ n đọc sách, hãy dùng 1 cây bút
chì làm vật dẫ n mắt bạ n qua từ ng câu văn. Việc này giúp b ạ n tập
trung hơn vào việc đọc. Mộ t lí do khác c ủa việc dùng bút chì là để
điề u khiể n tốc độ đọc c ủa mắt b ạ n. Điề u này tư ơ ng tự như việc
bạn cầ n 1 ngư ờ i khác chỉ đọc tốc độ trong môn đua thuyề n truyề n
thố ng vậ y. D ịch chuyể n bút chì nhanh hơn tốc độ đọc bình thườ ng


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
của bạ n một c hút giúp rèn luyệ n mắt bạ n đuổ i theo bút chì và quen dầ n vớ i tố c độ đọ c nhanh
hơn.
Tìm hiểu nhữ ng ý chính và đánh d ấu các từ khóa.
Khi đọc sách, b ạ n cầ n lướt qua nhữ ng từ k hông chính yế u và đánh dấ u những từ k hóa
quan trọ ng. Cùng lúc đó, tìm kiế m các ý chính trong mỗ i đoạ n văn. Thông thư ờ ng mỗ i đoạ n
văn đề u có 1 ý chính duy nhấ t được hỗ t rợ b ở i nhiề u ý phụ. Hiể u được điề u này sẽ giúp ích
cho tiế n trình nắ m bắt thông tin c ủa bạ n.
Mở rộng tầm mắt đề đọc được c ụm từ 5-7 từ 1 lúc
Thực hành các bài t ập từ A đế n E ở c uố i chương s ẽ dầ n dầ n giúp bạ n mở rộ ng tầ m
mắt khi đọc sách. Đồ ng thờ i, cố gắ ng chủ độ ng đọc 1 nhóm 5- 7 từ 1 lúc khi bạ n làm bài tập
thực hành.
Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc
Khi đọc sách, bạn có thể nghe nhạc không lờ i có nhịp độ nhanh để rèn luyệ n cho mắt
bạn đọc nhanh hơn. Bạ n cũng nên nghe nhạc bằ ng tai nghe (headphone) nế u bạ n đọc sách ở
nhừ ng nơi cầ n giữ yên tĩnh cho ngư ờ i xung quanh như thư việc chẳ ng hạ n. Chúng ta có
khuynh hướ ng đọc sách nhanh để bắ t k ịp tốc độ nhạc đang nghe. Sau vài lầ n tập luyệ n, bạ n sẽ
phát hiệ n r ằ ng bạ n đọc nhanh hơn mà không cầ n bậ t nhạc.
Sự yên lặ ng không làm tăng sự tập trung c ủa bạ n mà chỉ k hiế n não bạ n đi thơ thẩ n ở
nhữ ng nơi khác. Một lí do khác c ủa việ c đọc sách trong tiế ng nhạc nhanh dồ n dập là nhằ m
mục đích lấp đi các tiế ng độ ng làm xao nhả ng khác (như tiế ng ngư ờ i nói chuyệ n, tiế ng tivi
vọ ng vào từ p hóng khác h...) và dập tắt giọ ng đọc thầ m bên trong đang kìm hãm t ốc độ đọc
của bạ n.
Đọc phần tóm tắt cuối chương trước
Một kĩ năng đọc sách khác mà đa số học sinh đế u không nhậ n ra, đó là bao giờ c ũng
nên đọ c phầ n tóm tắt cuố i chương trư ớc khi quay lạ i đọc từ đầ u chươ ng. Tạ i sao? Bở i vì cuố i
chương lúc nào cũng có vài đoạ n văn tóm lạ i ý chính, hoặc trong nhiề u trườ ng hợp có cả các
câu hỏ i kiể m tra về c hương đó. Khi bạ n đọc phầ n cuố i chương trư ớc, bạ n sẽ có 1 khái niệ m
chung về nộ i dung chính c ủa chương. Đồ ng thờ i, não c ủa bạ n cũng biết đượ c những thông tin
cần thiế t nào mà bạ n cầ n tìm hiể u trong chương sách. Và bạ n sẽ đọc sách mộ t cách hết sức
hiệ u quả để nắ m bắ t nhữ ng thông tin ấ y.
Hơn nữa, bạ n nên luôn luôn đọc lư ớt qua những đề mục chính và phụ t rong chương
sách trước khi bắt đầ u đọc từng chữ chi tiế t. Việc đọc lướ t qua này sẽ giúp bạ n chuẩ n b ị tâm
trí và đọc hiệ u quả hơn.
Liên tục thúc đ ẩy và thử thách kh ả năng c ủa bạn
Bạ n đã từ ng thấ y các vậ n độ ng viên chạ y đua như thế nào chưa? Họ b uộc các vật
nặ ng vào chân trong lúc chạ y. Đây là cách rèn luyệ n cơ bắp thêm mạ nh mẽ, nhưng nó tạo ra
cả m giác cực kì năng nề k hó c hịu khi luyệ n tập. Tuy nhiên, khi họ t háo bỏ nhữ ng vậ t nặ ng đó
ra, họ bỗ ng cả m thấ y nhẹ nhàng bay bổ ng và có thể c hạ y rấ t nhanh
Bạ n có thể d ùng 1 kỹ t huậ t tương tự để rèn luyệ n việ c đọc hiệ u quả. Khi bạ n tập đọc
hiệ u quả, di chuyể n bút chì nhanh đế t húc đẩ y mắt bạ n phả i đọc ở một tốc độ mà bạ n cả m
thấ y khó chịu. Ví d ụ, nế u bạ n chỉ đang đọc được 100 từ/phút, bạ n phả i ép mình đọc được
300- 400 từ /phút. N ế u bạ n cả m thấ y không nắ m k ịp thông tin hoặc không thoả i mái, không
sao cả. M ục đích c ủa việc này là làm bạ n quá tả i và làm căng hệ t hố ng thầ n k inh c ủa bạ n. Sau»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
nhiề u lầ n thử t hách như thế, năng lực bộ não c ủa bạ n s ẽ được nâng cao rõ rệt. Xin nhắc lạ i
rằng b ạ n phả i thực tập việ c này thậ t nhiề u lầ n để đạt k ết quả tốt nhấ t.
Bây giờ, bạ n đã được học phương pháp đọc hiệ u quả đế nắ m bắ t thông tin. Bướ c tiếp
theo, bạn sẽ được học phương pháp tậ n d ụng sức mạ nh toàn não bộ để t hành thạo trong việc
vẽ Sơ Đồ Tư Duy sau khi thu thập được các ý chính và từ khóa quan trọ ng trong sách.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƢƠNG 7 : SƠ ĐỒ TƢ DUY (MIND MAPPING)

CÔNG CỤ GHI NH Ớ TỐI ƢU
Chào mừ ng bạ n đế n vớ i chƣơng 7. Xin chúc mừ ng bạ n vì đã giành thờ i gian đọc đế n
chƣơng này. Việc bạn nỗ lực hoàn t ất 6 chƣơng vừa qua chứ ng tỏ rằ ng bạn coi trọ ng việc đạt
đƣợc nhữ ng thành công trong cuộc số ng. Tôi muố n bạ n biết r ằ ng các cuộc khảo sát cho thấ y
80% những ngƣ ờ i mua sách không bao giờ đọ c hết chƣơng đầ u tiên. Thậ t là lãng phí khủng
khiếp. Một lầ n nữa, nhữ ng ngƣờ i này là nhữ ng ngƣờ i “THÍCH ĐƢỢC” thành công nhƣng không
sẵn sàng làm tấ t cả mọ i việc để t hành công. Vậ y thì, hãy tự c húc mừ ng bạ n 1 lầ n nữa, và cùng
bắt đầ u khám phá Chƣơng 7 đầ y thú vị.
Bạ n vừa đƣ ợc học phƣơng pháp đọc hiệ u quả, cách thu thập những ý chính và từ k hóa
trong sách giáo khoa, tài liệ u môn học. Bạ n cầ n sử d ụng c húng để ghi chú 1 cách hiệ u quả, dễ
nhớ nhất.

GHI CHÚ: BÍ QUYẾT CỦA NHỮNG ĐIỂM 10
Sau khi tìm hiể u hàng ngàn học sinh giỏ i, tôi phát hiệ n ra một k ỹ năng chung mà họ sử
dụng trong họ c tập. Đó là việc họ luôn ghi chú theo nhiề u cách phù hợp vớ i từ ng cá nhân. Nhiề u
học sinh nói vớ i tôi rằ ng nhữ ng ghi chú này nắ m giữ b í quyế t thành công c ủa họ. Khi tôi hỏ i tạ i
sao, họ nói rằ ng ghi chú giúp họ sắp xếp kiế n thức theo 1 cách riêng dễ hiể u, dễ nhớ hơn. Ghi
chú cũng giúp họ giả m thờ i gian ôn bài vì trong đó chỉ c hứa đự ng nhữ ng thông tin quan trọ ng họ
cần phả i nhớ.
Nói một cách khác, có 3 lí do chính t ại sao bạn phải ghi chú:
 Ghi chú giúp bạ n tiết kiệ m thờ i gian
 Chi chú giúp bạ n tăng khả năng nhớ bài
 Ghi chú giúp bạ n hiể u bài tố t hơn

PHƢƠNG PHÁP GHI CHÚ TRUYỀN TH ỐNG CÓ PH ẢI LÀ TỐ T NH ẤT?
Sau khi xem qua các ghi chú c ủa rấ t nhiề u học sinh, tôi khám phá ra r ằ ng 95% học sinh
ghi chú theo kiể u truyề n thố ng. Ghi chú theo kiể u truyề n thố ng là ghi chú thành từng câu, thƣ ờ ng
từ trái sang phả i. Có 2 dạ ng ghi chú kiể u truyề n thố ng cơ bạ n.

Dạ ng 1
Dạ ng đầ u tiên c ủa ghi chú kiể u truyề n thố ng đƣợc tạo ra từ các đoạ n văn trong sách.
Dạ ng ghi chú này giố ng nhƣ mộ t quyể n sách thứ 2 nhƣng khác 1 chỗ là nó chỉ tổ ng hợp các khái
niệ m quan trọ ng. Ví d ụ:

Dạ ng 2
Cách thức ghi chú k iể u truyề n thố ng thứ 2 t hƣờ ng đƣợc gọ i là viết dƣớ i dạ ng nhiề u phầ n mục. ở
dạng này, các đoạ n văn hoặc các câu văn ngắ n đƣợc đánh số và sắp xếp theo trình tự. Mỗ i câu
văn chứa đự ng 1 ý chính liên quan cầ n đƣợc học. Ví d ụ:


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
DẠNG 1 DẠNG 2
NHỮNG BẤT LỢI CỦA PHƢƠNG PHÁP GHI CHÚ TRUYỀN TH ỐNG
Xin phép đƣ ợc hỏ i bạ n 1 câu. Số học sinh đạ t điể m 10 thƣ ờ ng xuyê n là 5% hay 95% tổ ng
số học sinh? Câu trả lờ i là 5%, phầ n thiể u số. Số họ c sinh gặp khó khăn trong 5% hay 95%? Câu
trả lờ i là 95%, phầ n đa số- nhữ ng học sinh này thƣ ờ ng cả m thấ y việc học khó khăn, nhàm chán.
Rất rõ ràng, nhữ ng việc đa số mọ i ngƣờ i làm không có vẻ đem lạ i hiệ u quả. Đế đạt thành tích
xuấ t sắc, chúng ta phả i làm việc mà đa số mọ i ngƣờ i không làm. Chúng ta biế t rằ ng các học sinh
giỏ i ghi chú vớ i mục đích tiế t kiệ m thờ i gian, nhớ bài và hiể u bài tốt hơn. Hãy cùng tìm hiể u
phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng có giúp họ đạ t nhữ ng mục đích ấ y?

Phƣơng pháp g hi chú truyề n thố ng có giúp bạ n tiế t kiệ m thời gian không? Không !
Liệ u phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng có giúp bạ n cắt
giả m nhữ ng kho ả ng thờ i gian k hông cầ n thiết và tiết k iệ m hầ u hết
thờ i gian không? Câu trả lờ i là không. Mặc dù kiể u ghi chú truyề n
thố ng giúp bạ n chắt lọc thông tin trong sách, kiể u ghi chú này vẫ n
chứ đự ng nhữ ng từ t hứ yế u giúp tạo thành câu văn hoàn chỉnh
nhƣng lạ i không cầ n thiế t cho việc học c ủa bạ n (chiế m 60- 80% tổ ng
số từ). Vậ y thì 60- 80% thờ i gian học và cả trí nhớ c ủa bạ n vẫ n b ị
lãng phí khi ghi chú kiể u truyề n thố ng.
Phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng có giúp bạ n nhớ bài tố t nhất không? Không!
Câu hỏ i quan trọ ng tiếp theo là liệ u phƣơng pháp ghi chú
truyề n thố ng có giúp bạ n nhớ bài tố t nhất không? N ếu chúng thậ t sự
đem lạ i lợ i ích nhƣ vậ y, tấ t cả học sinh đã không gặp khó khăn trong
việc nhớ bài nữa. Chúng ta đề u biết việc này trên thực tế là chƣa bao
giờ xả y ra. Ở Chƣơng 8: Trí Nhớ S iêu Đẳ ng Dành C ho Từ, tôi sẽ p hác


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
thảo trình bày nguyên tắc để c ó 1 Trí Nhớ S iêu Đẳ ng. Các nguyên tắc này bao gồ m liên tƣở ng,
hình dung, làm nổ i bật sự việ c, sử dụng màu sắc, suy luậ n, sử dụng âm điệ u và trí tƣ ở ng tƣợ ng.
Trong khi đó, phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng không hề sử d ụng bất k ỳ mộ t nguyên tắc
nào đƣợc nhắ c đế n ở trên.
Không có gì là khó hiể u khi hầ u hết các họ c sinh than phiề n trí nhớ c ủa họ rấ t kém. Lý do
là vì ghi chú c ủa họ k hông tậ n d ụng đƣ ợc sức mạ nh thật sự t iề m ẩ n bên trong trí nhớ c ủa họ.
Phƣơng pháp ghi chú truyề n thố ng có giúp bạ n tố i ƣu hóa s ức mạ nh não bộ không?
Không!
Ở chƣơng mục nói về não bộ, chúng ta đã đề cập t ớ i
việc các thiên tài có khả năng đạ t những thành tích xuất
chúng là vì họ tậ n d ụng đƣợc cả 2 b án cầ u não cùng 1 lúc.
Đá ng tiếc, phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng là 1 cách
thức họ c tập dành cho não trái. Nó không tậ n d ụng đƣ ợc các
chức năng c ủa não phả i và do đó không tố i ƣu hóa sức
mạ nh não bộ c ủa bạ n.

SƠ Đ Ồ TƢ DUY: CÔNG C Ụ G HI CHÚ TỐI ƢU
N ếu phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng không hiệ u quả nhƣ chúng ta thƣ ờ ng nghĩ,
vậ y 1 công c ụ ghi chú hiệ u quả p hả i nhƣ thế nào? Câu trả lờ i là: một công c ụ ghi chú hiệ u quả
phả i tậ n d ụng đƣợc nhữ ng từ k hóa cũng nhƣ các nguyên tắc c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng. Vớ i cách»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
ghi chú nhƣ thế, cả não trái lẫ n não phả i, hay phầ n lớ n công suất c ủa não bộ sẽ đƣợc huy độ ng
triệ t để nhằ m mang lạ i hiệ u quả tố i ƣu.
Sơ Đồ Tƣ Duy (phát minh b ở i Tony Buzan) chính là công c ụ ghi chú tuyệ t vờ i giúp bạ n
đạt đƣợc tất c ả nhữ ng yế u tố trên. Đó chính là lý do tạ i sao Sơ Đồ Tƣ Duy đƣợc gọ i là công c ụ
ghi chú tố i ƣu.
LỢI ÍCH C ỦA SƠ Đ Ồ TƢ DUY
Hình vẽ minh họa bên dƣớ i là một ví d ụ c ủa Sơ Đồ Tƣ Duy về “Tác độ ng c ủa thờ i tiết”
mộ t chƣơ ng học trong sách giáo khóa đ ịa lý (Singapore). Chúng ta hãy cùng so sánh và phâ n tích
các ƣu điể m c ủa việc ghi chú theo kiể u này.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Sơ Đồ Tƣ D uy giúp b ạ n tiết kiệ m thờ i gian vì nó chỉ tậ n d ụng các từ k hóa
N ếu bạ n nhìn k ỹ Sơ Đồ Tƣ Duy về “tác độ ng c ủa thờ i tiế t” phía trên, bạ n sẽ cả m thấ y rất
thú vị k hi phát hiệ n ra nó bao hàm kiế n t hức từ 10 trang sách giáo khoa. Nhờ vào việc t ậ n dụng
nhữ ng từ khóa và hình ả nh sáng tạo, mộ t khố i lƣ ợ ng kiế n thức nhƣ thế đƣợc ghi chú hế t sức cô
đọng trong một
trang giấ y, mà
không bỏ sót bất
kỳ 1 t hông tin
quan trọ ng nào.
Tất cả nhữ ng
thông tin c ầ n thiết
để đạt điể m cao
trong kì thi vẫ n
đƣợc lƣu giữ
nguyên vẹ n từ nhữ ng chi tiết nhỏ nhặ t nhất.
Ví d ụ, khi nhìn vào Sơ Đồ Tƣ Duy về “tác độ ng c ủa thờ i tiế t” ở p hía trên, bạ n có thể t hấ y
rằng: đ ịnh nghĩa “tác độ ng cơ học” c ủa thờ i tiết là việc những khố i đá lớ n b ị vỡ r a thành những»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
khố i đá nhỏ hơn khi chịu tác độ ng từ một lực vậ t lí. Đ ịnh nghĩa dài này dc giả m lạ i chỉ còn 1/3
trong Sơ Đồ Tƣ Duy.
Bạ n có thể tƣở ng tƣợ ng bạ n có bao nhiêu lợ i thế so vớ bạ n bè không? Khi cầ n phả i ôn bài
trƣớc ngày thi, bạ n có thể ôn lạ i toàn bộ chƣơng sách dài 20 trang chỉ bằ ng việc ôn lạ i 2- 3 trang
Sơ Đồ Tƣ Duy. Bạ n c ủa bạ n có thể p hả i mất một tiế ng để hoàn tất việ c ôn lạ i cùng 1 chƣơng
sách mà vẫ n có thể bỏ sót thông tin, trong khi bạ n chỉ cầ n 20 phút để ô n lạ i toàn bộ k iế n thức 1
cách hoàn chỉnh.

Sơ Đồ Tƣ Duy t ậ n d ụng đƣợc các nguyên tắc c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng
Bạ n cũng sẽ nhậ n thấ y rằ ng, ngoài việc tậ n d ụng các từ khóa, Sơ Đồ Tƣ Duy còn tậ n
dụng đƣợc các nguyên tắc c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng, và nhờ đó tăng khả năng tiếp thu và nhớ bài
của bạ n.
Sự hình dung
Sơ Đồ Tƣ Duy có rất nhiề u hình ả nh để bạ n hình dung về k iế n thức cầ n nhớ. Đây là một
trong nhữ ng nguyên tắc quan trọ ng nhất c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng. Đố i vớ i não bộ, S ơ Đồ Tƣ Duy
giố ng nhƣ một bức tranh lớ n đầ y hình ả nh, màu sắc pho ng phú hơn là mộ t bài học khó khăn,
nhàm chán.
Sự liên tƣ ởng
Sơ Đồ Tƣ Duy hiể n thị sự liên kế t giữa các ý tƣ ở ng một cách rấ t rõ ràng. Ví d ụ, bạ n có
thể nhìn thấ y ngay “tác độ ng thờ i tiế t” bao gồ m 3 loạ i tác độ ng (“Tác độ ng bóc mòn”,”Tác độ ng
cơ học”,”Tác độ ng hóa học”) và “Mức độ tác độ ng”.
Bạ n cũng có thể t hấ y ngay lập tức “Tác độ ng cơ học” c ủa thờ i tiế t có 2 ý chính. Đó là “Đ ịnh
nghịa tác độ ng cơ học” và “Các loạ i tác độ ng cơ họ c”
Làm nổi bậ t s ự việ c
Thay cho nhữ ng từ tẻ nhạt đơn điệ u. Sơ Đồ Tƣ Duy c ho phép bạ n làm nổ i bật các ý tƣở ng
trọ ng tâm bằ ng việc sử d ụng nhữ ng màu sắc, kích cỡ, hình ả nh đa dạ ng. Hơn nữa, việ c Sơ Đồ Tƣ
Duy d ùng rất nhiề u màu sắc khiế n b ạ n phả i vậ n d ụng trí tƣở ng tƣợ ng sáng tạo đầ y phong phú
của mình. Nhƣng đây không chỉ là một bức tranh đ ầ y màu sắc sặc sỡ t hông thƣ ờ ng, Sơ Đồ Tƣ
Duy giúp bạ n tạo ra một bức tranh mang lý luậ n, liên kế t chặ t chẽ về nhữ ng gì bạ n đƣợc học.
Sơ Đ ồ Tƣ Duy s ử dụng cả 2 bán cầ u não cùng 1 lúc
Một lầ n nữa, xin đƣợc nhấ n mạ nh rằ ng: S ơ Đồ Tƣ Duy t hật sự giúp bạ n tậ n d ụng các
chức năng c ủa não trái lẫ n não phả i khi học. Đây chính là công c ụ họ c tập cậ n d ụng đƣợc sức
mạ nh c ủa cả bộ não. N ế u vậ n d ụng đúng cách, nó sẽ hoàn toàn giả i p hóng năng lực tiề m ẩ n trong
bạn, đƣa bạ n lên 1 đẳ ng cấp mớ i, đẳ ng cấp c ủa mộ t tài năng thực thụ hay thậ m chí c ủa 1 thiên
tài.

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CÁC BƢỚC VẼ S Ơ Đ Ồ TƢ DUY
Bây giờ t hì bạ n đã hiể u đƣợ c sức mạ nh c ủa Sơ Đồ Tƣ Duy, vậ y làm sao b ạ n có thể vẽ
đƣợc Sơ Đồ Tƣ Duy mộ t cách tố i ƣu nhấ t? Ở p hầ n này, tôi sẽ hƣ ớ ng dẫ n bạ n phƣơng pháp vẽ Sơ
Đồ Tƣ Duy t heo từng bƣớ c và các quy t ắc trong cách vẽ.
Nhằ m mục đích minh họa, giả sử bạ n muố n vẽ mộ t Sơ Đồ Tƣ Duy về c hính b ả n thân bạ n.
Giả sử bạ n tên Nam, chủ đề c ủa S ơ Đồ Tƣ Duy s ẽ là “Nam”,
BƢỚ C 1: Vẽ c hủ đề ở trung tâm
Bƣớc đ ầ u tiên trong việc t ạo ra mộ t S ơ Đồ Tƣ Duy là vẽ c hủ đề ở trung tâm trên 1 mả nh
giấ y (đặt nằ m ngang)
Trong ví d ụ này, chủ đề là “Nam”, nên bạ n có thể vẽ mộ t ả nh đạ i diệ n “Nam”
BƢỚ C 2: Vẽ t hêm các tiêu đề p hụ
Bƣớc tiếp theo là vẽ t hêm các tiêu đ ề p hụ vào chủ đề t rung tâm
Trong ví d ụ này, chúng ta có thể vẽ t hêm 4 tiêu đề p hụ nhƣ “Tính cách”,”Gia đình”,”Trƣ ờ ng
học”,” và “M ục tiêu”.
BƢỚ C 3: Trong từ ng tiêu đề p hụ, vẽ t hêm các ý chính và các chi tiế t hỗ tr ợ
Trong ví d ụ này, chúng ta thêm các ý chính vào các tiêu đ ề p hụ nhƣ sau:
Ví d ụ, trong tiêu đề phụ “Tính các h”, bố n ý chính đƣ ợ c thêm vào là “Rông rãi”,”Hóm
hỉnh”,”bƣớ ng b ỉnh”,”Kiên Quyế t”.
Một điề u quan trọ ng cầ n nhớ là Sơ Đồ Tƣ Duy k hông phả i dùng tóm tắt một chƣơng
sách. S ơ Đồ Tƣ Duy k hông chỉ bao hàm nhữ ng ý chính mà còn chứa đựng t ất cả nhữ ng chi tiết
hỗ t rợ q uan trọ ng khác. Thêm các chi tiết hỗ trợ p hụ, bạ n sẽ t hấ y.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
BƢỚ C 4 : Ở bƣớc cuố i cùng này, hãy để t rí tƣ ở ng tƣợ ng c ủa bạ n bay bổ ng. Bạ n có thể t hêm
nhiề u hình ả nh nhằ m giúp các ý quan trọ ng thêm nổ i bật, cũng nhƣ giúp lƣu chúng vào trí nhớ
của bạ n tốt hơn.
CẤU TRÚC SƠ Đ Ồ TƢ DUY
Một cách điể n hình, Sơ Đồ Tƣ Duy có cấ u trúc nhƣ sau:
DÒNG CH Ả Y THÔNG TIN
Xin lƣu ý rằ ng không
giố ng nhƣ cách viết thông
thƣ ờ ng, Sơ Đồ Tƣ Duy k hông
xuấ t phát từ t rái sang phả i mà
từ trên xuố ng dƣớ i theo kiể u
truyề n thố ng.
Thay vào đó, S ơ Đồ
Tƣ Duy đƣợc vẽ, viết và đọc
theo hƣớ ng bắt nguồ n từ trung
tâm di chuyể n ra phía ngoài
và sau đó là theo chiề u kim
đồng hồ. Do đó, bạ n sẽ t hấ y
các từ ngữ nằ m bên trái Sơ Đồ Tƣ Duy nên đƣợc đọc từ p hả i sang trái (bắt đầ u từ p hía trong di
chuyể n ra ngoài). Các mũi tên xung quanh Sơ Đồ Tƣ Duy bên dƣớ i chỉ ra cách đọc thông tin
trong sơ đồ. Các số t hứ tự c ũng là một cách hƣ ớ ng dẫ n khác.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Bố n kế t cấ u chính 1,2,3,4 trong S ơ Đồ Tƣ Duy p hía trên đƣợc gọ i là nhánh chính. Sơ Đồ
Tƣ Duy này có 4 nhánh chính vì nó có 4 tiêu đ ề u phụ. Số t iêu đề p hụ là số nhánh chính. Đồ ng
thờ i, các nhánh chính c ủa Sơ Đồ Tƣ Duy đƣợc đọc t heo chiề u kim đồ ng hồ, bắt nguồ n từ nhánh
1 đến nhánh 2, rồ i nhánh 3, và cuố i cùng là nhánh 4. Bạ n hãy tham khảo các mũi tên màu đen
trong hình vẽ.
Tuy nhiên, các từ k hóa đƣợc viết và đọc theo hƣớ ng từ t rên xuố ng dƣớ i trong cùng một
nhánh chính. Bạ n hãy tham khảo các mũi tên màu xanh trong hình vẽ.
SỨC M ẠNH CỦA SƠ Đ Ồ TƢ DUY: BÀI TẬ P THỰC HÀNH
Bây giờ bạ n đã hiể u các bƣớc cơ bả n và các quy tắc trong việc phát triể n Sơ Đồ Tƣ Duy.
Sau đây, bạ n sẽ đƣợc hƣớ ng dẫ n qua 1 quá trình ghi chú một trang sách cơ bả n thành 1 Sơ Đồ Tƣ
Duy đơn giả n. Chúng ta sẽ d ùng chủ đề “ Ba dạ ng vật chất” trong mộ t bài học vật lý. Bằ ng cách
này, tôi sẽ c ho bạ n thấ y tác d ụng c ủa S ơ Đ ồ Tƣ Duy trong việc giúp bạ n tiết kiệ m thờ i gian, nhớ
bài và hiể u bài hiệ u quả hơn.
Trƣớc k hi bắt đầ u tiế n trình vẽ Sơ Đồ Tƣ Duy, tố i muố n thử nghiệ m sự k hác biệ t giữa
việc học từ Sơ Đồ Tƣ Duy so vớ i việ c học từ c ác h ghi chú theo kiể u truyề n thố ng. N gay bây giờ,
bạn hãy đọc đoạ n văn bên dƣ ớ i về c hủ đề “Ba dạ ng vật chất” theo cách bình thƣ ờ ng mà bạ n vẫ n
đọc (không sử dụng cách đọc hiệ u quả).BA D ẠNG VẬT CH ẤT
Chấ t Rắn
Các phân tử ở dạ ng rắ n đƣợc sắp xếp theo một hình dạ ng nhấ t đ ịnh và nằ m sát
nhau. Do đó có rấ t ít khoả ng trố ng giữa các phân tử nên chất rắ n không thể b ị nén lạ i.
ở chấ t rắ n, các p hân tử đƣợc cố định nhờ vào các lực tƣơng tác tác giữ chúng. Chính
vì thế, mỗ i phân tử c hấ t rắ n chỉ có thể d o độ ng xung quanh mộ t vị t rí cố đ ịnh mà thôi.
Các lực tƣơng tác giữa các phân tử c hất rắ n bao gồ m lực hút và lực đẩ y. Lực
hút ngăn chặ n việc các phân tử d i chuyể n 1 cách tự do ra khỏ i các điể m cố đ ịnh. Lực
đẩy ngăn chặ n việc các phân tử va vào nhau trong khi di chuyể n. Cho nên, chấ t rắ n có
hình d ạ ng và khố i lƣ ợ ng cố đ ịnh.
Khi chất rắ n gặp nhiệt độ, năng lƣợ ng c ủa các phân tử tăng lên gây ra sự dao
động nhiề u hơn. Do đó, khoả ng các giữa các phân tử tăgn lên làm chấ t rắ n b ị nở ra.
Chấ t Lỏ ng
Các phân tử c hấ t lòng nằ m khá xa nhau so vớ i chấ t rắ n. Tuy nhiên, chúng vẫ n
nằ m đ ủ gầ n khiế n cho chấ t lòng không thể b ị nén lạ i. Các lự c tƣơng tác giữa các phân
tử chất lỏ ng không mạ nh bằ ng lực tƣơng tác giữa các phân tử c hất rắ n. K ết quả là các
phân tử c hất lòng có thể d i c huyể n xung quang chất lỏ ng đó một cách tự do. Đây là lý
do tạ i sao chất lỏ ng không có hình dạ ng cố đ ịnh mà có hình dạ ng c ủa nhữ ng vật chứa.
Tuy nhiên, chấ t lỏ ng cũng có khố i lƣ ợ ng cố đ ịnh vì các lực hút giữ a các phân tử ngăn
chặ n việc chúng bay hơi và thoát ra khỏ i chấ t lỏ ng đó.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Khi chất lòng gặp nhiêt độ, các phân tử dao động và di chuyể n mạ nh hơn. Điề u
này gây ra việc các phân tử d i chuyể n xa hơn và chấ t lòng kông b ị bay hơn.
Chất Khí
Các phân tử c hấ t khí ở rấ t xa nhau. Kết quả là có rấ t nhiề u khoả ng trố ng giữa
chúng khiế n cho chất khí có thể b ị nén lạ i.
Các phân tử c hấ t khí dao độ ng ngẫ u nhiên vớ i tốc độ rất cao, va vào nhau và vào
các thành bình chứa. Lực tƣơng tác giữ a chúng chỉ xuất hiệ n khi có va chạ m xả y ra. Tuy
nhiên, lực tƣơng tác này không đáng kể trong hầ u hế t thờ i gian. Do đó, chấ t khí không có
hình d ạ ng và khố i lƣ ợ ng nhất đ ịnh.Bạ n đã đọ c hết đoạ n văn trên chƣa? Tốt. Bây giờ, bạ n hãy trả lờ i câu hỏ i sau đây. Nên
nhớ, b ạ n không đƣợc xem lạ i đo ạ n văn vừa rồ i k hi tr ả lờ i câu hỏ i.
Viế t ra nhữ ng ý bạ n nhớ đƣợ c trong phầ n Chấ t Rắ n?
Bạ n cầ n biết bao nhiêu thông tin vế c hấ t rắ n? Có bao nhiêu ý chính trong đó?
Bạ n cầ n phả i trả lờ i các câu hỏ i trƣớc khi đọc tiếp. Bây giờ, bạ n hãy kiể m tra lạ i câu trả
lờ i c ủa b ạ n vớ i đo ạ n văn vừa rồ i. Bạ n có thể viế t đƣợc tấ t c ả các ý trong bài không? Bạ n viết
đƣợc bao nhiêu ý chính? Tôi dám đánh cƣ ợc là b ạ n không viế t đ ủ ý.
Bất cứ lúc nào tôi đặ t câu hỏ i này trong hầ u hế t mọ i khóa họ c, tôi đề u nhậ n thấ y đa số
học sinh không thể liệ t kê đƣợc tất cả các ý về “Chất rắ n”. Họ t hƣờ ng bỏ lỡ vài ý. Thêm vào đó,
các ý cũng không đƣ ợc liên kết theo đúng thứ tự. Lý do là cách ghi chú theo kiể u truyề n thố ng
ké m hiệ u quả k hiế n họ rấ t khó sắp xếp và ghi nhớ t hông tinh một cách c hính xác. Trong khi đó,
a i cũng biế t rằ ng trong các k ỳ t hi, chúng ta cầ n phả i trả lờ i đầ y đ ủ tấ t cả c ác ý liên quan để có thể
đạt điể m trọ n vẹ n cho mỗ i câu hỏ i.
VẼ S Ơ Đ Ồ TƢ DUY V Ề “BA D ẠNG VẬT CH ẤT”
Bây giờ đã đế n lúc chuyể n “Ba dạ ng vật chấ t” vào S ơ Đồ Tƣ Duy. Bắt đầ u nào!
BƢỚ C 1: Cách đọc từ k hóa hiệ u quả
Bƣớc đầ u tiên là đọc lạ i đoạ n văn lầ n nữa. Lầ n này, bạ n hãy tậ n d ụng phƣơng pháp đọc
hiệ u quả mà b ạ n đã họ c và thu thập thông tin bằ ng cách đánh dấ u các từ k hóa. Bên dƣớ i là ví d ụ
minh họa

Chấ t R ắn
Các phân tử ở dạ ng rắ n đƣợc sắp xếp theo mộ t hình dạ ng nhất đ ịnh và nằ m s át nhau. Do đó có rất ít
khoả ng trố ng giữa các phân tử nên chất rắ n k hông thể b ị nén lạ i. Ở c hấ t rắ n, các phân tử đƣợc cố đ ịnh một
chỗ nhờ vào các lực tƣơng tác tác giữ c húng. Chính vì thế, mỗ i phân tử chấ t rắ n chỉ có thể dao động xung
quanh một vị trí cố đ ịnh mà thôi.
Các lực tƣơng tác giữa các p hân tử c hất rắ n bao gồ m lực hút và lực đẩ y. Lực hút ngăn chặ n việc các
phân tử d i chuyể n 1 cách tự do ra k hỏ i các điể m cố đ ịnh. Lực đ ẩ y ngăn chặ n việc các p hân tử va vào nhau
trong khi di chuyể n. Cho nên, c hất rắ n có hình d ạ ng và k hố i lƣ ợ ng cố đ ịnh.
Khi chấ t rắ n gặp nhiệ t độ, năng lƣợ ng c ủa các p hân tử tăng lên gây ra sự dao động nhiề u hơn. Do
đó, khoả ng các h giữa các phân tử tăng lên làm chất rắ n b ị nở ra.

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
BƢỚ C 2: Vẽ c hủ đề trung tâm
Nhƣ bạ n vừa đƣợc học, việc đầ u tiên là vẽ c hủ đ ề ở c hính giữa
trang giấ y (đặt nằ m ngang).
BƢỚ C 3: Thêm các tiêu đ ề p hụ
Kế t iếp, thêm các tiêu đề p hụ vào trung tâm. Trong trƣ ờ ng hợp
này, chúng ta thêm “Chất rắ n” vào trung tâm. Tố t nhấ t nên phát triể n toàn
bộ ý trong một chủ đề trƣớc khi vẽ t iếp các c hủ đề t iếp t heo nhƣ “Chất
lỏ ng” và “Chất khí”. Việc này giúp bạ n canh khoả ng trố ng tố t hơn và các
nhánh thông tin không b ị lẫ n lộ n vào nhau.

BƢỚ C 4: Thêm các ý chính và chi tiết hỗ trợ
Bạ n đã có sẵ n các từ k hóa đƣợc đánh dấ u trong đạon văn, hãy bắt đầ u thêm các ý chính
và chi tiết hỗ tr ợ vào tiêu đề phụ đầ u tiên “Chấ t rắ n”. Xin nhắc lạ i, bạ n nên phát triể n đầ y đủ
“Chất rắ n” trƣớc khi thêm các ý và chi tiế t khác vào “Chất lỏ ng” và “Chấ t khí”.
Đoạ n văn đầ u tiên:
Các phân tử ở dạng rắ n đƣợc sắp xếp theo mộ t hình dạ ng nhất đ ịnh và nằ m sát
nhau. Do đó có r ất ít k hoả ng trố ng giữa các phân tử nên chất rắ n k hông thể b ị nén lạ i. Ở c hấ t rắ n,
các phân tử đƣợc cố đ ịnh một chỗ nhờ vào các lực tƣơng tác tác giữ c húng. Chính vì thế, mỗ i
phân tử chấ t rắ n chỉ có thể dao độ ng xung quanh mộ t vị trí cố đ ịnh mà thôi.
Đoạ n văn này có thể đƣợc chuyể n vào sơ đồ tƣ duy nhƣ sau.
Bạ n có thể t hấ y toàn bộ đoạ n văn này dựa vào ý chính “phân tử ” và có 3 ý phụ. Đồ ng
thờ i, bạ n cũng để ý có rấ t nhiề u hình ả nh đƣợc thêm vào nhằ m giúp bạ n sễ nhớ t hông tin.
Đoạ n văn thứ hai:


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Các lực tƣơng tác giữa các p hân tử c hấ t rắ n bao gồ m lự c hút và lự c đẩ y. Lực hút ngăn
chặ n việ c các phân tử d i chuyể n 1 cách tự do ra khỏ i các điể m cố đ ịnh. Lực đẩy ngăn chặ n việc
các phân tử va vào nhau trong khi di chuyể n. Cho nên, c hấ t rắ n có hình dạ ng và k hố i lƣợ ng cố
định.
Đoạ n văn thứ 2 dựa vào ý chính khác là “lực tƣơng tác”. Do đó, chúng ta có thể tạo một
nhánh mớ i cho ý chính này. Đồ ng thờ i “lực tƣơng tác” có hai ý p hụ. Các ý này có thể đƣợc thêm
vào Sơ Đồ Tƣ Duy nhƣ sau:
Sau khi vẽ các ý chính, ý phụ và chi tiế t hỗ t rợ từ phầ n “Chất r ắ n” vào Sơ Đồ Tƣ Duy,
chúng ta sẽ có hình vẽ sau đây:
SỰ KHÁC BIỆT GIỮ SƠ Đ Ồ TƢ DUY VÀ GHI NH Ớ KI ỂU TRUYỀN TH ỐNG
Trƣớc khi tiếp t ục vẽ hoàn t ất 2 tiêu đề p hụ “Chấ t lỏ ng”,”Chấ t khí” và toàn bộ Sơ Đồ Tƣ
Duy, chúng ta hãy cùng xem xét các tác d ụng hữu ích c ủa Sơ Đồ Tƣ Duy đố i vớ i chúng ta. Hãy


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
cùng so sánh cách ghi chú kiể u truyề n thố ng và Sơ Đồ Tƣ Duy trong phầ n vẽ đầ u t iên về “Chất
rắn”.
Đúng thế! S ơ Đồ Tƣ Duy giúp bạ n tiết kiế m thờ i gian
Phƣơng pháp ghi chú kiể u truyề n thố ng

Chấ t R ắn
Các phân tử ở dạ ng r ắ n đƣợc sắp xế p theo một hình dạ ng nhấ t đ ịnh và nằ m sát nhau.
Do đó có r ất ít khoả ng trố ng giữa các phân tử nên chấ t rắ n không thể b ị nén lạ i. ở c hấ t rắ n, các
phân tử đƣợc cố đ ịnh nhờ vào các lực tƣơng tác tác giữ c húng. Chính vì thế, mỗ i phân tử c hất
rắn chỉ có thể do độ ng xung quanh mộ t vị trí cố đ ịnh mà thôi.
Các lực tƣơng tác giữa các phân tử c hất rắ n bao gồ m lực hút và lực đẩy. Lực hút ngăn
chặ n việc các phân tử d i chuyể n 1 cách tự do ra khỏ i các điể m cố đ ịnh. Lực đẩ y ngăn chặ n
việc các phân tử va vào nhau trong khi di chuyể n. Cho nên, chất rắ n có hình dạ ng và khố i
lƣ ợ ng cố đ ịnh.
Khi chấ t rắ n gặp nhiệ t độ, năng lƣợ ng c ủa các phân tử tăng lên gây ra sự dao độ ng
nhiề u hơn. Do đó, khoả ng các giữa các phân tử tăgn lên làm chấ t rắ n b ị nở ra.


