Tóm tắt các công thức phần Phân tích CK

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
204
lượt xem
119
download

Tóm tắt các công thức phần Phân tích CK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các công thức thuộc phần Phân tích chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt các công thức phần Phân tích CK

 1. HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ---------o0o--------- 1. Giá trị thời gian của tiền • Tính FV • FV của 1 $ • Tính lãi theo tháng • Tính lãi theo ngày                 FV(n,r)   PV    =                           (1+r)n/365 • Tính PV 2. Mức sinh lời và rủi ro • C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t¬ng ®èi: (Pt - Pt-1 ) + Dt Rt = = Pt-1 • Møc sinh lêi  trong mét kho¶ng thêi gian Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt­1)x (1+Rt) ­  1 1
 2. • Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ: Rbq = t (1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1 • Møc sinh lêi n¨m Rn = (1+Rm)12/m - 1 • Møc sinh lêi  thùc tÕ vµ møc sinh lêi  danh nghÜa R=r+h • Møc sinh lêi  b×nh qu©n R1 + R2 + R3 +....+ Rt R = • Rủi ro t (R1- R)2 + (R2 - R )2+ (R3 - R)2....+ (Rt- R)2 Var (R) = T • Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán E (R) = p1R1 + p2R2 +.. .. .. + ptRt • Sinh lời dự kiến của 1 danh mục • Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục 2
 3. • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán 3. Phân tích tài chính • HÖ sè thanh kho¶n a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i: Thanh to¸n  Tæng tµi s¶n lu ®éng = hiÖn t