Phƣơng pháp ghi chú bằ ng Sơ Đ ồ Tƣ Duy
N ếu bạ n đế m số từ t rong phầ n “Chất rắ n”, có tổ ng cộ ng 185 từ b ạ n phả i đọc trong ghi
chú kiể u truyề n thố ng. Tuy nhiên, chúng ta đã giả m số từ này xuố ng còn khoả ng 20 từ trong Sơ
Đồ Tƣ Duy. Điề u quan trọ ng nhất ở đây là chúng ta không chỉ lƣu lạ i đƣợc t ất cả nhữ ng thông tin
quan trọ ng mà còn liên kế t c húng lạ i vớ i nhau một cách rõ ràng, hợp lý. Bạ n đã giả m đƣợc 60-
80% thờ i gian học c ủa bạ n mộ t cách hiệ u quả.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Đúng thế! S ơ Đồ Tƣ Duy giúp bạ n nhớ b ài
Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét liệ u Sơ Đồ Tƣ Duy có giúp bạn nhớ tấ t cả t hông tin
tốt hơn không. Bạ n hãy nghiên cứ u thậ t k ỹ Sơ Đồ Tƣ Duy p hía trên. Bạ n có thể t hấ y trong S ơ Đồ
Tƣ Duy này, ở phầ n “Chấ t rắ n” có 4 ý chính bạ n cầ n phả i nhớ : “Phân tử ”,”lực tƣơng tác”,”hình
dạng và khố i lƣợ ng cố đ ịnh”,” và “gặp nhiệt độ ”.
Ở phầ n “phân tử”, có 3 ý phụ và các chi tiế t hỗ tr ợ : “hình dạ ng nhấ t đ ịnh”, ”sát nhau” và
“vị trí cố đ ịnh”.
Ở phầ n “lực tƣơng tác”, có 2 ý phụ và các chi tiết hỗ t rợ : “hút” và “đẩ y”, vân vân và vân vân.
Bằ ng cách đọc Sơ Đồ Tƣ Duy nhƣ thế, bạ n có thể t hấ y tất cả t hông tin đƣợc sắp xếp t heo
từng nhóm có hệ t hố ng. Cùng vớ i nhữ ng hình ả nh nổ i bậ t và nhữ ng nguyên tắc c ủa Trí Nhớ S iêu
Đẳ ng, bạ n có thể ghi nhớ tất cả c ác ý. Bây giờ, bạ n hãy đọc lạ i toàn bộ Sơ Đồ Tƣ Duy t heo cách
trên trƣớc khi tiếp t ục đọc phầ n kế t iếp.
Tiếp theo, bạ n hãy trả lờ i lạ i nhữ ng câu hỏ i trƣớc về p hầ n “Chấ t rắ n” mà không cầ n xem
lạ i đoạ n văn hoặc S ơ Đồ Tƣ Duy.
BÀI KI ỂM TRA THỨ 2 VỀ NHỮNG THÔNG TIN B ẠN NHỚ ĐƢỢC
Viế t ra nhữ ng ý bạ n nhớ đƣợ c trong phầ n Chấ t Rắ n?
Bạ n cầ n biết bao nhiêu thông tin vế c hấ t rắ n? Có bao nhiêu ý chính trong đó?
N ếu bạ n đã trả i nghiệ m quá trình vẽ và đọc Sơ Đồ Tƣ Duy bên trên, bạ n có thể dễ dàng
viết ra đƣợc những ý chính, ý phụ và các chi tiết hỗ t rợ. Bạ n cũng có thể nhớ ngay lập tức có 4 ý
chính b ạ n cầ n biết trong phầ n “Chất rắ n”. Đó là “phân tử”, “lực tƣơng tác”, “hình dạ ng và khố i
lƣ ợ ng cố đ ịnh” và nhữ ng gì sẽ xả y ra nế u chất rắ n “gặp nhiệ t độ ”.
HOÀN TẤT SƠ Đ Ồ TƢ DUY
Nào, bây giờ bạ n hãy chuẩ n b ị b út màu và sẵ n sàng! Đã đế n lúc bạ n bắ t đầ u vẽ Sơ Đồ Tƣ
Duy. Bạ n hãy vẽ hoàn tất S ơ Đồ Tƣ Duy về c hủ đề “Ba dạ ng vậ t chất”. Bạ n nên biế t mộ t điề u
quan trọ ng là có nhiề u cách sắp xếp thông tin trong S ơ Đồ Tƣ Duy. Không có cách nào tốt hơn
cách nào miễ n là bạ n sắp xếp thông tin theo 1 hệ t hố ng bạ n cả m thấ y hợp lý, dễ nhớ đố i vớ i bạ n.
Trong tiêu đề p hụ về “Chất rắ n”, bạ n có thể vẽ t heo cách c ủa tôi hoặ c có thể sáng tạo cách c ủa
t iêng bạ n.
Bạ n có thể t ham khảo một ví d ụ minh họa về Sơ Đồ Tƣ Duy ở c uố i chƣơng
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG V Ẽ SƠ Đ Ồ TƢ DUY CỦA RIÊNG B ẠN CHƢA?
Đế n lúc này, bạ n đã nắ m vữ ng đƣợc các bƣớc tạo ra 1 Sơ Đồ Tƣ Duy. Sau đây là một ví
dụ t hực hành khác nhằ m giúp bạ n thành thạo hơn trong việc vẽ S ơ Đồ Tƣ Duy t rƣớc khi sang
chƣơng tiếp theo.
Đầ u tiên, bạ n hãy sử d ụng phƣơng pháp đọc hiệ u quả để đọ c 1 trích đoạ n từ sách đ ịa lý
bên dƣớ i và thu thập các từ khóa. K ế t iếp, c huẩ n b ị tấ t cả vậ t liệ u cầ n thiết để vẽ S ơ Đồ Tƣ Duy.
 Một hoặc 2 trang giấ y trắ ng c ỡ A4 ho ặc lớ n hơn.
 Một bộ b út màu. Nên chọ n loạ i bút có đầ u nhọ n.
CÁC LOẠI SƠ Đ Ồ TƢ DUY
Có 3 loạ i S ơ Đồ Tƣ Duy c ơ bả n nhằ m giúp bạ n s ắp xếp kiế n thức và học t ập mộ t cách
hiệ u quả.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Sơ Đồ Tƣ Duy t heo đề cƣơng
Dạ ng đầ u tiên là Sơ Đồ Tƣ Duy t heo Đề Cƣơng (còn gọ i là Sơ Đồ Tƣ Duy Tổ ng Quát).
Dạ ng này đƣ ợc t ạo ra dựa trên bả ng mục lục trong sách.
Dạ ng Sơ Đồ Tƣ Duy này mang lạ i mộ t cái nhìn tổ ng quát về toàn bộ môn họ c. Nhữ ng S ơ Đồ Tƣ
Duy t heo đề cƣơng khổ ng lồ về các môn học dán trên tƣ ờ ng sẽ rất hữu ích cho bạ n. Chúng giúp
bạn có khái niệ m về số lƣợ ng kiế n thức mà bạn phả i chuẩ n b ị c ho kỳ t hi. Bạ n nên tạo Sơ Đồ Tƣ
Duy t heo đề cƣơng cho mỗ i môn học. Hình vẽ bên dƣớ i là 1 S ơ Đồ Tƣ Duy t heo Đề Cƣơng dành
cho môn vật lý cấp 2 (Singapore).
Sơ Đồ Tƣ Duy t heo chƣơng
K ế t iếp, bạ n phả i vẽ Sơ Đồ Tƣ Duy c ho từ ng chƣơng sách riêng biệ t. Đố i vớ i các chƣơng
ngắ n khoả ng 10- 12 trang, b ạ n có thể tập trung tấ t cả t hông tin trên một trang Sơ Đồ Tƣ Duy.
Đố i vớ i nhữ ng chƣơng dài khoả ng 20 trang trở lên, bạ n có thể cầ n đế n 2- 3 trang S ơ Đồ
Tƣ Duy. Cho nê n, giả sử bạ n đang vẽ S ơ Đồ Tƣ Duy về c hƣơng “Vậ t chấ t”, bạ n có thể đánh dấ u
trang Sơ Đồ Tƣ Duy c ủa bạ n là “V ật chấ t 1”, “V ật chấ t 2”, vân vân.
Một điề u quan trọ ng nữa bạ n nên nhớ rằ ng 1 Sơ Đồ Tƣ Duy lý tƣ ở ng không nên chỉ lƣu
lạ i nhữ ng ý chính mà còn phả i t hể hiệ n đầ y đ ủ tấ t cả các chi tiết hỗ tr ợ q uan trọ ng khác.
Bạ n có thể kèm thêm các bả ng dữ liệ u, đồ t hị và các loạ i biể u đồ k hác trong Sơ Đồ Tƣ
Duy nế u cầ n thiết. Hình vẽ bên dƣớ i là một ví d ụ về Sơ Đồ Tƣ Duy t heo Chƣơng c ủa chủ đề
“Tốc độ, vậ n tốc và gia tốc trong vật lý”.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Sơ Đồ Tƣ Duy t heo đoạ n văn.
Một cách khác là vẽ Sơ Đồ Tƣ Duy t heo
từng đo ạ n văn nhỏ trong sách. Mỗ i S ơ Đồ Tƣ
Duy d ùng để tóm tắt một đoạ n văn hoặ c mộ t trích
đoạn trong sách.
Sơ Đồ Tƣ Duy t heo đoạ n văn giúp bạ n tiết
kiệ m thờ i gia n ôn lạ i nhữ ng thông tin cầ n thiết
mà không cầ n đọc lạ i đoạ n văn đó. Bạ n có thể vẽ
nhữ ng Sơ Đồ Tƣ Duy t í hon này lên nhữ ng nhãn
dán và dính chúng trong sách giáo khóa c ủa bạ n.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƢƠNG 8: TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO TỪ
CÓ PH ẢI TRÍ NHỚ ĐANG KÌM HÃM B ẠN
Một trong nhữ ng lý do học sinh thƣờ ng dùng để b iệ n minh cho việc học kém c ủa mình là
do họ có trí nhớ kém. Thật vậ y, nhiề u học sinh hiể u bài cặ n kẽ và có khả năng trả lờ i các câu hỏ i
trong bài thi, nhƣng đầu óc họ cứ trố ng rỗ ng mỗ i khi học phả i làm bài trong mộ t khoả ng thờ i
gian giớ i hạ n. K ết quà là điể m số mà họ đạt đƣợc không phả n ánh khả năng thậ t sự c ủa họ.
May mắ n thay, hiệ n nay, nhiề u hệ t hố ng giáo d ục trên TG (bao gồ m c ả Việt N am) đang
dần từ bỏ việc ra bài thi hoàn toàn dựa trên việc học thuộ c lòng, để c huyể n sang việc ra bài thi
thiên về đánh giá khả năng suy nghĩ, áp dụng kiế n thức của học sinh nhiề u hơn. Tuy nhiên, việc
ra bài thi thiên về p hân tích và áp dụng kiế n thức nhiề u hơn không hề làm giả m tầ m quan trọ ng
của trí nhớ. Lý do là vì trƣ ớc khi bạ n có thể lập luậ n áp d ụng kiế n thức, bạ n vẫ n phả i nhớ những
kiế n thức cơ bả n mà bạ n đã học.
Thông thƣ ờ ng, những k ỳ t hi “mở ” cho phép học sinh đƣ ợc mang theo sách và tài liệ u vào
phòng thi đe m lạ i cả m giác tự t in giả tạo cho thí sinh. Hầ u hết thí sinh đề u nghĩ rằ ng trong các k ỳ
thi “mở ” nhƣ thế, họ k hông cầ n phả i nhớ bài vì họ có thể xem lạ i các dữ k iệ n trong phòng thi.
Tiếc thay, trên thực tế, bạ n không có đủ t hờ i gian để làm việc đó. Khả năng nhớ đƣợc kiế n thức
mà không cầ n phả i mở sách sách trở nên hết sức quan trọ ng vì thế.
NĂNG KHI ẾU V Ề TRÍ NH Ớ
Nhiề u học sinh có ý nghĩ sai lầ m rằ ng khả năng ghi nhớ tốt là năng khiế u hoặc tài năng
mà một số ngƣờ i có, một số ngƣờ i không. Những ngƣờ i nghĩ họ không có trí nhớ tốt từ bỏ việc
cố gắ ng nhớ đầ y đ ủ t hông tin vì họ nghĩ rằ ng họ sẽ q uên hế t chúng. Hậ u quả c hắc chắ n là việc có
trí nhớ kém nghiễ m nhiên trở t hành lý do mà họ d ùng để b iệ n hộ c ho t hất b ạ i. Cứ nhƣ thế, họ sẽ
luôn luôn nhậ n lã nh những kế t quả kém.

BẠN CŨNG CÓ TH Ể CÓ TRÍ NH Ớ SIÊU Đ ẲNG
Điề u đầ u tiên mà bạ n phả i hiể u là không hề tồ n tạ i trí nhớ tố t hay trí nhớ kém, mà chỉ tồ n
tạ i trí nhớ đƣợc rèn luyệ n và trí nhớ k hông đƣợc rèn luyệ n. Theo chuyên gia trí nhớ Harry
Lorayne, nhữ ng ngƣờ i có khả năng nhớ t hông tin phi thƣ ờ ng không hề có bộ não khác biệt vớ i
chúng ta. Thay vào đó, họ sở hữ u nhữ ng k ỹ t huậ t tậ n d ụng đƣ ợc trí nhớ c ủa họ.
Bở i thế, xin nhớ rằ ng trí nhớ k hông phả i là mộ t năng khiế u. Mỗ i ngƣờ i trong chúng ta đề u sở
hữ u 1 trí nhớ p hi thƣ ờ ng tự nhiên mà chúng ta chỉ cầ n học cách tậ n d ụng nó. Trƣ ớc hết, chúng ta
hãy cùng tìm hiể u về 2 k hái niệ m: sự ghi nhớ và sự hồ i tƣở ng.

SỰ GHI NHỚ HOÀN HẢO VÀ SỰ HỒ I TƢ ỞNG KHÔNG HOÀN H ẢO
Trí nhớ b ao gồ m sự ghi nhớ ( lƣu trữ t hông tin) và sự hồ i tƣở ng (tìm lạ i thông tin).. sự ghi
nhớ liên quan đế n việ c lƣu trữ t hông tin chúng ta nhậ n đƣợc từ bộ não. Sự hồ i tƣở ng liên quan
đến khả năng tìm lạ i thông tin đó khi cầ n thiết.
Ngày càng có nhiề u bằ ng chứ ng khoa học cho thấ y khả năng lƣu trữ t hông tin c ủa chúng
ta là hoàn hảo và không b ị hao mòn theo thờ i gian. Điề u này có ý nghĩa là mỗ i từ ngữ, mỗ i hình
ảnh, mỗ i âm thanh bạ n lƣu vào trí nhớ từ k hi sinh ra đƣ ợc lƣu giữ hoàn hảo nguyên vẹ n ở một


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
nơi nào đó trong bộ não cũa bạ n. Vấ n đ ề ở c hỗ k hả năng hồ i tƣở ng c ủa chúng ta không hoàn hảo.
Chính vì thế, chúng ta không thể nào nhớ lạ i (hay tìm lạ i) trong bộ não tấ t cả những thông tin
chúng ta cầ n mộ t cách dễ dàng.
TRÍ NHỚ VÀ THƢ VIỆN
Nếu chúng ta có thể lƣu trữ đƣợc mọ i thứ, tạ i sao chúng ta
không thể nào nhớ lạ i đƣợc tấ t cả nhữ ng thông tin đó một cách
hiệ u quả? Để hiể u đƣợc điề u này, bạ n nên biế t rằ ng trí nhớ c ủa
bạn giố ng nhƣ một thƣ việ n đồ sộ chứa đựng mộ t khố i lƣợ ng
thông tin khổ ng lồ t rong hàng trăm ngàn quyể n sách.
Nếu tôi yêu c ầ u bạ n phả i tìm 1 q uyể n sách trong 1 thƣ
việ n nào đó, bạ n sẽ có thể t ìm đƣợc dễ dàng bằ ng việc sử d ụng hệ
thố ng chỉ mục sách c ủa thƣ việ n vì nhữ ng quyể n sách đƣ ợc phân
lo ạ i theo các mục nhƣ chủ đề, tên tác giả, năm xuấ t bản... Nhƣng
hãy tƣở ng tƣ ợ ng, nế u tấ t cả c ác quyể n sác h nằ m lộ n xộ n khắp nơi
trong thƣ việ n và không hề có chỉ mục nào để t ìm kiế m, bạ n có
thể mất hàng tháng để t ìm ra 1 quyể n sách. Thậ m chí, có thể bạ n chẳ ng bao giờ t ìm đƣợ c quyể n
sách bạ n cầ n. Vậ y đó, khả năng tìm lạ i thông tin trong não bộ c ủa bạ n cũng phà i làm việc tƣơng
tự nhƣ vậ y. Đó là lý do tạ i sao không ít lầ n trong qua khứ, bạ n bắt gặp bả n thân không nhớ nổ i
mộ t vấ n đề k hi cầ n, nhƣng lạ i chợ t nhớ ra nó vào lúc khác.
Hầ u hế t thờ i gian, chúng ta thu nhậ n thông tin một cách có ý thức và không có ý thức.
Thế nhƣng, nhữ ng thông tin ấ y không đƣợc lƣu trữ t heo thứ tự ngăn nắp để dễ dàng tìm lạ i sau
này. Do đó, chúng ta cả m thấ y khó khăn trong việc hồ i tƣở ng lạ i thông tin mặc dù thông tin đã
đƣợc lƣu trữ trong não bộ c húng ta. Mộ t trong nhữ ng bí quyế t để p hát huy trí nhớ là phát triể n
mộ t hệ t hố ng mục lục thông tin trong não bộ. Hệ t hố ng này sẽ giúp bạ n nhớ lạ i kiế n thức 1 cách
nhanh chóng khi cầ n.

ĐỊNH NGHĨA TRÍ NHỚ
Trí nhớ đƣợc tạo thành
bằng cách liên kế t từng mả ng
thông tin vớ i nhau. Nói một
cách c ụ t hể hơn, việc ghi nhớ
mộ t thông tin mớ i chỉ đ ơn giả n
là liên kết thông tin mớ i đó vớ i
1 t hông tin khác chúng ta đã biết
trƣớc đó.
Đố i vớ i đa số nhữ ng ngƣờ i chƣa đƣợc rèn luyệ n kỹ t huật về trí nhớ, quá trình liên kết
thông tin này chỉ đơn thuầ n thuộc về t iề m thức. Tiề m thức c ủa chúng ta đôi khi t ạo ra nhữ ng liên
kết bề n vữ ng, nhƣng thƣ ờ ng thì nó chỉ tạo ra nhữ ng liên kết yế u ớt. Khi có sự liên kế t bề n vững,
chúng ta cả m t hấ y dễ dàng nhớ lạ i thông tin.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN C ỦA TRÍ NHỚ
Bạ n có thể kể ra rất nhiề u ví d ụ về việc bạ n quên 1 sự việc mớ i xả y ra gầ n đây nhƣ bạn
vừa ăn gì sáng nay. Tuy nhiên, b ạ n lạ i có thể nhớ rấ t rõ hoặc không bao giờ q uên đƣợc một số
chuyệ n xả y ra từ nhiề u năm về trƣờ c. Thậ m chí, bạ n có thể nhớ nhƣ in nhữ ng sự k iệ n ấ y một
cách rõ ràng, số ng độ ng vớ i đầ y đ ủ hình ả nh, cả m giác và âm thanh đi kèm vớ i nó. Nhữ ng sự
việc này có thể rấ t khủng khiếp hoặc đặc biệ t đá ng nhớ đố i vớ i bạ n, nhƣ một chuyế n bay xa hoặc
lầ n đầu hẹ n hò c ủa bạn. Điề u đáng buồ n cƣờ i là khi bạ n càng cố quên nhữ ng sự việc đó, bạn
càng nhớ c húng rõ hơn.
Nhƣng tạ i sao bạ n lạ i có khả năng nhớ ngay lập tức một việc nào đó hoặc quên ngay 1
việc k hác? Mỗ i ngƣờ i chúng ta chỉ có 1 bộ não, và rõ ràng chúng ta cùng 1 bộ não trong mọ i
hoàn cả nh. Sự k hác biệ t nằ m ở t rạ ng thái não c ủa chúng ta. N ế u não chúng ta đang ở trong trạ ng
thái Trí Nhớ S iêu Đẳ ng, các nguyên tắc c ủa trí nhớ vô tình đƣợc vậ n d ụng lúc ấ y giúp chúng ta
nhớ đƣ ợc sự việc đó 1 cách lâu dài. Một khi bạ n hiể u đƣợc các nguyên tắc này, bạ n có thề c hủ
động áp d ụng chúng mọ i lúc mọ i nơi, và sẽ có thể tậ n d ụng đƣợ c trí nhớ p hi thƣờ ng c ủa b ạ n theo
ý muố n.
Nghiên cứu những ngƣờ i có trí nhớ p hi thƣờ ng, các nhà khoa học đã khám phá ra trí nhớ
của học cũng hoạ t động theo các nguyên tắ c tƣơng tự. Những nguyên tắc cơ bả n nhất c ủa Trí
Nhớ S iêu Đẳ ng đƣợc liệ t kê dƣớ i đây.

SỰ HÌNH DUNG
Sự hình dung là 1 trong 2 nguyên tắc quan trọ ng nhấ t c ủa
Trí Nhớ S iêu Đẳ ng. Trí nhớ c ủa chúng ta có khuynh hƣớ ng nhớ
hình hơn nhớ từ. Hình ả nh trong tâm trí ta càng rõ ràng số ng độ ng
bao nhiêu, chúng ta càng nhớ về hình ả nh đó bấy nhiêu.
Lý do khiế n đa số học sinh quên kiế n thức nhanh chóng là vì họ cố
gắ ng ghi nhớ từ ngữ t rong khi trí nhớ lạ i làm việ c theo hình ả nh.
Bí q uyết nẳ m ở c hỗ ta phả i biế t cách chuyể n kiế n thức t hành hình
ảnh đ ể lƣu vào não bộ 1 cách dễ dàng. Trong k ỳ t hi, chúng ta sẽ
nhớ lạ i những hình ả nh đó và chuyể n chúng thành các câu trả lờ i
hợp lý.
SỰ LIÊN TƢ ỞNG
Nguyên tắc quan trọ ng thứ 2 c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng là sự liên tƣở ng, nghĩa là tạo ra mố i
liên kết giữa nhữ ng sự việc chúng ta cầ n nhớ. Các liên kế t này sẽ tạo ra mộ t mục lục dƣớ i dạ ng
chuỗ i liên kế t trong đầ u, giúp chúng ta dễ dàng tìm lạ i thông tin. Liên kết nhữ ng hình ả nh (hình
dung kế t hợp vớ i liên tƣở ng) trong tâm trí chúng ta là mộ t quá trình hế t sức quan trọ ng c ủa Trí
Nhớ S iêu Đẳ ng.
LÀM NỔI BẬT SỰ VI ỆC
N ếu tôi hỏ i bạ n đã ăn trƣa những gì hoặc bạ n đã đãi nhữ ng
món gì trong lầ n sinh nhất năm ngoái c ủa bạ n, bạ n có thể nhớ đƣợc
không? Tôi nghĩ là k hông!. Hãy giả sử vào lầ n s inh nhậ t năm ngoái,»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
bạn b ị bạ n bè buộc phả i ăn món gián rang giòn thì sao? Bây giờ bạ n còn nhớ về đ iề u đó không?
Dĩ nhiên là bạ n còn nhớ c hứ. Thật ra, tôi dám cá rằ ng bạ n sẽ nhớ mãi việc này cho đế n khi bạ n
80 tuổ i. Bạ n thấ y không, não bộ có khuynh hƣ ớ ng ghi nhớ nhữ ng sự k iệ n nổ i b ật. Mộ t trong
nhữ ng cách tố t nhất đ ể làm nổ i bậ t sự việc là sử d ụng các chi tiết hài hƣớc và các chi tiết vô lý.
Chúng ta khó mà nhớ nổ i những gì chúng ta học là vì cách ghi chú kiể u truyề n thố ng rất
nhạ t nhẽo, đơn điệ u. Chúng ta sẽ tăng cƣờng đƣợc sức mạ nh c ủa trí nhớ bằ ng cách tạo ra những
ghi chú làm nổ i bật thông tin. Chúng ta có khuynh hƣ ớ ng ghi nhớ nhữ ng sự việc buồ n cƣờ i, khác
thƣ ờ ng.
SỰ TƢỞNG TƢỢNG
Chúng ta thƣ ờ ng hay nhớ đƣợc những sự việc mà chúng ta tự tƣở ng tƣợ ng ra. Đặc biệt là
khi chúng ta dùng nhiề u cái quan để tƣở ng tƣợ ng đơn giả n hình dáng mộ t trái chuố i nhƣ thế nào,
chúng ta nên tƣ ở ng tƣợ ng thêm về vị ngọt, mùi hƣơng... c ủa trái chuố i.
Chúng ta nên dùng trí tƣ ở ng tƣợ ng để tạo cả m xác mạ nh mẽ. Nguyên nhân là vì chúng ta có
khuynh hƣớ ng ghi nhớ nhữ ng sự việc tạo cả m xúc mạ nh mẽ nhƣ lo sợ, hạ nh phúc, giậ n dữ, yêu
thƣơng, đau đớ n...
M ÀU SẮC
Màu sắc cũng là một tác độ ng trí nhớ mạ nh mẽ. Đó là lí do tạ i sao
chúng ta nên dùng nhiề u màu sắc ghi chú. Màu s ắc có thể tăng cƣờ ng trí nhớ
của chúng ta lên 50%.
ÂM ĐIỆU
Âm điệ u giúp chúng ta tăng khả năng nhớ lạ i thông tin vì âm điệ u
kích thích bán cầ u não phả i, bán cầu mà thƣờ ng b ị bỏ quên khi chúng ta học
tập. Ví d ụ, bạ n có bao giờ tự hỏ i tạ i sao mình có thể t huộc lờ i bài hát dễ dàng hơn nhiề u so vớ i
việc phả i nhớ c ùng một số lƣợ ng từ đó trong sách lịch sử không? Bạ n có tự hỏ i là tạ i sao đế n bây
giờ bạ n vẫ n còn nhớ đƣợc nhữ ng bài hát họ c từ mẫ u giáo không? Chúng ta có thể sử d ụng â m
điệ u trong học tập bằng cách bật nhạc trong lúc học hoặc tạo ra nhữ ng âm điệ u riêng cho những
thông tin chúng ta cầ n ghi nhớ.
TH Ế CHÍNH LU ẬN
Cuố i cùng, chính thể chính luậ n cũng giúp bạ n ghi nhớ t hông tin. Thể c hính luậ n là việc
học bằ ng cách nhìn sự việc trong một bức tranh tổ ng quát. Việc phân tích các mố i liên kế t c ủa
thông tin đó vào các khái niệ m tổ ng quát s ẽ giúp bạ n ghi nhớ tốt hơn là học từ ng chi tiết riêng
biệt.
HỆ TH ỐNG TRÍ NH Ớ
Hệ t hố ng trí nhớ là tập hợp các kỹ t huậ t giúp bạ n tạo ra nhữ ng liên kế t bền vững giữa
thông tin mớ i mà b ạ n muố n ghi nhớ và những thông tin cũ bạ n đã biế t trƣớc đó. Các hệ t hố ng trí
nhớ k hác nhau đƣ ợc thiết kế để giúp bạ n ghi nhớ các loạ i thông tin khác nhau. Hai hệ t hố ng trí
nhớ p hổ b iế n nhấ t là Hệ Thố ng Liên K ết giúp nhớ từ ngữ ( chƣơng hiệ n tạ i) và Hệ Thố ng Số giúp
bạn nhớ số (Chƣơng 9).
HỆ TH ỐNG LIÊN K ẾT
Hệ thố ng này dùng để làm gì?»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Hệ t hố ng này dùng để ghi nhớ một danh sách các từ ho ặc các ý chính. Hệ t hố ng này đặc
biệt hiệ u quả trong việc học nhữ ng môn nhiề u dữ liệ u khó nhớ nhƣ vậ t lý, lịch sử, văn học, đ ịa
lý.
Tiế n trình
Hệ Thố ng Liên K ết là việc sử d ụng trí tƣở ng tƣợ ng để k ết hợp hình ả nh vào thông tin mà
bạn muố n ghi nhớ. Trong quá trình tƣ ở ng tƣợ ng, bạ n sẽ sử d ụng màu sắc, sự c huyể n độ ng, các
chi tiế t đố i nghịch, hài hƣ ớc cùng t ất cả những nguyên tắ c về Trí N hớ S iêu Đẳ ng. Do đó, Hệ
thố ng Liên K ết gồ m có 2 bƣ ớc: sự hình dung và sự liên tƣở ng.
Sự Hình Dung
Đầ u tiên là tạo ra hình ả nh về những từ ngữ hoặ c vấ n đề bạ n muố n ghi nhớ. Mỗ i hình ả nh
cụ t hể số ng độ ng sẽ tƣơng ứng vớ i mộ t từ ngữ hoặ c một sự k iệ n. Ví d ụ, nế u bạ n cầ n nhớ từ “xe
hơi”, bạ n nên tƣở ng tƣ ợ ng trong tâm trì nhữ ng hình ả nh một chiếc xe c ụ t hể. Tƣở ng tƣợ ng màu
sắc, hình dáng, thƣơng hiệ u, thiết kế và tất c ả những nét đặ c trƣng khác c ủa chiếc xe. N ế u bạ n
cần ghi nhớ một danh sách mƣ ờ i từ, hãy tạo ra mƣờ i hình ả nh trong tâm trí bạ n.
Sự Liên Tƣ ở ng
Bƣớc tiếp theo là liên kế t tấ t cả các hình ả nh lạ i vớ i nhau đ ể tạo thành mộ t câu chuyệ n.
Câu chuyệ n này rấ t quan trọ ng vì nó giúp sự liên tƣở ng trở nên mạ nh mẽ. Cách thức tạo ra câu
chuyệ n là phả i dùng tấ t cả các nguyên tắc c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng. Trong câu chuyệ n c ủa bạ n,
bạn nên sử d ụng nhiề u chuyể n độ ng, nhiề u màu s ắc, âm điệ u. Điề u quan trọ ng nhấ t là câu
chuyệ n c ủa b ạ n phả i nghịch lý, hài hƣ ớc và đáng nhớ.
M ỘT VÍ D Ụ ĐƠN GI ẢN: GHI DANH SÁCH NHỮNG THỨ CẦN MUA S ẮM.
Bây giờ c húng ta hãy lấ y một ví d ụ đơn giả n là làm thế nào để sử dụng Hệ Thố ng Liên
kết trong việc ghi nhớ mộ t danh sách gồ m 12 thứ cầ n mua sắ m. Giả sử danh sách nhữ ng thứ cầ n
mua sắ m c ủa bạ n bao gồ m:

Trứ ng
1. 7. Ly
Thịt bò 8. Nướ c cam
2.
Nĩa và Muỗ ng
3. 9. Xà bông
Áo tắm 10. Bàn c hải đánh răng
4.
Nướ c hoa 11.Sơn
5.
Chuối 12. Nướ c sơn móng tay
6.

Sử dụng hệ Thố ng Liên K ết, bạ n hãy hình dung cả nh bạ n đang cầ m trên tay 1 quả t rứng
trơn láng nóng hổ i khi đi ra khỏ i nhà. Say sƣa vớ i cả m giác trơn láng c ủa vỏ trứ ng, bạ n vô tình
làm hổ ng 1 lỗ nhỏ trên quả t rứng. Từ t rong đó bất ngờ hiệ n ra mộ t cái đ ầ u bò có 2 sừ ng. Sừng
trái có hình 1 chiếc muỗ ng, sừ ng phả i có hình dạ ng 1 chiếc nĩa. Bạ n tình cờ lắc mạ nh chiếc nĩa
làm chiếc nĩa đâm mạ nh vào một cô gái đang mặ c bộ áo tắ m chấ m bi nồ ng nặc mùi nƣ ớc hoa. Bị
đâm đau bất ngờ, cô gái làm rớ t trái chuố i đang cầ m trên tay xuố ng sàn.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Không k ịp nhìn thấ y, bạ n b ị trƣợ t vỏ c huố i và té sắ m vào 1 hàng ly thủy tinh chứ đầy
nƣớc cam. M ặt sàn b ị vấ y dơ và ông chủ ra lệ nh bạ n phả i lau
chùi sàn sạch s ẽ vớ i xà bông nhƣng lạ i phả i dùng bàn chả i đánh
răng để c hà. Khi bạ n chà sàn, b ạ n lạ i vô tình làm tróc vạch sơn
đỏ trên sàn. Lo lắ ng, bạ n tìm cách che lấp vế t tróc bằ ng nƣớc sơn
móng tay mà u đỏ.
Bây giờ, nế u bạ n hình dung lạ i câu chuyệ n vô lý và khôi
hài trên, bạ n sẽ nhớ lạ i danh sách nhữ ng thứ cầ n mua sắ m dễ
dàng.
Bạ n nhớ đƣợ c bao nhiêu thứ? Có thể bỏ lỡ mộ t hoặc 2
thứ, nhƣng tôi chắc chắ n rằ ng bạ n sẽ nhớ lạ i đƣ ợc nhiề u hơn lúc
bình thƣờ ng. N ếu bạ n vẫ n quên nhiề u thứ, thì có nghĩa là bạ n đã
khô ng tạo ra đƣợc nhữ ng hình ả nh rõ ràng trong tâ m trí bạ n về
câu chuyệ n.
Một lầ n nữa xin nhấ n mạ nh, điề u quan trọ ng nhấ t là bạ n phả i sử d ụng các nguyên tắc c ủa
Trí Nhớ S iêu Đẳ ng để tạo ra mố i liên kết bề n vững giữa các hình ả nh. N ế u bạ n cả m thấ y mình
không thể nhớ nổ i, đó là vì nhữ ng liên kết mà bạ n t ạo ra không đ ủ sự c huyể n đ ộ ng, không đ ủ
nghịch lý, không đ ủ hài hƣớc và ấ n tƣợ ng.
TƢỞNG TƢỢNG NHỮNG TỪ TRỪU TƢỢNG
Hầ u hết các môn học thƣờ ng có rất nhiề u từ ngữ t rừu tƣợ ng khiế n bạ n cả m thấ y không
thể hình dung đƣ ợc. Trong nhữ ng trƣờ ng hợp này, bạ n phả i chuyể n hóa nhữ ng từ trừ u tƣợ ng
thành hình ả nh thông qua quá trình mô tả tƣợ ng trƣng. Sau đó, bạ n mớ i có thể d ùng Hệ Thố ng
Liên K ết đ ể kế t hợp các từ lạ i vớ i nhau. Có 2 cách thức bạ n có thể d ùng là K ỹ Thuật Âm Thanh
Tƣơng Tự và K ỹ Thuật Gợ i Nhớ.
Kỹ Thuật Âm Thanh Tƣơng Tự
Để nhớ đƣợc 1 từ trừ u tƣợ ng, bạ n phả i chia từ này thành nhiề u âm tiết. Sau đó, b ạ n sẽ
dùng 1 hay nhiề u từ t hay thế có cách phát âm tƣơng tự nhƣ âm tiế t đó. Từ thay thế phả i là từ dễ
hình dung.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Ví d ụ, hợp chấ t hóa họ c “chlotine” (clo- rin) rất trừ u tƣợ ng nhƣng nó có thể đƣ ợc thay thế
bở từ “lo- riêng” có âm điệ u gầ n giố ng nhƣ từ “chlorine”. Do đó, chúng ta có thể tƣở ng tƣợ ng
trong tâm trí hình ả nh ngƣờ i đàn ông đang lo lắ ng không biế t làm cách nào để xé đƣợc 1 quả sầ u
r iêng rấ t lớ n. Hình ả nh mƣờ ng tƣợ ng này sẽ nhắc chúng ta về c hết “chlorine”
Còn từ “phosphorus” thì sao? Có thể d ùng từ t hay thế nào khác có âm tƣơng tự nhƣ
“phosphorus”? từ này có thể đƣợc chia ra làm 3 âm tiế t :”phốt”, “pho”, “rớt” nên có â m điệ u na
ná nhƣ là “phớ t phơ rớ t”. Do đó, bạ n có thể hình dung mộ t c hiếc lá thu vàng mong manh phớt
phơ bay theo gió sau khi rớ t xuố ng từ mộ t nhánh cây.
Những môn học nhƣ lịc h sử, văn học, đ ịa lý hiế m khi cầ n tớ i việc dùng các từ t hay thế để
học, vì hầ u hế t các sự k iệ n đề u xác thực và dễ hình dung. Bạ n chỉ cầ n
đến những từ t hay thế trong các môn học này.khi phả i nhớ tên gọ i và
địa điể m.
Ví d ụ: Bạ n phả i ghi nhớ việc Napoleon b ị đ ánh bạ i trong trậ n
chiế n Waterloo. Tên “napoleon” có thể đƣợc chua thành các âm tiết
“na”, “po”, „le”, “ông”. Vậ y thì bạ n có thể hình dung Napoleon nhƣ
mộ t ông già tay phả i cầ m quà na, đầ u độ i quả bơ, tay trái cầ m quả lê.
Waterloo (đ ịa điể m) có thể đƣợc chia thành hai âm tiết “Water” và
“loo”. Để ghi nhớ, bạ n có thể hình dung một cái lu (loo) nƣ ớc (water)
Đế nhớ rằ ng Napoleon b ị đánh bạ i trong trậ n c hiế n Waterloo,
chỉ cầ n đơn giả n liên kế t 2 hình ả nh trên lạ i vớ i nhau trong một câu
chuyệ n nghịch lý. Bạ n có thể tƣở ng tƣợ ng hình ả nh một ông già tay
trái cầ m quả na, đầ u độ i quả bơ, tay phả i cầ m quả lê b ị r ơi tõm vào lu
nƣớc.
K Ỹ THUẬT G ỢI NH Ớ
K ỹ t huậ t này đƣợc dùng khi bạ n không thể t ìm mộ t từ có âm điệ u tƣơng tự để t hay thế.
Nói một cách đơn giả n, k ỹ t huậ t này liên qaun đế n việ c hình dung tớ i mộ t hình ả nh trong tâm trí


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
khiế n bạ n nghĩ đế n từ trừ u tƣợ ng cầ n nhớ. Hình ả nh này có tính chất chủ q uan vì nhữ ng ngƣờ i
khác nhau có thể nghĩ đế n những hình ả nh khác nhau. Nhƣng bạ n nên giữ vữ ng hình ả nh riêng
của bạ n.
Ví d ụ, bạ n nghĩ đế n hình ả nh gì đầ u tiên khi nghe từ “chính tr ị”?Bạ n có thể nghĩ đế n hình
ảnh tổ ng thố ng M ỹ Bush hoặc hình ả nh những ngƣ ờ i trong N ghị việ n. Hình ả nh càng c ụ t hể càng
tốt. Từ “nhôm” thì sao? Từ “nhôm” thƣ ờ ng khiế n ta nghĩ đế n hình ả nh “cuộ n giấ y nhôm”. Thế
còn từ “dân số ”? Từ này có khiế n bạ n nghĩ đế n nhữ ng đứa trẻ mớ i sinh, nhữ ng nơi ngƣờ i t ụ tập
đông đúc và nhữ ng ngƣờ i đế n từ các nƣớc k hác nhau không.
Khi dùng K ỹ Thuậ t G ợ i Nhớ, b ạ n nên sử d ụng hình ả nh mà bạ n nghĩ đế n đ ầ u tiên
ÁP D ỤNG H Ệ THỐNG LIÊN KẾT
Bây giờ, chúng ta hãy cùng thảo luậ n mộ t số ví d ụ áp d ụng Hệ Thố ng Liên K ết để ghi
nhớ các dữ k iệ n dƣớ i đây.
CHỦ ĐỀ 1 : V ẬT LÝ SƠ C ẤP
Trong ví d ụ đầ u tiên, chúng ta hãy cùng thảo luậ n một thứ t hật đơn giả n. Giả sử bạ n
muố n ghi nhớ nhữ ng đặc tính cầ n có c ủa mộ t d ụng c ụ đo nhiệ t độ hiệ u quả.
Một d ụng c ụ đo nhiệ t độ hiệ u quả cầ n có các đặc tính sau đây
1. Dễ đọc nhiệ t độ
2. Sử dụng a n toàn
3. K hông đắt
4. N hạ y vớ i sự t hay đổ i nhiệ t độ
5. Có phạ m vi đo nhiệ t độ lớ n
Xác đị nh từ k hóa
Điề u đầ u tiên chúng ta cầ n làm là xác đ ịnh từ k hóa trong mỗ i đặc tính liệt kê p hía trên.
Xin nhớ rằ ng, không phả i tất cả các từ đề u quan trọ ng nhƣ nhau. Do đó, chúng ta chỉ cầ n ghi nhớ
mộ t hay hai từ k hóa có tác d ụng giúp chúng ta nhớ lạ i toàn bộ ý nghĩa c ủa từ ng đặc tính. Những
từ khóa đƣợc gạch dƣớ i bên trên.
Hình dung
Bƣớc tiếp t heo là t ạo 1 hình ả nh cho d ụng c ụ đo nhiệt độ, và từ ng hình ả nh cho mỗ i đặc
t ính kể trên. Xin nhớ rằ ng nế u đặc tính đó có nghĩa trừ u tƣợ ng, chúng ta phả i dùng K ỹ Thuật Âm
Thanh Tƣơng Tự hoặ c Kỹ Thuật Gợ i Nhớ để t ạo hình ả nh tƣơng tự.
Việc đầ u tiên là chúng ta cầ n hình dung chủ đề c hính, d ụng c ụ đo nhiệ t độ. Hãy tƣở ng
tƣợ ng trong tâm trí bạ n hình ả nh 1 d ụng c ụ đo nhiệ t độ k hổ ng lồ b ằ ng thủy tinh vớ i một bóng
đén thủy ngân ở đầ u và các gạch đo nhiệ t độ màu đen dọc theo thân.
Bây giờ, chúng ta hãy t ạo ra các hình ả nh cho tất cả 5 đặ c tính. Đặc tính đầ u tiên là “dễ
đọc”. Vậ y thì bạ n có thể hình dung 1 ngƣ ờ i đang đọc 1 quyể n sách màu xanh dày rấ t nhanh, lật
tớ i lật lui các trang sách.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Từ khóa tiếp theo là từ “an toàn”. Vì bạ n không thể hình dung đƣợc từ “an toà n”, chúng
ta sẽ d ùng K ỹ Thuậ t Âm Thanh Tƣơng Tự. Để hình dung từ “an toàn”, bạ n có thể nghĩ đế n hình
ảnh 1 cái t ủ a n toàn lớ n màu đen, bằ ng kim loạ i vớ i 1 ổ k hóa to tƣ ớ ng.
Vớ i từ khóa “không đắt” tiếp theo, chúng ta sử d ụng K ỹ Thuậ t G ợ i Nhớ
(tự hỏ i mình xem bạ n nghĩ đế n gì đầ u tiên) để tạo hình ả nh đạ i diệ n cho từ khóa
này. Trong trƣ ờ ng hợp này, bạ n có thể tƣở ng tƣợ ng đế n 1 túi đự ng toàn tiề n xu
lo ạ i “500 đồ ng” để đạ i diệ n cho từ “không đắt”.
Từ khóa tiếp theo là từ “nhạ y”. Mộ t lầ n nữa, sử dụng Kỹ
Thuật Gợ i Nhớ, chúng ta có thề hình dung cả nh 1 cô gái đang khóc vì cô ấ y cực
kì nhạ y cả m.
Và từ k hóa cuố i cùng “phạ m vi lớ n”, chúng ta có thể sử d ụng K ỹ Thuật
Gợ i Nhớ để hình dung 1 phạ m vi bắ n súng cực lớ n.
Liên tƣở ng
Sau khi tạo ra các hình ả nh cho từ ng ý, chúng ta có thế liên kết chúng lạ i vớ i nhau để tạo
1 câu chuyệ n nghịch lý vớ i nhiề u chuyể n độ ng, hài hƣ ớc, nhiề u màu sắc để tậ n d ụng các nguyên
tắc khác c ủa Trí Nhớ S iêu Đẳ ng.
Ví d ụ: Bạ n hình dung có 1 d ụng cụ đo nhiệ t độ khổ ng lồ
bằng thủy tinh có bóng đèn thủy ngân và các gạch đen trên thân đo.
Lạ lùng thay, nó có thể hoạ t độ ng nhƣ mộ t con ngƣờ i. D ụng c ụ đo
nhiệt này đang đọc 1 quyể n sách dày màu xanh, lậ t qua lật lạ i các
trang rấ t nhanh (nhắc bạ n nhớ t ớ i đặ c tính “dễ đọc”). Bất ngờ, nó tìm
thấ y giữ a các trang sách 1 t ủ sắt an toàn bằ ng kim lo ạ i vớ i 1 ổ khóa
to tƣớ ng (nhắc bạ n nhớ t ớ i đặc tính “an toàn”). Nó hào hứ ng mở t ủ
sắt đó ra nhƣng lạ i chỉ t hấ y 1 t ủi nhỏ đự ng toàn tiề n xu loạ i “500 đồ ng” (nhớ từ “không đắ t”).
Thất vọ ng, d ụng c ụ đo nhiệ t độ bắt đầ u k hóc (nhớ đế n “nhạ y”). Nhữ ng giọt nƣớc mắt c ủa nó rơi
vào phạ m vi tập bắ n c ủa 1 siêu xạ t hủ và b ị bắ n vỡ t ung tóe ( nhớ đế n “phạ m vi lớ n”).»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
KIỂM TRA TRÍ NHỚ
Hình dung câu chuyệ n này trong tâm trí và thử k iể m tra trí nhớ c ủa b ạ n. Từ câu chuyệ n này, bạ n
có t hế nhớ lạ i 5 đặc tính c ủa d ụng c ụ đo nhiệ t độ k hông?

CHỦ ĐỀ 2 : LỊCH SỬ S INGAPORE
Giả sử bạn phả i ghi nhớ bả y ảnh hƣở ng tứ sự chiế m đóng c ủa Nhậ t lên Singapore nhƣ
trình bày dƣớ i đây:
Những ả nh hƣ ở ng từ sự c hiế m đóng c ủa Nhật
1. Không có luậ t pháp và trật tự
2. Xả y ra xung độ t dân tộc và bạo độ ng
3. Đả ng Mã Lai ra đờ i
4. Rố i loạ n xã hộ i và cộ ng đồ ng
5. Những vấ n đề k inh tế
6. Nhu cầ u về cao su Mã Lai giả m
7. Uy t ín c ủa Anh Quốc giả m
Các từ khóa đƣợc gạ nh dƣớ i nhằ m giúp bạ n nhớ đƣợc các ý.
Nguyê n tắ c vẫ n nhƣ cũ: xác đ ịnh từ k hóa trong mỗ i ý
chính, tạo hình ả nh tƣ ợ ng trƣng và liên tƣ ở ng các hình ả nh đó
trong mỗ i câu chuyệ n nổ i bật.
Xác đ ịnh từ khóa và hình dung
Xin nhớ rằ ng bạ n chỉ cầ n chọ n 1 hay 2 từ khóa để nhớ
lạ i từ ng ý. Những từ khóa bạ n cầ n hình dung đƣ ợc gạch dƣớ i
bên trên.
Liên tƣở ng
Bây giờ c húng ta sẽ kết hợp tất cả nhữ ng hình ả nh lạ i để tạo
thành 1 câu chuyệ n nghịch lý, hài hƣ ớc.
Ví d ụ, bạn có thể hình dung 1 ông ngƣ ờ i Nhật mập
đang đi kiế m việ c (nhớ tớ i “ả nh hƣở ng từ sự c hiế m đóng c ủa
Nhật”). Cuố i cùng, ông ta tìm đƣ ợc việc làm luật sƣ vì xã hộ i
đang hỗ i loạ n (nhớ t ớ i “luật pháp”). Là luật sƣ, ông ta phả i bào
chữa cho 1 chú ngựa phạ m t ộ i phân biệ t chủng tộc ( nhớ i t ớ i
“xung độ t dân tộc”). Chủ c ủa con ngựa này là 1 thành viên
trong Đả ng Mã Lai (nhớ t ớ i “Đả ng Mã lai”). Bấ t thình lình,
chú ngựa đánh rắ m hôi thố i đ ế n mức khiế n cho mọ i ngƣ ờ i hỗ n
lo ạ n (nhớ t ớ i “rố i loạ n xã hộ i”) và làm sập các tòa nhà văn
phòng lớ n (“vấ n đề k inh t ế ”). Hàng ngàn quả bóng cao su từ
trên tìa nhà r ớt xuố ng (“nhu cầ u cao su giả m”) và trúng vào 1
ngƣờ i Anh làm ông ta b ị té (“uy t ín Anh Quốc giả m”).
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Kiể m tra trí nhớ
Bây giờ, sau khi hoàn tấ t bài thực hành bằ ng việc áp d ụng Hệ Thố ng Liên K ết, b ạ n hãy viế t ra
bảy ả nh hƣở ng từ sự c hiế m đóng c ủa Nhậ t.
CHỦ ĐẦU 3: KINH TẾ HỌC CƠ BẢN
Đây là 1 môn học phổ b iế n khi vào đạ i học. Chúng ta hãy c ủng dành chút thờ i gian trong
phầ n này. Giả sử bạ n phả i ghi nhớ tấ t cả các yế u tố ả nh hƣở ng đế n nhu cầ u về số lƣ ợ ng c ủa 1
mặt hàng. Các yế u tố này là:
1. G iá cả mặt hàng đó
2. G iá cả c ủa những mặt hàng liên quan k hác.
3. Thị hiế u
4. Phân bô thu nhập
5. Dân số

Để nhớ đƣợc các yế u tố này, hãy tƣ ở ng tƣợ ng “nhu cầ u về số lƣợ ng” nhƣ một đứa trẻ
đang khóc vòi mẹ để ă n bánh ngọt. Chiề u con, ngƣ ờ i mẹ đ i đế n 1 tiêm tạp hóa nhƣng thấ y rằ ng
giá bánh quá đắ t (“giá cả ”). Cho nên, bà ta mua kẹo sôcôla vớ i giá rẻ hơn ( “giá cả mặt hàng liên
quan”). Đứa trẻ ă n kẹo và cả m thấ y thích hơn cả bánh ngọ t (“thị hiế u”). Đứa trẻ hào hứ ng đế n
mức nó vô tình làm đổ b ình mự c lên thả m. Vế t dơ loang ra toàn bộ t hả m (“phân bố t hu nhập”).
Mực tràn ra thả m thành từ ng vế t ố (âm thanh làm nhớ đế n từ “dân số ”).
Hãy tƣở ng tƣợ ng hình ả nh trong tâm trí vả k iể m tra trí nhớ c ủa b ạ n sau đó.
CHỦ ĐỀ 4 : ĐỊ A LÝ SƠ CẤP
Giả sử bạ n đang học môn đ ịa lý và phả i nhớ các thông tin về bảo tồ n đấ t trồ ng nhƣ sau:
Có 6 cách bảo tồ n đất trồ ng
1. Cày r uộ ng bậc thang
2. Đắp đồ i cao
3. Đắp bờ
4. Luân canh
5. Gặt tƣớ i
6. Bồ i đắp đấ t trồ ng bằ ng p hân bón.
Một lầ n nữa, làm theo các bƣ ớc xác đ ịnh từ khóa (gạch dƣớ i) nhằ m giúp bạ n nhớ lạ i các
ý, t ạo hình ả nh tƣợ ng trƣng và kế t hợp chúng thành câu c huyệ n.
Đây là 1 trong các phƣơng phƣơng pháp b ảo tồ n đất trồ ng dễ dàng. Hãy tƣ ở ng tƣ ợ ng các
mẫ u đất trồ ng đang truyề n tai nhau về việc bảo tồ n thiên nhiên (nhắc bạ n về việc “bảo tồ n đất
trồ ng”). Sau khi nghe về cả nh đẹp bên ngoài nhữ ng ngọ n đồ i xanh rì ( nhớ đế n từ “đắp đồ i”) và đi
dạo dọc các bờ b iể n (nhớ đế n từ “đắp b ờ ”). Vào ban đêm, chúng thay phiên canh cho nhau ng ủ
(nhớ đế n từ “luân canh”). Mộ t đêm nọ, 1 ngọ n gió lớ n ác độc tƣớc mất quầ n áo c ủa chúng (nhớ
đến từ “gặt tƣ ớ i”). Quá xấ u hổ, chúng lấ y câ y t rồ ng làm quầ n áo nhƣng lạ i b ị p hân làm vấ y bẩn
(nhớ từ “phân bón”)
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
NĂM BƢỚC GHI NHỚ
Bạ n đã thấ y việc ghi nhớ 1 danh sách các ý chính rất dễ dàng. Nói 1 cách ngắ n gọ n, bạn
nên tuân thủ 5 bƣớc cơ bả n dƣờ i đây đế đạt k ết quả tốt nhấ t.

Xác đ ịnh từ khóa nhằ m giúp bạ n nhớ từng ý chính, thậ m chí nhớ cả c hủ đề
1.
Chuyề n từ k hóa thành hình ả nh tƣợ ng trƣng.
2.
K ết hợp tấ t cả các hình ả nh thành một câu chuyệ n hết sức nghịch lý và hài hƣ ớc.
3.
Vẽ lạ i diể n biế n c ủa câu chuyệ n ra giấ y.
4.
Ô n lạ i các hình ả nhh c ủa câu chuyệ n ít nhấ t ba lầ n.
5.

Khi thực hành nhiề u, bạ n sẽ k hám phá ra Hệ Thố ng Liên K ế t là 1 công c ụ hữu hiệ u trong
học tập. Nó giúp “ghi khắc” các sự việc vào não bộ c húng ta và nhờ vậ y bạ n lƣu trữ t hông tin
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
nhanh hơn và lâu dài hơn, thay vì b ạ n phả i “nhai đi nhai lạ i” nhữ ng kiế n thức khô khan nhiề u
lầ n. Hệ t hố ng này cũng giúp việc học trở nên thú vị hơn.

ỨNG D ỤNG NÂNG CAO CỦA K Ỹ THUẬ T ÂM THANH TƢƠNG TỰ: H ỌC TỪ VỰNG
(NGOẠI NGỮ)
K ỹ t huậ t này đặc biệt có ích trong việ c giúp bạ n học ngo ạ i ngữ ( ví d ụ Tiế ng Anh) hoặc
học 1 môn học đòi hỏ i bạ n phả i nhớ đ ịnh nghĩa c ủa nhiề u từ p hức tạp.
Ý tƣở ng
Sử dụng Kỹ Thuậ t Âm Thanh Tƣơng Tự để t ìm 1 hoặc vài từ t hay thế có cách phát âm
giố ng vớ i 1 từ t rừu tƣơng mà bạ n muố n học. Từ t hay thế này nên là từ dễ hình dung. Sau đó, tạo
ra 1 câu chuyệ n liên kết tất cả nhữ ng hình ả nh c ủa những từ t hay thế vào ý nghĩa thậ t sự của từ
trừu tƣợ ng đó.
Một vài ví d ụ
Hãy cùng xem xét nhữ ng từ dƣớ i đây và ý nghĩa c ủa chúng mà bạ n phả i ghi nhớ
Poignant – N ỗ i đau sâu sắc
Cách nhớ :
Trƣớc tiên, bạ n hãy chia từ trừ u tƣợ ng thành nhiề u âm tiết nế u cầ n thiết.
Trong trƣ ờ ng hợp này, chúng ta có âm “poig” và “nant”. “Poig” phát âm giố ng
từ “point” (mũi nhọ n) và “nant” phát âm giố ng từ “nun” (bà sơ). Bạ n hãy tƣở ng
tƣợ ng hình ả nh 1 mũi nhọ n đâm vào 1 bà sơ gây ra vế t thƣơng sâu đau đớ n.. do
đó, mỗ i khi bạ n nghĩ đế n từ “poignant”, bạ n sẽ nhớ đế n đ ịnh nghĩa “nỗ i đau sâu
sắc”.
Exhort – k huyên bảo
Cách nhớ :
1 lầ n nữa, chia từ này thành 2 âm “ex” và “hort”. “Ex” phát âm giố ng
nhƣ từ “axe” (cây búa) và “hort” phát â m giố ng từ “hot” (nóng). Hãy tƣ ở ng
tƣợ ng mỗ i lầ n ba c ủa bạ n k huyên bảo bạ n chuyệ n gì, ông cầ m 1 cây búa có
lƣ ỡ i đƣợc đun nóng đe dọ a để bạ n chú ý đế n. Khi bạ n nghĩ đế n từ “exhort”,
bạn sẽ nhớ t ớ i ý nghĩa khuyên bảo.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Pumice – đá lửa
Cách nhớ :
“Pumice” phát âm giố ng từ “pool” (hồ) và
“mice” (chuộ t). Để liên kế t các từ t hay thế nào, bạ n
có thể tƣở ng tƣợ ng 1 miệ ng núi lửa c hứa đầ y nƣớc
tạo thành hồ và có nhữ ng con chuột đang bơi trong
hồ.
Prodigy – t hiên tài
Cách nhớ :
Bạ n có t hể tƣở ng tƣợ ng hình ả nh 1 chuyên gia (professional) đi đào (digging) mỏ c hất
khoáng. Sau đó ông ta ăn chất khoáng đó và trở t hành thiên tài.
Salient – Nổ i b ật nhấ t
Cách nhớ :
“Salient” phát âm giố ng từ “sail” (lái thuyề n) và “ant” (kiế n). Hãy
tƣở ng tƣợ ng hình ả nh 1 chú kiế n thành thạo lái tuyề n và trở t hành chú
kiế n nổ i bậ t nhất. Do đó, khi bạ n nghĩ về từ “Salient”, bạ n sẽ nghĩ ngay
đến nghĩa “nổ i bậ t nhất”.
Forebear – Tổ t iên
Cách nhớ :
Hãy tƣ ở ng tƣợ ng tổ t iên c ủa bạ n là 1
ngƣờ i luyệ n thú. Ông nổ i tiế ng về huấ n luyệ n
đƣợc bốn (four) con gấ u (bear) c hơi đánh
quầ n vợ t đôi. “Four bear ” có cách phát âm
tƣơng tự nhƣ “focebear”. Một lầ n nữa,
“focebear” nhắ c bạ n nhớ đế n “tổ t iên”

Đọc qua các ví d ụ trên và tƣ ở ng
tƣợ ng các hình ả nh trong tâm trí bạ n, bạ n hãy
viết ra các ý nghĩa c ủa nhữ ng từ t iế ng Anh
mớ i mà bạ n vừa học. Bên phả i mỗ i từ, bạ n
hãy viết ra ý nghĩa c ủa từ đó.
Đế n đây là kế t thúc chƣơng về p hát
triể n Trí Nhớ S iêu Đ ẳ ng dành cho từ. Chúng
ta sẽ c ùng thảo luậ n việc phát triể n Trí Nhớ S iêu Đẳ ng d ành cho số.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƢƠNG 9:TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO SỐ
HỆ THỐ NG SỐ
Không gi ống nhƣ từ ngữ, số rất trừ u tƣợ ng. Chúng ta không thể hình dung số và
do đó không thể liên tƣở ng kết hơp các số lại vớ i nhau hoặc những thông tin khác. Hệ
Thống Số k hắc phục trở ngại này bằng vi ệc gán 1 chữ cái có thể hình dung đƣ ợ c vào
mỗi số. Mộ t khi ta hình dung dƣ ợ c các số , ta có thể nhớ chúng dễ dàng. K ỹ năng này
đặc bi ệt hi ệu quả trong vi ệc nhớ ngày tháng năm , công thức và các phƣơng trình hóa
học.
CÁCH SỬ D ỤNG HỆ THỐNG SỐ
Một chữ số từ 0 đến 9 thƣờ ng đƣợ c gán vào 1 hoặc 2 chữ cái. Khi bạn nhớ
đƣợ c các chữ cái này, bạn sẽ có thể c huyể n bất kỳ số nào (thậ m chí cả những số có
nhiều hơn 4 chữ số) thánh 1 hình ảnh tƣơng ứng lƣu vào tâm trí. Dƣ ớ i đây là 10 chữ
số cơ bản và các chữ cái tƣơng ứ ng.


Số C hữ cái
0 s,x
1 t
2 n
3 m
4 r,q
5 l
6 g
7 k,c
v,d, đ
8
9 b,p
Chú ý: những chữ cái không đƣ ợ c li ệt kê ở trên không đại di ện cho bất k ỳ chữ số nào.
Bạn có thể d ùng chúng thoải mái mà không lám ả nh hƣở ng đế n số bạn muố n đại diện.
CÁCH GHI NHỚ CHỮ CÁI Đ Ạ I DIỆN
Số “0” khi ến bạn liên tƣở ng hình ả nh gạch chéo X – c hữ “ x”.
Chữ “ x” lại có cách phát âm tƣơng tự nhƣ “s” giúp bạ n nhớ rằng chữ
“x” và “s” liên quan đế n số 0.
Số 1 đƣợ c tạo thành từ 1 gạch dọc và thƣờ ng có thêm 1 gạch
ở dƣới. Tƣơng tự, chữ “t” cũng có 1 gạch dọc và 1 gạch ngang. Chữ
“T” vi ết hoa lật ngƣợ c lại nhìn cũng gi ố ng số 1 .
Số 2 khi ế n bạ n nhớ tớ i chữ “ n” vì “n” có 2 gạch dọc.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Số 3 khi ến bạn nhớ tớ i chữ “ m” vì “m”
có 3 gạch dọc. Một cách nhớ k hác nữa là nế u
bạn lật số 3 xuố ng 90 độ ngƣợ c chi ều kim
đồng hồ, bạn sẽ có chữ “m”.
Số 4 khi ến bạn liên tƣở ng đến chữ “r” vì
hình ả nh phả n ánh trong gƣơng của chữ “R”
viết hoa rất gi ố ng số 4. Chữ “q” cũng có hình
dạng tƣơng tự số 4. Bạn hãy tƣở ng tƣợ ng 1
“số 4 t ròn trĩnh”.
Còn số 5 t hì sao? Hãy để ý bàn tay và 5 ngón ta c ủa bạ n.
Bạn có thấ y khoảng cách gi ữa ngón trỏ và ngón cái của bạn tạo
thành hình chữ “L” không? Do đó, số 5 k hi ế n bạ n nghĩ tớ i chữ “ l”.
Số 6 khi lật ngƣợ c xuố ng rất giố ng chữ “g”.
Nếu bạ n để số 7 trƣớ c gƣơng, bạn sẽ thấ y hình ả nh số 7
trong gƣơng và ở ngoài khi nằm cạ nh nhau tạo thành chữ “k”
hƣơng xuố ng dƣớ i. Bạn có thể nhớ tớ i cụm từ “k hông có”
để nhớ rằ ng chữ “k” và “c” liên quan đến số 7.
Số 8 khi ến bạn liên tƣở ng đến hình ả nh gió xoáy vào
nhau mà gió còn đƣ ợ c gọi là “vũ” khi ế n bạ n nhớ đến chữ
“v”. C ụm từ “ vũ đạo” sẽ giúp bạn nhớ tiếp chữ “d/đ”.
Cuối cùng, số 9 k hi bị
lật ngƣợ c xuố ng nhìn gi ống
chữ “b” trong khi hình ảnh
phả n ánh trong gƣơng của số 9 lại gi ống chữ “p”.

BÀI KIỂM TRA NHANH
Bạn đã thuộc bài chƣa? Tố t lắ m. Bây gi ờ bạn hãy thử làm một bài ki ểm tra đơn
giản bằng cách vi ết ra các chữ cái tƣơng ứ ng cho mỗi chữ số từ 0 đế n 9. Xin vui lòng
hoàn tất bài ki ểm tra này trƣ ớ c khi bạ n đọc ti ếp.
CÁCH SỬ D ỤNG CHỮ CÁI Đ ẠI D IỆN
Chúng ta sẽ làm gì vớ i tấ t cả nhữ ng gì vừa học?
Chúng ta sử dụng chúng để tạo ra các từ ngữ giúp ta liên
tƣở ng dễ dàng về 1 tập hợ p số ta cần phải ghi nhớ . Chúng
ta làm vi ệc này bằng cách tìm 1 từ hoặc 1 c ụm từ hình dung
đƣợ c có chứa các chữ cái tƣơng ứ ng vớ i số c húng ta cầ n
nhớ .
Hãy cùng xem 1 ví dụ đơn gi ản sau đây. S ố 21 đƣợ c
tạo thành từ số 2 và số 1. Chúng ta đã bi ết rằ ng số 2 tƣơng
ứng vớ i chữ “ n” và số 1 tƣơng ứ ng vớ i chữ “t”. Chúng ta dễ»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
dàng nhậ n thấ y số “21” có thể đƣợ c đại diện bằ ng hình ả nh 1 cái nút.
Thêm 1 ví d ụ k hác. Số 94 gồm có số 9 và số 4. Số
9 có chữ “b” và số 4 có chữ “r”. D ĩ nhiên chúng ta có thể
nghĩ đến hình ả nh một mi ếng thịt “ba rọi” đế nhớ số 94.
Tuy nhiên, xin chú ý rằng, từ “bánh rế” mặc dù có chữ “b”
và “r” nhƣng k hông thể đại di ện cho số 94 vì thật ra nó đại
di ện cho số 24 (xem k ỹ “bánh rế” thì thấ y có thêm chữ “ n”
ở giữa “b” và “r”). Đây là một lỗi rất thƣờ ng gặp khi tạo ra
từ hoặc c ụm từ đại di ện. Bạ n nên cẩ n thậ n.
Mục tiêu chính c ủa phƣơng pháp này là chuyể n đổi
các số (trừ u tƣợ ng) khó nhớ này thành một từ hoặc c ụm
từ có thể hình dung đƣ ợ c trong tâm trí khi ế n các số dễ
nhớ hơn.
Bây gi ờ t hì bạn đã hi ểu khái ni ệm này rồi, hãy thử làm các bài tập sau:
BÀI TẬP 1
Dùng Hệ Thố ng Số để chuyển từng số sau đây thành các từ ngữ có hình ả nh:
53, 21, 30,548,417.
BÀI TẬP 2
Chuyể n các từ sau đây thành các số tƣơng ứng: cha, tình yêu, ngạc nhiên, băng
đảng, ki ểm tra.
Đáp án
Bạn đã làm bài tập xong chƣa? Tốt lắm. Dƣớ i đây là đáp án.
Đáp án này có thể k hác vớ i đáp án c ủa bạn nhƣng không có vấ n đề g ì cả. Bạn
nên học cách tạo ra những từ ngữ độc đáo của riêng bạn cho từ ng số theo các quy luật
trên. Thế là đ ủ rồi. Các chữ cái ứ ng vớ i chũ số đƣợ c đổi màu để bạn nhìn rõ hơn.


Số Từ Ngữ
53 Lâm
21 rút
mã số
30
lấy roi da
548
rắc tiêu
471
7 Cha
12 t ình yêu
ngạc nhiên
26722
băng đả ng
926826
kiểm tra
7314
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
99 TỪ Đ Ạ I DIỆ N
Sau khi đã đƣ ợ c học các chữ cái tƣơng ứng vớ i các chữ số, bạn có thể dễ dàng
chuyể n bất k ỳ số nào thành 1 từ có hình ả nh (gọi là từ ngữ đại di ện) nhằm giúp bạ n dễ
dàng liên tƣở ng và ghi nhớ số đó.
Đ ể thuậ n ti ệ n trong vi ệc sử dụng Hệ Thống Số, bạ n hãy tạo ra những từ ngữ đại
diện của riêng bạn cho 99 đầ u đầu tiên. B ằng cách này, mỗi khi bạn gặp phải 1 số nào
đó gi ữa 0 và 99, bạn sẽ lập tứ biết đƣợ c hình ả nh tƣơng ứng vớ i số đó. Tôi li ệt kê dƣới
đây nhữ ng từ ngữ đại di ện mà tôi thƣ ờ ng sử dụng đế nhớ 99 số đầu tiên. Bạn có thể
học theo tôi hoặc tạo ra những từ ngữ c ủa riêng bạ n.
Lƣu ý rằ ng những chữ màu đe n không địa di ện cho bấ t k ỳ số nào
ÁP D ỤNG HỆ THỐNG SỐ
Nhƣ đã đề cập ở trên, Hệ Thố ng Số là công c ụ mạ nh mẽ d ùng để học các môn
liên quan đến số. Trong phầ n này, bạn sẽ học cách làm thế nào để ghi nhớ ngày, tháng
lịch sử , các thành phầ n nguyên tử và các loại số k hác.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CÁCH GHI NHỚ NGÀY THÁNG
Môn lịch sử t hƣờ ng đòi hỏi các học sinh phải ghi nhớ 1 sự kiện c ụ t hể xả y ra
trong quá khứ. Do đó, chúng ta cần liên kết sự kiện đó vớ i 1 ngày tháng (gồm 1 chuỗi
số) c ụ t hể k hi sự kiện đó di ễn ra.
Cách ghi nhớ
Để nhớ ngày t háng và sự kiện, bạ n phải:
 Tạo ra 1 hình ảnh c ủa sự kiệ n mà bạn muố n ghi nhớ .
 Sử dụng Hệ Thố ng Số để chuyể n đổi ngày tháng (gồm các số) thành hình ảnh
tƣơng ứ ng.
 Tạo ra 1 câu chuyệ n bất hợ p lý để liên kế t hình ả nh c ủa sự kiện vớ i hình ảnh
của ngày t háng đó.
Ví dụ 1: Bom nguyên tử
Giả sử bạn cần nhớ M ỹ t hả bom nguyên tử đầ u
tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Vì đây là s ự ki ện thả
bom nguyên tử, bƣớ c đầu tiên là bạ n p hải hình dung
một quả bom nguyên tử trong tâm trí bạ n.
Kế ti ếp, chuyển ngày tháng thành các số tƣơng
ứng -6 -8-45 . lƣu ý rằng chúng ta bỏ q ua 1 thế k ỷ (1900)
vì bạ n có thể hoàn toàn suy ra đƣ ợ c thế k ỷ này. Vậy là
bạn phải chuyể n đổi số 6845 thành 1 hình ả nh cụ t hể
dựa vào Hệ Thố ng Số bạn vừa học. Bạn có thể chia số này
thành 2 cặp 68 và 45. Nhƣ vậ y, 68 có thể đƣợ c chuyể n
thành “gà và ó”, còn 45 thành “rơi lỗi”.
Bƣớ c cuối cùng là tạo chuỗi mối liên kết nghịch lý
giữa “quả bom nguyên tử”, “gà ó” và “rơi lỗ”. Vậy thì hãy
tƣở ng tƣợ ng 1 con gà trống và 1 con ó đen đang đánh
nhau quyết li ệt thì bị rơi xuố ng lỗ k hi quả bom nguyên tử
đầu tiên nổ ra.
Do đó, mỗi khi bạn nghĩ đế n quả bom nguyên tử đầu
tiên, bạ n sẽ nhớ tớ i “gà và ó”, “rơi lỗ” giúp bạn chuyển thành số 6-8-45 (tức là ngày 6
thá ng 8 năm 1945) ngay lập tức.
Ví dụ 2: Trân Châu C ảng
Gi ả sử bạn muố n ghi nhớ sự kiện Trân Châu C ảng
bị Nhật thả bom vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Một lầ n
nữa, bạ n có thể hình dung sự kiện thả bom tại Trân Châu
Cảng vớ i hình ả nh 1 chuỗi hạt trân châu bị nổ t ung.
Ti ếp theo, chuyể n ngày 7 tháng 12 năm 1941
thành 7-12-41 và sử d ụng Hệ Thống Số để c huyể n số
71241 thành hình ả nh c ụ t hể. Bạ n có thể tác h số này
thành 3 nhóm 71,24 và 1 đ ể c huyể n thành 3 hình ả nh.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Bằng cách này, bạn cầ n phải liên kết bốn hình ả nh vớ i nhau, hình ả nh sự kiệ n và 3
hình ảnh cho ngày tháng.
Một cách nhanh hơn nữa là tách số 71241 thành 712 và 41. 712 đƣ ợ c chuyể n
thành c ụm từ “khỉ thấ y nai” và 41 thành “rờ i tổ”. Cuối cùng, liên kết hình ả nh “hạt trân
châu nổ t ung”, “khỉ thấ y nai” và “rờ i tổ” thành 1 câu chuyệ n vô lý nhƣ sau: nhữ ng chú
khỉ bị những hạ t trân châu nổ t ung đánh thức. Chúng nhìn t hấy những con nai vàng
ngơ ngác cũng bị đánh thức đang lò dò rờ i khỏi tổ.
Bây gi ờ , mỗi khi bạn nghĩ về sự kiện thả bom ở Trân Châu C ảng, bạ n sẽ nhớ tớ i
“khỉ t hấy nai rờ i tổ” tức là số 71241 tứ là ngày 7 tháng 12 năm 1941.
Thực hành 1 số ngày tháng lịch sử
Kỹ t huật ghi nhớ ngày tháng này không chỉ t hú vị mà còn mang lại kết quả lâu
dài. Nhữ ng ví d ụ t rên đây đƣ ợ c gi ải thích dài dòng nhƣng khi b ạn bắt đầ u quen sử
dụng k ỹ t huật này, bạ n sẽ t hấ y đƣợ c rằ ng bạn chỉ tố n khoả ng vài giây để g hi nhớ .
Chúng ta hãy cùng ghi nhớ các ngày tháng đáng nhớ dƣớ i đây bằng cách sử
dụng k ỹ t huật vừa học. Bắt đầ u nào!

Sự ki ện Ngày tháng
1. Ngày sinh c ủa Fidel Castrol 13/8/1928
2. Quốc kháh Vi ệt Nam 2/9/1945
3. Bầu cử TT Franklin Roosevell 1936
4. Đ ại khủng hoả ng kinh tế 1929 - 1933

Khi bạn gặp tên ngƣờ i hay nƣớ c, hãy chuyể n chúng thành nhữ ng hình ả nh bằng
cách dùng K ỹ Thuật Âm Thanh Tƣơng Tự hoặc K ỹ Thuật Gợ i Nhớ . Vì d ụ, từ “Fidel”
nghe gi ốn nhƣ “Phi đen”. V ậy thì Fidel Castrol có thể đƣợ c tƣở ng tƣợ ng thành 1 ngƣ ờ i
Châu Phi da đen.
Còn về từ “Vi ệt Nam” thì sao? Làm thế nào bạn có thể hình d ung 1 đất nƣớ c?
Bạn có thể dùng K ỹ Thuật Gợ i Nhớ vớ i hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng để nhớ tớ i nƣớ c
Việt Nam.
Tự ki ểm tra
Bạn hãy vi ết ra nhữ ng ngày tháng c ủa các sự ki ện mà bạ n vừa ghi nhớ . Hãy
kiểm tra lại để c hắc chắ n bạn trả lờ i đúng.
Cách ghi nhớ số nguyên tử hóa học
Bây gi ờ chúng ta hãy tìm hi ể u cách làm thế nào để g hi nhớ các số nguyên tử
của nguyên tố hóa học. Gi ả sử bạn phải ghi nhớ các nguyên tố dƣớ i đây và số nguyên
tử tƣơng ứng.
Cách ghi nhớ
Nhữ ng gì bạn cầ n làm là tạo ra một hình ảnh tƣơng ứng cho từng nguyên tố
bằng cách sử dụng K ỹ Thuật Âm Thanh Tƣơng Tự và các hình ả nh tƣơng ứng cho số
nguyên tố bằng Hệ Thố ng Số.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
BƢỚC 1: Hình dung các nguyên tố
Vì các nguyên tố rất trừ u tƣợ ng, chúng ta phải dùng Kỹ Thuật Âm Thanh Tƣơng
Tự để tạo ra 1 từ có hình ả nh và có cách phát âm gi ống vớ i nguyên tố cầ n nhớ .
Ví dụ, “Natri” phát âm là na - tri. Vậy bạn có thể tƣở ng tƣợ ng hình ả nh bạn đang
ăn 1 quả na ngọt mê ly. Hình ả nh này sẽ giúp bạ n nhớ tớ i từ “ Natri”.
Tƣơng tự, “Rubidi” phát âm nhƣ ru-bi-di. Vậy bạn có thể tƣở ng tƣợ ng một viên
ngọc Ruby màu hồng thật lớ n và thật lấp lánh. Còn từ “Vonfam” – p hát âm tƣơng tự
nhƣ voi -phàm, bạn có thể tƣở ng tƣợ ng 1 con voi phàm ăn khổ ng lồ đang gặm từng
khúc mía. Từ “Phốtpho” phát âm nhƣ “phất phơ”. Vậy bạn hãy tƣở ng tƣợ ng 1 chi ếc lá
rơi phất phơ trong gió.
BƢỚC 2: Hình Dung Các S ố Nguyên Tử
Ti ếp theo bạ n hãy chuyể n các số nguyên tử t hành các hình ả nh (từ ngữ) tƣơng
ứng bằ ng Hệ Thống Số. Bằ ng cách này, chúng ta có các từ sau.
BƢỚC 3: Liên K ết Các Hình Ả nh Tƣợ ng Trƣng
Cuối cùng, chúng ta liên kế t hình ảnh nguyên tố vớ i hình ảnh số nguyên tử lại vớ i nhau.
Đ ể liên kết “quả na ngọt mê ly” và “tất”, bạ n có thể tƣở ng tƣợ ng hình ả nh một
quả na có vẻ ngoài ngọ t ngào mê ly có thể hoạt độ ng gi ống con ngƣờ i đang loay hoay
mang tất vào c hân.
Đ ể liên kêt “viên Ruby lấp lánh” và “mổ cá”, hãy tƣở ng tƣợ ng cảnh bạ n phát hi ện
1 viên hồ ng ngọc Ruby lớ n sáng lấp lánh lúc mổ 1 con cá.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Bây gi ờ , bạn hãy tự tạo ra các câu chuyệ n vô lý để liên kết 2 nguyên tố còn lại
vớ i số nguyên tử c ủa chúng. Quá dễ p hải không bạ n?
Thử t rí nhớ
Khi bạn làm xong, hãy thử kiểm tra trí nhớ của bạn bằng cách vi ết lại từng chất và số
nguyên tử của chúng.
CÁCH GHI NHỚ CÁC SỐ KHÁC
Hệ Thống Số có thể đƣợ c dùng để g hi nhớ mọi loại số.
Cách ghi nhớ
Cách thức ghi nhớ tƣơng tự vớ i cách chúng ta ghi nhớ ngày tháng lịch sử và số
nguyên tử trong hóa học. Chỉ cần liên kết hình ả nh tƣơng ứng của từ khóa vớ i hình ảnh
của số liên quan.
VÍ D Ụ 1: MẶ T TRĂNG XA Đ ẾN MỨC NÀO
Gi ả sử bạn phải ghi nhớ mặt trăng nằm cách trái đất 384.630 km. Bƣ ớ c đầu tiên
là bạ n phải tƣở ng tƣợ ng hình ả nh mặt trăng vì “mặt trăng” là từ khóa.
Bƣớ c ti ếp theo là chuyể n số
384.630 thành hình ả nh. Bạ n có thế
tách số này thành 38, 46, 30. Ba số
này đƣợ c chuyể n thành từ “mẹ về ”,
“ q uá giá” và “mã số ” theo thứ tự.
Cuối cùng, tạo ra 1 câu
chuyệ n nghịch lý để liên kết các
hình ả nh “mặt trăng”,” mẹ về ”,”quá
giá” và “mã số .Hãy tƣở ng tƣợ ng
rằng nế u bạn muố n bay lên mặt
trăng bạn phải đợ i mẹ đi chợ về. Mẹ
bạn phải hỏi mua ở các bà bán
hàng hay bán quá giá đ ể m ua mã
số giúp bạn phóng đƣ ợ c hỏa ti ển
lên mặt trăng.
Câu chuyệ n này sẽ giúp bạn nhớ khoả ng cách từ mặt trăng đế n trái đất là
384.630 km dễ dàng.
Thực hành ghi nhớ số
Bây gi ờ bạn đã sẵ n sàng để làm bài tập thực hành. Hãy nhìn danh sách dƣ ớ i
đây và sử d ụng Hệ Thố ng Số để g hi nhớ các số c ho sẵ n.
Mách Nƣớ c
Lƣu ý rằ ng vi ệc sử dụng Hệ Thố ng Số để tạo ra hình ả nh cho bốn số 0 sau cùng
của số 30.320.000 là ko thực tế (Ví d ụ số 5 bên trên). Trong nhữ ng trƣờ ng hợ p 1 số
(thƣờ ng là số 0) đƣợ c lặp lại nhi ề u lần nhƣ thế, bạ n nên linh hoạt và sáng tạo bằng
cách tạo là nhữ ng hình ảnh thât riêng bi ệt. Ví dụ bạ n có thể tƣở ng tƣợ ng hình ả nh 4
quả trứ ng để tƣở ng trựng cho 4 số 0 c uối cùng.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Thử t rí nhớ
Bạn đã sẵn sàng ki ểm tra khả năng nhớ số c ủa bạn chứa? Tố t lắm. Dƣớ i đây là
cơ hội dành cho bạ n. Bạn hãy vi ết ra các số tƣơng ứng và nên ki ểm tra lại xem đã trả
lờ i đúng chƣa.
KẾT LUẬN HỆ THỐ NG SỐ
Hi ệu quả của Hệ Thố ng Liên Kết và Hệ Thố ng Số không chỉ gi ớ i hạn ở nhữ ng ví
dụ bạ n vừa thấ y. Các hệ t hố ng này có thể dùng cho bấ t k ỳ môn học nào tùy vào sự
sáng tạo cũng nhƣ sự can đảm áp dụng những cách mớ i vào hệ t hố ng Trí Nhớ Siêu
Đẳng của bạ n. Xin nhớ rằ ng, mi ễn là bạn tuân theo các quy luậ t hình dung và liên
tƣở ng thông qua các câu chuyệ n nghịch lý, bạ n sẽ phát tri ển đƣợ c một trí nhớ siêu việt.
Bây gi ờ , bạn hãy khám phá trí nhớ của bạ n nhi ều hơn nữa ở c hƣơng về mô hình trí
nhớ .
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯƠNG 10: MÔ HÌNH TRÍ NHỚ
Bạn có biết rằng trí nhớ c ó 1 mô hình hoạt động nhất định không? Nếu hiểu được điều
này, bạn s ẽ hiểu tại sao có những lúc bạn có thể học dễ dàng hiệu quả, trong khi có những lúc
bạn lại c ảm thấy đầu óc như bị bão hòa không thể tiếp thu thêm nữa.
KHÁM PHÁ MÔ HÌNH TRÍ NHỚ
Bạn hãy cùng tôi làm 1 thử nghiệm ngắn sau đây. Nó s ẽ giúp b ạn khám phá mô hình trí
nhớ c ủa tiêng bạn. bạn hãy đ ọc danh sách các từ bên dưới, chỉ đọc 1 lần duy nhất và không s ử
dụng bất kỳ nguyên tắc Trí Nhớ Siêu Đẳng nào. Sau đó, b ạn hãy c ố gắng hết s ức để nhớ lại
c àng nhiều từ c àng tốt.

Phải c ó thể tới
Từ là xa
Năm tại sao c ho
anh ta c ái là
dễ thương nếu trái
c ái là c ái
vứt lên đã là ngô
nhẫn
là c ái
đứa trẻ
c ái ông già Noel
c ó thể m ục tiêu
hàng
thước kẻ
c ái c ái

Bây giờ, không nhìn l ại danh sách trên, bạ n hãy vi ết ra càng nhiều từ c áng tốt. bạn
không c ần phả i viết đúng thứ tự.
Bạn có thể bỏ s ót rất nhi ều từ, nhưng hãy nhìn k ỹ lạ i những từ bạn nhớ được và viết ra.
Tại sao bạn nhớ m ột s ố từ này mà không phải những từ khác? Nếu bạn xem xét thật kỹ, b ạn s ẽ
phát hiện m ột mô hình trong cách nhớ c ủa bạn. Nói chung, trong bất k ỳ thời điểm nào, bạn s ẽ
c ó khuynh hướng:
1. Nhớ những thông tin trong khoảng thời gian vừa bắt đầ u học.
Do đó, bạn có thể đã viết được 3-5 từ đầu.
2. Nhớ những thông tin trong khoảng thời gian g ần kết thúc việc học.
Bạn có thể đã viết được 3-5 từ c uối
3. Nhớ những thông tin lặp lạ i .
Ví dụ: “ là”, “cái”
4. Nhớ những thông tin nổi bật. Ban c ó thể dễ d àng nhớ từ “ông già Noel”
5. Nhớ những thông tin liêu quan với nhau. Bạn có thể nhớ hai từ “trái”, “phải”
Dưới đây là biểu đồ m inh họa về “phần trăm thông tin
nhớ được trong m ột khoảng thời gian”
Chúng ta có thể t hấy từ bi ểu đồ trên, trong bất kỳ m ột
khoảng thời gian 2 tiếng học nào (nhóm A), luôn luôn có 2 đỉnh
điểm ghi nhớ thông tin, thời gian l úc bắt đầu học và thời gian s ắp
kết thúc việc học. giữa lúc học, có 1 khoảng thời gian mà khả
năng trí nhớ c húng ta bị s uy giảm rõ rệt. Do đó, trong bất kỳ»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
khoảng thời gian học nào, bạn s ẽ quên rất nhiều thông tin đã học vào khoảng thời gian giữa
này. Thời gian học càng lâu bao nhiêu, khoả ng thời gian trí nhớ s uy giảm c àng dài bấy nhiêu.
Nếu bạn phải học liên tục hơn 2 tiế ng (nhóm B), bạn chỉ c ó duy nhất 1 khoảng thời gian
đỉnh đi ểm để ghi nhớ thông tin. Điều này khiến bạn lãng phí thời gian. Đây là lý do t ại sao có
những lúc bạn c ảm thấy trí nhớ như bị bão hòa và không th ể tiếp thu thêm nữa.
HỌC BAO LÂU LÀ TỐ I ƯU
Các nghiên c ứu cho thấy thời gian
học lý tưởng nhất trong m ỗi lần học không
nên dài quá 2 tiếng. Mỗi lầ n học này nên
được chia thành bốn phần nhỏ dài 25 phút
m ỗi phần. giữa các phần, bạn nên nghỉ ngơi
khoảng 5 phút.
Trong lúc nghỉ ngơi, bạn nên làm vài
động tác thể dục đơn giản. sau m ỗi lần học
dài 2 tiếng, b ạn nên thư giãn ít nhất nửa
tiếng trước khi bắt đầ u học lại.
Bằng cách này, bạn s ẽ c ó được tám đỉnh ghi
nhớ thông tin và những khoảng thời gian trí
nhớ s uy giảm ngắn đi rất nhiều (xem biểu đồ
bên dưới). kết quả là bạn có khả năng ghi
nhớ thông tin tốt hơn cũng như thời gian học
được tận dụng 1 cách hiệu qủa nhất.

“NHỒ I NHÉT” KHÔNG HIỆU QUẢ
Nhiều học sinh tin rằ ng việc ôn bài
s ớm chỉ vô ích vì họ s ẽ quên hết trước khi thi
và phải học lại từ đầu. Những h ọc sinh này
c ho rằng chỉ nên ôn bài cho m ỗi môn học
trong năm ngày trước khi thi môn đó. Chính vì thế, họ thường không ôn được hết bài hoặc chỉ
ôn được 1 lần trước khi thi. Kết quả là họ không thể nào đạt điểm cao vì họ không hiểu rõ bài
phạm những lỗ i bấ t c ẩn đáng tiếc do quá căng thẳng.

Với tôi, đây là 1 cách học “tự s át” vì nó đi ngược lại tất c ả
những nguyên tắc c ủa việc học hiệu quả. Việc ôn bài vào phút
c uối,”nước đến chân m ới nhảy” thường c ần 1 khoảng thời gian
học dài liên tục không được nghỉ ngơi. Do đó, khả năng ghi nhớ
c ũng như hiệu qu ả học tập bị giảm sút trầm trọng.
Hơn nữa, ki ến thức mà học sinh thu thập được vào lúc
này thường rất lộn xộn. Trước khi đầu óc họ c ó cơ hội để s ắp
xếp, tổng hợp những gì họ vừa học, những thông tin m ới nhận
đã đan xen với những thông tin cũ tạo nên m ột m ớ rối rắm lung
bùng.
Vậy thì, nếu bạ n phải chuẩn bị bài s ớm và rải đều suốt quá trình
học, bạn phải làm thế nào để duy trì trí nhớ ở phong độ tốt nhất
c ho đến ngày thi? Câu trả lời nằm ở việc ôn bài.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Nhiều học sinh nghĩ
rằng việc ôn bài làm lãng phí
thời gian. Tuy nhiên, nế u bạn
c ó 1 kế h oạch ôn bài hợp lý
c ùng với Sơ Đồ Tư Duy, bạn
s ẽ tiết ki ệm rất nhiề u thời
gain so với cách học bình
thường. Không những thế,
khi b ạn ôn bài nhiều lần, bạn
s ẽ hiểu bài hơn, ghi nhớ
thông tin nhiều hơn và tăng
kỹ năng áp d ụng ki ến thức .
Thông thường, chúng
ta có thể b iết khái niệm và
c ách giải quyết 1 vấn đề, nhưng trong kỳ thi, chúng ta l ại đâm ra lung túng và phạm lỗi. Lý do là
vì chúng ta chưa đạt đến trình độ áp dụng kiến thức không c ần suy nghĩ. Cách duy nhất để
c húng ta đạt đến trình độ n ày là phải biết cách ôn bài.
BẠN SẼ QUÊN 80% THÔNG TIN MỚI TRONG VÒNG 24 GIỜ
Nghiên c ứu cho thấy nếu b ạn không ôn bài trong vòng 24 giờ s au khi học bài, bạn s ẽ
quên 80% kiế n thức vừa h ọc. Đây là lý do tạ i sao nhiều h ọc sinh thường than phi ền họ quên
gần hết m ọi thứ trước kỳ thi. Những nỗ lực ôn bài trước kỳ thi giố ng như học lại từ đầu. việc ôn
bài này tốn thời gian cũng nhiều như lúc học ban đầu vì họ quên hầ u hết các thông tin c ần học.
Điều này có nghĩa là chúng ta nên ôn bài vào đúng th ời điểm trí nhớ c húng ta đang ở
đỉnh cao. Bằng cách này, việc ôn bài được hoàn tất trong 1 thời gian ngắn, và giúp những liên
kết thông tin trong não trở nên b ền vững hơn.
CÁCH ÔN BÀI HIỆ U QUẢ
Việc ôn bài nên diễn ra
trong m ột khoảng thời gian c ụ
thể s au m ỗi lần học. lần ôn bài
đầu tiên nên b ắt đầu sau khi học
10 phút. Các nghiên c ứu cho
thấy kh ả năng nhớ bài thường
đạt đỉnh đi ểm sau khi học 10
phút rồi sau đó giảm từ từ.
những lần ôn bài tiếp theo nên
lần lượt di ễn ra sau 24 giờ, sau
m ột tuần, m ột tháng, và sau 3
đến 6 tháng. Thời gian biểu này
giúp trí nhớ c ủa bạn luôn luôn ở đỉnh cao. Biểu đồ dưới đây tóm tắt lại thời gian biểu ôn bài tối
ưu nhất.
Lý tưởng nh ất là bạn nên lên kế hoạch thời gian ôn bài sao cho giai đoạn ôn bài cuối
c ùng rơi vào 1 ngày trước ngày thi. Tuy nhiên, việc này phụ t huộc nhiều vào kế ho ạch ôn bài
c ủa bạn và s ố lượng môn học bạn đang h ọc.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
VIỆC ÔN BÀI TIẾT KIỆ M THỜI GIAN
Có thể bạn nghĩ rằng: “Nếu mình làm theo phương pháp này, có phải là mình s ẽ tốn
nhiều thời gian hơn so với việc ôn bài 1 lần trước khi thi không?” C âu trả lời là “KHÔNG”.
Xin nhớ rằng, nếu b ạn làm theo phương pháp học truyền thống là học 1 lần và ôn lại 1
lần trước khi thi, bạn đã quên 80-90% kiến thức trước khi ôn bài. Như thế, việc ôn bài c ủa bạn
c ũng tốn nhiều thơi gian như lúc bạn học ban đầu. Không những thế, việc ôn bài c ủa bạn cũng
tốn nhi ều thời gian như lúc bạn h ọc ban đ ầu, việc ôn bài như vậ y cũng không hề c ủng c ố lại
những gì bạn đã học mà chỉ đơn thuần là học lại những gì bạ n đã quên.
Do đó, nếu thông thường b ạn m ất khoảng 2 tiếng đ ể học xong 1 chương sách, bạn s ẽ
c ần gần 2 tiếng nữa để ôn lạ i nó. Vậy là b ạn c ần khoảng gầ n 4 tiếng đ ể học và ôn lại chương
đó.
Nếu bạ n ôn bài 4 lần trước kỳ thi, việc học lúc bắt đầu c ủa b ạn s ẽ tốn 2 tiếng nhưng các
lần ôn bài sau kh học 10 phút, 24 giờ, m ột tu ần, m ột tháng, và trước khi thi thì chỉ m ất 10-15
phút m ỗi lần. Lý do là vì bạn ôn bài vào đúng những thời điểm mà kiến thức vẫn còn rất dễ tìm
n hớ.
trong trí
Nếu bạ n c ộng tất c ả thời gian học và ôn bài lại, bạn chỉ c ần m ất khoảng 3 tiế ng, nghĩa là
ít hơn c ách học truyền thống gần 1 tiếng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là khả năng lĩnh
hội kiến thức c ủa bạn lại gấp bốn năm lần so với cách ôn bài truyền thống vì bạn đã ôn bài
trong lúc bạn còn nhớ rõ thông tin.
Xin chúng m ừng bạn! Bạn đã được học hai phương pháp học hiệu quả nh ất, đó là Sơ
Đồ Tư Duy và hệ thống Trí Nhớ Siêu Đẳng. Bạn chắc chắn có thể đạt những kết quả m ong
m uốn khi đã thành thạo 2 phương pháp này.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƢƠNG 11 NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC HÀNH

Sau khi đƣợc trang b ị đầ y đ ủ c ác kỹ năng c ủa Trí Nhớ Siêu Đẳng, bạn đã n ắm đƣợc
m ột yếu tố quan trọng để đạt thành tích xu ất s ắc. Đó là khả n ăng nhớ lại thông tin và s ố liệu
m ột khoảng thời
trong gian ngán.
Tuy nhiên, khả năng n ắm vững lý thuyết chƣa đảm bảo cho bạn 10 điểm . Yếu tố thứ 2
c ũng quan tr ọng không kém. Đó là khả n ăng ứng dụng lý thuyết để tr ả lời câu hỏi thực hành
kỳ
trong thi.
Đế tinh thông khả năng ứng dụng những gì đƣợc học, bạn phải phát huy m ột loạt kỹ
năng suy nghĩ bao gồm sáng tạo, phân tích, lập luận. Chi tiết hơn, những k ỹ năng suy nghĩ bạn
c ần phải thành thạo bao gồm:
 So s ánh các dữ liệu để tìm ra s ự khác nhau và giống nhau
 Phân t ích thông tin và tìm m ối liên hệ giữa các thông tin với nhau
 Xác định nguyện nhân và hệ qu ả
 Lựa chọn và s ắp xếp các thông tin có liên quan
 Biết cách lập luận
 Giải quyết v ấn đề m ột cách sáng tạo
 Giải thích và phát tri ển ý c ụ thể
 Đánh giá độ t in c ậy và tính đúng đắn c ủa thông tin
 Phân biệt giữa các dữ kiện, các thông tin không phả i dữ ki ện và các ý kiế n c ủa cá nhân
 Đƣa ra kết luận từ n hững bằng chứng c ụ thể.
Mặc dù những kỹ năng ứng dụng này nghe có vẻ đáng s ợ, bạn s ẽ thành thạo chúng dễ
dàng khi bạn biết c ách s ử dụng. Những học sinh s ử dụng các kỹ năng này hiệu qu ả là do họ
nắm đƣợc phƣơng pháp. Một khi bạn học và nắm đƣợc những phƣơng pháp này, bạ n s ẽ c ó
thể đạt kế t quả nhƣ họ.
PHƢƠNG PHÁP CỦA NGƢỜI THÔNG MINH
Quá trình suy nghĩ diễ n ra từ việc đặt câu hỏi (cho bản thân tới việc hình thành các m ối
liên k ết giữa thông tin m ới và thông tin cũ mà bạn đã biết. Nế u bạn đang “suy nghĩ” về những gì
tôi vừa nói, bạn có thể đang tự hỏi mình rằng “Thật không?” Mình có suy nghĩ bằng cách đặt
c âu hỏi không? Những học sinh thông m ình thƣờng đặt các câu hỏi hữu ích. Những học sinh
kém không biết đặt câu hỏi về những gì họ vừa học. Ví dụ, nếu m ột học sinh giỏi c ần đánh giá
tính xác thực c ủa 1 s ự việc, anh ta s ẽ đánh giá bằng cách đặt câu hỏi nhƣ “Có bằ ng chứng nào
về vi ệc này không?”,” Nguồ n gốc thông tin có đáng tin cây không?,” Thông tin có bị làm sai lệch
hoặc bị ảnh hƣởng bởi ý kiến cá nhân nào không?”. Một học sinh kém không bao giờ đặt
những câu hỏi hi ệu quả nhƣ trên. Hơn nữa, ngƣời thông minh biết cách s ử dụng hình ả nh và
c ác c ông c ụ liên quan đến hình ả nh nhƣ Sơ Đồ Tƣ Duy, biểu đồ , sơ đồ và bảng biểu giúp họ
hiểu rõ, phân tích và tận dụng thông tin. Mặ t khác, những ngƣời kém thông minh không bi ết s ử
dụng hình ảnh và những công c ụ liên quan đế n hình ảnh.
NGHỆ THUẬT Ứ NG DỤNG LÝ T HUYẾT VÀO THỰC HÀNH
Trong bất kỳ m ôn học nào, cho dù là môn lịch s ử, văn học, địa lý, vật lý hoặc toán học,
luôn tồ n tại m ột s ố phƣơng pháp, khuôn m ẫu hoặc phong cách đặt câu hỏi thông dụng trong kỳ
thi. Hãy ghi nhớ, nghệ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực hành bất kỳ m ôn nào cũng có bốn
bƣớc bạn phải thành th ạo. Trong m ỗi chƣơng sách c ủa từng môn bạn phải
Bƣớc 1: Xác định các dạng câu hỏi thƣờng gặp


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Bƣớc đầu tiên là bạn phải xem qua tất c ả c ác loại câu hỏi khác nhau nhƣ câu hỏi ra thi
c ác năm trƣớc, câu hỏi trong sách giáo khoa, câu hỏi kiểm tra thử và bài tập trong lớp. Từ đó,
bạn hãy ghi chú lạ i các dạng câu h ỏi thông dụng thƣờng đƣợc đặt ra. Bạ n s ẽ phát hiệ n rằng
luôn luôn tồn tạ i 1 m ột khuôn m ẫu nhất định trong cách đặt câu hỏi.
Bƣớc 2: Xác định các kỹ năng suy nghĩ tƣơng ứng
Bạn s ẽ phát hiện m ỗi dạng câu hỏi nhƣ “Thông tin trên có hữu ích nhƣ thế nào trong
việc...? hoặc “Bạn đ ồng ý đến m ức độ nào về việc...?” yêu c ầu các kỹ n ăng suy nghĩ khác
nhau. Do đó, đối với từng dạng câu hỏi, bạn hãy xác định kỹ n ăng suy nghĩ c ần thiết cho từng
c âu trả lời.
Ví dụ, trong t ất c ả c âu hỏi dạng “Bạn đồng ý đến m ức nào về việc...?”, ngƣời ra đề
m uốn kiểm tra các kỹ năng suy nghĩ sau đây c ủa b ạn:
 Khả năng lựa c họn thông tin liên quan để c hứng minh các điểm đúng và điểm sai.
 Khả năng trình bày hai quan điểm c ụ thể.
 Khả năng đánh giá dựa trên các chứng c ứ hiện hữu.
Bƣớc 3: Áp dụng phƣơng pháp đạt đi ểm tối đa trong m ỗi dạ ng câu hỏi
Mỗ i dạng câu hỏi đòi hỏ i 1 phƣơng pháp c ụ thể g iúp bạn đ ạt điểm tối đa. Do đó, bƣớc
tiếp theo là bạ n ph ải học các dạng trả lời câu hỏi tƣơng ứng với từng dạng câu hỏ i. Bạn có thể
học cách trả lời thông qua thầy cô hoặc các bài giải m ẫu.
Nói tóm lại, bạn c ần ghi chú tấ t c ả c ác dạng c âu hỏi thông dụ ng cho từng môn học.
Trong từng dạng câu hỏi, tìm hiểu những kỹ năng suy nghĩ c ần có và các phƣơng pháp trả lời
tƣơng ứng đế đạt đi ểm tối đa. Cuối cùng, hãy thứ hành 1 vài ví d ụ c ủa từng dạng câu h ỏi.
Bƣớc 1: Thu thập
Thu thập tấ t c ả c ác dạng câu hỏi khác nhau khả thi trong từng chƣơng. Tổng s ố dạng
hỏi số nhất định.
c âu này luôn là 1
Bạn có thể tìm thấy tất c ả dạng câu hỏi từ c ác đề thi năm trƣớc, sách bài tập, bài kiểm
tra thử, và từ c ác trƣờng khác đặc biệt là các trƣờng giỏi nếu c ần thiết.
Bạn s ẽ biết đƣợc là mình đã tìm đủ c ác dạng câu hỏi khi không thể t ìm ra dạng nào nữa.
BƢỚC 2: Tìm hiểu các bƣớc giải quyết câu hỏi
Đối với từng dạng câu hỏi thu thậ p đƣợc, bạn phải tìm ra các bƣớc c ần thiết để trả lời
c húng. Bạn s ẽ phát hiện ra trong từng dạng câu hỏi c ụ thể, các bƣớc giải quyết luôn giống
nhau m ặc dù dữ kiện có thể k hác nhau.
Bƣớc 3: Ghi nhớ c ác bƣớc bằng thực hành
Cuối cùng, bạn phải thực hành các bƣớc trả lời cho từng dạng câu hỏ i ít nhất ba lần. Vậy thì tại
s ao có nhiều học sinh c hăm chỉ thực hành hàng trăm câu hỏ i mà vẫn lúng túng khi gặp các câu
hỏi trong kỳ thi? Lí do là vì họ không s ử dụng k ỹ năng vừa đề c ập bên trên mà chỉ thực hành
c ác bài tập 1 cách ngẫu nhiên. Tôi s ẽ giải thích vấn đề này bằng ví dụ m inh họa bên dƣới.
Trong 1 chƣơng sách (giả s ử thôi gọ i là chƣơng X), b ạn s ẽ t ìm đƣợc 1 tổng s ố dạng câu hỏi
nhất định là N gọi là: X1, X2, X3,..., Xn (minh họa bên dƣới). Mỗ i dạng câu hỏi yêu c ầu các
bƣớc hoặc kỹ năng giải quy ết c ụ thể. Ví dụ: trong phần toán sơ c ấp (giải phƣơng trình), y=x,
y=x2, y=x3, y=x4,... là các dạng câu hỏ i khác nhau yêu c ầu các bƣớc hoặc công thức khác nhau
để giải. Thêm vào đó, bạn s ẽ thấ y rằng khi từng dạ ng câu hỏi (ví dụ X1) có rất nhiều biến thể
khác nhau trong cách ra đề thi: X1a, X1b, X1c, X1d, X1e... Nhiề u biến th ể c ủa 1 dạng câu hỏi
đƣợc tạo ra bằng cách thay đổi s ố liệu liên quan. Vì dụ: y=2x, y=2x+1, y=2x+2, y=3x, 2y=10x...
là các biến th ể khác nhau c ủa y=x. Có bao nhiêu biến thể c ủa cùng 1 dạ ng câu h ỏi? Câu trả lời»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
là vô hạn! Tuy nhiên, tất c ả c ác biến thể c ủa cùng 1 dạng câu hỏi có thể đƣợc giải quyết bằng
c ách s ử dụng 1 công thức hoặc các bƣớc giống nhau. Nếu bạn có thể giải quyết 1 biến thể (ví
dụ X1a), bạn có thể g iải quyết đƣợc tất c ả c ác biến thể c òn lại .
THÊM PHẠM VI VÀ BIẾN THỂ
Trong khoảng thời gian ôn bài có hạn, làm thế nào để bạ n có thể thành thạo tất c ả c ác
dạng câu hỏi ra thi? Câu trả lời là bạn chỉ c ần thực hành m ỗi dạng câu hỏi ít nhất 3 lần. Nói
c ách khác, bạn chỉ c ần thực hành cách giải quyết X1, X2, X3,..., Xn. Lý do là khi bạn có thể trả
lời X1, bạn có thể g iải quyết tất c ả c ác biến thể c ủa X1 nhƣ X1a, X1b, X1c và c ứ thế. Ví d ụ: nếu
bạn giải đƣợc y= x+3, bạn cũng có thể giải đƣợc y= x+10, y= 2x+4, y= 3x+3......
Vấn đề nằm ở c hỗ là đa s ố học sinh lãng phí thời gian cho việc thực tập hàng trăm câu hỏi mà
thực ra đó chỉ là các biến thể c ủa 1 vài dạng câu hỏi giống nhau. Do thời gian có giới hạn, họ
không thể ôn hết t ất c ả c ác dạng câu hỏi từ X1 đế n Xn vì h ọ lãng phí nhi ều thời gian vào các
biến thể, trong khi họ c hỉ c ần nắm vũng dạng câu hỏi là đủ. Giả s ử vì lý do đó, họ không ôn
đƣợc đến X6. Nếu trong đề thi xuất hiện dạng câu hỏ i X6, h ọ s ẽ gặp khó khăn. Rõ ràng, v ấn đề
không ph ải là bạn thực tập bao nhiêu câu hỏ i, mà là bạn thành th ạo bao nhiêu dạng câu hỏi.
MỘT VÍ DỤ VỀ VẬT LÝ: TỐC ĐỘ, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC
Chúng ta hãy cùng lấy m ột ví dụ từ m ôn vậy lý c ấp hai. Nếu bạn đã học về tốc độ, vận
tốc và gia tốc, bạn s ẽ phát hiện là có 20 dạng câu hỏi khác nhau.
Dƣới đây, tôi liệt kê tất c ả 20 dạng câu hỏi và xếp loạ i chúng theo dạng câu hỏi dựa trên công
thức và dạng câu hỏi dựa trên đồ th ị.
Xin chúc m ừng bạn! Bạn đã hoàng tất
phần Phƣơng Pháp h ọc Hiệu Quả. Bằng việc
áp dụng thành thạo các phƣơng pháp học tôi
vừa đề c ập tới, bạn s ẽ đƣợc trang bị đầy đủ
vũ khí đánh bại b ất kỳ c âu hỏ i khó nào. Bây
giờ c húng ta hãy chuyển sang m ột chủ đề hết
s ức thú vị...
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CH ƯƠNG 12 :DÁM ƯỚC MƠ, SỨC M ẠNH CỦA M ỤC TIÊU
THAØNH COÂNG KHOÂNG PHAÛI LAØ DO MAY MAÉN
Chaøo möøng baïn ñeán vôùi chöông yeâu thích nhaá t cuûa toâi. maëc duø ñaây laø C höông 12
trong saùch, xaùc ñònh muïc tieâu laïi laø böôùc ñaàu tieân quan troïng nhaát maø baïn phaûi thöïc hieän
trong quaù trình vöôn ñeán thaønh coâng trong hoïc vaán vaø cuoäc soáng. toâi caûm thaáy raát phaán khôûi
khi ñöôïc chia seû vôùi baïn veà söùc maïnh cuûa muïc tieâu vì chính baûn
thaân toâi ñaõ gaët haùi raát nhieàu thaønh coâng töø vieâc xaùc ñinh muïc
tieâu vaø haønh ñoäng.
Toâi muoán noùi vôùi caùc baïn raèng taát caû moïi thöù toâi coù ñöôïc
ngaøy hoâm nay khoâng phaûi do may maén maø coù. Thay vaøo ñoù, toâi
thaønh coâng laø do toâi ñaõ mô öôùc thaønh coâng vaø ñaõ thieát keá con
ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng cuûa toâi laø do toâi xaùc ñònh ba muïc tieâu
lôùn trong khi vaãn ñang bò coi laø moät ñöùa treû ñaàn ñoän. Ñ où laø vöôn
leân daãn ñaàu tröôøng caáp hai, ñöôïc tuyeån vaøo tröôøng trung hoïc
Victoria (tröôøng trung hoïc haïng nhaát ôû singapore thôøi ñoù) , thi
ñaäu vaø daãn ñaàu tröôøng ñaïi hoïc quoác gia singapore. Trong voøng
taùm naêm, toâi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu toâi xaùc ñònh. toâi thaønh coâng chính xaùc theo ñuùng
caùch maø toâi ñaõ hình dung.
Khi coù ñöôïc nhöõng thaønh coâng ban ñaàu, toâi caøng c où theâm ñoäng löïc maïnh meõ ñeå xaùc
ñònh nhöõng muïc tieâu to lôùn hôn, vó ñaïi hôn. toâi xaùc ñònh roõ raøng nhöõng muïc tieâu trong cuoäc
soáng vöôït xa ngoaøi vieäc hoïc. toâi ñaõ vieát ra raèng toâi muoán trôû thaønh taùc giaû cuûa c uoán saùch baùn
chaïy nhaát, sôû höõu ñöôïc nhi eàu coâng ty vaø ñuùng theá... Toâi muoán trôû thaønh trieäu phuù. toâi xaùc
ñònh muïc tieâu ñaày ñam meâ naøy khi chæ môùi 15 tuoåi (vaø toâi nghó 17 tuoåi hay hôn nöõa cuõng
chöa laø quaù muoän) . Vaøo tuoåi ñoù, toâi vaãn chöa bieát
chaéc chaén raèng mình phaûi laøm gì ñeå ñaït nhöõng muïc
tieâu treân. Tuy nhieân, caùi yù nghó ñöôïc soáng moät cuoäc
soâng do chính toâi thieát keá thaät söï cuoán huùt vaø thuùc
ñaåy toâi laøm vieäc thaät chaêm chæ.
Vaøo naêm 21 tuoåi, cuoán saùch ñaàu tieân cuûa toâi,
chính laø quyeån saùch baïn ñang ñoïc ñaây, trôû thaønh moät
trong nhöõng cuoán saùch baùn chaïy nhaát ôû Singapore.
Vaøo tuoåi 26, toâi ñaõ bieán öôùc mô laøm chuû 4 coâng ty
thaønh hieän thöïc, mang laïi thu nhaäp hôn moät tri eäu
ñoâla moãi naêm cho baûn thaân. toâi muoán môû ñaàu chöông
naøy baèng vieäc chia seû nhöõng ñieà u naøy vôùi caùc baïn khoâng phaûi ñeå khoe khoang hay taïo aán
töôïng gì. Toâi thöïc söï hi voïng, thoâng qua nhöõng ñieàu toâi chia seû, caùc baïn seõ hie åu ñöôïc lôøi

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
nhaén nhuû cuûa toâi. ñoù laø baïn phaûi daùm öôùc mô. muïc tieâu chính laø ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn ñi ñeán
thaønh coâng.
Ñaïi hoïc Y ale naêm 1952: Baøi hoïc ñaàu tieân veà söùc maïnh cuûa muïc tieâu
Toâi ñaõ nhaän ra söùc maïnh cuûa muïc tieâu thoâng qua moät cuoäc khaûo saùt thöï c hieän taïi
tröôøng ñaïi hoïc Yale (moät trong nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu ôû mó) vaøo naêm 1952, luùc ñoù,
khoùa sinh vieân saép toát nghieäp ñöôïc hoûi raèng hoï coù nhöõng muïc tieâu cuï theå naøo veà nhöõng gì hoï
muoán ñaït ñöôïc sau khi toát nghieäp.
Ngaïc nhieân thay, chæ coù 3% trong toång soá sinh vieân vieát ra ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuûa
hoï. Nhöõng sinh vieân naøy bieát raát roõ laø hoï muoán coù coâng vieäc nhö theá naøo, hoï muoán kieám bao
nhieâu tieàn vaø hoï khaùt khao nhöõng thaønh coâng naøo. hoï coøn thieát keá cuoäc soáng mô öôùc cuûa hoï
trong voøng 15- 20 naêm tôùi. N göôïc laïi, 97% soá sinh vieân coøn laïi khoâng heà coù muïc tieâu naøo caû.
Hoï boû maëc moïi thöù cho soá phaän vôùi thaùi ñoä “chuyeän gì tôùi seõ tôùi”.
20 naêm sau, vaøo naêm 1972, moät cuoäc khaûo saùt tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän tr eân nhöõng sinh
vieân keå treân, keát quaû cuoäc khaûo saùt naøy thaät ñaùng kinh ngaïc, toång thu nhaäp cuûa 3 % soá sinh
vieân, nhöõng ngöôøi ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu tröôùc ñoù, ñaït gaáp ba laàn toång thu nhaäp cuûa 97% soá
sinh vieân coøn laïi, nhöõng ngöôøi khoâng xaùc ñònh muïc tieâu. noùi caùch khaùc, trung bình moãi si nh
vieân xaùc ñònh muïc tieâu coù thu nhaäp cao gaáp 97 laàn thu nhaäp cuûa moãi sinh vieân khoâng xaùc
ñònh muïc tieâu.
Chuyeän gì ñaõ laøm neân söï khaùc bieät to lôùn naøy? C haéc chaén khoâng phaûi l aø vì möùc ñoä
thoâng minh hoaëc khaû naêng cuûa hoï. N oùi cho cuøng thì taát caû hoï ñeàu toát nghieäp töø moät tröôøng
ñaïi hoïc danh tieáng. Söï khaùc bieät chính laø ôû söùc maïnh cuûa muïc tieâu.
Tiger Woods, Steven Spoelberg vaø Bill Clinton gioáng nhau ôû ñieåm naøo?
Neáu baïn ñeå yù kyõ nhöõng ngöôøi noåi tieáng, baïn seõ nhaän ra raèng hoï thaønh coâng laø do hoï
daùm mô öôùc veà thaønh coâng ñoù raát sôùm. H oï cuõng hieåu raèng thaønh coâng maø hoï coù ñöôïc laø do
hoï ñaõ leân keá hoaïch ñeå thaønh coâng.
Tiger Woods hieän laø vaän ñoäng vieân ña ùnh goân soá moät theá giôùi. ÔÛ tuoåi 24, anh ñaõ ñaït
nhieàu thaønh tích trong moân theå thao goân hôn ba át kì ai khaùc trong lòch söû. B aïn coù bieát raè ng
Tiger ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu naøy laø do anh ñaõ xaù c ñònh muïc tieâu ñaùnh baïn nhöõng vaän ñoäng
vieân ñaùnh goân haøng ñaàu vaø trôû thaønh soá moät theá giôùi töø naêm anh 8 tuoåi khoâng?
Naêm 12 tuoåi, Steven Spielberg xaùc ñònh muïc tieâu trôû thaønh nha ø ñaïo dieãn phim gioûi nhaát.
Naêm 36 tuoåi, oâng trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø laøm phim thaønh coâng nhaát trong lòch söû theá
giôùi, oâng ñaõ ñaïo dieãn boán trong möôøi phim ñaït doanh thu cao nhaát theá giôùi vaø thu veà nhieàu
giaûi thöôûng ñieän aûnh nhaát. nhôø ñaâu maø oâng coù theå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng phi thöôøng ñeán
theá khi coøn raát treû? Moät laàn nöõa, ñoù chính laø nhôø oâng hieåu ñöôïc söùc maïnh cuûa muïc tieâu.
Cöïu toång thoáng Myõ Bill Clinton, con cuûa moät goùa phuï ngheøo soáng ôû moät noâng traïi
nhoû, xaùc ñònh tham voïng trôû thaønh toång thoáng Myõ khi vaãn coøn laø moät ñöùa treû. T haày coâ, hoï

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
haøng, baïn beø ñeàu noùi vôùi oâng raèng “tænh daäy ñi, ñöøng coù mô nöõa nhoùc!”. N höõng cuõng nhö
Woods vaø Spielberg, oâng ñaõ daùm vaïch ra töông lai vaø bieán öôùc mô thaønh hieän thöïc.
Tai sao moïi ngöôøi khoâng xaùc ñònh muïc tieâu?
Baïn coù theå töï hoûi “neáu vieâc xaùc ñònh muïc tieâu coù söùc maïnh phi thöôøng giuùp baïn thaønh
coâng ñeán vaäy, taïi sao moïi ngöôøi laïi khoâng xaùc ñònh muïc tieâu?”
Khi coøn nhoû, chuùng ta luoân coù nhöõng öôùc mô vaø muïc tieâu bay boång v eà töông lai.
chuùng ta mô ñöôïc laøm baùc só, lính cöùu hoûa, ngoâi sao ñi eän aûnh vaø nhöõng anh huøng. Thaät ñaùng
tieác, khi lôùn leân, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta laïi töø boû muïc tieâu cuûa mình vaø cuõng khoâng maøng
t ôùi vieäc ñaët muïc tieâu môùi. D öôùi ñaây laø ba lyù do chính taïi sao ngöôøi ta khoâng xaùc ñònh muïc
tieâu.
H oï khoâng töï tin
Lyù do chính kieán ngöôøi ta khoâng xaùc
ñònh muïc tieâu laø vì hoï thieáu töï tin, söï töï tin
chính laø caûm giaùc tin töôûng vaøo giaù trò baûn
thaân. Toâi thöôøng khuyeân caùc hoïc sinh cuûa
toâi neân höôùng tôùi nhöõng keát quaû toát nhaát vaø
nhöõng tröôøng toát nhaát. Moät soá thöôøng traû lôøi
toâi raèng hoï khoâng bao giôø ñaït ñöôïc nhöõng
keát quaû ñoù, hay vaøo ñöôïc n höõng tröôøng
haïng nhaát ñoù. N höõng hoïc sinh khaùc thì traû
lôøi raèng nhöõng keát quaû toát ñeïp ñoù khoâng
daønh cho hoï maø laø daønh cho nhöõng “hoïc
sinh khaùc”. Coù theå laø do trong quaù khöù, thaày
coâ, cha meï hay baïn beø thöôùng noùi raèng chöùng ta raát k eùm hoaëc khoâng coù khaû naêng, taát caû
nhöõng lôøi nhaän xeùt naøy khieán chuùng ta maát haún söï töï tin.
H oï khoâng tin vaøo söùc maïnh cuûa muïc tieâu
Nhieàu hoïc sinh khoâ ng xaùc ñònh muïc tieâu laø vì hoï kh oâng tin vaøo vieâc laøm naøy. H oï
khoâng tin vaøo söùc maïnh cuûa muïc tieâu, hoï ñöa ra nhieàu ví duï veà vieäc hoï ñaõ töøng xaùc ñònh muïc
tieâu trong quaù khöù nhöõng hoï khoâng ñaït ñöôïc. C huùng ta cuõng ñöôïc nghe noùi veà nhieàu ngöôøi
xaùc ñònh muïc tieâu lôùn lao nhöõng thaát baïi. L yù do thaát baïi cuûa taát caû nhöõng ngöôøi naøy khoâng
phaûi laø do vieäc xaùc ñònh muïc tieâu khoâng coù taùc duïng, maø laø do hoï ñaõ khoâng coá gaéng heát söùc
ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu, hoaëc do hoï aùp duïng sai phöông phaùp vaø boû cuoäc giöõa chöøng.
Vieâc xaùc ñònh muïc tieâu töï noù seõ khoâng m ang laïi thaønh coâng cho baïn, baïn phaûi haønh
ñoäng lieân tuïc vôùi moät quyeát taâm maõnh lieät ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra.
H oï sôï thaát baïi, hoï sôï xaáu hoå»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Moät lyù do lôùn khaùc khieán hoïc sinh khoâng daùm xaùc ñònh muïc tieâu laø vì hoï sôï thaát baïi
vaø xaáu hoå. H oï sôï raèng neáu hoï xaùc ñònh muïc tieâu ñaït taát caû dieåm 10 maø khoâng ñaït ñöôïc, hoï seõ
caûm thaáy thaát baïi traøn treà. Ñeå neù traùnh thaát baïi, hoï khoâng bao giôø daùm xaùc ñònh muïc tieâu.
Neáu baïn khoâng xaùc ñònh muïc tieâu, baïn seõ khoâng bao giôø caûm thaáy thaát baïi ñuùng khoâng?
Nhöõng thaät söï baïn ñang thaát baïi, theâm vaøo ñoù, neáu baïn khoâng bao giôø xaùc ñònh muïc tieâu,
baïn cuõng chaúng bao giôø thaønh coâng caû.
Nhöõng hoïc sinh gioûi daùm xaùc ñònh muïc tieâu to lôùn vì hoï khoâng tin vaøo thaát bai. K hi hoï
khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu, hoï khoâng nghó ñoù laø thaát baïi. Thay vaøo ñoù, hoï xem ñoù laø moä t kinh
nghieäm caàn hoïc hoûi. K eát quaû laø hoï khoâng caûm thaáy xaáu hoå veà vieäc nay, hoï bieát raèng mieãn laø
hoï hoïc hoûi kinh nghieäm vaø lieân tuïc haønh ñoäng, cuoái cuøng hoï cu õng seõ ñaït ñöôïc m uïc tieâu. Thay
vì maát tinh thaàn khi bò ngöôøi khaùc cöôøi cheâ, toâi muoán baïn chuyeån söï nhaïo baùng ñoù thaønh söùc
maïnh vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn. C huùng ta seõ thaûo luaän vaán ñeà naøy nheàiu hôn trong chöông
coâng thöùc ñeå ñaït ñieåm tuyeät ñoái.
Thaät söï, ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy toâi khi coøn laø moät hoïc sinh chính laø vieâc toâi
muoán chöùng toû vôùi taát caû thaày coâ, baïn beø raèng hoï ñaõ sai. H oï caøng cöôøi nhaïo toâi vaø noùi raèng
toâi khoâng theå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, toâi caøng caûm thaáy maïnh meõ ñeå hoïc taäp chaêm chæ, ñaït ñöôïc
muïc tieâu ñeå chöùng toû cho hoï thaáy. V aäy thì, ñöøng deå noãi sôï xaáu hoå laøm baïn maát tinh thaàn. haõy
bieán noãi sôï ñoù thaønh söùc maïnh.
Muïc tieâu laø ñoäng löïc thuùc ñaåy chuùng ta tieán ñeán thaønh coâng
Taïi sao muïc tieâu laïi coù taùc ñoäng maïnh ñeán vaäy? Taïi sao xaùc ñònh muïc tieâu laïi thuùc
ñaåy chuùng ta ñi ñeán thaønh coâng? Muïc tieâu coù ba ñaëc tính maïnh meõ sau ñaây coù theå giuùp chuùng
ta thaønh coâng.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Muïc tieâu daãn ñöôøng cho qu yeát ñònh vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta
Muïc tieâu maø baïn xaùc ñònh seõ luoân höôùng daãn cuoäc soáng cuûa baïn töøng giaây töøng phuùt.
muïc tieâu daãn ñöôøng cho nhöõng löïa choïn vaø haønh ñoäng cuûa baïn. N eáu muïc tieâu cuûa baïn laø trôû
thaønh hoïc sinh gioûi nhaát tröôøng, baïn seõ coù nhöõng löïa choïn gì? B aïn seõ choïn vieäc taäp trung
trong lôùp hoïc, ghi chuù ñaèy ñuû, chuaån bò chu ñaùo cho kì thi. khi baïn beø ruû baïn ñi chôi sau giôø
hoïc, baïn seõ töø choái vì baïn bieát raèng vieâc ñoù khoâng giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu. Maët khaùc,
neáu baïn xaùc ñònh muïc tieâu trôû thaønh moät ngöôøi chôi goân chuyeân nghieäp nhö Tiger Woods,
baïn coù löïa choïn vaø haønh ñoäng khaùc khoâng? Dó nhieân ! beân caïnh vieäc taäp trung ñaït ñieåm cao
ôû tröôøng, baïn seõ choïn vieäc taäp ñaùnh goân vaø daønh haøng giôø lieàn ñeå chôi goân. töông töï, neáu
muïc tieâu cuûa baïn laø trôû thaønh vaän ñoäng vieân bôi loäi caáp quoác gia, baï n seõ quyeát ñònh ñi taäp
bôi. Baïn thaáy khoâng, muïc tieâu quyeát ñònh nhöõng vieäc baïn laøm. muïc tieâu quyeát ñònh nhöõng
löïa choïn trong cuoäc soáng cuûa baïn.
Nguy hieåm nhaát laø khi nhöõng khoâng co muïc tieâu. khi baïn khoâng co ù muïc tieâu, baïn
khoâng bieát taäp trung vaøo vieä c gì vaø baïn seõ coù khuynh höôùng laøm nhöõng vieäc maø baïn caûm
thaáy quan taâm vaøo thôøi ñieåm ñoù. Baïn seõ di chuyeån khaép moïi höôùng ñeå roài quay laïi ñuùng choã
cuõ thay vì tieán leâ n theo moät höôùng nhaát ñònh. N oùi ñôn giaûn, baïn chæ haønh ñoäng theo ñaùm
ñoâng nhö moät con cöøu khoâng hôn khoâng keùm.
Moät nguy hieåm nöõ a töø vieäc khoâng xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng laø trong tieàm thöùc cuûa
baïn seõ töï taïo ra nhöõng muïc ti eâu nguy haïi. Tröôùc khi toâi ñöôïc hoïc caùch xaùc ñònh muïc tieâu
trong chöông trình thieáu nieân sieâu ñaúng, toâi ñaõ töøng coù nhöõng muïc tieâu nguy haïi nhö “xem
tivi caøng nhieàu caøng toát” , “neù traùnh vieäc hoïc”, “gaây khoù khaên cho thaày coâ”, “nguû caøng
nhieàu caøng toát” vaø “raùng ñöøng ñeå thi r ôùt laø ñöôïc”. K hoâng coù gì baát ngôø khi toâi luoân nhaän
nhöõng keát quaû teä haïi, nhöõng muïc tieâu nguy haïi naøy höôùng toâi ra khoûi con ñöôøng thaønh coâng
vaø tieán thaúng ñeán thaát baïi. V aäy thì xin baïn ghi nhôù raèng, neáu baïn khoâng quyeát ñònh vaø leân keá
hoaïch veà nhöõng gì baïn muoán, tieàm thöùc cuûa baïn seõ quyeát ñònh nhöõng muïc tieâu nguy haïi thay
baïn.
Muïc tieâu thuùc ñaåy chuùng ta
Trong thôøi gian toâi coøn laø moät hoïc sinh keùm, toâi luoân töï hoûi raèng laøm theá naøo maø
nhöõng baïn hoïc gioûi cuøng lôùp coù theå tìm thaáy ñuû naêng löôïng vaø ñoäng löïc ñeå hoaøn thaønh taát caû
baøi taäp, hoaëc oân baøi kyõ löôõng cho baøi kieåm tra? Laøm theá naøo maø hoï coù theå hoïc nhieàu giôø
lieàn, thaäm chí vaøo cuoái tuaàn, khoâng xem tivi, khoâng chôi troø c hôi ñieän töû, khoâng ñi chôi? Bí
quyeát cuûa hoï laø gì? Laøm theá naøo ma hoï coù nhieàu ñoäng löïc thuùc ñaåy ñeán theá trong khi toâi luoân
caûm thaáy löôøi bieáng, meät moûi? Toâi ñaõ phaùt hieän ra bí quyeát naèm ôû nhöõng muïc tieâu maø chuùng
ta xaùc ñònh. muïc tieâu tieáp theâm naêng löôïng vaø söùc maïnh cho chuùng ta. K hoâng coù muïc tieâu
chuùng ta luoân caûm thaáy löôøi bieáng, meät moûi.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Baïn coù bao giôø caûm thaáy buoàn nguû, meät moûi khi phaûi hoïc moät chöông saùch naøo ñoù
khoâng? Nhöng cuøng luùc ñoù, neáu baïn ñöôïc chôi troø chôi ñieän töû yeâu thích cuûa baïn, baïn laïi caûm
thaáy doài daøo naêng löôïng vaø coù theå chôi haøng giôø lieàn khoâng bieát meät ñuùng khoâng? V aäy maø,
ngay khi vöøa caàm quyeån saùch leân ñoïc, baïn laïi ngaùp ngaén ngaùp daøi vaø ca ûm thaáy heát söùc buoàn
nguû. Taïi sao laïi nhö vaäy?
Khi chôi troø chôi ñieän töû, chuùng ta coù moät muïc tieâu roõ r aøng, ñoù laø chieán thaéng. Ñieàu
naøy tieáp theâm naêng löông vaø ñoäng löïc ñeå chuùng ta tieáp tuïc chôi. Vaán ñeà laø khi chuùng ta hoïc
baøi, ña soá chuùng ta khoâng coù muïc tieâu roõ raøng laø ñaït ñieåm 10 hay vöôn leân ñöùng nhaá t, do ñoù
naõo boä chuùng ta töï ngöng hoaït ñoäng vaø laø m chuùng ta maát naêng löôïng. N gay khi baïn xaùc ñònh
nhöõng muïc tieâu haøo höùng trong vieâc hoïc cho baûn thaân, baïn seõ tìm thaáy nguoàn naêng löôïng
thuùc ñaåy baïn vöôït qua söï löôøi bieáng.
Muïc tieâu giaûi phoùng tieàm naêng cuûa chuùng ta
Moät lyù do khaùc cuûa vieäc xaùc ñònh muïc tieâu laø muïc tieâu giuùp chuùng ta vöôït xa hôn khaû
naêng bình thöôøng ñeå ñaït nhöõng keát quaû tuyeät vôøi. Giaû söû baïn luoân nhaän ñieåm hai moân toaùn.
ñaây laø ñieåm soá bình thöôøng cuûa baïn. vaø baïn xaùc ñònh muïc tieâu ñaït ñieåm 10 trong kyø thi saép
tôùi. baèng vieâ c xaùc ñònh muïc tieâu ñieåm 10, baïn seõ baét ñaàu hoïc theo moät caùch khaùc. baïn ghi
chöù baøi giaûng chi tieát hôn, tim hi eåu roõ hôn veà nhöõng khaùi nieäm coøn môø mòt, daønh nhieàu thôøi
gian hôn ñeå giaûi nhöõng baøi toaùn khoù. K eát quaû laø, ngay caû khi baïn khoâng ñaït ñieåm 10, baïn
cuõng coù theå ñat ñieåm 8- 9, cao hôn nhieàu so vôùi ñieåm soá hai trung bình cuûa ba ïn.
Xaùc ñònh muïc tieâu trong töøng lónh vöïc cuoäc soáng
Taát caû chuùng ta ñeàu bieát r aèng coâng nhaân laø ngöôøi xaây döïng neân nhöõng caên nhaø.
Nhöng tröôùc khi hoï baét ñaàu coâng vieäc xaây döïng, hoï caàn nhöõng kieán truùc sö thieát keá ngoâi nhaø.
taïi sao vaäy? Bôûi vì vieäc thieát keá naøy giuùp hoï bieát ñöôïc maùi nhaø cao bao nhieâu, coù bao nhieâu
cöûa ra vaøo, coù bao nhieâu coät nhaø, v.v... H oï seõ laøm theo ñuùng thieát keá ñeå xaây neân moät caên nhaø
hoaøn chính.
Caùc coâng nhaân coù xaây ñöôïc nhaø maø khoâng caàn baûn thieát keá khoâng? Ñ ieàu naøy nghe coù
veû nöïc cöôøi. N eáu khoâng coù baûn thieát keá cuï theå, hoï chæ coù theå xaây moät caùch voä toäi vaï ñeán khi
khoâng coøn gaïch maø vaãn khoâng bieát hình thuø caên nhaø ra sao. Chuyeän gì seõ xaûy ra? Saûn phaåm
cuûa hoï seõ chæ laø moät ngoâi nhaø sieâu veïo, xaáu xí vôùi hình thuø kyø quaùi.
Baïn coù theå cho raèng vieäc xaây nhaø maø khoâng co ù baûn thieát keá laø voâ lyù. V aäy baïn coù
nhaän ra vieäc chuùng ta soáng cuõng gioáng nhö vieäc xaây döïng moät caên nhaø? AÁ y theá maø, nhieàu
ngöôøi soáng maø khoâng heà coù keá hoaïch naøo veà c uoäc soáng töông lai sau naøy. Soáng moãi ngaøy
cuõng gioáng nhö vieäc ñaë t töøng vieân gaïch xaây nhaø. N eáu baïn cöù lieân tieáp xaây töøng vieân gaïch maø
khoâng bieát baïn ñang xaây gì, cuoái cuøng baïn seõ xaây ñöôïc moät cuoäc s oáng khoâng nhö yù chuùt naøo.
Thaät ñaùng tieác, nhieàu ngöôøi khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu naøy cho ñeán khi hoï phaûi gaùnh chòu moät»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
cuoäc soáng toài teä. Luùc aáy, hoï môùi nhaän ra raèng leõ ra hoï coù theå coù moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn
nhieàu neáu hoï bieát thieát keá cuoäc soáng cuûa hoï.
Khi baïn xaây nhaø, baïn phaûi thieát keá taát caû moïi phaàn cuûa caên nhaø nhö phoøng nguû,
phoøng taém, nhaø beáp, v.v... T öông töï, khi baïn xaùc ñònh muïc tieâu trong cuoäc soáng, baïn phaûi taäp
trung vaøo taát caû nhöõng lónh vöïc ñem laïi cho baï n moät cuoâc soâng mong muoán. V í duï, chaúng coù
ích gì khi baïn hoïc raát gioûi nhöõng la ïi khoâng coù söùc khoû e. Cuõng chaúng ích gì khi baïn coù moät
ngheà yeâu thich, coù söùc khoûe toát nhöng laïi cöïc kyø ngheøo.
Nhìn chung, baïn phaûi thieát keá vaø xaùc ñònh muïc tieâu trong boán lónh vöïc cuoäc soáng. ñoù laø:
 Muïc tieâu veà hoïc taäp vaø ngheà nghieäp
 Muïc tieâu veà söùc khoûe vaø theå thao
 Muïc tieâu veà taøi chính vaø loái soáng
 Muïc tieâu veà gia ñình vaø xaõ hoäi
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Xaùc ñònh muïc tieâu to lôùn haáp daãn
Nhieàu ngöôøi noùi vôùi toâi raèng hoï vaãn khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc thaäm chí ngay sau
khi hoï ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu, hoï vaãn khoâng caûm thaáy muoán haønh ñoäng. Lyù do laø vì nhöõng
muïc tieâu maø hoï ñeà ra khoâng ñuû haáp ñaãn ñoái vôùi hoï.
Muoán coù ñöôïc quyeát taâm, ñoäng löïc ñeå haønh ñoäng kieân trì, baïn phaûi xaùc ñ ònh nhöõng
muïc tieâu to lôùn. N höõng muïc tieâu to lôùn laø nhöõng muïc tieâu vöôït xa ngoaøi kh aû naêng hieän taïi
cuûa baïn. Ñieàu naøy quan troïng nhaát laø yù nghó ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu aáy thaät söï laøm baïn caûm
thaáy heát söùc haïnh phuùc, phaán khôûi.
Khi toâi xaùc ñònh muïc tieâu vöôn leân daãn ñaàu tröôøng ( moät muïc tieâu raát lôùn), yù nghó ñaït
ñöôïc muïc tieâu naøy thaät söï laøm toâi caûm thaáy raát vui söôùng, nhaát laø khi toâi ñang laø hoïc sinh
ñöùng choùt lôùp luùc baáy giôø. Caûm giaùc vui söôùng ñaëc bieät naøy thuùc ñaåy toâi thöùc ñeâm th öùc hoâm
hoïc haønh chaêm chæ. Moät muïc tieâu to lôùn khaùc cuûa toâi laø kieám ñöôïc moät trieäu ñoâla. muïc tieâu
naøy thuùc ñaåy toâi maïnh meõ ñeán möùc toâi ñaõ thaønh laäp coâng ty ñaàu tieân cuûa mì nh naêm 15 tuoåi
vaø laøm hai coâng vieäc cuøng luùc khi vaãn coøn ñi hoïc.
Thay vaøo ñoù, nhieàu ngöôøi coù khuynh höôùng xaùc ñònh muïc tieâu deã daøng, nhoû beù vôùi yù
nghó raèng nhöõng muïc tieâu naøy deã ñaït ñöôïc hôn nhieàu so vôùi nhöõng muïc tieâ u khaùc. Vaán ñeà ôû
ñaây laø nhöõng muïc tieâu naøy khoâng thuù c ñaåy baïn haønh ñoäng ñöôïc. N eáu toâi xaùc ñònh muïc tieâu laø
moät trong 50 hoïc sinh gioûi nhaát tröôøng, toâi seõ khoâng caûm thaáy haøo höùng baèng vieäc toâi muoán
trôû thaønh hoïc sinh gioûi nhaát.
Chaéc haún laø baïn ñaõ nghe baïn beø, thaày coâ noùi raèng “Ñöøng neân quaù tham voïng. haõy
soáng thöïc teá”. Ñ a soá nhöõng ngöôøi noùi caâu naøy ñeàu lo sôï thöû thaùc h to lôùn vì hoï sôï thaát baïi,
nhöõng ngöôøi nhö vaäy soáng moät cuoäc soáng taàm thöôøng, teû nhaït.
nhöõng ngöôøi vó ñaïi ñöôïc nhöõng thaønh coâng vó ñaïi ít khi “coù oùc thöïc teá” theo tieâu c huaån cuûa
ña soá moïi ngöôøi. H oï thieân veà nhöõng öôùc mô maø ngöôøi khaùc cho laø aûo töôûng nhöng hoï laïi caûm
thaáy thaät haïnh phuùc khi nghó ñeán luùc öôùc mô ñoù thaønh hieän thöïc, ñieàu naøy thuùc ñaåy hoï baèng
moïi giaù phaûi ñaït ñöôïc nhöõng öôùc mô aáy. Anh em nhaø Wright bò ngöôøi ñôøi nhaïo baùng laø ñieân
roà khi hoï coù yù töôûng cheá taïo maùy bay. Khi cöïu toång thoáng myõ John Kenedy xaùc ñònh muïc
tieâu ñöa con ngöôøi leân maët traêng vaø trôû veà traùi ñaát , moïi ngöôøi cho l aø oâng ta ñang aûo töôûng.
Nhöng hieän nay, chuù ng ta ñaõ ñaït ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu ñoù vaø coøn nhieàu hô n nöõa. Taïi sao?
Chính laø nhôø vaøo nhöõng öôùc mô taùo baïo vaø haàu nhö khoâng töôûng cuûa nhöõng con ngöôøi daùm
nghó, daùm laøm naøy.
Saùu böôùc xaùc ñònh muïc tieâu hieäu quaû
Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu söùc maïnh vaø taàm quan troïng cuûa vieäc xaùc ñònh muïc tieâu. baïn
phaûi hoïc caùch taïo ra nhöõng muïc tieâu thuùc ñaåy baïn ñi ñeán cuøng. N höõng quyeát taâm ñaàu naêm»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
môùi thöôøng bi boû ngang chæ vì khoâng coù khaû naêng thuùc ñaåy maïnh meõ. ñoù chæ laø nhöõ ng öôùc mô
nhoû beù, yeáu ôùt. Ñ eå muïc tieâu coù theå laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy chuùng ta, baïn phaûi laøm theo saùu
böôùc sau ñaây:
Vieát ra nhöõng gì baïn muoán moät caùch cuï theå
Böôùc ñaàu tieâu laø vieát ra nhöõng muïc tieâu cuûa baïn caøng chi tieát caøn toát, khi baïn xaùc
ñònh muïc tieâu cuï theå, taâm trí baïn seõ taäp trung toát hôn ñeå ñaït muïc tieâu ñoù. K hi muïc tieâu cuûa
baïn quaù chung chung hoaëc khoâng roõ raøng, taâm trí baïn seõ gaëp khoù khaên t rong vieäc ñaït ñöôïc
nhöõng gì baïn thaät söï muoán. Ví duï, nhöõng muïc tieâu nhö “toâi muoán hoïc toaùn kh aù hôn”. “toâi
muoán thi toát”, “toâi muoán tieát kieäm nhieàu tieàn hôn” vaø “toâi muoán coù moät coâng vieäc oån ñònh”
laø nhöõng muïc tieâu khoâ ng roõ raøng.
Vieäc hoïc moân toaùn khaù hôn coù
theå coù nghóa laø taêng theâm ñöôïc ba
ñieåm, boán ñieåm hoaëc, naêm ñieåm moân
toaùn. thi toát coù theå ñôn thuaàn chæ laø thi
ñaäu vôùi ñieåm naêm hoaëc coù theå ñaït ñieåm
10. Moät coâng vieäc oån ñònh cuõng coù theå
laø laøm ngöôøi thu doïn raùc hoaëc moät nhaø
khoa hoïc. Caû hai ngheà naøy ñeàu oån ñònh.
Thay vaøo ñoù, muïc tieâu cuûa baïn neân cuï theå nhö “toâi muoán taêng ñieåm toaùn töø boán ñieåm
leân chín ñieåm”, “toâi muoán ñaït saùu ñieåm 10 vaø moät ñieåm 9 trong kì thi”, “toâi muoán tieát kieäm
hai möôi ngaøn ñoàng moät tuaàn vaø hai trieäu ñoàng tröôùc khi toâi möôøi baûy tuoåi” hoaëc “toâi muoán
trôû thaønh moät nhaø vaät lyù haït nhaân chuyeân nghieân cöùu caùc daïn g naêng löôïng thay theá”.
Lieät keâ taát caû nhöõng lôïi ích vaø nhöõng lyù do cho vieâc ñaït muïc tieâu
Nguyeân nhaân taïi sao nhieàu ngöôøi khoâng quyeát taâm ñeå ñaït muïc tieâu laø vì hoï khoâng coù
nhöõng lyù do roõ raøng taïi sao hoï muoán ñaït muïc tieâu ñoù. Chuùng ta ít khi coù ñoäng löïc laøm moät
vieäc gì tröø khi chuùng ta bieát roõ nguyeâ n nhaân vaø lôïi ích cuûa noù. B ôûi theá, sau khi baïn ñaõ xaùc
ñònh muïc tieâu, baïn haõy vieát ra ít nhaát naêm lyù do taïi sao b aïn phaûi ñaït muïc tieâu ñoù. Ngoaøi ra,
baïn cuõng caàn vieát ra nhöõng lôïi ích ñi keøm vôùi muïc tieâu ñoù. X aùc ñònh moät muïc tieâu seõ khoâng
thuùc ñaåy ñöôïc baïn tröø khi baïn coù nhöõng lyù do chính ñaùng, thuyeát phuïc.
Leân keá hoaïch haønh ñoäng
Vaïch ra keá hoaïch chi tieát vaø nhöõng haønh ñoäng cuï theå ñeå tieá n gaàn ñeán muïc tieâu ñeà ra.
Moät cuoán soå saép xeáp thoâng tin vaø moät cuoán lòch seõ giuùp baïn leân keá hoaïch hieäu quaû.
Ví duï:
Keá hoaïch cuûa toâi laø taïo Sô Ñoà Tö Duy cho moân lòch söû vaø aùp duïng caùc kyõ naêng trí
nhôù sieâu ñaúng ñeå ghi nhôù thoâng tin.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Caùc böôùc haønh ñoäng cuûa toâi laø taïo ra hai Sô Ñoà Tö Duy moãi ngaøy trong voøng hai tuaàn
tôùi, sau ñoù toâi seõ daønh ba tieáng moãi ngaøy cho tuaàn keá tieáp ñeå ghi nhôù thoân g tin.
Xaùc ñònh thôøi haïn
Tieáp theo, baïn phaûi xaùc ñònh thôøi haïn cuï theå ñeå ñaït muïc tieâu cuûa baïn. Neáu baïn khoâng
coù thôøi haïn cuï theå, baïn seõ coù khuynh höôùng trì hoaõn cho ñeán khi muïc t ieâu cuûa baïn bò laõng
queân. Xaùc ñònh thôøi haïn cu theå coù nghóa laø vieát roõ ra ngaøy thaùng naêm baïn phaûi ñaït muïc tieâu
ñoù.
Tieáp theâm caûm xuùc cho muïc tieâu cuûa baïn
Haàu heát nhöõng haønh ñoäng trong ngaøy cuûa chuùng ta khoâng phaûi do lyù trí maø laø do c aûm
xuùc chuùng ta thuùc ñaåy. V eà maët lyù thuyeát, chuùng ta muoán ñaït moät muïc tieâu vaø bieát roõ thaät söï
thuùc ñaåy chuùng ta haønh ñoäng. Bôûi theá, ñaây laø moät tr ong nhöõng böôc quan trong nhaát, baïn phaûi
nhaém maét laïi, töôûng
töôïng baïn ñaõ ñaït ñöôïc
muïc tieâu ñeà ra vaø taän
höôûng caûm giaùc vui
söôùng,
Thoûa maõn, cuõng
nhö nhöõng lôïi ích do
vieâc ñöôïc muïc tieâu
mang lai.


Toâi muoán baïn haõy mô moäng veà vieäc ñaït ñöôïc öôùc mô cuûa baïn cho ñeán khi öôùc mô ñoù
trôû neân raát thaät trong taâm trí baïn, laøm nhö vaäy seõ giuùp baïn coù nguoàn caûm höng doài daøo ñeå
haønh ñoäng kieân ñònh tieán veà muïc tieâu.
Laáy ñaø baèng vieäc haønh ñoäng ngay töùc khaéc
Thoâng thöôøng, moïi ngöôøi xaùc ñònh muïc tieâu, leân keá hoaïch haønh ñoäng roài chæ ñeå trì
hoaõn chuùng ñeán ngaøy hoâm sau. Chaúng bao laâu, hoï seõ chaàn chöø vaø khoâng bao giôø baét ñaàu thöïc
hieän muïc tieâu. Baïn phaûi traùnh ñieàu naøy baèng vieäc laøm moät caùi gì ñoù ngay sau khi baïn vieát
xong muïc tieâu ñeå laáy ñaø cho caùc chuoãi ha ønh ñoäng tieáp theo sau naøy. C ho duø luùc ñoù laø moät giôø
saùng, baïn cuõng neân laøm moät chuyeân gì doù giuùp baïn tieán gaøn ñ eán muïc tieâu hôn moät chuùt.
Ngay khi baïn vöøa xaùc ñònh muïc tieâu laø naâng cao ñieåm toaùn, baïn neân caàm quyeån saùch toa ùn
leân ñoïc ít nhaát vaøi trang. N gay khi baïn vöøa xaùc ñònh muïc tieâu mua moät chieác xe hôi môùi, neân
ñi ñeán phoøng trieån laõm laáy nhöõng tôø quaûng caùo. vieäc laáy ñaø ngay laäp töùc naøy coù söùc maïnh phi
thöông giuùp baïn tieáp tuïc haønh ñoä ng kieân ñònh tieán daàn veà phía muïc tieâu cuûa baïn.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
AÙp phích muïc tieâu
Neáu muïc tieâu khoâng phaûi laø thöù baïn xaùc ñònh roài boû qua moät beân vaø thö ôøng chæ xem
laïi sau moät naêm, muïc tieâu laø nhöõng vieäc baïn phaûi thöôøng suyeân xem xeùt, ghi nhôù vaø haønh
ñoäng höôùng ñeán chuùng haøng ngaøy. Moät thoùi quen toát baïn chæ caàn coù laø baét ñaàu moät ngaøy môùi
baèng vieäc ñoïc laïi nhöõng muïc ti eâu trong cuoán soå cuûa baïn. Moät phöông phaùp toát khaùc nöõa laø
baïn neân toùm taét caùc muïc tieâu trong hoïc taäp cuûa baïn vaøo moät tôø giaáy lôùn roài da ùn leân töôøng.
Baèng caùch naøy, baïn seõ luoân ñöôïc nhaéc nhôû veà muïc tieâu ngay khi baïn vöøa thöùc daäy moãi buoåi
saùng.
Leân keá hoaïch cho cuoâc soáng
Beân caïnh vieäc xaùc ñònh muïc tieâu trong boán lónh vöïc troïng yeáu trong cuoäc soáng (hoïc
taäp/ngheà nghieäp, söùc khoûe/theå thao, taøi chính/loái soáng vaø gia ñình/xaõ hoäi), baïn phaûi xaùc ñònh
nhöõng muïc tieâu daøi haïn cuõng nhö nhöõng muïc tieâu ngaén haïn. nhöõng muïc tieâu ngaén haïn laø
nhöõng muïc tieâu baïn muoán ñaït ñöôïc trong voøng hai naêm tôùi.
Nhieàu hoïc sinh khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc thaïm chí sau khi ñaõ xaùc ñònh taát caû caùc
muïc tieâu ñaït ñieåm 10 vì hoï khoâng bieát hoï muoán laøm g ì trong töông lai xa sau naøy. T oâi luoân
noùi vôùi caùc hoïc sinh cuûa toâi raèng hoï seõ khoâng bao giôø coù ñoä ng löïc trong hoïc taäp tröø khi hoï
bieát ñöôïc hoï muoán laøm gì trong töông lai. N eáu baïn khoâng coù ñònh höôùng roõ raøng veà cuoäc
soáng cuûa baïn trong voøng 10 tôùi 15 naêm töø baây giôø, vieäc ñaït ñöôïc ñieåm 10 hoaëc hoïc moät moân
hoïc khoâng heà coù yù nghóa hay ñoäng löïc naøo thuùc ñaåy baïn.
Noùi caùch khaùc, neáu baïn coù muïc tieâu daøi haïn trôû thaønh moät nhaø chính trò gia hoaëc thaäm
chí moät toång thoáng, baïn seõ coù ñoäng löïc hoïc lòch söû, kinh teá, chính trò. B aïn seõ coù ñoäng löïc thi
ñaäu vaøo tröôøng trung hoïc haïng nhaát . Neáu baïn coù muïc tieâu daøi haïn trôû thaønh moät dieãn vieân,
baïn seõ coù ñoäng löïc hoïc vaên hoïc, taâm lyù con ngöôøi, truyeàn thoâng ñaïi chuùng, lòch söû. B aïn cuõng
seõ thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc thi ñaäu vaøo tröôøng ngheä thuaät.
Vaäy thì, ñaây laø luùc baïn baét ñaàu mô öôùc vaø quyeát ñònh baïn muoán laø m gì trong voøng 15
naêm tôùi. N höõng mô öôùc veà ngheà nghieäp gì? B aïn mô öôùc ñöôïc laøm cho coâng ty naøo hay baïn
mô öôùc thaønh l aäp coâng ty rieâng cuûa baïn? B aïn muoán kieám bao nhieâu tieàn? B aïn muoán soáng
moät cuoä c soáng nhö theá naøo? Chieác xe mô öôùc cuûa baïn nhö theá naøo? B aïn muoán mình laøm
ñöôïc nhöõng gì? Ñ öôïc ñi du lòch nghæ maùt moãi naêm hai laàn? B aïn coøn muoán laøm ñöôïc gì nuõa?
Nhöõng giaác mô töông lai tuyeät ñeïp naøy seõ ñem laïi cho baïn yù nghóa, nieàm say meâ, khaùt khao
vöôït troäi ñöôïc ñieåm cao vaø ñöôïc tuyeån vaøo nhö õng tröôøng danh tieáng nhaát. K hi baïn nghó veà taát
caû nhöõng öôùc mô cuûa baïn, haõy ñeå trí töôûng töôïng cuûa baïn bay boång ñeå taïo ra ñöôïc nhöõng gì
baïn khaùt khao. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, baïn caàn phaûi ñeå caûm xuùc cuûa baïn taêng voït. Lyù do laø vì
con ngöôøi chuùng ta co khuynh höôùng laøm vieäc theo caûm xuùc chöù khoâng phaûi theo lyù trí.
Moät khi baïn ñaõ ghi laïi taát caû nhöõng öôùc mô daøi haïn cuûa baïn, toâi muoán baïn bieán chuùng thaønh
baûn thieát keá treân moät maûnh giaáy lôn. Ñ aây chính laø baûn thieát keá cuoäc soá ng cuûa baïn. Baïn coù

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
theå daùn noù leân töôøng nôi baïn coù theå deã daøng nhìn thaáy ñeå tieáp theâm caûm höùng cho moäi ngaøy.
Khoâng coù giôùi haïn veà nhöõng gì baïn coù theå veõ treân baûn thi eát keá cuoäc soáng cuûa baïn. Tuy
nhieân, sau ñaây laø moät soá chi tieát quan troïng maø baïn caàn phaûi thieát keá:
 Vieát ra nhöõng gì baïn muoán ñaït ñöôïc moät caùch cuï theå
 Vieát ra thôøi haïn ñaït ñöôïc muïc tieâu
 Vieát ra tuoåi cuûa baïn trong töøng giai ñoaïn
Thieát keá cuoäc soáng cuûa baïn
Baïn ñaõ saün saøng ñònh höôùng cho nhöõng thaønh töïu maø baïn muoán ñaït ñöôïc trong cuoäc
soáng chöa? Toát laém. xin nhôù raèng baïn coù theå ñuû tieàm naêng vaø naêng löïc ñeå ñaït nhöõng keát quaû
phi thöôøng. V aäy thì baïn haõy thieát keá cuoäc soáng cuûa baïn vôùi nieàm ñam meâ vaø nieàm tin tuyeät
ñoái. Chuùc baïn vui veû vôùi coâng vieäc thieát keá cuoäc soáng cuûa chính mình!
Xaùc ñònh muïc tieâu caù nhaân cuûa baïn
Khi hoaøn taát, baïn coù theå söû duïng boán böôùc xaùc ñònh muïc tieâu ñeå vieát ra nhöõng muïc
tieâu caù nhaân cuûa baïn trong cuoác soå tay hay nhaät kyù. Ñ aây chính laø taát caû nhöõng muïc tieâu baïn
caàn phaûi ñaït ñöôïc ñeå coù moät cuoäc soáng nhö baïn ñaõ phaù c thaûo trong baûn thieát keá .
Thieát keá aùp phích muïc tieâu
Baïn ñaõ hoaøn thaønh vi eäc xaùc ñònh muïc tieâu chöa? Toát l aém. Baây giôø, toâi muoán baïn haõy
thieát keá moät aùp phích muïc tieâu cho kyø thi saép tôùi cuûa baïn. Veõ laïi nhöõng muïc tieâu ñoù treân moät
tôø giaáy lôùn vôùi nhieàu maøu saéc vaø hình aûnh. daùn tôø giaáy naøy leân töôøng nôi baïn hoïc baøi ôû nhaø
khi ñaõ hoaøn taát.
Xaùc ñònh muïc tieâu vaø naõo boä cuûa baïn seõ tìm ñöôïc caùch thöïc hieän
Trong khi xaùc ñònh muïc tieâu, moät trong nhöõng nieàm tin quan troïng nhaát maø baïn phaûi
coù ñoù laø tin raèng baïn coù ñaït baát cöù ñieàu gì baïn khao khaùt. baïn hay leân keá hoaïch cho cuoäc
soáng cuûa baïn vôùi moät nieàm tin tuyeät ñoái nhö theá.
Thaäm chí neá u vaøo luùc naøy baïn chöa chaéc chaén ñöôïc phöông phaùp ñeå ñaït muïc tieâu,
khoâng coù vaán ñeà gì caû. Cöù xaùc ñònh muïc tieâu ñi. N eáu baïn coù theå tìm ñuû lyù do taïi sao baïn
muoán ñaït nhöõng muïc tieâu ñoù, naõo boä cuûa baïn seõ höôùng daãn baï n xaùc ñònh con ñöôøng ñi ñeán
muïc tieâu. Muïc tieâu thaät söï khieán naõo boä chuùng ta luoân minh maãn vaø lónh hoäi taát caû nhöõng cô
hoäi xung quanh. K hoâng coù muïc tieâu, chuùng ta co khuynh höôùng boû lôõ nhöõng cô hoäi trong cuoäc
soáng.
Vaäy vieäc xaùc ñònh taát caû caùc muïc tieâu naøy coù nghóa baïn seõ thaønh coâng sao? K hoâng theå
chaéc chaén veà ñieàu naøy, neáu muïc tieâu cuûa baïn khoâng ñöôïc hoã trôï baèng nhöõng haønh ñoäng vöõng
chaéc, muïc tieâu seõ chæ maõi laø nhöõng öôùc mô. N höõng neáu baïn haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu,
nhöõng muïc tieâu naø y seõ trôû thaønh hieän thöïc. V aäy thì chuùng ta phaûi laøm gì ñeå töï thuùc ñaå y baûn
thaân mình haønh ñoäng? H aõy khaùm phaù veà vieäc naøy trong chöông tieáp theo.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
CHƯƠNG 13: ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ VƯỢT QUA SỰ LƯỜI BIẾNG
Vöôït qua söï löôøi bieáng
Ñaõ bao nhieâu laàn baïn xaùc ñònh muïc tieâu maø khoâng bao giôø baét tay vaøo haønh ñoäng ñeå
ñaït muïc tieâu ñoù? H oaëc ñaõ bao nhieâu laàn baïn haønh ñoäng nhöõng laïi boû dôû chæ sau vaøi ngaøy
ñaàu?
Taát caû chuùng ta ñeàu bieát roõ nhöõng
vieäc chuùng ta neân laøm trong cuoâc soáng nhö
oân baøi cho kyø thi quan troïng, nhöng vì moät lyù
do naøo ñoù, chuùng ta khoâng bao giôø thaät söï
baét tay vaøo laøm cho ñeán khi moïi vieäc ñaõ quaù
treã. Thoùi quen löôøi bieáng naøy aû nh höôûng ñeán
haàu heát moïi ngöôøi chuùng ta. N où ñôn thuaàn
ngaên chaën moïi haønh ñoäng maø chuùng ta bieát
seõ mang laïi lôïi ích cho baûn thaân.
Löôøi bieáng laø nhaân toá chính phaù hoaïi söï thaønh coâng. B aïn coù theå xaùc ñònh nhöõng muïc
tieâu t uyeät vôøi nhaát vaø ñeà ra nhöõng keá hoaïch hoaøn haûo nhaát, nhöng neáu baïn khoâng haønh ñoäng,
baïn ñaõ thaát baïi roài.
Khi baïn löôøi bieáng, baïn cuõng caûm thaáy khoâng laøm chuû ñöôïc cuoäc soáng cuûa mình ñuùng
khoâng? Caûm giaùc lo sôï nhaéc nhôû baïn neân ngöøng xem tivi ñeå hoïc baøi, nhöng moät ñoäng löïc haáp
daãn khaùc laïi loâi keùo baïn tieáp tuïc xem theâm moät chöông trình tivi nöõa. ñeå vöôït qua thoùi quen
löôøi bieáng, baïn phaûi hoïc caùch laøm chuû noù thay vì ñeå noù laøm chuû b aïn.
Ñoäng löïc thuùc ñaåy cuûa noãi khoå vaø nieàm vui
Hai ñoäng löïc chí nh thuùc ñaåy haønh ñoäng
cuûa chuùng t a laø noãi khoå vaø nieàm vui. C huùng ta
luoân luoân haønh ñoäng theo höôùng neù traùnh nhöõng
gì chuùng ta nhaän thöùc laø noãi khoå vaø tieán gaàn ñeán
nhöõng gì chuùng ta nhaän thöùc laø nieàm vui. T aïi
sao chuùng ta cöù lieân tuïc trì hoaõn vieâc laøm baøi
taâp ñeán phuùt cuoái chuøng maëc duø chuùng ta bieát
raèng neân laøm baøi töø sôùm? Ñ ôn giaûn vì ña soá
chuùng ta luoân nghó vieäc hoïc r aát cöïc khoå vaø
ngöôïc laïi, gaén lieàn nieàm vui vôùi nhöõng vieäc
khaùc nhö xem ti vi . Laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù
theå baét tay vaøo laøm baøi taäp? T hoâng thöôøng,
chuùng ta chæ baét tay vaøo laøm baøi taäp khi ngaøy mai laø haïn choùt noäp baøi hoaëc khi chuùng ta caûm»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
thaáy bò aùp löïc naëng neà töø baïn beø – nhöõng ngöôøi ñaõ laøm xong baøi taäp ñoù. Nhöng taïi sao chuùng
ta laïi coù theå laøm baøi taäp vaøo luùc aáy maø khoâng phaûi sôùm hôn? Lyù do laø ngay luùc aáy, chuùng ta
nhaän thöùc ñöôïc vieâc khoâng laøm baøi taä p seõ khieán chuùng ta gaùnh chòu moät haäu quaû teä haïi hôn
khi khoâng noäp baøi ñuùng haïn. ñieà u naøy khieán chuùng ta phaûi baét tay vaøo haønh ñoäng,
Thay vì trôû thaønh noâ leä cuûa noãi khoå vaø nieàm vui nhö theá, baïn haõy chòu traùch nhi eäm veà
cuoäc soáng cuûa mình. B aïn haõy taän duïng nhöõng ñoäng löïc naøy ñeå thuùc ñaåy baïn haønh ñoäng theo
nhöõng gì baïn muoán nhö kieân trì hoïc baøi, oân baøi vaø hoaøn taát baøi taäp tröôùc thôøi haïn. C haát löôïng
coâng vieäc cuûa baïn phuï thuoäc vaøo vieäc baïn gaén lieàn noù vôùi noãi khoå hay nieàm vui moät caùch coù
yù thöùc hay voâ yù thöùc. K hoâng coù vieäc gì töï noù laø khoå hay vui caû maø chæ vì chung ta gaén vieäc ñoù
vôùi noãi khoå vaøo vieäc khoâng ñaït ñöôïc keát quaû nhö yù. H oïc sinh naøy khoâng bao gi ôø löôøi bieáng
trong hoïc taäp, keát quaû laø hoï luoân ñaït 9- 10.
Thay vaøo ñoù, nhöõng hoïc sinh khaùc laïi luoân coù yù nghó raèng vieâc hoïc raát cöïc khoå, hoï
caûm thaáy r aát vui khi khoâng phaûi hoïc. N höõng hoïc sinh naøy luoân löôøi bieáng vaø khoâng bao giôø
hoaøn thaønh keá hoaïch ñeå ñaït muïc tieâu. Ñ eå vöôït qua sö löôøi bieáng, hoï coá gaéng thöû taát caû moïi
caùch nhöng nhöõng caùch naøy laïi khoâng giaûi qu yeát ñöôïc taän goùc vaán ñeà. Trong taâm trí, hoï vaãn
gaén lieàn noãi khoå vôùi vieäc hoïc, coøn nieàm vui vôùi vieäc khoâng phaûi hoïc. Ñ aây laø lyù do taïi sao cho
duø hoï coá gaéng ñeán möùc naøo, cuoái cuøng hoï vaãn quay laïi tình traïng löôøi bieáng cuõ.
Bôûi theá, chìa khoùa ñeå khaùc phuïc tình traïng löôøng bieáng laø baïn phaøi thay ñoåi nhöõng
vieäc baïn gaén lieàn vôùi noãi khoå hoaëc nieàm vui. B aïn phaøi hoïc caùch gaén lieàn nieàm vui vôùi vieäc
hoïc vaø noãi khoå vôùi vieäc löôøi bieáng ngay töø baây giôø.
Laäp trình laïi naõo boä
Ñaàu tieân, baïn hay xaùc ñònh baïn muoán thay ñoåi nhöõng haønh ñoäng hieän taïi naøo vaø baïn
muoán thay theá chuùng baèng nhöõng haønh ñoäng môùi naøo. Ví duï, baïn coù theá muoán thay theá thoùi
quen “Nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy” trong vieäc hoïc (löôøi bieáng) cuûa baïn baèng thoùi quen hoïc töùc
thì.
Laäp trình laïi naõo boä cuûa baïn ñeå haønh ñoäng ngay laäp töùc
Böôùc moät
Vieát ra trong khoaûng traéng beân döôùi taát caû nhöõng haäu quaû
maø baïn coù theå phaûi gaùnh chòu neáu baïn tieáp tuïc löôøi bieáng. V í duï,
baïn coù theå thi rôùt, ôû laïi lôùp, bò thaày coâ, gia ñình la raà y vaø bò baïn
beø cöôøi nhaïo. V ieát ra caøng nhieàu haäu quaû caøng toát ñeå laøm baïn
caûm thaáy thaät söï sôï haõi.
Böôùc hai
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Taän duïng trí töôûng töôïng cuûa baïn ñeå caûm nhaän thaät roõ nhöõng noãi khoå ñöôïc lieät keâ
phía treân maø baïn phaûi höùng chòu neáu tieáp tuïc löôøi bieáng, baïn
haõy töôûng töôïng nhöõng gì baïn seõ thaáy, seõ nghe vaø seõ caûm
nhaän khi gaùnh chiu noãi khoå ñoù.
Baøi taäp thöïc haønh naøy nhaèm muïc ñích taïo ra ñuû caûm xuùc
thuùc ñaåy baïn töø boû thoùi quen xaáu. V í duï, haõy töôûng töôïng
baïn bò ñieåm keùm. K hi nhìn thaáy baïn beø ñöôïc ñieåm cao, baïn
caûm thaáy hoái haän, töùc giaän vaø thaát voï ng vì khoâng chuaån bò
baøi sôùm hôn. Baïn caûm thaáy ñau ñôùn vì khoâng ñöôïc nhaän vaøo
tröôøng hoaëc lôùp hoïc maø baïn löïa choïn.
Hình dung baûn thaân baïn bò cha meï thaày coâ la raày, baïn
beø khinh reû, haõy taïo ra caøng nhieàu caûm giaùc ñau ñôùn caøng
toát. Töôûng töôïng veà noãi ñau ñoù caøng thaät caøng toát.
Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø
Keá tieáp toâi muoán baïn haõy töôûng töôïng cuoäc soáng cuûa baïn seõ ra sao trong voøng 5 naêm
tôùi neáu baïn tieáp tuïc thoùi quen löôøi bieáng naøy. Toâi muoán baïn töôûng töôïng ra tình huoáng teä haïi
nhaát coù theå xaûy ra. B aïn coù theå töôûng töôïng baûn thaân bò boû rôi, khoâng coù baïn beø, thaát nghieäp
vaø hoái haän traøn treà veà nhöõng vieäc trong quaù khöù. Moät laàn nöõa, haõy söû duïng hình töôïng, aâm
thanh, caûm giaùc ñeå taïo ra caûm xuùc thaät söï.

Haõy daønh ra ba phuùt laøm vieäc ñoù ngay baây giôø
Khi baïn ñaõ baét ñaàu caûm thaáy thoâi thuùc p haûi vöôït qua söï löôøi bieáng, baây giôø baïn coù theå
töôûng töôïng cuoäc soáng cuûa baïn trong 10 naêm tôùi neáu baïn vaün giöõ thoùi quen löôøi bieáng naøy.
moät laàn nöõa, haõy töôûng töôïng tình huoâng toài teä nhaát coù theå xaûy ra vaø bieán noù thaønh caûm giaùc
thaät ngay baây giôø. Ví duï, baïn coù theå töôûng töôïng löông cuûa baïn raát thaá p, baïn phaûi maë c nhöõng
boä quaàn aùo xaáu xí cuõ kó, aên nhöõng loaïi thöùc aên haïng beùt, ôû trong moät caên phoøng troï toài taøn vaø
haàu nhö khoâng coù baïn beø.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø
Taïi sao baïn phaûi laøm nhöõ ng vieäc naøy? Bôûi vì baïn chæ baét ñaàu caûm thaáy hoái haän vaø öôùc
gì baïn coù theå thay ñoåi söï vieäc khi moïi vieäc ñaõ quaù muoän. C hæ ñeán khi baïn khoâng coù kieán
thöùc, khoâng coù tieàn vaø khoâng coù töông lai, baïn môùi thoát leân “giaù maø luùc tröôùc mình...”. Thaät
ñaùng tieác, moïi vieä c ñeán luùc aáy ñaõ quaù treã. Vaäy thì, tröôùc khi vieäc naøy xaûy ra, baïn haõy töôûng
töôïng nhöõng haäu quaû teä haïi nhaát ñeå buoäc mình phaûi haønh ñoäng ngay töùc thì vaø khoâng bao giôø
phaûi noùi”giaù maø...”.
Böôùc ba:»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Tieáp theo laø gaén lieàn caøng nhieàu nieàm vui caøng toát vaøo thoùi quen môùi maø baïn muoán
sôû höõu. Tröôùc heát, baïn haõy vieát ra trong khoaûng troáng döôùi ñaây nhöõng caûm xuùc vui söôùng vaø
nhöõng keát quaû toát ñeïp baïn seõ nhaän ñöôïc neáu baïn chaêm chæ hoïc taäp.
Böôùc boán:
Moät laàn nöõa, ñaây laø moät böôùc raát quan troïng ñeå laäp trình laïi naõo boä cuûa baïn. Haõy
töôûng töôïng nhö theå baïn ñang caûm nhaän vaø traûi nghieäm
ñöôïc nieàm vui toät ñænh mang laïi töø vieäc oân baøi sôùm. H aõy
töôûng töôïng baïn nhaän ñöôïc soå lieân laïc vôùi nhöõng ñie soá baïn
haèng ao öôùc. Ñaây laø chìa khoùa môû ra caùnh cöûa thaønh coâng
cuûa baïn.
Haõy caûm nhaän söï thoûa maõn vaø nieàm haïnh phuùc khi
baïn nhaän ñöôïc keát quaû hoïc taäp xöùng ñaùng. H ình dung caûnh
baïn toát nghieäp ñaïi hoïc trong söï khen ngôïi cuûa gia ñình, thaày
coâ, baïn beø. H aõy neám traûi vò ngoït thaønh coâng naøy moät caùch
thaät söï.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø
Baây giôø khi baïn nghó veà vieäc hoïc, baïn phaûi caûm nhaän ñöôïc nhieàu caûm x uùc tích cöïc
hôn tröôùc ñaây. Baây giôø, toâi muoán baïn haõy töôûng töôïng veà cuoäc soáng cuûa baïn tron g 5 naêm tôùi
tính töø thôøi ñieåm maø baïn baét ñaàu chaêm chæ hoïc taäp. Baïn coù theå dình dung baûn thaân hoïc trong
moät tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng vaø nhaän ñöôïc caùc hoïc boång coù giaù trò.

Haõy daønh ra ba phuùt ñeå laøm vieäc ñoù ngay baây gi ôø
Cuoái cuøng, haõy hình dung baûn thaân baïn trong 10 naêm tôùi vôùi moät coâng vieäc maø baïn
khao khaùt, haõy caûm nhaän thaät söï nhöõng caûm xuùc tuyeät vôøi luùc ñoù.

Haõy daønh ra ba phuùt ñeå laøm vieäc ñoù ngay baây giôø
Böôùc naêm
ÔÛ böôùc cuoái cuøng naøy, baïn caàn phaûi phaù vôõ thoùi quen haønh ñoäng cuõ cuûa baïn vaø laäp
trình baûn thaân theo moät thoùi quen môùi. Baét ñaàu töø baây giôø, haõy thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng
maø bình thöôøng baïn khoâng laøm hoaëc thay ñoåi caùch laøm hieän taïi cuûa baïn. Thay vì gieát thôøi
gian moät caùch voâ vò tröôùc maøn hình tivi hoaêc ñi nguû ngay khi vöøa ñi hoïc veà , baïn haõy oân
nhanh laïi baøi hoaëc ñoïc saùch. Thaäm chí baïn neân chaïy boä hoaëc taäp theå duïc trong choác laùt.
Con ngöôøi ai cuõng coù thoùi quen, chuùng ta caàn phaûi phaù vôõ nhöõng thoùi quen xaáu khieán
ta luoân luoân thaát baïi.
Cuoái cuøng, laëp laïi hai baøi thöïc haø nh töôûng töôïng treân thöôøng xuyeân (ít nhaát hai laàn
moät tuaàn) cho ñeán khi baïn laäp trình ñöôïc haønh ñoäng môùi cuûa baïn.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Baøi hoïc töø cuoäc soáng: Catherine ñaõ vöôït qua söï löôøi bieáng baèng caùch naøo
Moät trong nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi - Catherine- ñaõ chia seõ vôùi toâi caùch coâ vöôït qua söï
löôøi bieáng cuûa mình. C atherine laø hoïc sinh gioûi nhaát trong voøng hai naêm lieàn ôû moät tröôøng
trung hoïc danh tieáng ôû Singapore. Coâ quyù troïng giaác nguû vaø nhöõng giôø phuùt nghæ ngôi, thö
giaõn.
Coâ luoân quan nieäm raèng neáu coâ cöù tieáp tuïc trì hoaõn vieâc laøm baøi taäp thì co â seõ phaûi
nguû ít hôn vaø coù ít thôøi gian nghæ ngôi, thö giaõn hôn sau naøy. Chính vì theá. coâ gaén lieàn noãi khoå
vôùi vieäc löôøi hoïc vaø nieàm vui vôùi vieäc hoïc, oân b aøi, laøm baøi ngay laäp töùc. Q uan nieäm ñôn giaûn
naøy ñaõ thuùc ñaåy coâ taän duïng toái öu ñöôïc thôøi gian hoïc vaø vöôn leân daãn ñaàu tröôøng ña ïi hoïc
quoác gia Singapore.
Vaøi meïo khaùc ñeå thuùc ñaåy haønh ñoäng ngay laäp töùc
Ngoaøi vieäc laäp trình naõo boä cuûa baïn, sau ñaây laø moät vaøi vieäc khaùc baïn coù theå l aøm ñeå vöôït
qua söï löôøi bieáng. Taát caû nhöõng meïo naøy ñeàu döïa treân moät quy luaät: gaén lieãn noãi khoå vôùi söï
löôøi bieáng vaø gaén lieàn nieàm vui vôùi haønh ñoäng.
Töï cam keát vôùi baûn thaân
Caùch toát nhaåt ñeå thuyeát phuïc baûn thaân haønh ñoäng laø baïn phaûi töï cam keát laø baïn seõ
haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. moïi ngöôøi ñeàu muoán ñaït ñieåm 10 nhöng khoâng phaûi ai cuõng
quyeát taâm haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc noù. Söï khaùc bieät giöõa vieäc muoán moät chuyeän gì ñoù v ôùi
quyeát taâm ñaït ñöôïc noù naèm ôû choã “quyeát taâm”. Ñ ieàu ñoù coù nghóa laø baïn phaûi ñaët muïc tieâu
hoïc taäp leân treân taát caû caùc vaá n ñeà khaùc trong cuoäc soáng. N eáu baïn muoán bieán giaác mô thaønh
hieän thöïc, baïn phaûi chaéc chaén raè ng baïn quyeát taâm ñaït ñöôïc noù chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø
thích coù ñöôïc noù.
Baïn phaûi vieát baûn cam keát cuûa baïn treân giaáy theo caùch maø baïn xaùc ñònh muïc tieâu. K yù
teân vaøo baûn cam keát naøy vaø ñöa cho cha meï, baïn beø xem laøm chöùng. Keá tieáp, daùn tôø cam keát
cuûa baïn leân töôøng ñeå baïn coù theå nhôù veà vieäc naøy moãi ngaøy.
Q uaûng baù veà baûn cam keát cuûa baïn
Vieäc töï cam keát vôùi baûn thaân coù söùc maïnh phi t höôøng, nhöng vaãn khoâng ñuû. Lyù do laø
vì ña soá moïi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc lôøi bieän hoä cho vieäc khoâng thöïc hieän ñöôïc b aûn cam keát. Bôûi
theá, baïn phaûi quaûng baù baûn cam keát cuûa baïn.
Haõy noùi vôùi baïn beø, thaày coá, cha meï, thaäm chí hoï haøng cuûa baïn laø baïn seõ ñaït 7 ñieåm
10 tr ong kì thi. Lieäu moïi ngöôøi coù cöôøi nhaïo baïn khoâng?
Neáu hoï cöôøi nhaïo baïn, thay vì caûm thaáy maát tinh thaàn, haõy ñeå söï nhaïo baùng naøy la øm
ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn. Thaät söï, hoï caøng cöôøi nhaïo baïn bao nhie âu thì caøng toát baáy nhieâu.
Baèng caùch ñöa uy tín cuûa mình ra ñaët cöôïc, baïn khoâng coøn löïa choïn naøo khaùc ngoaøi vieäc phaûi
haønh ñoäng quyeát lieät.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Thöôøng xuyeân xem laïi caùc muïc tieâu cuûa baïn
Xem laïi caùc muïc tieâu cuûa baïn haøng ngaøy, ñaëc bieät laø nhöõn g mong muoán cuï theå cuûa
baïn. Lyù do vaø lôïi ích cuûa vieäc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñoù. V ieäc naøy giuùp taâm trí baïm luoân
taäp trung vaø ñi ñuùng höôùng. thoâng thöôùng, nhöõng yeáu toá khaùch quan beân ngoaøi luoân aûnh
höôûng baïn. D o ñoù, vieäc xem laïi muïc tieâu seõ giuùp baïn khoâng ñi leäch höôùng.
Töï thöôûng cho baûn thaân
Moät ñieàu raát quan troïng laø baïn phaûi bieát caùch töï thöôûng
cho baûn thaân khi baïn hoaøn thaønh töøng chaëng ñ öôøng nhoû ñi tôùi
muïc tieâu. Moãi khi baïn ñaït ñöôïc moät ñieàu gì ñoù duø raát nhoû nhaët
nhö laøm baøi kieåm tra toát hoaëc noäp baøi veà nhaø ñuùng ha ïn, haõy töï
thöôûng cho mình. H aõy nghæ ngôi thö giaõn baèng caùch ñi daïo
hoaëc ôû nhaø xem tivi.
Töï thöôûng, baïn phaûi töï tröøng phaït mình baát cöù khi naøo
baïn löôøi bieáng. N eáu baïn löôøi bieáng vaø khoâng laøm xong baøi taäp
ñuùng haïn, baïn phaûi thöùc khuya vaøo ñeâm hoâm sau ñ eå hoaøn taát
baøi taäp ñoù. Thaäm chí, baïn cuõng khoâ ng ñöôïc xem chöông trình
tivi öa thích cuûa baïn neáu baïn löôøi bieáng.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
CHÖÔNG 14: COÂNG THÖÙC ÑAÏT ÑIEÅM TUYEÄT ÑOÁI
Toâi luoân tin raèng coù moät coâng thöùc hoaëc phöông phaùp chun g giuùp caùc hoïc sinh gioûi ñaït
t haønh tích cao trong hoïc taäp. N oùi caùch khaùc, thaønh
coâng luoân coù bí quyeát rieâng cuûa noù. N eáu chuùng ta
naém ñöôïc bí quyeát ñoù, chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc keát
quaû töông töï.
Baïn coù bao giôø töï hoûi laøm theá naøo maø moät
soá baïn beø cuû a baïn khoâng caàn boû nhieàu thôøi gian
hoïc maø vaãn ñaït ñieåm 10 moät caùch deã daøng khoâng?
Trong khi ñoù, baïn phaûi thöùc khuya thöùc hoâm ñeå oân
laïi haøng ñoáng taøi lieäu tröôùc kyø thi maø vaãn chæ nhaän ñöô ïc dieåm trung bình maø thoâi. T rong
chöông naøy, toâi muoán chia seû vôùi baïn moät soá coâng thöùc bí maät giuùp taát caû caùc hoïc sinh gioûi
giaûm toái thieàu thôøi gian hoïc maø vaãn ñaït keát quaû toái ña.
Coâng thöùc moät: Kieân ñònh
Moät ñaëc tích chung maø toâi nhaän thaáy ôû taát caû nhöõng hoïc sinh gioûi laø hoï raát kieân ñònh
trong hoïc taäp. Ñ ieàu naøy coù nghóa laø hoï luoân trong tö t heá saün saøng traû lôøi baát cöù caâu hoûi naøo
veà baøi giaûng hoï vöøa ñöôïc hoïc.
Nhöõng hoïc sinh naøy duy trì söï kieân ñònh ñeå ñaûm baûo raèng hoï hieåu toaøn boä baøi giaûng.
Maët khaùc, haàu heát caùc hoïc sinh coøn laïi khoâng heà kieân ñònh. Trong suoát naêm hoïc, hoï gaàn nhö
khoâng heà hoïc hay coá hieåu heát veà nhöõng gì ñang ñöôïc hoïc. K hi kyø thi ñeán gaàn, hoï baét ñaàu
hoaûng sôï, hoïc baøi chaêm chæ, thöùc ñeâm thöùc hoâm vôùi hy voïng tieáp thu ñöôïc toaøn boä kieán thöùc
chæ trong voøng moät thaù ng ngaén nguûi. H aäu quaû laø hoï thöôøng nhaän ñieåm keùm maëc duø hoï coù veû
raát chaêm chæ.
Phöông phaùp ñeå giöõ vöõng söï kieân ñònh
Döôøi ñaây laø moät soá caùch höõu ích nhaèm giuùp baïn luoân kie ân ñònh trong suoát naêm hoïc.
Toâi ñaõ phaùt hieän ra ñaây laø nhöõng caùch maø taát caû caùc hoïc sinh gioûi söû duïng.
Ñoïc baøi tröôùc khi nghe giaûng
Baïn coù caûm thaáy khoù theo kòp nhöõng gì thaày g iaùo giaûng
trong lôùp khoâng? Ñ öøng lo laé ng. baïn khoâ ng phaûi laø ngöôøi duy nhaát.
Sau 20 phuùt nghe giaûng, haàu heát hoïc sinh ñeàu coù khuynh höôù ng lo
ra hoaëc khoâng theå tieáp thu theâm nöõa. Khi lôùp hoïc keát thuù c, hoï chæ
hieåu ñöôïc 30% baøi giaûng vaø nhôù ñöôïc khoaûng 10%. Sang ngaøy hoâm
sau, hoï chæ coøn nhôù khoaûng ñöôïc 2 % hoaëc ít hôn. Thaät laõng phí thôøi
gian hoïc trong lôùp.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Nhöõng hoïc sinh gioûi maët khaùc laïi hieåu vaø nhôù ñöôïc 100% baøi giaûng khi keát thuùc lôùp
hoïc. Laøm theá naøo maø hoï laøm ñöôïc nhö theá? Ñoù laø nhôø vaøo vieäc hoï tìm hieåu veà chöôn g saùch
maø thaày giaùo seõ giaûng tröôùc khi hoï ñeán lôùp. Sau ñoù, hoï ñoïc saùch tröôùc khi nghe giaûng vaø ghi
chuù baèng sdtd. Vì hoï ñaõ ñoïc saùch tröôùc vaø taïo sdtd, hoï raát deã daøng theo kòp baøi giaûng cuûa
thaày.
Taäp trung vaø ñaët caâu hoûi
Baïn coù theå thaéc maéc “Neáu mình ñaõ ñoïc saùch roài, vaäy thì mình caàn gì ñeán lôùp vaø nghe
giaûng veà nhöõng gì mình ñaõ bieát ñeå laøm gì? Toâi tin raèng coân vieäc cuûa thaày khoâng chæ laø ñeå daïy
baïn veà nhöõng döõ kieän maø coøn giuùp baïn hieåu roõ nhöõng choã baïn chöa hieåu.
Bôûi theá, baïn haõy taän duïng baøi giaûng cuûa thaày ñeå laøm saùng toû nhöõng vaán ñeà baïn coøn
laán caán, cuõng nhö giuùp naõo baïn ghi nhôù kieán thöùc toát hôn. Neáu baïn laøm ñöôïc ñieàu naøy, baïn
seõ thaät söï hieåu roõ vaø ghi nhôù 100% baøi hoïc khi böôùc ra khoûi lôùp.
OÂn baøi nhanh trong voøng 24 tieáng
Treân ñöôøng töø tröôùng veà nhaø, baïn haõy nhaåm oân nhanh baøi vöøa hoïc. Vieäc naøy giuùp trí
nhôù baïn löu giöõ kieán thöùc laâu hôn nhieàu. Ngoaøi ra, sau 24 tieáng, baïn cuõng neân oân baøi laïi laàn
nöõa ñeå ñaûm baûo baïn khoâng queân baát kyø kieán thöùc naøo. Sau ñoù, baïn cuõng neân aùp duïng phöông
phaùp oân baøi nhö ñaõ höôùng daãn ôû Chöông 10. Tröôùc khi kyø thi ñeán, baïn seõ coù theå thö giaõn vì
baïn ñaõ hoïc moïi thöù trong naêm hoïc.
Luoân hoaøn taát baøi taäp veà nhaø tröôùc khi ñeán lôùp
Baèng vieäc hoaøn taát baøi taäp veà nhaø tröôùc khi ñeán lôùp, baïn seõ taän duïng ñöôïc thôøi gian
moät caùch toái ña. Baïn seõ bieát ñöôïc nhöõng choã baïn coøn yeáu, nhöõng vaán ñeà baïn gaëp khoù khaên
vaø khaéc phuïc chuùng sôùm hôn. Theâm vaøo ñoù, baøi taäp veà nhaø seõ giuùp baïn bieát ñöôïc laø lieäu baïn
ñaõ hieåu toaøn boä nhöõng gì ñöôïc hoïc hay chöa.
Tìm hieåu loãi trong baøi taäp veà nhaø
Neáu baïn laøm sai baøi taäp veà nhaø, ñöøng boû qua 1 beân. Baïn haõy tìm hieåu taïi sao baïn laøm
sai ngay laäp töùc. Neáu khoâng, baïn seõ coù theå phaïm loãi ñoù trong baøi thi.
COÂNG THÖÙC 2: RUÙT KINH NGHIEÄM SAU KHI PHAÏM LOÃI
Khoâng nhö ña soá hoïc sinh nghó, nhöõng hoïc sinh gioûi khoâng phaïm loãi ít hôn nhöõng hoïc
sinh keùm. Ngöôïc laïi, hoï phaïm loãi nhieàu hôn baát cöù ai khaùc. Khaùc ôû choã laø hoï chæ phaïm loãi
trong luùc laøm baøi taäp vaø ruùt kinh nghieäm tröôùc kyø thi. Cho neân, h oï raát hieám khi phaïm loãi
trong luùc thi.
Phaïm loãi giuùp baïn kieåm tra kieán thöùc moät caùch toát nhaát
Khi baïn phaïm loãi trong baøi taäp veà nhaø hoaëc baøi kieåm tra trong lôùp, khoâng coù nghóa laø
baïn seõ suoát ñôøi phaïm loãi vaø khoâng bao giôø laøm toát ñöôïc. Phaïm loãi chæ ñôn thuaàn giuùp baïn
phaùt hieän ra raèng baïn chöa thaât söï hieåu baøi vaø chöa aùp duïng kieán thöùc toát. Quan troïng laø baïn
phaûi bieát caùch khaéc phuïc loãi vaø ruùt ra kinh nghieäm.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Haõy ñeå vieäc phaïm loãi giuùp ñôõ baïn, khoâng phaûi laøm haïi baïn
Haõy thay ñoåi caùch nhìn cuûa baïn veà vieäc
phaïm loãi. Nhöõng hoïc sinh gioûi xem vieäc phaïm
loãi laø daáu hieäu cho bieát raèng phöông phaùp hieän
taïi cuûa hoï khoâng hôïp lyù. Keát quaû laø hoï lieân tuï c
thay ñoåi caùch hoïc cho ñeán khi hoï coù theå chuaån
bò thaät chu ñaùo cho kyø thi.
Khoâng coù thaát baïi, chæ coù boû cuoäc
Mieãn laø baïn ruùt ra kinh nghieäm töø thaát
baïi vaø vieäc phaïm loãi, ñieàu chænh phöông phaùp
hoïc cuûa baïn, cuoái cuøng baïn seõ thaønh coâng. Tuy
nhieân, neáu baïn boû cuoäc vì phaïm loãi, baïn quaû
thaät ñaõ thaát baïi ngay töø luùc ñoù.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: NGÖÔØI KHOÂNG BIEÁT ÑEÁN THAÁT BAÏI
Haàu heát nhöõng danh nhaân hoaëc nhöõng nhaø kinh doanh thaønh ñaït ñeàu ñaët chaân leân ñænh
vinh quang sau khi vöôït qua nhöõng thöû thaùch to lôùn coù theå ñaùnh baïn ña soá nhöõng ngöôøi bình
thöôøng khaùc. Tuy nhieân, ngöôøi maø cuoäc ñôøi oâng khieán toâi ngöôõng moä nhaát laø ngöôøi ñaõ....
 Ñöôïc sinh ra trong moät caên nhaø goã, cha meï muø chöõ
 Khoâng ñöôïc ñi hoïc ñaøng hoaøng
 Khoâng heà coù moät taám göông naøo ñeå noi theo
 Maát meï vaøo naêm 9 tuoåi.
 Kinh doanh phaù saûn naêm 22 tuoåi.
 Thaát baïi trong noã löïc trôû thaønh luaät sö naêm 23 tuoåi.
 Phaù saûn laàn 2 naêm 25 tuoåi
 Vöôït qua noãi ñau maát ngöôøi thaân naêm 26 tuoåi
 Vöôït qua khuûng hoaûng tinh thaàn naêm 32 tuoåi
 Öùng cöû vaøo quoác hoäi vaø thaát baïn naêm 37 tuoåi
 Thaát baïn trong noã löïc trôû thaønh Phoù Toång thoáng naêm 47 tuoåi
 Thaát baïi trong cuoä c baøu cöû Thöông nghò vieän naêm 49 tuoåi
 Ñöôïc baà u cöû trôû thaønh vò Toång Thoáng thöù 16 cuûa Hoa Kyø naêm 51 tuoåi
Ngöôøi ñaøn oâng naøy laø Abraham Lincoln , moät trong nhöõng vò toång thoáng Myõ ñöôïc toân
troïng nhaát. Maëc duø thaát baïi lieân ti eáp, oâng vaãn tin raèng oáng xöùng ñaùng nhaän ñöôïc nhöõng thaønh
coâng vó ñaïi. Ñoái vôùi oâng, thaát baïi chæ ñôn thuaàn laø moät trong nhöõng daáu hieäu aùm chæ raèng oâng
phaûi tieáp tuïc thay ñoåi caùch thöùc haønh ñoäng, laøm vieäc chaêm chæ hôn ch o ñeán khi oâng ñaït ñöôïc
muïc tieâu to lôùn nhaát. Bôûi theá, moãi khi baïn phaïm loãi vaø nghó raèng ñeán ñaây laø heát, haõy nghó
ñeán Abraham Lincoln.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
CAÙCH THÖÙC 3: TAÄN DUÏNG TRIEÄT ÑEÅ CAÙC BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH VAØ BAØI KIEÅM
TRA
Nhieàu hoïc sinh khoâng nhaän ra ñöôïc söï quan troïng cuûa baøi taäp thöïc haønh vaø baøi kieåm
tra. Hoï xem ñaây nhö moät gaùnh naêng trong hoïc taäp. Nhöõng baøi kieåm tra thaät ra laø coâng cuï ñònh
vò ñöôïc baïn ñang döøng ôû ñaâu treân con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng.
Neáu baïn luoân nhaän ñieåm keùm trong caùc baøi kieåm tra, raát khoù maø baïn ñaï t ñieåm 10
trong kyø thi hoïc kì ø. Neáu baïn kieân ñònh, hieåu ñöôïc baøi vaø laøm toát trong caùc laàn kieåm tra, chaéc
chaéc baïn neõ laøm baøi thi toát. Tröôùc khi chuùng ta coù theå taän duïng trieät ñeå nhöõng baøi kieåm tra
naøy ñeå caùi thieän baûn thaân, chuùng ta phaûi laøm hai vieäc. Ñoù laø coá gaéng laøm baøi kieåm tra heát söùc
mình vaø ruù t kinh nghieäm sau moãi baøi kieåm tra.
Coá gaéng laøm baøi kieåm tra thaät toát
Chæ khi chuùng ta chuaån bò thaät kyõ cho baøi kieåm tra, chuùng ta môùi coù theå phaân tích keát
quaû nhaän ñöôïc ñeå phaùt hieän ñieåm yeáu thaät söï hoaëc khaüng ñònh ñieåm maïnh cuûa chuùng ta.
Nhieàu hoïc sinh khoâng baän taâm ñeán vieäc hoïc baøi ñeå laøm kieåm tra. Cho neân, khi hoïc bò ñieåm
keùm, hoï khoâng theá bieát ñöôïc keát quaû keùm naøy laø do caùch hoï hoïc chöa ñuùng hay chæ do laø hoï
chöa thaät söï coá gaéng. Haäu quaû laø hoï khoâng bieát ñöôïc hoï caàn phaûi caûi thieän nhöõ ng choã naøo.
Ruùt kinh nghieä m sau moã i laàn kieåm tra
Laøm baøi kieåm tra vaø laøm baøi thi chæ coù ích neáu baïn ruùt kinh nghieä m veà keát quaû maø
baïn nhaän ñöôïc. Ruùt kinh nghieäm laø phaân tích taïi sao baïn phaïm loãi. Moät khi baïn bieát ñöôïc
ñieàu naøy, baïn coù theå söûa chöõa khuyeát ñieåm. Chaéc chaén neáu gaëp caâu hoûi töông töï ñoù laàn nöõa,
baïn seõ khoâng phaïm loãi töông töï. Tröôùc khi ñi thi, baïn phaûi baûo ñaûm raèng baïn seõ khoâng phaïm
loãi naøo nöõa.
Xaùc ñònh daïng loãi maø baïn ñaõ phaïm
Vieäc ñaàu tieân baïn phaûi laøm khi nhaän laïi baøi kieåm tra hoaëc baøi thi ñaõ ñöôïc chaám ñieåm
laø phaûi xaùc ñònh daïng loãi maø baïn ñaõ phaïm. Toång coäng coù 4 daïng loãi hoaëc 4 lyù do taïi sao baïn
traû lôøi sai caâu hoûi.
Daïng 1: Khoâng chuaån bò baøi (C)
Daïng loãi naøy ñaàu tieân laø do baïn khoâng chuaån bò baøi hoaëc khoâng hoïc baøi ñoù. Keát quaû
laø baïn khoâng bieát caùch traû lôøi caâu hoûi. Thoâng thöôøng ñieàu naøy xaûy ra laø do baïn khoâng ñuû thôøi
gian oân baøi hoaëc nghó raèng baøi ñoù seõ khoâng xuaát hieän trong baøi kieåm tra.
Daïng 2: Queân baøi (Q)
Daïng loãi naøy xaûy ra laø do baïn khoâng theå nhôù ñöôïc caùc döõ kieän maëc duø coù theå laø baïn
ñaõ daønh thôøi gian oân baøi vaø hieåu ra ñöôïc caùc baøi lieân quan.
Daïng 3: Khoâng theá aùp duïng kieán thöùc (A)
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Daïng loãi thöù ba xuaát hieän khi baïn hoïc baøi, nhôù baøi nhöng laïi khoâng bieát caùch aùp duïng
nhöõng gì baïn hoïc ñeå traû lôøi caâu hoûi. Ñaëc bieät laø khi baïn gaëp daïng caâu hoûi ñoøi ho ûi baïn phaûi
suy nghó nhieàu hôn laø chæ vieát ra nhöõng gì baïn nhôù.
Ví duï, baïn coù theå ñaõ hoïc vaø chi nhôù nhöõng coâng t höùc tính toác ñoä, vaän toác vaø gia toác. Tuy
nhieân, baïn khoâng theå traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi vaät lyù vì noù yeâu ca àu baïn phaûi aùp duïng coâng
thöùc theo caùch maø baïn khoâng hieåu ñöôïc.
Baïn cuõng coù theå phaïm loãi naøy khi chæ ñôn thuaàn vieát ra caùc döõ kieän trong khi caàu hoûi
caàn söï phaân tích, so saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau hoaëc giaûi thích.
Daïng 4: baát caån (B)
Daïng loãi naøy thoâng thöôøng nhaát cuûa caùc hoïc sinh hoïc haønh chaêm chæ, ghi nhôù kieán
thöùc vaø hoï bieát aùp duïng kieán thöùc. Tuy nhieân, hoï vaãn traû lôøi caâu hoûi sai, ñôn giaûn chæ vì hoï
baát caån. Loãi naøy coøn ñöôïc goïi laø “loãi ngu ngoác”. Baïn thöôøng chæ phaïm loãi naøy trong khi laøm
baøi thi. K hi veà nhaø vaø thöû traû lôøi laïi caâu hoûi ñoù, baïn laïi coù theå traû lôøi chính xaùc. Loãi naøy
thöôøng xaûy ra trong moân vaät lyù, toaùn hoïc, hoùa hoïc.
Ñaùnh daáu laïi caùc loãi baát caån, ghi chuù chöõ “B” keá beân ñoù. Neáu baïn khoâng chuaån bò
baøi, ghi chuù chöõ “C”. Töông töï, ghi chuù chöõ “A” cho phaàn caâu hoûi baïn khoâng hieåu caùc h aùp
duïng kieán thöùc vaø chöõ “Q” cho phaàn caâu hoûi baïn khoâng nh ôù gì ñaõ hoïc.
Taïi Sao Chuùng Ta Phaûi Phaân Loaïi Loãi ?
Baïn phaûi xaùc ñònh vaø phaân tích caùc daïng loãi maø baïn phaïm phaûi trong baøi kieåm tra ñeå
bieát ñöôïc khaû naêng thaät söï cuûa baïn.
Haõy ñeå toâi cho baïn moät ví duï. Giaû söû Nam vaø Hoa ñeàu nhaän 5 ñieåm cho baøi kieåm tra
moân hoùa hoïc. Coù veû nhö hoï coù thöïc löïc ngang nhau trong moân hoïc naøy. Tuy nhieân, neáu baïn
phaùt hieän ra taát caû nhöõng loãi Nam phaïm phaûi ñeàu laø loãi baát caån (B) vaø loãi cuûa Hoa laø do coâ
aáy khoâng bieát caùch aùp duïng kieán thöùc ñöôïc hoïc (A). Vaäy laø baïn bieát raèng thaät ra Nam hoïc
gioûi hoùa hôn Hoa. Nam chæ caàn tìm caùch ngaên ngöøa söï baát caån trong khi Hoa phaûi hoïc nhieàu
hôn nöõa.
Böôùc 2: Tìm caùch khaùc phuïc loãi
Daïng 1: Khoâng chuaån bò baøi (C)
Daïng loãi ñaàu tieân naøy raát deã giaûi quyeát. Neáu baïn lieân tuïc thi rôùt vì ñaõ khoâng hoïc
nhöõng chöông caàn thieát thì caâu traû lôøi laø baïn phaûi leân keá hoaïch sao cho baïn coù ñuû thôøi gian
chuaån bò taát caû kieá n thöùc cho kyø thi. Naém ñöôïc lòch thi seõ giuùp baïn leân keá hoaïch phaân chia
thôøi gian hôïp lyù.
Daïng 2: Queân baøi (Q)
Neáu lyù do cuûa vieäc baïn khoâng laøm baøi toát laø vì baïn queân kieán thöùc nhanh choùng, ñoù laø
do baïn söû duïng sai caùch ghi nhôù döõ kieän. Baïn caàn phaûi aùp duïng caùc quy luaät cuûa Trí Nhôù
Sieâu Ñaúng vaø Heä Thoáng Trí Nhôù ñaõ ñöôïc hoïc ôû chöông 8 , 9 vaø chöông 10.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Moät lyù do khaùc laø baïn khoâng oân baøi ñaày ñuû. Trong Chöông 10 vaø Chöông 17, baïn seõ
thaáy raèng baïn caàn oân ít nhaát ba laàn tröôùc kyø thi.
Daïng 3: Khoâng theå aùp duïng kieán thöùc ( A)
Neáu baïn phaùt hieän ra raèng baïn khoâng theå aùp duïng nhöõng gì baïn ñaõ ñoïc vaø ghi nhôù, ñoù
laø vì baïn ñaõ khoâng daønh ñuû thôøi gian thöïc taäp traû lôøi caùc daïng baøi taäp coù theå ra thi. Baïn coù
theå chæ laøm moät vaøi caâu hoûi maãu trong kyø thi nhöng ñieàu ñoù khoâng ñuû . Baïn phaûi laøm taát caû
caùc daïng caâu hoûi töø deã ñeán khoù.
Trong Chöông 11, baïn ñaõ bieát raèng baïn phaûi xem saùch giaùo khoa, baøi taäp veà nhaø, caùc
baøi kieåm tra, caùc ñeà thi naêm tröôùc ñeå toång hôïp taát caû caùc daïng caâu hoûi khaùc nhau coù theå ra ñeà
thi, roài sau ñoù laø hoïc caùc böôùc giaûi quyeát chuùng.
Daïng 4: Baát caån
Tröôùc khi baïn coù t heå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà loãi baát caån, baïn phaûi hieåu taïi sao baïn phaïm
loãi aáy. Caùc loãi baát caån laø keát quaû cuûa vieäc khoâng taäp trung ñoïc caâu hoûi hoaëc ñöa ra caâu traû lôøi
voäi vaøng do thôøi gian coù haïn trong phoøng thi. Coù ba caùch ñeå khaéc phuïc vaán ñeà nay.
1. Daønh thôøi gian kieåm tra laïi baøi
Luoân luoân daønh khoaûng nöûa tieáng ñeå kieåm tra laïi caâu traû lôøi cuûa baïn. Neáu thôøi gian thi quy
ñònh laø 3 tieáng, baïn neân coá gaéng traû lôøi taát caû caâu ho ûi trong voøng 2 tieáng röôõi roài daønh nöûa
tieáng coøn laïi ñeå kieåm tra caùc caâu traû lôøi moät caùch chi tieát. Chuù yù veà caùc loãi baát caån baïn hay
phaïm phaûi khi laøm baøi taäp veà nhaø.
2. Ñoïc nheùp mieäng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi
Ñeå taäp trung cao ñoä hôn, baïn haõy thöû nheùp mieäng khi baïn ñoïc caâu hoûi vaø vieát caâu traû lôøi.
3. Thöïc taäp traû lôøi caâu hoûi nhieàu hôn
Tröôùc kyø thi, thöïc taäp caùc daïng caâu hoûi coù theå ra ñeà thi nhieàu laàn cho ñeân ñeán khi tho âng thaïo
caùc böôùc giaûi quyeát vaán ñeà. Trong phoøng thi, baïn seõ coù theå traû lôøi nhöõng caâu hoûi naøy moät
caùch chính xaùc.
COÂNG THÖÙC 4: COÂNG THÖÙC ÑAÏT ÑIEÅM TUYEÄT
ÑOÁI
Taát caû 3 coâng thöùc maø chuùng ta ñaõ ñeà caäp ph ía treân
coù theå ñöïôc toùm taét thaønh 1 coâng thöùc toái öu ñeå thaønh
coâng trong hoïc taäp vaø luoân ñaït ñieåm tuyeät ñoái.
Böôùc ñaàu tieân laø xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng, cuï theå
vaø thaønh quaû baïn muoán ñaït ñöôïc. Chuùng ta ñaõ thaûo luaän
veà vieäc naøy trong Chöông 12.
Xaùc ñònh muïc tieâu cuõng khoâng ích gì tröø khi baïn ñeà
r a moät keá hoaïch haønh ñoäng ôû böôùc thöù 2 ñeå ñaït muïc»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
tieâu ñoù. Quyeån saùch naøy chöùa ñöïng haøng loaït nhöõng phöông phaùp hoïc Sieâu Ñaúng maø baïn coù
theå aùp duïng.
Böôùc 3 laø baïn phaûi haønh ñoäng kieân ñònh theo keá hoaïch cuûa baïn. Trong Chöông 13 vaø 16,
toâi phaùc thaûo nhöõng ñoäng löïc duøng thuùc ñaåy baïn haønh ñoäng moät caùch kieân ñònh.
Khi baïn haønh ñoäng, coù 2 khaû naêng xaûy ra. Khaû naêng thöù nhaát laø baïn ñaït keát quaû toát ñeïp
vaø tieán laïi gaàn muïc tieâu cuûa baïn. Baïn baét ñaàu ñaït ñieåm 10 cho caùc baøi taäp vaø baøi kieåm tra.
Ñaây chính laø muõi teân “thaønh coâng” maøu xanh trong bieåu ñoà phía tröôùc.
Thoâng thöôøng, baïn coù theå khoâng ñaït keát quaû nhö yù ngay laäp töù c. Chuùng ta coù theå vaãn chæ
nhaän ñöôïc keát quaû thaáp hôn döï ñònh. Maëc duø noã löïc raát nhieàu trong moân toaùn, chuùng ta vaãn
coù theå chæ nhaän keát quaû yeáu keùm. Chuùng ta khoâng heà tieán laïi gaàn muïc tieâu moät chuùt naøo.
Nhieàu ngöôøi nghó ñaây chính laø thaát baïn. Tuy nhieân, nhöõng gì xaûy ra cho baïn khoâng quyeát
ñònh ñöôïc thaønh coâng cuõa baïn maø chính caùch phaûn öùng cuûa baïn vôùi nhöõng vieäc naøy môù i
quyeát ñònh thaønh coâng cuûa baïn. Coù 3 caùch chuùng ta coù theå phaûn öùng vôùi nhöõng “thaát baïi ” nhö
theá.
Nhoùm ñaàu tieân coù
theå phaûn öùng laïi baèng caùch
baûo raèng hoï ñaõ thaát baïi. Hoï
töï noùi vôùi baûn thaân raèng hoï
thaát baïi vì hoï khoâng ñuû khaû
naêng hoaëc vì vieäc naøy quaù
khoù. Hoï baét ñaàu tìm nhieàu lôøi bieän hoä , traùch moùc thaày coâ hoaëc ñoå thöøa cho baøi kieåm tra.
Cuoái cuøng hoï boû cuoäc vaø cho raèng coá gaéng theâm chæ voâ ích. Caùch phaûn öùng naøy laø caùch phaûn
öùng cuûa nhöõng keû thaát baïi thaät söï.
Nhoùm thöù 2 seõ phaûn öùng baèng caùch noùi raèng hoï t haät
baïi laø do hoï khoâng chuaån bò baøi kyõ. Keát quaû laø hoï tieáp tuïc
haønh ñoäng nhieàu hôn nöõa. Hoï daønh nhieàu thôøi gian vaø noã
löïc hôn trong vieäc hoïc cho kyø thi keá tieáp. Maëc duø coù tieán boä
nhieàu, hoï khoâng bao giôø ñaït keát quaû toát maø hoï höôùng tôùi .
Sau moät thôøi gian, hoï baét ñaàu caûm thaáy chaùn naûn vaø boû
cuoäc. Baïn thaáy ñoù, maëc duø hoï hoïc chaê m chæ hôn, hoï vaãn
hoïc theo caùch hoïc keùm hieäu quaû tröôùc ñoù. Nhöõng phöông
phaùp hoïc khoâng hieäu quaû luoânmang laïi keát cho baïn nhöõng
keát quaû teä hai nhö nhau cho duø baïn raát coá gaéng.
Nhoùm thöù 3 phaû n öùng theo caùch seõ ñöa hoï ñeán
thaønh coâng. Khi hoï khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu, hoï khoâng»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
xem ñoù laø thaát baïi. Hoï xem ñoù chæ laø 1 baøi hoïc. Hoï hieåu raèng hoï ñaït keát quaû khoâng nhö yù laø
vì hoï aùp duïng phöông phaùp hoaëc haønh ñoä ng khoâng hieäu quaû. Vì vaäy, hoï phaûi linh hoaït thay
ñoåi phöông phaùp vaø haønh ñoäng moät laàn nöõa. Neáu hoï vaãn khoâng ñaït muïc tieâu, hoï xem xeùt laïi
phöông phaùp, thay ñoåi nhieàu hôn nöõa cho ñeán khi hoï ñaït ñöôïc muïc tieâu. Noùi caùch khaùc, hoï
laøm baát cöù vieäc gì ñeå thaø nh coâng.
Ñaây laø con ñöôøng maø baïn caàn phaûi ñi. Neáu baïn nhaän ñöôïc nhöõng keát quaû teä haïi doïc
ñöôøng, haõy xem ñoù chæ laø nhöõng baøi hoïc. Sau ñoù haõy môû roäng taàm nhìn, aùp duïng nhöõng
phöông phaùp môùi baïn hoïc ñöôïc trong quyeån saùch naøy vaø lieân tuïc haønh ñoäng. Neáu baïn laøm
ñöôïc ñieàu naøy, cuoái cuøng baïn seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa baïn.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
CHÖÔNG 15:THÔØI GIAN LAØ TIEÀN BAÏN
LAØM CHUÛ THÔØI GIAN, LAØM CHUÛ CUOÄC SOÁNG
Toâi luoân ngöôõng moä nhöõng hoïc sinh khoâng chæ hoïc xuaát saéc maø
coøn daønh ñöôïc nhieàu thôøi gian tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa.
Hoï thöôøng naém giöõ nhöõng vò trí quan troïng ôû caùc caâu laïc boä trong
tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäu. Hoïc ñaït ñieåm cao trong hoïc taäp, ñi thi ñaáu theå
thao cho tröôøng, giöõ chöùc chuû nhieäm caùc caâu laïc boä khoa hoïc, vaø treân
heát, hoï laø nhöõng thaønh vieân tích cöïc trong Ñoaøn, Ñoäi. Toâi luoân töï hoûi
“ Laøm theá naøo maø hoï coù nhieàu thôøi gian ñeán theá?”
M aët khaùc, nhöõng hoïc sinh keùm than phieàn raèng lyù do hoï nhaän
keát quaû thi keùm laø do hoï khoâng coù thôøi gian. Tuy nhieân, nhöõng hoïc
sinh naøy thöôøng khoâng tích cöïc tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa nhö
nhöõng hoïc sinh gioûi.
Taïi sao laïi nhö vaäy ? Taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù 24 giôø moät ngaøy.
Thôøi gian laø thöù taøi saûn maø ai cuõng ñöôïc chia ñeàu. Cho duø baïn laø moät
hoïc sinh gioûi, moät hoïc sinh keùm. Toång thoáng nöôùc Myõ hay moät ngöôøi
gaùc coång, baïn cuõng chæ coù cuøng moät löôïng thôøi gian nhö nhau. Thôøi gian laø thöù duy nhaát maø chuùng ta
khoâng theå mua ñöôïc. Tuy nhieân, taïi sao moät ngöôøi nhö Toång thoáng M yõ laïi coù thôøi gian quaûn lyù caû moät
quoác gia trong khi ñoù ngöôøi gaùc coång laïi than phieàn raèng oâng ta khoâng theå kieám ra thôøi gian ñeå hoïc?
Söï khaùc bieät laø do nhöõng ngöôøi thaønh coâng trong cuoäc soáng bieát caùch quaûn lyù thôøi g ian. Chuùng ta
khoâng theå thay ñoåi ñöôïc thôøi gian nhöng coù theà kieåm soaùt ñöôïc caùch söû duïng thôøi gian cuûa chuùng ta.
Neáu baïn laøm chuû ñöôïc thôøi gian, baïn seõ laøm chuû ñöôïc cuoäc soáng.
BAÏN SÖÛ DUÏNG THÔØI GIAN NHÖ THEÁ NAØO
Nhöõng ngöôøi thaønh coâng coù veû nhö coù raát nhieàu
thôøi gian ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu vì hoïc bieát caùch söû duïng
thôøi gian. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi bình thöôøng moãi ngaøy
laõng phí nhieàu thôøi gian quyù baùu maø khoâng hay bieát .
Thôøi gian laø tieà n baïc. Moãi phuùt troâi qua laø moãi
phuùt baïn tieâu pha. Neáu baïn khoâng bieát caùch söû duïng thôøi
gian khoân ngoan, baïn seõ khoâng nhaän ñöôïc gì caû. Neáu baïn
daønh thôøi gian ñoïc saùch, baïn ñang mua kieán thöùc baèng thôøi
gian. Neáu baïn ñeå maëc thôøi gian trôi qua voâ ích, baïn ñang
vöùt haøng ñoáng tieàn qua cöûa soå. Cho neân, baïn haõy caån thaän
trong caùch söû duïng thôøi gian.
THÔØI GIAN BÒ LAÕNG PHÍ KHI NAØO?
M oät vieäc ñöôïc coi laø laõng phí thôøi gian khi noù khoâng höôùng ñeán mu ïc tieâu ñaõ xaùc ñònh. Noùi
caùch khaùc, nhöõng vieäc naøy khoâng giuùp baïn muïc tieâu veà hoïc taäp, muïc tieâu veà taøi chíng, muïc tieâu veà
söùc khoûe, theå thao... Ví duï, neáu muïc tieâu cuûa baïn laø ñaït taát caû ñieåm 10 trong kyø thi saép tôùi,nhöng baïn»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
daønh boán tieáng moãi ngaøy chôi ñoù boùng vôùi baïn beø. Vieäc chôi ñaù boùng ñöôïc coi laø laõng phí thôøi gian .
Tuy nhieân, neáu baïn quyeát taâm trôû thaønh caàu thuû boùng ñaù caáp quoác gia, vieäc reøn luyeän boán tieáng moät
ngaøy coù theå khoâng phaûi laø laõng phí thôøi gian.
Neáu baïn vieát ra “hoïc ôû tröôøng” töø 9 -10 giôø saùn g, coù phaûi laø khoaûng thôøi gian naøy khoâng bò
laõng phí khoâng? Caâu traû lôøi coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Neáu baïn thöôøng xuyeân noùi chu yeän trong
giôø hoïc, khoâng taäp trung nghe giaûng, keát quaû laø baïn khoâng hoïc ñöôïc gì caû, baïn cuõng laõng phí moät giôø
ñoàng hoà cho duø baïn “hoïc ôû tröôøng”. Caùc hoaït ñoäng nhö nguû, ñi taém coù theå laøm laõng phí thôøi gian neáu
baïn toán quaù nhieàu thôøi gian cho chuùng. Ví duï, neáu baïn nguû 12 tieáng 1 ngaøy, toâi seõ noùi laø baïn ñang
laõng phí thôøi gian vì chuùng ta thöôøng chæ caàn nguû 7 tieáng 1 ngaøy laø ñuû .
M OÄT BAØI TOAÙN GAÂY SÖÛNG SOÁT
Baây giôø, baïn haõy coäng taát caû thôøi gian (tính theo giôø) maø baïn thöôøng
laõng phí trong moät ngaøy. Laáy soá naøy, giaû söû laø 6 giôø, nheân leân 365 ngaøy. Baïn
seõ coù soá giôø bò laõng phí trong 1 naêm.
Keá tieáp, nhaân soá naøy leân 80 naêm (giaû söû baïn thoï 80 tuoåi), baïn seõ coù
toång soá giôø baïn laõng phí trong suoát cuoäc ñôøi.
Keá tieáp, chuyeån soá giôø naøy (175.200 giôø) thaønh soá naêm baèng caùch chia cho
24 roài laáy keát quaû chia cho 365.
Nhö vaäy, neáu trung bình baïn laõng phí 6 giôø moãi ngaøy (raát phoå bieán vôùi hoïc sinh trung bình
khaù), baïn seõ laõng phí 20 naêm trong cuoäc ñôøi baïn. Haõy suy nghó veà nhöõng thaønh coâng vó ñaïi coù theå coù
neáu baïn taän duïng ñöôïc theâm 20 naêm ñoù.
HIEÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC ÖU TIEÂN COÂNG VIEÄC
Nhöõng ngöôøi thaø nh ñaït laøm chuû thôøi gian baèng caùch saép xeáp öu tieân coâng vieäc. Vì chuùng ta ai
cuõng coù 24 giôø moãi ngaøy, baïn phaûi öu tieân nhöõng vieäc giuùp chuùng ta tieán gaàn ñeán muïc tieâu. Nhöõng
vieäc naøy seõ giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu vaø thaønh coâng hôn trong moïi lónh vöïc cuoäc soáng.
Nhöõng ngöôøi bình thöôøng khoâng ai bieát ñöôïc ñieàu naøy, do ñoù hoï thöôøng öu tieân laøm nhöõng
vieäc khoâng ñöa hoïc ñeán ñaâu caû. Hoï toán 24 giôø cho nhöõng coâng vieäc khoâng hôp lyù. Hoï taäp tr ung laøm
nhöõng vieäc nhoû nhaët nhö ñi chôi, ñi xem ca nhaïc hoaëc khoâng laøm vieäc gì caû.
Ñeå hieåu ñöôïc söï khaùc nhau trong vieäc vieäc söû duïng thôøi gian moãi ngaøy cuûa chuùng ta, baïn haõy
xem xeùt baûng thoâng tin döôùi ñaây .
CHUÙNG TA SÖÛ DUÏNG THÔØI GIAN NHÖ THEÁ NAØO
Khaån caáp Khoâng khaån caáp
U1 U2
Laøm baøi taäp veà nhaø Ñoïc saùch tröôùc giôø hoïc
Hướng đ ến mục tiêu Chuaån bò cho baøi kieåm tra ñoät Taïo Sô Ñoà Tö Duy
xuaát Chuaån bò baøi thi sôùm
Hoaøn taát nhöõng döï aùn khaån caáp Taäp chaïy Maratoâng
U3 U4
Caùc coâng vieäc laøm giaùn ñoaïn Löôùt maïng, xem tivi
Khoâng höôùng ñeán muïc tieâu
giuõa chöøng Löôøi bieáng caû ngaøy
Traû lôøi tin nhaén Ñi chôi


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Theo doõi tivi “ Naáu chaùo ” ñieän thoaïi
Traû lôøi thö ñieän töû

Theo baûn thoâng tin treân, theo haøng ngang laø nhöõng hoaït ñoäng höôùng ñeán muïc tieâu (giuùp
chuùng ta thaø nh coâng) vaø khoâng höôùng ñeán muïc tieâu (khoâng giuùp chuùng ta thaønh coâng). Moät soá hoaït
ñoäng khoâng höôùng ñeán muïc tieâu cuõng caàn thieát vì chuùng ta seõ kieät söùc neáu chæ taäp trung vaøo nhöõng
hoaït ñoäng höôùng ñeán muïc tieâu . Ñoâi khi chuùng ta caàn thö giaõn, xem tivi ñeå giaûm bôùt caêng thaúng trong
coâng vieäc. Tuy nhieân, quaù nhieàu thôøi gian daønh cho nhöõng hoaït ñoäng khoâng höôùng ñeán muïc tieâu laø söï
laõng phí raát lôùn.
Beân caïnh ñoù, theo haøng doïc, chuùng ta phaân loaïi nhöõng vieäc khaån caáp caà n haønh ñoäng ngay vaø
nhöõng vieäc khoâng khaån caáp coù theå trì hoaõn. Keát hôïp haøng doïc vaø haøng ngang, chuùng ta thaáy raèng coù
boán caùch chuùng ta söû duïng thôøi gian: (U1 ) Haøng ñoäng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu, (U2 ) Haøng ñoäng
khoâng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu , (U3) Haønh ñoäng khaån caáp khoâng höôùng ñeán muïc tieâu, (U4)
Haønh ñoäng khoâng khaån caáp khoâng höôùng ñeán muïc tieâu . Chuùng ta haõy cuøng thaûo luaän veà töøng caùch.
(U1) HAØNH ÑOÄNG KHAÅN CAÁP HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU
Taát caû chuùng ta ñeàu daønh thôøi gian laøm nhöõng vieäc khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu. Nhöõng vieäc
naøy raát quan troïng caàn chuùng ta haønh ñoäng ngay töùc khaéc. Chuùng bao goàm laøm baøi taäp veà nhaø cho
ngaøy hoâm sau, gaáp ruùt hoaøn thaønh moät baøi thuyeát trình treân lôùp, chuaån bò cho baøi kieåm tra hoaëc daïy
em laøm baøi taäp veà nhaø. Daïng vieäc naøy ñöôïc xeáp loaïi öu tieán (U1) do tính chaát quan troïng khaån caáp
cuûa noù. Ñaây laø nhöõng vieäc laøm ñaàu tieân trong ngaøy chieám thôøi gian cuûa chuùng ta.
M oät soá coâng vieä c daïng naøy cöïc kyø khaån caáp nhö chaêm soùc cha meï oám hoaëc chuaån bò cho baøi
kieåm tra ñoät xuaát ngaøy mai. Tuy nhieân, raát nhieàu coâng vieäc khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu laïi ñöôïc taïo
ra do söï löôøi bieáng cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta lieân tuïc trì hoaõn vieäc laøm baøi taäp, khoâng chuaån bò baøi
thuyeát trình, löôøi bieáng khoâng oân baøi ñeán khi caän ngaøy thi, chuùng ta buoäc phaûi khaån caáp khi khoâng
coøn thôøi gian. Neáu chuùng ta laøm nhöõng vieäc ñoù sôùm hôn thì ñaâu phaûi laøm gaáp ruùt vaøo phuùt cuoái.
Nhöõng vieäc khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu naøy khieán chuùng ta cöïc kyø caêng thaúng daãn ñeán keát quaû
khoâng nhö yù. OÂn baøi gaáp ruùt cho baøi kieåm tra khieán ñieåm soá teä hôn nhieàu so vôùi khi baïn chuaån bò baøi
töø sôùm.
Neáu baïn nhaän thaáy baïn daønh nhieàu thôøi gian cho nhöõng vieäc nhö theá naøy, raát coù theå baïn laø
loaïi ngöôøi löôøi bieáng hoaëc “nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy”. Chuùng ta neân coá gaéng giaûm thôøi gian cho
nhöõng vieäc U1 baèng caùch leân keá hoaïch hôïp lyù. Chuùng ta neân daønh nhieàu thôøi gian hôn laøm nhöõng
vieäc höôùng ñeán muïc tieâu khi chuùng vaãn chöa khaån caáp (U2).
(U2) HAØNH ÑOÄNG KHOÂNG KHAÅN CAÁP HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU
M aëc duø ñaây laø caùch söû duïng haàu heát thôøi gian cuûa nhöõng ngöôøi thaønh coâng, nhieàu ngöôøi trong
chuùng ta laïi khoâng söû duïng thôøi gian theo caùch naøy. Nhöõng vieäc khoâng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu
laø nhöõng vieäc quan troïng ñeá ñaït ñeán muïc tieâu nhöõng chuùng ta khoâng ca àn phaûi haønh ñoäng töùc thì.
Nhöõng vieäc naøy bao goàm oân baøi thi sôùm , baét tay vaøo laøm nhöõng ñeà aùn ñöôïc giao ngay laäp töùc, laäp Sô
Ñoà Tö Duy tröôùc khi nghe giaûng, leân thôøi gian bieåu, taäp theå duïc buoåi saùng....
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Daïng vieäc naøy ñö ôïc seáp loaïi öu tieân 2 (U2). Moät khi baïn ñaõ hoaøn taát caùc vieäc U1, baïn phaûi
daønh thôøi gian laøm nhöõng vieäc U2. Maëc duø nhöõng vieäc naøy kho âng khaån caáp, baïn vaãn phaûi laøm ngay
ñeå ñaït hieäu quaû cao vaø thaønh coâng.
Ñaùng tieác, ña soá hoïc sinh boû qua
nhöõng vieäc naøy vì chuùng coù veû
khoâng khaån caáp. Thay vaøo ñoù, hoï laïi
daønh thôøi gian laøm nhöõng vieäc U3.
Baïn seõ thaáy raèng nhöõng vieäc U3 tuy
coù veû khaån caáp nhöng thaät ra chæ
laøm laõng phí thôøi gian cuûa baïn.
Nhöõng hoïc sinh daønh haàu heát thôøi
gian laøm nhöõng vieäc U2 laø nhöõng
hoïc sinh bieát caùch ñaàu tö thôøi gian
vaø leân keá hoaïch tröôùc. Töông töï nhö
nhöõng nhaø ñaàu tö nhaïy beùn, nhöõng
hoïc sinh naøy ñaàu tö thôøi gian vaøo
vieäc raát quan troïng ñoái vôùi hoï veà laâu daøi. Keát quaû laø hoï seõ gaët haùi ñöôïc nhöõng thaønh quaû toát ñeïp trong
töông lai. Baïn phaûi leân keá hoaïch daønh nhieàu thôøi gian cho nhöõng vieäc naøy.
(U3) HAØNH ÑOÄNG KHAÅN CAÁP KHOÂNG HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU
Nhöõng vieäc khaån caáp khoâng höôùng ñeán muïc tieâu laø nhöõng vieäc coù veû quan troïng caàn hoaøn taát
ngay töùc khaéc. Tuy nhieân, nhöõng vieäc naøy thaät ra khoâng quan troïng gì caû vì chuùng khoâng giu ùp baïn
thaønh coâng. Chuùng bao goàm traû lôøi
tin nh aén, noùi chuyeän ñieän thoaïi, ñi
xem phim môùi, xem chöông trình
tivi öu thích... Nhöõng vieäc U3 naøy
chæ neân laøm khi baïn ñaõ hoaøn taát taát
caû caùc vieäc U1 vaø U2 cuûa baïn.
Nhieàu hoïc sinh nhaän thaáy
raèng mình laøm raát nhieàu vieäc U3.
Bôûi theá, hoï caûm thaáy raát baän roän maø
khoâng bao giôø ñaït keát quaû toát.
Nhöõng ngöôøi daønh nhieàu thôøi gian
cho vieäc U3 laø nhöõng ngöôøi deã bò
phaân taâm bôûi moïi thöù xung quanh.
Baïn phaûi höôùng tôùi vieäc
giaûm thieåu thôøi gian vaøo nhöõng vieäc
naøy baèng caùch hoïc caùch neù traùnh aùp
löïc töø baïn beø vaø töø choái nhöõng hoaït ñoäng khoâng giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu. Maëc duø moät soá baïn beø
coù theå seõ caûm thaáy baïn khoâng hoøa ñoàng, hoï seõ neå phuïc baïn trong töông lai s au naøy.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
(U4) HAØNH ÑOÄNG KHOÂNG KHAÅN CAÁP KHOÂNG HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU
Loaïi vieäc cuoái cuøng naøy chæ daønh cho nhöõng ngöôøi
löôøi bieáng. Nhöõng vieäc naøy bao goàm nguû quaù nhieàu, xem
tivi quaù nhieàu, löôùt maïng voâ toäi vaï, aên khoâng ngoài roài.
M aëc duø ñoâi khi laøm moät soá vieäc U4 raát thuù vò, nhöõng vieäc
naøy phaûi ñöôïc xeáp cuoái cuøng trong baûng öu tieân coâng vieäc
cuûa chuùng ta. Baïn chæ neân nghó ñeán chuùng sau khi ñaõ hoaøn
taát moïi vieäc U1, U2, U3. Neáu khoâng, chuùng seõ gieát cheát
töông lai cuûa baïn.
Neáu baïn thaáy raèng baïn daønh nhieàu thôøi gian cho
nhöõng vieäc U4, baïn phaûi baét ñaàu thay ñoåi caùch soáng ngay
baây giôø hoaëc laø cuoäc soáng cuûa baïn seõ raát baát haïnh.
LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ ÖU TIEÂN THÔØI GIAN
Neáu chuùng ta coù theå söû duïng thôøi gian theo boán caùch, chuùng ta caàn phaûi phaân chia thôøi gian
nhö theá naøo cho töøng loaïi vieäc?
Ñoái vôùi haàu heát caùc hoïc sinh trung bình, hoïc coù khuynh höôùng taäp trung vaøo nhöõng vieäc khaån
caáp raá t nhieàu vì hoï quaù nhieàu vieäc loaïi naøy do tính löôùi bieáng vaø thích trì hoaõn. Hoï seõ laøm nhöõng vieäc
U1 vaø U3 . Thôøi gian coøn laïi, thöôøng laø raát ít, seõ ñöôïc daønh cho nhöõng vieäc ít khaån caáp nhö U2 vaø U4.
Keát quaû laø hoï luoân caûm thaáy baän roän, ñaàu oùc luoân caêng thaúng, laøm vieäc keùm hieäu quaû vaø
nhaän nhöõng keát quaû teä haïi.
Thay vaøo ñoù, baïn neân öu tieân thôøi gian theo caùch sau. Ñaàu tieân, leân keá ho aïch thöïc hieän taát caû
nhöõng vieäc U1 cuûa baïn. Sau khi coù keá hoaïch hôïp lyù, baïn coù theå giaûm thieåu toái ña thôøi gian vaøo vieäc
naøy. Keá tieáp, leân keá hoaïch daønh thaät nhieàu thôøi gian vaøo nhöõng vieäc U2. Maëc duø nhöõng vieäc naøy
khoâng khaån caáp, baïn phaûi töï ñoäng vieân baûn thaân laøm nhöõng vieäc naøy moãi ngaøy. Thôøi gian coøn laïi coù
theå daønh cho nhöõng vieäc khoâng höôùng ñeán muïc tieâu nhö U3 vaø U4.
LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ SAÉP XEÁP THÔØI GIAN
Baây giôø baïn ñaõ bieát ñöôïc nhöõung vieäc caàn laøm theo thöù töï öu tieân, chuùng ta phaûi hoïc caùch leân
keá hoaïch thöïc hieän nhöõng coâng vieäc haøng ngaøy cuûa chuùng ta .
Baûn chaát con ngöôøi laø neáu khoâng leân keá hoaïch cho nhöõng vieäc quan troïng, chuùng ta seõ luoân trì
hoaõn vaø khoâng bao giôø baét ñaàu laøm. Nguyeân do laø chuùng ta hay bò loâi keùo daønh thôøi gian cho nhöõng
vieäc khaùc thay vì nhöõng vieäc maø chuùng ta neân laøm. Ñaõ bao nhieâu laàn baïn noùi raèng “Khi naøo toâi coù
thôøi gian, toâi seõ...”, nhöng cuoái cuøng laïi khoâng bao giôø laøm vieäc ñoù.?
Baïn ñaõ saün saøng baét ñaàu vieäc quaûn lyù thôøi gian chöa? Tuyeät laém! Vieäc ñaàu tieân laø baïn caàn coù
1 quyeån soå tay coù phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng vaø theo tuaàn.
 Phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng ñeå baïn leân keá hoaïch töøng thaùng cho caû naêm
 Phaàn saép xeáp coâng vieäc theo tuaàn laø ñeå baïn leân keá hoaïch theo tuaàn vaø theo ngaøy
Keá hoaïch haøng thaùng cho caû naêm
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Vaøo ñaàu naêm hoïc, baïn luoân neân daønh 1 ngaøy ñeå leân keá hoaïch cho caû naêm. Ñeå laøm ñieàu naøy,
baïn haõy duøng phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng trong soå ta cuûa baïn. Phaàn naøy chöùa ñöïng taát caû caùc
ngaøy trong moãi thaùng vaøo 1 hoaëc 2 trang.
Böôùc 1: Ñaùnh daáu nhöõng söï kieän quan troïng
Vieäc ñaàu tieân baïn neân laøm laø ñaùnh daáu taát caû nhöõng söï kieän quan troïng trong naêm. Nhöõng söï
kieân naøy bao goàm lòch thi, lòch kieåm tra, thôøi haïn noäp ñeà aùn...
Xaùc ñònh thôøi gian bieåu
Vieäc keá tieáp laø tìm hieå u bao nhieâu chöông saùch cho moãi moân hoïc trong naêm. Ví duï, baïn phaûi
hoïc 24 chöông toaùn hoïc, 30 chöông ñòa lyù... Coäng taát caû laïi ñeå bieát ñöôïc toång soá chöông baïn seõ caàn
hoïc trong naêm ñoù.
Böôùc 2 : Phaùc thaûo keá hoaïch
Baây giôø, baïn haõ phaùc thaûo keá ho aïch khi naøo baïn caàn hoïc töøng chöông trong suoát caû naêm. Lyù
töôûng nhaát laø baïn neân leân keá hoaïch hoaøn taát taát caû caùc chöông trong khoaûng 2 thaùng tröôùc kyø thi cuoái
naêm. Ví duï, neáu baïn coù 24 chöông lòch söû vaø 10 thaùng tröôùc kyø thi cuoái naêm, baïn phaûi hoïc ba chöông
lòch söû moãi thaùng. Baïn coù theå leân keá hoaïch hoïc 1 chöông lòch söû vaøo moãi thöù ba cuûa tuaàn thöù nhaát ,
tuaàn thöù 2 vaø tuaàn thöù ba trong thaùng. Tuaàn thöù tö thì duøng oân laïi nhöõng chöông lòc h söû ñaõ hoïc. Moãi
laàn hoïc, baïn neân taän duïng caùch hoïc hieäu quaû, Sô Ñoà Tö Duy vaø caùc kyõ thuaät hoïc sieâu ñaúng khaùc ñeå
ñaït hieäu quaû cao nhaát.
Xaùc ñònh keá hoaïch caû naêm töùc laø baïn leân keá hoaïch cho caùc vieäc U2 maø thoâi. Ñaâ y laø nhöõng
vieäc khoâng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu cuûa baïn. Moät khi baïn ñaõ hoaøn taát keá hoaïch caû naêm , baïn
neân coù nhöõng keá h oaïch haøng tuaàn chi tieát hôn.
KEÁ HOAÏCH HAØNG TUAÀN
M oãi chuû nhaät haøng tuaàn, baïn neân daønh 1 ít thôøi gian leân keá hoaïch cho tuaàn tôùi (baûy ngaøy) ôû
phaàn saép xeáp coâng vieäc theo tuaàn trong soå tay cuûa baïn. Phaàn naøy hieån thò moät tuaàn trong moät ñeán 2
trang. Keá hoaïch haøng tuaàn seõ cuï theå hôn nhieàu so vôùi keá hoaïch haøn g thaùng cho caû naêm.
Keá hoaïch haøng tuaàn cuûa baïn neân bao goàm taát caû caùc vieäc baïn caàn laøm moãi ngaøy trong baûy
ngaøy trong tuaàn. Keá hoaïch haøng thaùng cuûa baï n chæ ñöa ra nhöõng vieäc U2, do ñoù baïn phaûi theâm caùc
vieäc U1 vaøo keá hoaïch haøng tuaàn. Cuoái cuøng, theâm caùc vieäc U3 vaø U4. Xin nhôù raèng haàu heát thôøi gian
cuûa baïn neân daønh cho nhöõng vieäc U1 (20%) vaø U2 (60%). Thôøi gian coøn laïi seõ ñöôïc daønh cho nhöõng
vieäc U3 vaø U4 khoâng quan troïng.
KIEÅM TRA KEÁ HOAÏCH NGAØY MAI VAØO MOÃI BUOÅI TOÁI
Ñònh thôøi gian cuï gheå cho töøng vieäc
M oãi toái, xem xeùt caùc vieäc caàn laøm cho ngaøy mai vaø phaân phoái thôøi gian cuï theå cho töøng vieäc.
Xaùc ñònh moät heä thoáng thôøi gian chi tieát nhaèm giuùp baïn traùnh vieäc löôøi bieáng vaø noùi raèng “Toâi seõ laøm
vieäc naøy sau”.
Baùm saùt thôøi gian bieåu cuûa baïn
Cho duø chuyeän gì xaûy ra ñi nöõa, baïn cuõng phaûi heát söùc kyû luaät vôùi baûn theân ñeå hoaøn taát nhöõng
vieäc ñaõ leân keá hoaïch tröôùc khi ñi n guû. Thaäm chí cho duø baïn coù phaûi boû lôõ chöông trình tivi yeâu thích
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
cuûa baïn hoaëc nguû ít ñi 1 chuùt. Söï töï tröøng phaït baûn thaân seõ giuùp baïn nhaän ra caùi giaù phaûi traû cho vieäc
laõng phí thôøi gian vaø trì hoaõn coâng vieäc.
Ñieàu chænh laïi keá hoaïch laøm vieäc
Roõ raøng cho duø baïn coá gaéng tuaân thuû keá hoaïch ñeán möùc naøo, cuõng seõ coù nhöõng vieäc U1 baát
ngôø xaûy ra khieán baïn khoâng theå naøo hoaøn taát keá hoaïch döï ñònh. Chæ khi naøo baïn khoâng coøn löïa choïn
naøo khaùc, baïn môùi neân ñieàu chænh laïi keá hoaïch laøm vieäc cho ngaøy mai hoaëc ngaøy hoâm sau nöõa. Tuy
nhieân, haõy caån thaän khoâng neân ñieàu chænh keá hoaïch thöôøng xuyeân. Neáu khoâng, baïn seõ laàn nöõa maõi vaø
chaúng bao giôø hoaøn thaønh baát c öù vieäc gì
Löu yù:
 Luoân luoân leân keá hoaïch baèng buùt chì ñeå baïn coù theå ñieàu chænh laïi khi caàn thieát.
 Tuyeät ñoái chæ ñaåy luøi keá hoaïch trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Haõy sem ñoù nhö moät böôùc luøi
khoûi thaønh coâng vaø moät böôùc tieán ñeán söï thaát baïi.
 Gaïch boû nhöõng vieäc ñaõ hoaøn taát
 Khi baïn laøm xong 1 vieäc naøo ñoù, haõy gaïch boû chuùng ra khoûi danh saùch. Vieäc naøy seõ mang laïi
caûm giaùc thoûa maõn cho baïn khi hoaøn taát coâng vieäc döï ñònh.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
CHÖÔNG 17
TAÏO QUYEÁT TAÂM MAÏNH MEÕ TÖÙC THÌ


CAÛM XUÙC LAØM CHUÛ CUOÄC SOÁNG
Ñeán luùc naøy, baïn ñaõ bieát ñöôïc nhieàu phöông phaùp, kyõ thuaät ñeå hoïc hieäu quaû hôn vaø
ñaït ñieåm cao. Baïn cuõng ñaõ bieát ñöôïc caùch xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu lôùn lao cuõng nhö caùch leân
keá hoaïch haønh ñoäng. Lieäu ñieàu naøy coù nghóa laø baïn chaéc chaén seõ baét tay vaøo haønh ñoäng
khoâng?
Baïn coù theå töï nhuû: “Vaâng, toâi bieát raèng toâi phaûi baét ñaàu leân keá hoaïch hoïc taäp, taän
duïng phöông phaùp ñoïc saùch hieäu quaû, laäp Sô Ñoà Tö Duy ... Nhöng khoâng hieåu sao toâi vaãn
khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc ñeå haønh ñoäng? Toâi caûm thaáy chaùn naûn, meät moûi , löôøi bieáng vaø
baát löïc”.
Laø con
ngöôøi, chuùng ta
thöôøng haønh
ñoäng theo lí t rí
hay caûm xuùc?
Caâu traû lôøi laø
caûm xuùc. Caûm
xuùc luoân vöôït leân
treân lyù trí chuùng ta. Coù raát nhieàu vieäc chuùng ta bieát laø neân laøm, nhöng chuùng ta vaãn caûm thaáy
khoâng muoán laøm vaø roài khoâng laøm. Nhieàu laàn chuùng ta bieát laø neân ngöng xem tivi ñeå baét ñaàu
laøm baøi taäp nhöng chæ ñôn giaûn laø chuùng ta khoâng muoán laøm baøi taäp. Maëc duø nhieàu ngöôøi bieát
laø vieäc huùt thuoác coù haïi vaø coù theå gieát cheát hoï, hoï vaãn tieáp tuïc huùt thuoác. Taïi sao theá? Taïi vì
hoï caûm thaáy thoaûi maùi khi huùt thuoác.
Khi baïn caûm thaáy chaùn naûn, löôøi bieáng hay baát löïc, coù nhieàu khaû naêng laø baïn khoâng
muoán laøm gì caû. Baïn coù theå seõ vöùt saùch sang moät beân vaø naèm laên ra giöôøng. Tuy nhieân, khi
baïn caûm thaáy coù ñoäng löïc hoaëc phaán chaán, baïn seõ hoaøn taát coâng vieäc ngay laäp töùc.
Baïn ñaõ nhaän ra caûm xuùc cheá ngöï haønh ñoäng cuûa chuùng ta nhö theá naøo chöa. Neáu baïn
coù theå hoïc caùch laøm chuû caûm xuùc, baïn seõ coù theå laøm chuû haønh ñoäng cuõng nhö keát quaû ñaït
ñöôïc.
CHUÙNG TA COÙ THEÅ LAØM CHUÛ CAÛM XUÙC
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Ñaùng tieác, nhieàu hoïc sinh caûm thaáy baát löïc vì hoï nghó raèng hoï khoâng theå laøm chuû caûm
xuùc. Hoï chaáp nhaän nhöõng caûm xuùc ñang coù, ñeå chuùng cheá ngöï ha ønh ñoäng vaø cuoäc soáng cuûa
hoï.
Ví duï, neáu thaày coâ la maéng hoï hoaë c hoï xung ñoät vôùi baïn beø, hoï seõ rôi vaøo tình traïng
thaát voïng naõo neà vaø khoâng theå hoïc ñöôïc. Neáu hoï ñöôïc thaày coâ khen ngôïi hoaëc laøm baøi kieåm
tra toát, hoï seõ caûm thaáy phaán chaán, vui veû ñeå hoïc. Teä hôn nöõa, vaøo moät soá ngaøy khi thöùc daäy,
hoï töï nhieân caûm thaáy chaùn naûn, löôøi bieáng. Vaøo 1 soá ngaøy khaùc, hoï laïi thöùc daäy vôùi caûm giaùc
raát haêng haùi, phaán khôûi.
Söï thaät laø chuùng ta bò caûm xuùc cheá ngöï moïi luùc moïi nôi. May maén thay, caûm xuùc
khoâng gioáng nhö vi khuaån laây lan töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc, maø töï chuùng ta taïo ra caûm
xuùc cho rieâng mình. Neáu baïn caûm thaáy chaùn naûn löôøi bieáng, ñoù laø vì baïn taïo ra caûm xuùc aáy.
Neáu baïn caûm thaáy haêng haùi phaán chaán, ñoù cuõng laø vì baïn taïo ra caûm xuùc aáy. Vaø neáu chuùng ta
taïo ra caûm xuùc, chuùng ta coù theå thay ñoåi chuùng.
Cho neân, thaäm chí neáu cha meï la raày baïn hoaëc baïn laøm baøi thi moät caùch teä haïi, baïn
cuõng luoân coù theå töï ñaët mình vaøo traïng thaùi sung maõn phaán khôûi ñeå haønh ñoäng moät caùch tích
cöïc. Tröôùc khi chuùng ta coù theå hoïc caùch kieàm cheá vaø thay ñoåi caûm xuùc, baïn haõy cuøng tìm
hieåu laøm theá naøo maø chuùng ta taïo ra caûm xuùc töø luùc ñaàu.
CAÛM XUÙC ÑÖÔÏC TAÏO RA NHÖ THEÁ NAØO?
Yeáu toá naøo quyeát ñònh caûm xuûc cuûa chuùng ta? Caûm xuùc ñöôïc quyeát ñònh bôûi suy nghó
vaø caùch chuùng ta ñieàu chænh cô theå. Xin nhaéc laïi, caûm xuùc aûnh höôûng ñeán haønh ñoäng vaø do
ñoù aûnh höôûng ñeán keát quaû cuûa chuùng ta ñaït ñöôïc. Khi chuùng ta coù nhöõng caûm xuùc tích cöïc
nhö höng phaán, vui veû, chuùng ta seõ haønh ñoäng tích cöïc vaø ñaït keát quaû tích cöïc. Khi chuùng ta
coù nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc nhö thaát voïng, chaùn naûn, löôøi bieáng, chuùng ta seõ haønh ñoäng tieâu
cöïc vaø nhaän laõnh haäu quaû tieâu cöïc. Vaäy ñeå thay ñoåi haønh ñoäng cuõng nhö keát quaû, chuùng ta
phaûi hoïc caùch laøm chuû caûm xuùc thoâng qua vieäc laøm chuû suy nghó vaø ñieàu chænh cô theå hôïp lyù.
CAÙCH BAÏN ÑIEÀU CHÆNH CÔ THEÅ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÛM XUÙC CUÛA BAÏN
Vieäc ñaàu tieân aûnh höôûng ñeán caûm xuùc cuûa baïn laø caùch baïn ñieàu chænh cô theå. Caûm
xuùc cuûa baïn hieän giôø bò aûnh höôûng bôûi:
 Tö theá cuûa baïn, vai cuûa baïn ñang cuùi veà phía tröôùc hay höôùng veà phía sau.
 Veû maët cuûa baïn, baïn ñang mæm cöôøi hay nhaên maët.
 Nhòp thôû cuûa baïn, baïn thôû saâu hay caïn, chaäm hay nhanh.
 Ñoä caêng treân cô theå vaø treân maët baïn.
 Gioïng ñieäu, cöôøng ñoä vaø aâm löôïng gioïng noùi cuûa baïn.
Thöïc söï, vôùi veû maët cuûa baïn hieän giôø cuøng vôùi caùch baïn thôû vaø tö theá baïn ngoài ñang
aûnh höôûng ñeán caûm xuùc cuûa baïn. Toâi muoán baïn haõy cuøng tham gia vôùi toâi vaøo mo ät soá thí»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
nghieäm sau ñaây. Nhöõng thöïc nghieäm naøy nhaèm giuùp baïn nhaän ra ñöôïc laøm theá naøo maø veû
maët, tö theá, gioïng ñieäu vaø nhòp thôû coù theå aûnh höôûng caûm xuùc cuûa baïn.
Thöïc nghieäm 1
Baïn haõy ngoài theo tö theá ngoài, thôû theo caùch thôû vaø laøm veû maët cuûa moät ngöôøi ñang
cöïc kyø chaùn naûn vaø meät moûi. Baây giôø, giöõ nguyeân tình traïng ñoù, toâi muoán baïn haõy ñeå yù tö theá
vai cuûa baïn nhö theá naøo? Baïn ñang thôû saâu hay caïn? Cô maët cuûa baïn caêng hay loûng?
Ña soá caùc baïn seõ ñoàng yù vôùi toâi raèng vai cuûa baïn thoõng xuoáng, baïn cuùi ngöôøi veà phía
tröôùc, thôû caïn vaø chaäm. Ñoàng thôøi, cô maët baïn loûng, maét nhìn xuoáng. Moät phaùt hieän thuù vò
ñuùng khoâng? Tröôùc khi chuùng ta coù theå thaät söï chaùn naûn vaø meät moûi, chuùng ta phaûi ñieàu
chænh cô theå theo moät caùch nhaát ñònh. Neáu chuùng ta khoâng thay ñoåi cô theå theo caùch ñoù,
chuùng ta khoâng theå naøo caûm thaáy chaùn naûn vaø meät moûi ñöôïc.
Thöïc nghieäm 2
Haõy thöû theâm 1 thí nghieäm khaùc. Toâi muoán baïn haõ ñaët quyeån saùch xuoáng roài ñöùng leân
theo caùch ñöùng, thôû theo caùch thôû vaø laøm veû maët cuûa moät ngöôøi cöïc kyø sung maõn phaán chaán.
Baây giôø, trong luùc cô theå baïn ñang ôû trong traïng thaùi tuyeät v ôøi aáy, toâi muoán baïn haõ coá gaéng
caûm thaáy chaûn naûn buoàn phieàn. Ñöøng buoâng thoõng vai vaø haõy tieáp tuïc cöôøi vui veû. Ñöøng gian
laän nheù. Vaãn thôû saâu, vaãn giöõ nuï cöôøi töôi treân maët, ñöùng thaúng vai vaø môû to maét. Trong tö
theá naøy, baïn coù theå caûm thaáy chaùn naûn buoàn phieàn ñöôïc khoâng.
Xin löu yù raèng, trong thöïc nghieäm treân, neáu baïn khoâng heà thay ñoåi veû maët, tö theá cuûa
baïn thì khoâng coù caùch naøo baïn caûm thaáy chaùn naûn ñöôïc caû. Roõ raøng, ñeå c où moät caûm xuùc naøo
ñoù, baïn phaûi ñieàu chænh cô theå theo nhöõng caùch nhaát ñònh phuø hôïp vôùi caûm xuùc aáy.
Vaäy thì, baát cöù luùc naøo baïn caûm thaáy löôøi bieáng meät moûi, khoâng muoán baét tay vaøo
hoïc, baïn chæ caàn ñöùng thaúng daäy, chuyeån nhanh vaø traïng thaùi doài daøo naêng löïc baèng caùch thôû
saâu, höôùng thaúng vai ra phía sau, roài cöôùi thaät töôi. Baïn cuõng coù theå heùt lôùn ñaày quyeát taâm
“Toâi caûm thaáy thaät sung söùc!”. Baïn seõ thay ñoåi ñöôïc caûm xuùc vaø haønh ño äng ngay laäp töùc.
Neáu baïn beø, gia ñình baïn thaáy baïn laøm vieäc naøy, hoï seõ nghó raèng baïn ñieân. Ñöøng baän taâm veà
hoï. Nhöõng ngöôøi thaønh coâng laøm nhöõng vieäc maø keû thaát baïi khoâng bao giôø laøm.
Ñaây laø 1 phöông phaùp ñôn giaûn nhöng voâ cuøng hieäu quaû. Haõy thöïc taäp vieäc chuyeån
ñoåi baûn thaân vaøo moät traïng thaùi ñaày naêng löôïng baèng caùch thay ñoåi cô theå cuûa baïn baát cöù luùc
naøo baïn caûm thaáy chaùn naûn, löôøi bieáng. Caøng thöïc taäp nhieàu, baïn seõ caøng tha ønh thaïo vaø coù
theå töï ñoäng thay ñoåi. Chaúng bao laâu, moãi khi baïn caûm thaáy chaùn naûn. Meät moûi, taâm trí baïn seõ
töï ñoäng chuyeån ñoåi vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG
Moät nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh taïi Tröôøng Ñaïi hoïc California vaøo ñaàu nhöõng naêm
1980 lieân quan ñeán moät nhoùm ngöôøi bò traàm uaát. Khoâng moät lieäu phaùp trò lieäu naøo coù theå
giuùp hoï thoaùt khoûi tình traïng naøy. Tuy nhieân, khi caùc nhaø nghieân cöùu buoäc nhöõng ngöôø i naøy

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
mæm cöôøi vaø thôû saâu, nhieàu ngöôøi trong soá hoï bao nhieâu naêm soáng trong u uaát baét ñaàu caûm
thaáy traïng thaùi tinh thaàn ñöôïc caûi thieän.
SUY NGHÓ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÛM XUÙC CUÛA BAÏN
Baïn ñaõ bieát ñöôïc caùch ñieàu chænh cô theå aûnh höôûng ñeán caûm xuùc nhö theá naøo. Nhaân
toá thöù 2 aûnh höôûng ñeán caûm xuùc chính laø suy nghó cuûa mình. Neáu hoïc ñöôïc caùch ñieàu khieån
suy nghó, chuùng ta coù theå laøm chuû ñöôïc caûm xuùc.
Coù bao giôø baïn thaéc maéc laø baïn suy nghó nhö th eá naøo khoâng?
Tröôùc khi baïn coù theå hoïc caùch laøm chuû suy nghó, baïn phaûi hieåu ñöôïc baïn suy nghó nhö
theá naøo. Haõy suy nghó veà vieäc naøy. Baïn suy nghó nhö theá naøo?
Ví duï, haõy nghó veà 1 thaày coâ maø baïn yeâu quyù ôû tröôøng.
Khi nghó veà thaày coâ maø baïn yeâu quyù, trong taâm trí baïn toàn taïi nhöõng gì? Baïn coù töôûng
töôïng ñöôïc hình aûnh cuûa thaày coâ ñoù? Baïn coù ñang töï noùi vôùi mình raèng “ñeå xem naøo”,
“khoâng bieát mình yeâu quyù thaày coâ naøo”? Neáu baïn gioáng nhö ña soá moïi ngöôøi, baïn seõ baét ñaàu
möôøng töôïng hình aûnh trong taâm trí vaø töï ñoäng ñoá thoaïi vô i baûn thaân.
Baïn thaáy ñoù, chuùng ta suy nghó baèng:
 Möôøng töôïng hình aûnh trong taâm trí
 Töï noùi vôù i baûn thaân
Caûm xuùc cuûa baïn luùc naøo cuõng döïa treân
nhöõng hình aûnh baïn taïo ra trong taâm trí vaø
caùch baïn töï noùi vôùi baûn thaân. Neáu baïn ôû trong
traïng thaùi toài teä nhö buoàn phieàn thì chæ ñôn
giaûn laø do baïn ñang taïo ra nhöõng hình aûnh u
aùm trong taâm trí nhö caûnh cha meï la raày baïn
hoaëc baïn beø löøa doái baïn. Ñoù cuõng laø do baïn
ñang töï noùi vôùi baûn thaân moät caùch tieâu cöïc
“Cuoäc soáng thaät teä haïi”, “Mình khoâng bieát taïi
sao mình laïi ngu ñeán theá?”, “Mình caûm thaáy quaù ñau ñôùn”.
Ngöôïc laïi, khi baïn nhaän thaáy baûn thaân trong traïng thaùi ñaày ñoäng löïc maïnh meõ, ñoù laø khi baïn
taïo ra nhöõng hình aûnh phaán khôûi trong taâm trí veà thaønh coâng vaø nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc. Ñoù
cuõng laø luùc baïn töï noùi vôùi baûn thaân “Mình coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy!”, “Vieäc naøy thaät deã nhö
trôû baøn tay”, “Mình caûm thaáy thaät sung söùc”.
Baây giôø, chuùng ta haõy tìm hieåu chính xaùc laøm theá naøo chuùng ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc
nhöõng hình aûnh chuùng ta taïo ra vaø caùch chuùng ta töï ñoái thoaïi vôùi baûn thaân.
ÑIEÀU KHIEÅN SUY NGHÓ THOÂNG QUA TÖØ
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Vieäc ñaàu tieân baïn phaûi hoïc ñeå ñieàu khieån suy nghó laø kieåm soaùt nhöõng töø ngöõ baïn
duøng ñeå ñoái thoaïi vôùi baûn thaân. Trung bình chuùng ta noùi chuyeän vôùi baûn thaân hôn 60.000 laàn
1 ngaøy. Thaät ñaùng tieác, 80% nhöõng lôøi noùi aáy coù tính chaát tieâu cöïc.
Coù nhöõng töø ngöõ tích cöïc maø khi noùi vôùi baûn thaân seõ giuùp chuùng ta coù ñöôïc traïng thaùi
doài daøo naêng löïc, thuùc ñaåy haønh ñoäng chuùng ta vaø mang laïi keát quaû toát ñeïp. Ñoàng thôøi, cuõng
coù nhöõng töø ngöõ tieâu cöïc khieán chuùng ta caûm thaáy toài teä vaø khoâng muoán haønh ñoäng.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: TÖØ NGÖÕ BAÏN DUØNG COÙ THEÅ BAÄT/TAÉT NAÕO CUÛA BAÏN
Nhöõng töø ngöõ maø chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân coù taùc ñoäng maïnh ñeán noãi chuùng coù theå
baät taét naõo boä chuùng theo ñuùng nghóa ñen cuûa vieäc baät /taét. Chaéc chaén baïn ñaõ gaëp tröôøng hôïp
khi meï baïn nhôø baïn laáy giuøm 1 moùn ñoà trong nhaø beáp vaø baïn traû lôøi r aèng “Con khoâng bieát noù
ôû ñaâu”. Sau khi meï baïn duïc ñi tìm noù, baïn ñi vaøo beáp,
trong ñaàu lieân tuïc noùi vôùi baûn thaân “Mình ñaâu bieát noù ôû
ñaâu”. Theá laø, baïn tìm kieám khaép beáp maø vaãn khoâng tìm
thaáy noù. Sau ñoù, ba ïn goïi meï baïn “Con khoâng thaáy noù
ñaâu caû”. Meï baïn traû lôøi “Tìm kyõ ñi, noù naèm ôû ngay ñoù”.
Baïn laïi tieáp tuïc töï nhuû “Mình khoâng bieát laøm sao tìm
ñöôïc”. Cuoái cuøng, meï baïn buoäc phaûi böôùc vaøo nhaø beáp
laáy moùn aáy ra ngay tröôùc muõi baïn vaø quaùt leân raèng
“Ñaây neø. Maét muõi con ñeå ñaâu theá?”
Maëc duø moùn ñoà ôû ngay ñoù, maét cuûa baïn khoâng
thaáy no vì baïn lieân tuïc noùi vôùi baûn thaân laø baïn khoâng
theå tìm thaáy noù. Vieäc naøy cuõng aùp duïng töông töï trong cuoäc soáng cuûa baïn. Neáu baïn lieân tuïc
töï nhuû raèng baïn khoâng theå naøo thi ñaäu moân toaùn, baïn seõ khoâng bao giôø thi ñaäu ñöôïc, bôûi vì
baïn ñang ra leänh cho naõo boä cuûa baïn ngöøng vieäc hieåu moân toaùn. Tuy nhieâ n, khi baïn töï noùi
raèng moân toaùn raát deã hoïc, naõo boä cuûa baïn seõ phaùt huy taát caû khaû naêng ñeå giuùp baïn hoïc vaø
hieåu toaùn deã daøng hôn.
TÖÏ ÑAËT CAÂU HOÛI HÔÏP LYÙ
Chuùng ta raát thöôøng töï noùi vôùi baûn thaân baèng caùch ñaët caâu hoûi. Neáu baïn vöøa nghó
“Mình coù töï ñaët caâu hoûi cho mình khoâng nhæ?”, baïn chaúng phaûi vöøa ñaët caâu hoûi cho baûn thaân
laø gi?
Nhöõng l oaïi caâu hoûi maø baïn töï hoûi cuõng quan troïng vôùi vieäc baïn caûm thaáy quyeát taâm
hay maát tinh thaàn. Ví duï, khi thi rôùt duø ñaõ hoïc haønh chaêm chæ, chuùng ta coù theå töï hoûi “taïi sao
mình laïi thi rôùt?”, hoaëc “Taïi sao mình laïi baát caån ñeán theá?” hoaëc “Taïi sao mình luoân luoân
thaát baïi?”. Neáu chuùng ta gaëp raéc roái, chuùng ta coù the å töï hoûi “Taïi sao nhöõng chuyeän naøy luoân
xaûy ra vôùi mình?”. Baèng vieäc ñaët ra nhöõng caâu hoûi nhö theá, chuùng ta seõ caûm thaáy toài teä hôn
vaø maéc keït ôû traïng thaùi teä haïi aáy.

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Thay vaøo ñoù, baïn neân töï ñaët ra nhöõng caâu hoûi taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn. Neáu baïn thi
rôùt hoaëc nhaän ñieåm baøi taäp keùm, haõy hoûi “Mình ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì giuùp mình thaønh coâng
ôû laàn sau?”. Baèng vieäc ñaët ra nhöõng caâu hoûi tích cöïc môùi, baïn giöõ ñöôïc traïng thaùi tinh thaàn
maïnh meõ ñeå caûi thieän baûn thaân. Baïn cuõng caûm thaáy quyeát taâm tìm ra phöông phaùp hieäu quaû
hôn vaø caùch hoïc chaêm chæ hôn. Töông töï, neáu baïn gaëp phaûi chuyeän khoâng vui , haõy phaûn öùng
baèng caùch töï hoûi “Khoâng keå ñeán nhöõng maët xaáu, chuyeän naøy coù theå giuùp mình ôû ñieåm naøo?”.
Baèng caùch thay ñoåi caâu hoûi töï ñaët ra trong taâm trí, baïn seõ trôû thaønh moät ngöôøi soáng tích cöïc
vaø coù ñoäng löïc hôn.
VAÁN ÑEÀ KHOÂNG PHAÛI LAØ VIEÄC GÌ XAÛY RA VÔÙI BAÏN MAØ LAØ CAÙCH B AÏN PHAÛN
ÖÙNG NHÖ THEÁ NAØO?
Toâi ñaõ ñeà caäp phía tröôùc laø cho duø chuyeän gì xaûy ra vôùi baïn ñi chaêng nöõa, baïn vaãn coù
theå laøm chuû ñöôïc caûm xuùc vaø traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn. Baïn laøm ñöôïc vieäc ñoù baèng caùch
kieåm soaùt phaûn öùng cuûa baïn vôùi nhöõng vieäc xaûy ra. Ví duï, neáu ai ñoù ñeán tröôùc maët baïn vaø
noùi “baïn raát ngu ngoác, khoâng laøm ñöôïc vieäc gì vaø khoâng bao giôø thaønh coâng trong cuoäc
soáng”, baïn nghó baïn seõ caûm thaáy nhö theá naøo? Ña soá moïi ngö ôøi seõ noùi raèng hoï caûm thaáy kinh
khuûng, bò xæ nhuïc vaø bò suy suïp tinh thaàn.
Nhö ñaõ bieát, caûm xuùc leä thuoäc vaøo caùch chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân. Neáu baïn phaûn
öùng baèng caùch töï noùi raèng “Coù theå anh ta noùi ñuùng. Mình raát ngu ngoác vaø khoâng laøm ñöôïc
vieäc gì”. Sau ñoù, baïn seõ caûm thaáy toài teä, khoâng muoán laøm gì nöõa caû. Tuy nhieân, baïn coù theå
phaûn öùng baèng caùch töï nhuû “Thaät buoàn cöôøi. Toâi coù ñaày ñuû khaû naêng ñeå thaønh coâng. Toâi seõ
chöùng minh cho anh thaáy ñieàu ñoù”. Baèng caùch naøy, baïn seõ caûm thaáy quyeát taâm maïnh meõ ñeå
haønh ñoäng vaø chöùng toû khaûng naêng cuûa baûn thaân.
ÑIEÀU KHIEÅN SUY NGHÓ THOÂNG QUA NHÖÕNG HÌNH AÛNH TRONG TAÂM TRÍ
Baïn ñaõ bieát töø ngöõ baïn duøng aûnh höôûng ñeán traïng thaùi tinh thaàn vaø caûm xuùc cuûa baïn
nhö theá naøo. Vieäc tieáp theo baïn caàn bieát ñeå laøm chuû caûm xuùc chính laø kieåm soaùt nhöõng hình
aûnh trong taâm trí baïn.
Chuùng ta thöôøng caûm thaáy löôø i bieáng, khoâng coù ñoäng löï c vì chuùng ta taïo ra nhöõng
hình aûnh trong taâm trí veà söï khoù khaên, teû nhaït, toán thôøi gian cuûa vieäc hoïc. Keát quaû laø chuùng
ta khoâng thích hoïc. Hoaëc chuùng ta luoân caûm thaáy chaùn naûn vì cöù lieân tuïc quay ñi quay laïi
trong taâm trí nhöõng hình aûnh bò la raày hay thaát baïi.
Baïn caàn phaûi hieåu raèng baïn coù theå ñieàu khieån nhöõng hình aûnh, nhöõng ñoaïn phim dieãn
ra trong ñaàu baïn gioáng nhö 1 nhaø quay phim vaäy. Baïn coù theå cho ngöøng quay nhöõng hình aûnh
chaùn naûn, thaát voïng vaø chæ taäp trung vaøo nhöõng hình aûnh vui veû, phaán khôûi trong taâm trí baïn.
Ñieàu khieån cöôøng ñoä caûm xuùc cuûa baïn
Baïn coù bao giôø ñeå yù raèng chuùng ta caûm ñöôïc nhöõng möùc ñoä khaùc nhau cuûa haïnh phuùc,
ñoäng löïc, cuûa löôøi bieáng hay thaát voïng? Ñoâi khi chuùng ta caûm thaáy moät chuùt quyeát taâm, trong

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
nhöõng luùc khaùc, chuùng ta laïi caûm thaáy raát quyeát taâm vaø thaäm chí thænh thoaûng laø cöïc kyø quyeát
taâm. Coù nhöõng luùc chuùng ta caûm thaáy chæ hôi buoàn, nhöng moät vaøi luùc khaùc laïi cöïc kyø buoàn
thaûm.
Thaät tuyeät vôøi neáu chuùng ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc cöôøng ñoä caûm xuùc cuûa chuùng ta
ñuùng khoâng? Chuùng ta seõ luoân taêng cöôøng nhöõng caûm xuùc tích cöïc nhö vui veû, phaán chaán.
Ñoàng thôøi, chuùng ta seõ giaûm thieåu nhöõng caûm xuùc. Ñuùng theá, baïn hoaøn toaøn coù theå laøm ñöôïc
ñieàu ñoù baèng caùch thay ñoåi nhöõng hình aûnh trong taâm trí baïn. Ñieàu naøy coù yù nghóa gì? Chuùng
ta haõy cuøng tìm hieåu thoâng qua moät thöïc nghieäm nhoû .
Thöïc nghieäm
Toâi muoán baïn nhaém maét laïi vaø nghó ñeán moät thôøi ñieåm trong quaù khöù maø baïn caûm
thaáy raát vui veû, haïnh phuùc. Ñoù coù theå laø luùc baïn ñaït 10 ñieåm trong kyø thi, hoaëc laø luùc baïn
thaéng moät giaûi thi ñaáu hoaëc baát cöù thôøi ñieåm naøo khieán baïn caû m thaáy tuyeät vôøi nhaát.
Baây giôø toâi muoán baïn haõy ñaïo dieãn nhöõng hình aûnh trong taâm trí baïn. Trong luùc ñaïo
dieãn, haõy ñeå yù lieäu caûm xuùc cuûa baïn ñang maïnh hôn hay yeáu ñi. Neáu hình aûnh cuûa baïn maøu
ñen traéng, haõy theâm maøu saéc cho noù. Neáu hình aûnh naèm phía xa,haõy keùo noù laïi gaàn. Töô ng
töï, neáu hình aûnh baïn môø mòt nhoû beù, haõy phoùng ta ra vaø theâm aùnh saùng. Thay ñoåi vò trí hình
aûnh treân maønh aûnh taâm trí baïn cho ñeán khi caûm xuùc cuûa baïn taêng maïnh hôn. Neáu ñoù vaãn laø
moät hình aûnh tónh, haõy bieán noù thaønh m oät ñoaïn phim. Cuoái cuøng, neáu baïn ñang hình dung söï
vieäc theo con maét cuûa ngöôøi khaùc quan saùt baïn, haõy nhaäp taâm ñeå hình dung söï vieäc theo caùch
nhìn cuûa chính baïn.
Neáu baïn ñaõ ñaïo dieãn thaønh coâng, baïn chaéc chaén haún cuõng caûm nhaän thaáy caûm xuùc
cuûa baïn ñang thay ñoåi moät caùch maïnh meõ. Töông töï, khi baïn laøm ngöôïc laïi, caûm xuùc cuûa baïn
seõ yeáu ñi vaø giaûm cöôøng ñoä.
Bieát ñöôïc luùc naøo neân taêng cöôøng, luùc naøo neân giaûm thieåu caûm xuùc
Vaäy thì, baïn neân taän duïng nhöõng kieán thöùc naøy nhö theá naøo tron g cuoäc soáng? Baát cöù
khi naøo baïn rôi vaøo traïng thaùi toài teä, ba ïn cuõng coù theå laøm giaûm caûm giaùc teä haïi ñ où baèng caùch
thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí baïn, nghóa laø ñieàu chænh hình aûnh nhoû ñi, môø daàn, khoâng nhaäp
taâm vaø ñaå y noù ra xa.
Khi baïn caûm thaáy vui veû töï tin, haõy taêng cöôøng caûm xuùc baèng caùch ñieàu chænh hình
aûnh trong taâm trí baïn to hôn, saùng ra, vôùi nhieàu maøu saéc röïc rôï. Nhaäp taâm hoaøn toaøn vaøo hình
aûnh, bieán noù thaønh 1 ñoaïn phim vaø keùo noù laïi gaàn phía baïn.
Laøm theá naøo ñeå thay ñoåi caûm giaùc toài teä
Giaû söû coù ai ñoù hay 1 vieäc gì ñoù laøm ba ïn böïc boäi. Ví duï, moät baïn cuøng lôùp xuùc phaïm
baïn khieán baïn caûm thaáy raát chaùn naûn, thaát voïng, thaäm chí giaän döõ. Neáu baïn gioáng nhö haàu
heát moïi ngöôøi, baïn seõ nghó maõi veà chuyeän naøy caû ngaøy vaø cöù quay ñi quay laïi nhöõng hình»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
aûnh toài teä ñoù trong taâm trí baïn. Theá laø caû ngaøy cuûa baïn (vaø coù theå nhöõng ngaøy tieáp theo) seõ bò
phaù huûy vì baïn khoâng coù taâm traïng ñeå laøm gì caû.
Thay vaøo ñoù, baïn coù theå choïn caùch thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí giu ùp baïn chuyeån töø
caûm giaùc toài teä sang caûm giaùc bình taâm hoaëc thaäm chí vui veû ngay laäp töùc.
Ñoù laø nhöõng vieäc baïn neân laøm. Tröôùc heát, taùch rôøi baûn thaân baïn ra khoûi hình aûnh neáu
hieän taïi baïn ñang nhìn söï vieäc theo caùch nhaäp taâm.
Töôûng töôïng ra caûnh baïn böôùc ra khoûi böùc tranh
ñoù, ñi xa möôøi böôùc vaø ñaåy böùc tranh ra xa cho ñeán
khi noù nhoû laïi chæ coøn khoaûng moät phaàn tö kích côõ
ban ñaàu. Baây giôø, haõy töôûng töôïng coù hai tai chuoä t
moùc moïc ta töø tai cuûa ngöôøi baïn ñoù vaø muõi cuûa
haén thì söng taáy leân nhö moät quaû caø chua to ñu øng.
Cuoái cuøng, toùm laáy hình aûnh ñoù trong tay baïn, voø
naùt, roài quaêng maïnh noù ra xa veà phía maët trôøi vaø
thöôûng thöùc caûnh noù vôõ tung ra haøng tri eäu maûnh.
Baïn caûm thaáy theá naøo? Tuyeät!
Laøm theá naøo ñeå coù ñoäng löïc ngay töùc thì?
Baïn ñaõ bao giôø ôû trong tình huoáng laø phaûi hoaøn taát moät coâng vieäc nhöng laïi caûm thaáy
quaù löôùi bieáng vaø meät chöa? Xin nhôù raèng ñieàu baïn caû m thaáy chæ ñôn thuaàn laø moät traïng thaùi
tinh thaàn coù theå thay ñoåi ngay laäp töùc. Chuùng ta haõy aùp duïng nhöõng gì vöøa hoïc theo caùc böôùc
sau ñaây.
Taïo hình aûnh
Nghó veà moät khoaûng khaéc trong quaù khöù maø baïn caûm thaáy quye át taâm maï nh meï vaø heát
söùc höng phaán. Ñoù coù theå laø baát cöù söï kieän naøo khieán baïn caûm thaáy thaät tuyeät vôøi. Haõy taïo ra
moät hình aûnh thaät roõ raøng trong taâm trí baïn.
Taêng cöôøng ñoä caûm xuùc baèng caùch nhaäp taâm hoaøn toaøn vaøo hình aûn h nhö theå baïn thaât
söï ñang hieän dieän ôû ñoù. Keá tieáp, chuyeån nhöõng hình aûnh ñoù thaønh 1 ñoaïn phim. Phoùng to,
keùo gaàn vaø theâm ñuû maøu saéc vaøo hình aûnh. Taêng aâm löôïng cuûa nhöõng aâm thanh, tieáng noùi
maø baïn nghe ñöôïc xung quanh. Caûm nhaän giaây phuùt tuyeät vôøi ñoù lan toûa trong cô theå baïn.
Thay ñoåi tö theá cuûa baïn
Cuøng luùc ñoù, toâi muoán baïn thay ñoåi hoaøn toaøn tö theá ñeå phuø hôïp vôùi caûm xuùc khi baïn
quyeát taâm maïnh meõ vôùi moät tinh thaàn phaán chaán. Ñöù ng thaúng daäy vaø nhaûy nhoùt xung quanh
neáu baïn muoán. Ñaåy vai ra phía sau, hít thôû saâu vôùi veû maët cöïc kyø phaán khích.
Thay ñoåi töø ngöõ cuûa baïn
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Baây giôø, thay ñoåi töø ngöõ baïn duøng ñeá ñoái thoaïi vôùi baûn thaân. Töï noùi vôùi baûn thaân
baèng gioïng ñieäu phaán khôûi nhaát baïn coù theå nghó tôùi: “Ñuùng theá! Mình seõ haønh ñoäng ngay baây
giôø! Mình caûm thaáy raát phaán khôûi!”
SÖÙC MAÏNH CUÛA NEO
Moät phöông phaùp hieäu quaû khaùc maø toâi duøng ñeå chuyeån ñoåi traï ng thaùi
t i nh thaàn ngay laäp töùc laø söû duïng neo. Tröôùc heát, ñònh nghóa neo laø gì? Theo
nghóa ñen, neo laø moät duïng cuï haøng haûi ñeå giöõ taøu thuyeàn khoâng bò n öôùc cuoán
ñi. Coøn theo nghóa tröøu töôïng maø chuùng ta duøng gaàn ñaây? Haõy töôûng töôïng
moãi traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn laø moät con taøu. Neáu baïn khoâng neo chuùng laïi
moät choã coá ñònh maø ñeå chuùng troâi töï do, baïn seõ maát nhieàu thôøi gian tìm laïi
chuùng khi caàn. Ngöôïc laïi, neáu baïn neo chuùng vaøo moät vò trí coá ñònh , baïn seõ tìm ñöôïc chuùng
ngay. Cuõng nhö moãi con taøu, moãi caûm xuùc coù moät caùi neo rieâng cuûa noù. Neo cuûa caûm xuùc
chính laø nhöõng gì baïn thaáy, baïn nghe, baïn laøm hoaëc caûm nhaän khieán baïn coù ñöôïc caûm xuùc ñoù
ngay laäp töùc.
Baïn ñaõ coù raát nhieàu caùi neo xung quanh maø khoâng heà bieát. Thaät ñaùng tieác, ña soá
chuùng laïi ñi cuøng vôùi nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc khieán baïn caûm thaáy toài teä. Ví duï, nhöõng caùi
neo coù theå laø chieác giöôøng cuûa baïn, gioïng noùi cuûa th aày, saùch giaùo khoa vaø phoøng thi.
Ñoái vôùi nhieàu hoïc sinh, chæ caàn nhìn chieác giöôøng ñaõ khieán hoï caûm thaáy ueå oaûi, nhìn
thaáy saùch giaùo khoa khieán hoï caûm thaáy löôøi bieáng, nghe gioïng noùi cuûa thaáy khieán hoï caûm
thaáy teû nhaït, vaøo phoøng thi khieán hoï caûm thaáy luùng tuùng lo sôï. Taát caû nhöõng caùi neo toài teä
naøy caàn ñöôïc tìm laïi chuùng.
Ñoàng thôøi, chuùng ta caàn taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc ñeå coù theå coù ñöôïc caûm xuùc tích
cöïc ngay khi caàn. Nhöõng caùi neo tích cöïc chính laø nhöõng vieäc chuùng ta laøm, nhìn thaáy, nghe
thaáy hoaëc caûm thaáy coù taùc duïng mang laïi ñoäng löïc maïnh meõ cho chuùng ta.
Laøm theá naøo chuùng ta taïo ra nhöõng caùi neo?
Baát cöù khi naøo chuùng ta ôû trong moät traïng thaùi tinh thaàn maïnh meõ vaø coù moät taùc nhaân
kích thích (moät caùi gì ñoù chuùng ta laøm, nhìn thaáy, nghe thaáy hoaëc caûm thaáy) ñöôïc lieân tuïc laëp
ñi laëp laïi, taùc nhaân kích thích aáy seõ gaén lieàn vaøo traïng thaùi tin thaàn cuï theå ñoù. Bôûi theá, ôû laàn
tieáp theo khi chuùng ta laøm, nhìn thaáy, nghe thaáy hoaëc caûm thaáy taùc nhaân kích thích tröôùc ñoù,
chuùng ta seõ coù laïi ñöôïc cuøng traïng thaùi tinh thaàn aáy ngay töùc khaéc. Taùc nhaân kích thích luùc
naøy ñaõ trôû thaønh moät caùi neo.
Ví duï, giaû söû baïn ñang raát vui veû phaán khôûi. Baây giôø, trong luùc caûm thaáy heát söùc vui veû phaán
khôûi naøy, baïn voã tay laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn theo moät caùch nhaát ñònh. Sau 1 luùc, vieäc voã tay
seõ gaén lieàn vôùi caûm giaùc vui veû. Laàn tôùi neáu baïn caûm thaáy teä haïi, chæ caàn voã tay chính xaùc
theo caùch tröôùc ñaây vaø noù seõ leäp töùc mang laïi cho baïn traïng thaùi vui veû vaø phaán khôûi. Ñaây laø
moät kyõ naêng heát söùc hieäu quaû maø toâi ñaõ söû duïng nhi eàu laàn.

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc cuûa rieâng baïn
Vaäy thì nhöõng gì toâi muoán baïn laøm baây giôø laø taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc cuûa rieâng
baïn. Sau ñaây laø caùc böôùc cuï theå .
Ñaët Baûn Thaân Vaøo Moät Traïng Thaùi Tinh Thaàn Tích Cöïc
Ñaàu tieân, aùp duïng nhöõng gì baïn ñaõ hoïc veà vieäc thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí baïn,
thay ñoåi tö theá cuûa baïn ñeå ñaët baûn thaân vaøo moät traïng thaùi caân baèng caûm xuùc caøng maïnh meõ
caøng toát.
AÙp duïng taùc nhaân kích thích
Keá tieáp, khi baïn ñang ôû trong traïng thaùi caûm xuùc maõnh lieät nhaát, haõy aùp duïng moät taùc
nhaân kích thích ñoäc nhaát maø baïn muoán duøng nhö moät caùi neo. Ñeå coù theå laø moät haønh ñoäng
nhoû, moät vaät baïn nhìn thaáy, moät aâm thanh baïn ng he hoaëc moät ñieàu gì ñoù baïn caûm thaáy . Ví
duï, caùi neo ñoù coù theå laø vieäc baïn voã tay ( haønh ñoäng, aâm thanh, caûm giaùc) hoaëc ñaám tay vaøo
khoâng khí (haønh ñoäng) nhö Tiger Woods. Baïn cuõng coù theå söû duïng aâm nhaïc vì khi ñöôïc duøng
l aøm neo, aâm nhaïc toû ra raát höõu hieäu.
Laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn
Baây giôø, haõy laë p ñi laëp laïi caùi neo naøy ít nhaát 10 laàn trong khi baïn vaãn giöõ nguyeân
caûm xuùc tích cöïc maõnh lieät.
Kieåm tra vaø aùp duïng
Cuoái cuøng, baïn coù theå kieåm tra caùi neo naøy baèng caùch trôû veà traïng thaùi bình thöôøng vaø
sau ñoù baét ñaàu duøng neo (ñaám tay vaøo khoâng khí hoaëc baät nhaïc). Vieäc naøy seõ mang laïi cho
baïn caûm xuùc tích cöïc ngay töùc thì.
BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: NHÖÕNG VAÄN Ñ OÄNG VIEÂN HAØNG ÑAÀU SÖÛ DUÏNG NEO
Kyõ thuaät duøng neo thaät ra khoâng coù gì môùi. Noù thöôøng ñöôïc caùc vaän ñoäng vieân haøng
ñaàu söû duïng ñeå ñaët hoï vaøo traïng thaùi tinh thaàn tích cöïc tröôùc khi hoï coù theå thi ñaáu moät caùch
toát nhaát. Laàn tôùi neáu baïn xem caùc traän thi ñaáu boùng roå, boùng ñaù, boùng chaøy, quaàn vôït hoaëc
ñaùnh goân, baïn haõy theo doõi caùch nhöõng vaän ñoäng vieân naøy taïo ra nhöõng cöû chæ ñoäc nhaát tröôùc
khi thi ñaáu. Ví duï, Michael Jordan thöôøng hay leø löôõi tröôùc khi neùm boùng vaøo roå, moät soá vaän
ñoäng vieân boùng chaøy thöôøng laàm baàm töï noùi vôùi mình tröôùc khi hoï ñaùnh vaøo muïc tieâu.
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
PHAÀN BOÁN
PHÖÔNG PHAÙP THI CÖÛ
CHÖÔNG 17
TAÊNG TOÁC VEÀ ÑÍCH
KHI NGAØY THI CAØNG ÑEÁN GAÀN
Khi ngaøy thi caøng gaàn, baïn seõ baét ñaàu böôùc vaøo giai ñoaïn
taêng toác ñeå veà ñích. Trong chöông naøy, toâi seõ höôùng daãn baïn toaøn
boä quaù trình giuùp baïn chuaån bò cho kyø thi moät caùch toái öu nhaát.
Ñeán luùc naøy, baïn chaéc haún ñaõ chuaån bò ñaày ñuû Sô Ñoà Tö
Duy (Chöông 7) cuûa taát caû baøi vôû, cuõng nhö ñaõ toång hôïp ñöôïc 1
danh saùch nhöõng daïng caâu hoûi öùng duïng khaùc nhau vaø caùc böôùc giaûi
quyeát chuùng (Chöông 11). Baïn chaéc haún ñaõ hoaøn taát caùc baøi taäp, caùc
ñeà aùn, caùc baøi kieåm tra ñöôïc giao vaø phaân tích nhöõng loãi maø baïn phaïm phaûi trong ñoù
(Chöông 14). G i ai ñoaïn chuaån bò cuoái cuøng neân bao goàm vieäc o ân laïi moïi thöù baïn ñaõ hoïc.
MUÏC TIEÂU CUÛA BAÏN LAØ ÑAÏT ÑÖÔÏC NAÊNG LÖÏC TIEÀM THÖÙC
Laøm theá naøo maø coù nhöõng hoïc sinh hoaøn thaønh baøi thi sôùm maø vaãn ñaït ñieåm 10, trong
kyø thi nhöõng hoïc sinh khaùc laïi laøm baøi khoâng kòp? Caâu traû lôøi naèm ôû söï khaùc bieät veà naêng löïc
cuûa hai nhoùm hoïc sinh naøy. Nhöõng hoïc sinh luoân thieáu thôøi gian laøm baøi vaãn caàn thôøi gian
suy nghó vaø phaân tích caâu hoûi tröôùc khi traû lôøi. Noùi ngaén goïn, hoï chæ môùi ñaït ñöôïc ñaúng caáp
naêng löïc trí nhôù.
Nhöõng hoïc sinh xuaát saéc laïi khaùc, luoân hoïc ñeå ñaït ñöôïc moät ñaúng caáp cao hôn. Ñoù laø
ñaúng caáp naêng löïc tieàm thöùc. Hoï oân ñi oân laïi kieán thöùc cho ñeán khi hoï coù theå traû lôøi caâu hoûi
theo baûn naêng maø khoâng caàn phaûi ñoäng naõo quaù nhieàu ñeå phaân tích. Söï thaønh thaïo veà kieán
thöùc cuõng nhö phöông phaùp aùp duïng giuùp hoï tìm ñöôïc caùch traû lôøi caâu hoûi moät caùch nhanh
choùng, ñieâu luyeän.
Cho neân, neáu baïn muoán ñaûm baûo keát quaû tuyeät ñoái, muïc tieâu cuûa baïn laø phaûi ñaït ñöôïc
naêng löïc tieàm thöùc trong khi baïn hoïc vaø oân baøi. Sau ñaây laø moät soá yeáu toá coù theå giuùp baïn ñaït
ñöôïc ñieàu ñoù.
TAÏO RA MOÄT MOÂI TRÖÔØNG HOÏC TOÁI ÖU
Ñeå hoïc hieäu quaû, tröôùc heát baïn phaûi taïo ra moät moäi tröôøng hoïc toái öu. Baïn neân choïn
vieäc hoïc taïi 1 nôi nhaát ñònh ñeå taâm trí baïn coù ñöôïc thoùi quen laøm vieäc baát cöù luùc naøo baïn ôû
ñoù. Baïn neân choïn choã hoïc coù nhöõng ñieåm sau ñaây.
Phaûi coù ñeøn saùng
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
Moäi tröôøng coù lôïi cho baïn hoïc nhaát laø nôi coù ñeøn saùng, toát nhaát laø ñeøn vaøng. Lyù do laø
vì boùng ñeøn huyønh quang (aùnh saùng traéng) raát choùi vaø deã laøm baïn nhöùc ñaàu
Kieåm tra nhieät ñoä
Nhieät ñoä quaù cao seõ khieán baïn buoàn nguû. Haõy coá heát söùc ñeå hoïc ôû moät nôi coù nhieät ñoä
laïnh hôn bình thöông moät chuùt. Lyù do laø vì nhieät ñoä thaáp hôn seõ giuùp baïn tænh taùo hôn. Nhieät
ñoä toái öu cho naõo boä laø 190C.
Traùnh nhöõng thöù laøm baïn maát taäp trung
Tröø khi baï n coù tính kyû luaät cao hoaëc coù khaû naêng taäp trung phi thöôøng, baïn neân luoân
luoân baûo ñaûm ñòa ñieåm hoïc cuûa baïn phaûi traùnh xa nhöõng thöù laøm baïn maát taäp trung nhö tivi,
ñieän thoaïi, troø chôi ñieän töû, truyeän tranh, taïp chí hoaëc giöôøng nguû.
Ñöøng tham aên quaù möùc
Ñöøng aên quaù nhieàu tröôùc giôø hoï. Vieäc naøy thöôøng khieán baïn buoàn nguû vì naêng löôïng
vaø maùu cuûa baïn ñeàu taäp trung cho heä thoáng tieâu hoùa thay vì naõo. Coá gaéng traùnh aên caùc loaïi
thòt ñoû (thò t boø...) ñöôøng hoaëc boät traéng (baùnh ngoït...) tröôùc khi hoïc vì nhöõng loaïi thöùc aên naøy
laøm giaûm khaû naêng löu tröõ thoâng tin cuûa naõo boä.
Baät nhaïc khoâng lôøi
Baät nhaïc khoâng lôøi vaøo baát cöù luùc naøo baïn hoïc. Vieäc nghe nhaïc coù taùc duïng hoã trôï
cho söùc maïnh naõo boä. Loaïi nhaïc toát nhaát cho vieäc hoïc laø loaïi nhaïc Baro que vì loaïi nhaïc naøy
duy trì nhòp ñieäu saùu nhòp moät phuùt giuùp taâm trí baïn thö giaõn ñeå hoïc.
Hoïc rieâng hay hoïc nhoùm?
Hoïc rieâng hay hoïc nhoùm toát hôn? Tuøy baïn. Hoïc nhoùm giuùp baïn toång hôïp ñöôïc naêng
löïc vaø kieán thöùc cuûa caû nhoùm. Tuy nhieân, neáu baïn choïn hoïc vôùi nhöõng hoïc sinh kyû luaät keùm,
baïn seõ maát taäp trung daãn ñeán hieäu quaû keùm vaø laõng phí thôøi gian. Cho neân, baïn neân tìm
nhöõng hoïc sinh coù naêng löïc vaø kyû luaät cao hôn baïn. Baèng caùch naøy, baïn seõ ñöôïc aûnh höôûng
toát hôn.
Vieäc hoïc rieâng maët khaùc laïi ñaûm baûo söï taäp trung cao nhaát, nhöng ñieàu naøy cuõng coù
nghóa laø baïn khoâng theå chi a seû hoaëc so saùnh baøi taäp vôùi nhöõng hoïc sinh khaùc.
Toát nhaát laø baïn neân hoïc rieâng vaø thænh thoaûng saép xeáp vieäc hoïc nhoùm.
LEÂN KEÁ HOAÏCH TÖØ SÔÙM
Tröôùc kyø thi, haõy veõ ra moät thôøi gian bieåu chi tieát saép xeáp nh öõng gì baïn caàn hoïc moãi
ngaøy cho ñeán ngaøy baïn baét ñeàu thi moân ñaàu tieân. Vieäc naøy seõ ñaûm baûo raèng baïn coù ñuû thôøi
gian hoïc heát taát caû caùc moân hoïc caàn thieán tröôùc khi thi.
Baïn neân chuaån bò thi sôùm côõ naøo?
Baïn neân saép xeáp thôøi gian bieåu ñi ngöôïc baét ñaàu töø ngaøy thi moân ñaàu tieân cuûa baïn.
Baïn phaûi tính toaùn löôïng thôøi gian baïn caàn ñeå hoaøn taát vieäc oân laïi taát caû caùc moân hoïc moät
caùch hieäu quaû. Coá gaéng daønh ra naêm ngaøy döï phoøng trong tröôøng hôïp baïn coù vieäc khaån caáp

»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
khaùc. Tuy nhieân, luoân luoân nghó raè ng naêm ngaøy döï phoøng ñoù khoâng toàn taïi, neáu khoâng baïn seõ
deã bò söï trì hoaõn caùm doã.
Traûi daøi vieäc oân baøi cho moãi moân hoïc
Thay vì nhoài nheùt oân moät moân cuï theå nhö ñòa lyù trong vaøi ngaøy lieân tieáp, toát hôn laø
baïn neân chæ oân moät hoaëc hai chöông moãi ngaøy trong moät thôøi gian daøi nhö 10 ngaøy. Traûi daøi
vieäc oân taäp cho moãi moân hoïc giuùp taâm trí baïn coù thôøi gian ghi nhôù chaéc chaén hôn, cuõng nhö
saép xeáp laïi nhöõng thoâng tin ñaõ oân, tröôùc khi tieáp tuïc o ân nhöõng thoâng tin khaùc cuûa cuøng moân
hoïc ñoù.
Leân keá hoaïch cho moãi laàn hoïc moãi ngaøy
Xin nhôù raèng vieäc ñaït ñöôïc nhieàu ñænh ñieåm gôïi nhôù thoâng tin nhaát, baïn neân luoân luoân
leân keá hoaïch cho moãi laàn hoïc daøi toái ña laø 2 giôø ñoàng hoà.
Sau moãi l aàn hoïc, thu giaõn ít nhaát nöû a tieáng tröôùc khi baét ñaàu laàn hoïc tieáp theo. Moãi
laàn hoïc cuûa baïn neân chæ ñöôïc chia thaønh boán giai ñoaïn nhoû daøi khoaûng 25 phuùt m oãi giai
ñoaïn. Luoân luoân nghæ ngôi giöõa caùc giai ñoaïn töø hai ñeán naêm phuùt. Tröôùc luùc nghæ ngôi, taâm
t rí baïn neân thö giaõn caøng nhieàu caøng toát.
Leân keá hoaïch laàn oân baøi thöù 3 vaø thöù tö
Xin nhôù raèng ñeå giöõ taâm trí baïn trong traïng thaùi toát nhaát, baïn phaûi oân laïi nhöõng gì ñaõ
hoïc sau 10 phuùt, sau 24 giôø, sau 1 tuaàn vaø moät thaùng. Hai laàn oân baøi ñaàu tieân (sau 10 phuùt vaø
sau 24 giôø) ñaõ ñöôïc tieán haønh ngay khi baïn ñang hoïc trong hoïc kyø. Cho neân, baïn chæ caàn saép
xeáp theo caùc giôø hoïc cho ñôït oân baøi thöù 3 vaø thöù tö vôùi töøng moân hoïc. Toâi ñeà nghò ñôït oân baøi
laàn thöù tö cuûa töøng moân neân rôi vaøo ñuùng ngaøy tröôùc khi thi moân ñoù.
CAÙCH HOÏC TRONG MOÃI LAÀN
Trong moãi laàn oân baïn neân laøm nhöõng vieäc sau ñaây:
OÂn laïi baøi ngaøy hoâm tröôùc
Lyù töôûng nhaát laø baïn neân töï kieåm tra laïi taâm trí toaøn boä Sô Ñoà Tö Duy cuûa chöông
saùch baïn ñaõ oân laàn tröôùc ma ø khoâng caàn nhìn laïi baøi. Baïn cuõng phaûi oân laïi caùc caâu hoûi öùng
duïng vaø baøi taäp trong chöông cuï theå ñoù.
Ghi nhôù thoâng tin
Veà chöông maø baïn chuaån bò oân, baïn neân xem laïi toaøn boä caùc Sô Ñoà Tö Duy moät caùch
chi tieát, sau ñoù söû duïng caùc heä thoáng ghi nhôù nhö Heä Thoáng Lieân Keá t vaø Heâ Thoáng Soá ñeå
ñaûm baûo baïn ghi nhôù 100% caùc yù chính. Baïn neân laëp ñi laëp laïi cho ñeán khi coù theå nhaå m ñöôïc
Sô Ñoà Tö Duy trong taâm trí caû thuoäc töøng chi tieát .
Toång oân laïi kieán thöùc trong ngaøy
Vieäc naøy seõ khoâng ñoøi hoûi baïn quaù nöûa tieáng
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
CHƯƠNG 18 : VINH QUANG VÀ CHI ẾN THẮNG

Maëc duø haàu nhö chaéc chaén raèng moät hoïc sinh chuaån bò baøi toát seõ ñaït keát quaû toát, baïn
coù theå phaûi caàn nhieàu hôn ñeå ñaït keát quaû suaát saéc tuyeät ñoái. Nguyeân do laø vì vaãn coù nhöõng
hoïc sinh chuyeån bò baøi toát nhöng laïi khoâng theå laøm baø i hoaøn haûo trong khoâng khí caê ng thaúng
cuûa kì thi. ÔÛ chöông naøy toâi seõ chæ ra moät soá sai laàm thoâng thöôøng maø hoïc sinh phaïm phaûi
döôùi aùp löïc cuûa kì thi. Chuùng ta seõ phaûi thaûo luaän veà caùc phöông phaùp phoøng traùnh nhaèm
giuùp baïn coù theå laøm baøi thi ôû phong ñoä cao nhaát.
Töï ñaët mình vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ
Neáu baïn ñaõ hoaøn thaønh taát caû nhöõng böôùc hoïc thi vaø ñaõ chuaån bò baøi ñaày ñuû, thöù duy
nhaát coøn laïi coù theå laáy maát cô hoäi ñaït ñieåm 10 cuûa baïn chính laø traïng thaùi tinh thaàn cuûa ban.
Neáu baïn ñi thi trong traïng thaùi tieâu cöïc nhö lo laéng, caêng thaúng hoaëc boái roái, baïn coù theå ñi
ñeán tình traïng “ ñaàu oùc troá ng roãng” hoaëc phaïm phaûi
nhieàu loãi baát caån khoâng ñaùng coù.
Bôûi theá, vieäc ñaà u ti eân maø baïn caàn laøm laø töï ñaët mình
vaøo traïng thaùi töï tin, quyeát taâm maïnh meõ nhaát nhö
nhöõng gì baïn ñaõ ñöôïc hoïc ôû C höông 16 : Taïo quyeát taâm
maïnh eõ töùc thì. Xin nhôù raèng traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn
seõ aûnh höôûng caûm xuùc cuûa baïn. Caûm xuùc cuûa baïn seõ aûnh
höôûng ñeán haønh ñoäng vaø keát quaû cuûa baïn. Khi baïn ôû
trong traïng thaùi töï tin tuyeät ñoái, phaán khôûi vaø quye át taâm,
baïn seõ laøm baøi vôùi taát caû khaû naêng cuûa baïn. Sau ñaây laø
moät soá vieäc baïn coù theå laøm ñeå duy trì traïng thaùi ñoù.
Ñeán nôi thi sôùm ñeå thö giaõn
Ñeán nôi thi sôùm hôn giôø thi bao giôø cuõng toát. Tröôùc heát, vieäc naøy baûo ñaûm baïn seõ
khoâng bò treã giôø. Beân caïnh doù, vieäc ñeán sôùm giuùp taâm trí baïn thö giaõn raát nhieàu tröôùc khi thi.
Xin nhôù raèng naõo boä cuûa baïn chæ laøm vieäc coù hieâu quaû toát nhaát khi baï n ôû trong traïng thaùi thö
giaõn.
Döùt boû kyø thi ra khoûi taâm trí
Seõ raát coù ích neáu baïn coù theå taùn gaãu vôùi baïn beø veà baát cöù chuyeän gì ngoaøi chuyeän kyø
thi hay taøi lieäu hoïc taäp nhaèm giuùp baïn taùch rôøi taâm trí khoûi vieäc thi cöû. Ñ ieàu quan troïng nhaát
laø ñöøng bao giôø hoïc baøi vaøo ngaøy thi. Noù laøm baïn luoân ôû trong traïng thaùi caêng thaúng. Hôn
nöõa, nhöõng thoâng tin môùi coù theå laøm roái raém, loän xoän nhöõng thoâng tin tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc saép
seáp ngaên naép trong naõo khi baïn nguû.
Söû duïng nhöõng töø ngöõ maïnh meõ»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
ÔÛ chöông 16 chuùng ta phaùt hieä n ra nhöõng töø ngöõ chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân coù theå
ñoäng vieân hoaëc huûy hoaïi chuùng ta. Haõy deïp boû nhöõng suy nghó tieâu cöïc. Haõ y lieân tuïc noùi vôùi
baûn thaân “mình seõ ñaït ñieåm 10”, “Khoâng coù vaán ñeà gì caû, mình seõ hoaøn thaønh moät caùch xuaát
saéc tröôùc khi giôø thi keát thuùc”.
Thaäm chí khi baïn caûm thaáy luùng tuùng tröôùc moät caâu hoûi khoù, khoâng bao giôø cho pheùp
baûn thaân ñöôïc noùi nhöõng lôøi tieâu cöïc. Moät khi baïn laâm vaøo traïng thaùi tieâu cöïc moïi chuyeän seõ
trôû neân tieâ u cöïc. Bôûi theá, haõy lieân tuïc noùi vôùi baûn thaân nhöõng lôøi tích cöïc.
Töï ñaët mình vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ
Tröôùc giôø thi, baïn haõy töï ñaët mình vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ baèng caùch nghó
veà moät thôøi ñieåm trong quaù khöù maø baïn caûm thaáy hoaøn toaøn töï tin, khoâng ai coù theå ngaên caûn
baïn vaø baïn thaät söï maïnh meõ. Hình dung hình aûnh naøy roõ raøng trong taâm trí baïn. Haõy nhaäp
taâm vaø theâm ñuû maøu saéc vaøo hình aûnh ñoù, laøm hình aûnh naøy saùng leân vaø to ra.
Keá tieáp, baïn haõy baûo ñaûm raè ng cô theå baïn chuyeån ñoåi sang moät tö theá maïnh meõ. Haõy
thôû theo caùch thôû nhö baïn töï tin tuyeät ñoái. Haõy taïo veû maët quyeát taâm. Haõy höôùng thaúng vai ra
phía sau vaø ñi qua ñi laïi nhö theå khoâng coù ai coù theå caûn ñöôïc baïn.
Baïn cuõng coù theå taän duïng söùc maïnh cuûa vieäc duøng neo maø baïn ñaõ hoïc chuyeån ñoåi baûn
thaân vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meï nhö ñaám tay vaøo khoâng khí, voã tay, heùt lôùn, v.v...
(nhöõng caùi neo naøy laø nhöõng haønh ñoäng, cöû chæ baïn ñaõ phaùt huy vaø thöïc taäp nhieàu laàn tröôùc
ñaây).
Moät khi baïn ñaõ ôû trong traïnh thaùi quyeát taâm toät ñænh, baïn coù theå baét ñaàu laøm baøi thi.
Ñoïc löôùt qua ñeà thi
Vieäc ñaàu tieân maø baïn neân laøm khi baét ñ aàu
laøm baøi thi laø ñoïc löôùt qua taát caû caùc höôùng daãn vaø
toaøn boä ñeà thi töø ñaàu deán cuoái, tröôùc khi baét ñaàu traû
lôøi baát kì caâu hoûi naøo. Vieäc ñoïc löôùt naøy giuùp baïn
leân keá hoaïch thöù töï tr aû lôøi caâu hoûi cuõng nhö löôø ng
thôøi gian caàn thieát cho töøng caâu hoûi.
Thôøi gian
Vieäc thieáu thôøi gian laø yeáu toá thaát baïi cuûa
nhieàu hoïc sinh cho duø hoï coù chuaån bò baøi hay khoâng. Cho neân, ñieàu quan troïng laø baïn neân
theo doõi thôøi gian baèng caùch nhìn ñoàng hoà moãi khi caàn thieát. Ñeå traùnh vieä c thieáu thôøi gian
laøm baøi , baïn neân :
Phaân chia thôøi gian hôïp lyù
Luoân luoân leân keá hoaïch cho löôïng thôøi gi an baïn caàn
t r ong töøng caâu hoûi tröôùc khi laøm baøi. Baïn neân thöïc taäp vieäc
leân keá hoaïch thôøi gian naøy trong luùc laøm caùc ñeà thi cöû.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Thôøi gian döï phoøng
Baïn cuõng neân döï phoøng thôøi gian ñeå kieåm tra laïi baøi trong voøng ít nhaát 15 phuùt.
Löôïng thôøi gian naøy cuõng coù theå ñöôïc duøng vaøo nhöõng vieäc khaån caáp neáu baïn vöôït quaù loá
thôøi gian döï ñònh khi traû lôøi caâu hoûi.
Tieáp caän caâu hoûi
Deã tröôùc, khoù sau
Vieäc traû lôøi caâu hoûi theo thöù töï cho saün khoâng bao giôø toát caû. Lyù do laø vì ñoâi khi
nhöõng caâu hoûi khoù ñöôïc ñöa leân ñaàu trong khi nhöõng caâu hoûi deã laïi naèm ôû phía döôùi. Khi ñoái
maët vôùi tình huoáng nhö theá chuùng ta coù theå c öù tieáp tuïc coá gaéng traû lôøi caâu hoûi khoù cho ñeán
khi phaùt hieän ra chuùng ta ñaõ maát quaù nhieàu thôøi gian cho moät caâu hoûi. Haäu quaû laø chuùng ta
hoái haû laøm tieáp baøi thi chæ ñeå nhaän ra khoâng coù ñuû thôøi gian laøm baøi, thaäm chí khoâng kòp traû
lôøi nhöõng caâu hoûi deã. Ñeå traùnh vaán ñeà naøy, ban neân laøm theo moät trong nhöõng caùch sau ñaây :
Baát cöù khi naøo baïn caûm thaáy maéc keït vaøo moät caâu hoûi khoù, laäp töùc khoang troøn caâu
hoûi khoù ñoù vaø nhaûy sang traû l ôøi caâu hoûi keá tieáp. Baïn coù theå quay laïi caâu hoûi khoù ñoù sau khi
baïn ñaõ traû lôøi heát nhöõng caâu hoûi deã.
Traû lôøi heát taát caû nhöõng caâu hoûi deã tröôùc khi tieán haønh laøm caùc caâu hoûi khoù. Luoân
luoân ñeå daønh nhöõng caâu hoûi ñoøi suy nghó, phaân tích vaø vieát nhieàu sau cuøng khi baïn ñaõ hoaøn
taát haàu heát baøi thi. Lyù do laø baïn coù theå traû lôøi caâu hoûi khoù toát nhaát khi taâm trí baïn ôû traïng thaùi
thö giaõn hôn (vì hoaøn thaønh gaàn heát caùc caâu hoûi ).
Ñöøng ñi quaù ñaø
Hoïc sinh thöôøng thaáy phaán khôûi khi traû lôøi moät caâu hoûi quen thuoäc. Hoï cöù lieân tuïc vieát
maõi cho ñeán khi nhaän ra raèng hoï ñaõ laõ ng phí qua nhieàu thôøi gian cho caâu hoûi naøy. Haõy traùnh
vieäc vieát nhieàu thoâng tin dö thöøa khoâng caàn thieát.
Ñöøng bao giôø boû cuoäc
Nhöng caâu hoûi khoù, ñaëc bieät laø neá u naèm ôû ñaàu ñeà thi thöôøng coù taùc ñoäng laøm baïn maát
tinh thaàn. Khi vieäc naøy xaûy ra, baïn seõ thaäm chí khoâng theå traû lôøi nhöng caâu hoûi deã phía döôùi .
Nguyeân nhaân laø vì baïn ñaõ hình thaønh moät nieàm tin laø ñeà naøy raát khoù, vöôït qua khaû naêng cuûa
baïn.
Neáu vieäc naøy xaûy ra vôùi baïn, haõy hít thôû
thaät saâu, thö giaõn vaø ñöøng boû cuoäc. Boû qua nhöõng
caâu hoûi phöùc taïp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi deã ñeå giuùp
baïn töï tin hôn. Cuoái cuøng khi baïn quay laïi caâu
hoûi khoù vaø thaáy raèng baï n vaãn khoâng bieát caùch traû
lôøi, ñöøng bao giôø ñeå giaáy traéng vì ñieàu naøy seõ
baûo ñaûm baïn laõnh ñieåm 0 cho caâu hoûi ñoù. Thay
vaøo ñoù, vieát ra nhöõng gì baïn bieát mieãn laø hôïp lyù.


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Baïn khoâng nhöõng khoâng coù gì ñeå maát maø coøn coù th eå nhaän ñöôïc moät vaøi ñieåm. Ñieàu naøy taïo
ra söï khaùc bieät giöõa ñieåm rôùt vaø ñaäu.
Traû lôøi caâu hoûi
Baïn neân laøm theo hai nguyeân taéc sau ñaây trong vieäc traû lôøi baát kì caâu hoûi naøo. Ñoù laø:
Luoân luoân ñoïc kyõ caâu hoûi
Luoân luoân ñoïc töøng caâu hoûi moät ca ùch töø töø, caån thaän tröôùc khi ñaët buùt traû lôøi. Caùc hoïc
sinh thöôøng chæ ñoïc vaøi chöõ ñaàu vaø töï cho raèng caâu hoûi naøy töông töï nhö caâu hoûi hoï ñaõ laøm
tröôùc ñaây trong baøi kieåm tra hoaëc baøi taäp veà nhaø. Keát cuïc laø baïn coù t heå ñöa ra moät caâu traû lôøi
hoaøn toaøn laïc ñeà.
Xin nhôù raèng chæ caàn moät töø khaùc cuõng coù theå thay ñoåi hoaøn toaøn boä yù nghóa caâu hoûi
ñoù. Neáu khoâng ñoïc kó, chuùng ta coù theå boû lôõ töø quan troïng ñoù vaø hieåu sai toaøn boä caâu ho ûi. Do
ñoù, luoân luoân ñeå yù nhöõng töø khoùa quan troïng xuaát hieän trong caâu hoûi.
Ví duï, ñöøng coù ñoïc “vaø” trong khi caâu hoûi ghi “hay”. Ñoàng thôøi, ñöøng laàm laãn giöõa “meänh ñeà
naøo beân döôùi laø “ñuùng”” vôùi “meänh ñeà naøo beân döôùi laø “khoâng ñuùng””.
Traû lôøi caâu hoûi vöøa ñuû
Khoâng bao giôø nguïp laën vaøo caâu hoûi tröôùc khi bieát ñöôïc thaät söï caâu hoûi caàn thoâng tin
gì. Neáu baïn laøm theá, baïn coù theå ñöa ra quaù ít thoâng tin, quaù nhieàu thoâng tin hoaëc laïc ñeà.
Böôùc ñaàu tieân laø phaûi bieát ñöôïc baïn caàn ñua ra bao nhieâu thoâng tin. Baïn coù theå laáy soá phaân
chia trong töøng caâu hoûi laøm tieâu chuaån.
Baây giôø, chuùng ta hay tìm hieâu caùch traû lôøi nhöõng daïng caâu hoûi cuï theå nhöng caâu hôûi
t raéc nghieäm vaø caâu hoûi töï luaän.
Caâu hoûi traéc nghieäm ñaùnh ñoá nhaát
Nhieàu hoïc sinh cho raèng caùc caâu hoûi traéc nghieäm laø ñôn giaûn nhaát trong caùc daïng caâu
hoûi. Lyù do laø vì caâu traû lôøi ñaõ ñöôïc ñöa ra saün vaø baïn chæ coù vieäc ch oïn. Lôøi khuyeân cuûa toâi laø
ñöøng bao giôø ñaùnh giaù thaáp caâu hoûi traéc nghieäm. Thaät söï, ñaây laø moät daïng caâu hoûi ñaùnh ñoá
nhaát. Thoâng thöôøng, ngöôøi ra ñeà thi seõ cho ra nhöõng löïa choïn raát gioáng nhau ñeán noãi baïn
phaûi caàn ñeán khoâng chæ kieán thöùc maø coøn caû caùc kyõ naêng ñeå choïn caâu traû lôøi ñuùng. Neáu baïn
khoâng hieåu roõ khaùi nieäm trong baøi, baïn coù theå traû lôøi sai deã daøng. Caâu hoûi traéc nghieäm cuõng
laø daïng caâu hoûi maø hoïc sinh phaïm loãi baát caån nhieàu nhaát. Cho neân, döôùi ñaây laø moät vaøi
phöông phaùp giuùp baïn thaønh thaïo trong lónh vöïc naøy.
Ñoïc kyõ
Nhö thöôø ng leä, ñoïc thaät kyõ caâu hoûi. Ñöøng bao giôø cho raèng caâu hoûi naøy coù veû gioáng
vôùi caâu hoûi baïn ñaõ töøng laøm tröôùc ñaây. Moät töø thay ñoåi coù theå thay ñoåi toaøn boä yù nghóa caâu
hoûi. Ví duï nhö “taát caû ñeàu ñuùng” vaø “taát caû ñeàu khoâng ñuùng” raát töông töï nhau nhöng yù nghóa
hoaøn toaøn khaùc nhau.
Ñöa ra caâu traû lôøi cuûa baïn tröôùc


»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Tröôùc khi baïn xem xeùt caùc löïa choïn traû lôøi saõn, luoân luoân vieát caâu traû lôøi cuûa baïn
tröôùc beân caïnh caâu hoûi treân giaáy. Sau ñoù, so saùnh caâu traû lôøi cuûa rieâng baïn vôùi töøng löïa choïn.
(theo toâi, vieäc laøm naøy coù theå giuùp baïn laøm nhanh choùng moät soá caùc caâu hoûi lyù thuyeát)
Ñoïc heát taát caû caùc löïa choïn
Nhieàu hoïc sinh phaïm phaûi loãi kinh khuûng khi ñaùnh daáu choïn caâu traû lôøi hoï nghó laø
ñuùng maø khoâng ñoïc heát taát caû caùc löïa choïn traû lôøi khaùc. Hoï tö ï nhuû raèng “caùc löïa choïn khaùc
chaéc chaén laø sai”. Luoân luoân ñoïc kó töøng caâu traû lôøi tröôùc khi löïa choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Lyù do laø vì coù theå coù caâu traû lôøi ñuùng hôn caâu traû lôøi baïn choïn hoaëc nhieàu ñaùp aùn ñuùng c uøng
luùc. Dó nhieân, chæ coù duy nhaát caâu traû lôøi ñuùng nhaát môùi ñöôïc xem laø ñaït.
Phöông phaùp loaïi tröø
Neáu khoâng chaéc chaén neân löïa choïn caâu traû lôøi naøo, baïn coù theå söû duïng phöông phaùp
loaïi tröø. Döôùi ñaây laø vaøi kyõ thuaät baïn coù theå söû duïng ñeå loaïi tröø caùc löïa choïn sai.
 Loaïi tröø löïa choïn sai roõ raøng
 Loaïi tröø löïa chon sai chuùt ít. Ñaây l aø löïa choïn coù veû ñuùng nhöng coù moät hai töø laøm noù
sai.
 Loaïi tröø löïa choïn voán dó ñaõ ñuùng nhöng khoâng lieân quan ñeán caâu hoûi.
 Loai tröø löïa choïn raát khaùc bieät so vôùi caùc löïa choïn khaùc. Löïa choïn naøy thöôøng sai
nhöng vaãn coù theå ñuùng.
 Neáu coù hai löïa choïn raát gioáng nhau, moät trong hai löïa choïn thöôøng ñuùng.
 Neáu coù hai löïa choï n ñoái nghòch nhay, moät trong hai löïa choïn thöôøng laø ñuùng.
Caâu hoûi töï luaän
Ñeå thaønh thaïo daïng caâu hoûi töï luaän, baïn phaûi chuùng toû ñöôïc raèng baïn coù theå nhôù laïi
taát caû caùc thoâng tin lieân quan, dieãn taû ñöôïc raèng ban hieåu caùch aùp duïng chuùng vaøo caâu hoûi vaø
coù theå saép xeáp caùc thoâng tin theo caùch toát nhaát coù theå.
Sô Ñoà Tö Duy giuùp baïn vieát baøi töï luaät.
Moät coâng cuï raát höõu ích nhaèm giuùp baïn nhôù laïi vaø saé p xeáp thoâng tin chính laø Sô Ñoà
Tö Duy. tröôùc khi baïn baét tay vaøo vieát caâu traû lôøi, luoân luoân daønh 5 - 10 phuùt ñeå leân keá hoaïch.
Söû duïng Sô Ñoà Tö Duy ñeå vieát baûn thaûo baèng vieát chì. Sô Ñoà Tö Duy seõ giuùp baïn nhôù laïi caùc
yù chính cuõng nhö nhaän ra ñöôïc caùch sa ép xeáp thoâng tin toát nhaát.
Moät lyù do quan troïng cuûa vieäc phaùc thaûo baøi vieát naøy laø noù giuùp baïn thaáy ñöôïc caáu
truùc toång quaùt cuûa baøi vieát tröôùc khi baïn baét tay vaøo vieát. Luùc naøy, baïn coù theå quyeát ñònh neân
ñöa thoâng tin naøo vaøo baøi, caùch saép xeáp thoâng tin toát nhaát, neân ñöa yù naøo vaøo ñoaïn vaên ñaàu
tieân, ñoaïn vaên thöù hai vaø cöù theá. Noùi chung, baøi vieát töï luaän cuûa baïn coù theå ñöôïc chia thaønh
ba phaàn: Phaàn môû baøi, Phaàn thaân baøi vaø K eát baøi. ñieàu quan troïng laø trong phaàn keát baøi, caùc yù
chính neân ñöôïc toùm laïi vaø ñöa ra ñöôïc laäp tröôøng vöõng chaéc. Moät loãi thoâng thöôøng nhaát maø»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
hoïc sinh hay phaïm phaûi trong baøi thi töï luaän laø laïc ñeà. Phaùc thaûo tröôùc baøi vieát cuûa baïn seõ
giuùp baïn traùnh ñöôïc loãi naøy.
Chæ khi baïn ñaõ hoaøn toaøn thoûa maõn vôùi baûn thaûo Sô Ñoà Tö Duy ( nhöng ñöøng bao giôø
quaù 10 phuùt), baïn môùi neân baét tay vaøo vieát baøi luaän.
Nhöõng phuùt cuoái
Sau khi traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi, lyù töôû ng nhaát laø baïn neân daønh 15 phuùt cuoái ñeå doïc
laïi baøi nhö döï tính. Ñaây laø nhöõng phuùt quan troïng nhaát. Chaéc chaén laø baïn seõ phaùt hieän ra vaøi
loãi nhoû vaø moät soá thoâng tin bi boû lôõ.
Vaäy thì, chuùng ta neân kieåm laïi baøi nhö theá naøo ?
 Ñoïc laïi caâu hoûi ñeå ñaûm baûo baïn ñaõ hieåu caâu hoûi caâu hoûi chính xaùc.
 Ñoïc laïi baøi luaän vaø caùc caâu traû lôøi ngaén ñeå baûo ñaûm nhöõng caâu traû lôøi naøy khoâng laïc
ñeà vaø khoâng coù loãi chính taû, vaên phaïm. Cuõng baûo ñaûm raøng khoâng coù yù chính quan troïng
naøo bò boû soùt.
 Neáu thôøi gian cho pheùp, tính toaùn laïi (duøng nhöõng caùch thay theá khaùc) taát caû nhöõng
caâu hoûi laøm tính ñeå bieát raèng lieäu baïn coù ra cuøng moät keát quaû khoâng. Neáu baïn khoâng coù
ñuû thôøi gian, chæ ñoïc laïi caùch tính toaùn cuûa baïn.
 Ñoái vôùi caâu hoûi traéc nghieäm, baïn haõy kieåm tra laïi xem baïn coù boû soùt caâu naøo khoâng.
Ñieàu quan troïng hôn laø khi ban traû lôøi ôû moät taäp ñaùp aùn rieâng chöù khoâng phaûi tröïc tieáp
treân caâu hoûi, baïn phaûi kieåm tra xem baïn coù ñaùnh daáu caâu traû lôøi töông öùng vôùi caâu hoûi
hay khoâng. Cuoái cuøng, khoâng bao giôø boû troáng baát cöù caâu traû lôøi naøo duø ba ïn coù ñoïc caâu
hoûi hay chöa.
Soá phaän cuûa baïn do baïn töï taïo ra
Theá laø baïn ñaõ ñi ñöôïc moät ñoaïn ñöôø ng daøi r oài, ñuùng khoâng naøo? Cho duø baïn laø ai vaø
ñang ôû ñaâu treân theá giôùi, khi baïn ñaõ boû thôøi gian ñoïc quyeån saùch naøy, baïn ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu
kieán thöùc ñôn giaûn nhöng maïnh meõ ñeán möùc coù theå thay ñoåi ñöôïc caùch hoïc cuûa baïn maõ i maõi.
Baïn ñaõ nhaän ra raèng nieàm tin baïn coù veà baûn thaân baïn laø ai vaø baïn coù theå laøm gì seõ quyeát
ñònh keát quaû baïn ñaït ñöôïc. Baïn bieát raèng neáu nhöõng hoïc sinh khaùc coù theå ñaït tôùi keát quaû toát,
baïn cuõng coù theå ñaït ñöôï c. Vaán ñeà chæ laø ôû vieäc söû duïng ñuùng caùc kó naêng vaø phöông phaùp.
Baïn cuõng ñaõ bieát veà tieàm naêng khoâng giôùi haïn cuûa naõo boä. Baïn ñaõ nhaän ra raèng, neáu naém
ñöôïc chìa khoùa thaønh coâng, baïn seõ giaûi phoùng ñöôïc nhöõng khaû naê ng phi thöôøng tieàm aån trong
baïn. Baïn ñaõ ñöôïc hoïc veà nhöõng chìa khoùa naøy duùng khoâng naøo? Baïn ñaõ bieát caùch taän duïng
caû hai baùn caàu naõo cuûa baïn baèng caùch söû duïng Sô Ñoà Tö Duy vaø heä thoáng Trí Nhôù Sieâu
Ñaúng ñeå taïo neàn taûng cho moät töông lai haáp daãn maø baïn ñaõ xaùc ñònh. Baïn coù khaû naêng töï
ñoäng vieân baûn thaân vaø trôû thaønh moät ngöôøi quaûn lyù thôøi gian gioûi. Söï löôøi bieáng vaø trì hoaõn
khoâng coøn daønh cho baïn nöõa.»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Toâi muoán baïn haõy haønh ñoäng ngay töø baây giôø khi baïn laät ñeán trang cuoái cuøng cuûa
quyeån saùch. Haõy môû saùch giaùo khoa ra, laäp Sô Ñoà Tö Duy vaø söû duïng kyõ naêng Trí Nhôù Sieâu
Ñaúng ñeå thaáy raèng vieäc hoïc raát vui vaø deã daøng. Haõy söû duïng soå tay ñeå leân keá hoaïch saép xeáp
thôøi gian cho tuaàn tôùi. Thaäm chí baïn coù theå vieát ra nhöõng muïc tieâu lôùn lao trong töông lai.
Xin nhôù raè ng, vieäc baïn hoïc keùm trong quaù khöù khoâng coù nghóa laø baïn seõ khoâng bao
giôø hoïc gioûi trong töông lai. Thaønh coâng trong töông lai phuï thuoäc vaøo nhöõng gì baïn laøm ngaøy
hoâm nay, chöù khoâng phuï thuoäc vaøo nhöõng gì dieãn ra trong quaù khöù. Vaäy thì, haõy duõng caûm
böôùc ra vaø baét ñaàu gieo maàm cho moät muøa boäi thu naø o.
Cuoái cuøng, toâi chuùc baïn moïi söï toát ñeïp nhaát treân con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng. Toâi hi
voïng baïn seõ vieát thö cho toâi hoaëc neáu chuùng ta gaëp nhau trong moät buoåi chuyeân ñeà naøo ñoù,
baïn seõ keå cho toâi nghe caâu chuyeän thaønh coâng cuûa baïn.

Cho ñeán luùc ñoù haõy soáng vì öôùc mô cuûa baïn !
THE END !
HY VOÏN G MOÏI NGÖÔØI ÑAÕ HOÏC ÑÖÔÏC
NHÖÕNG ÑIEÀU THAÄT BOÅ ÍCH CHO RIEÂNG
MÌNH !!!!
»»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản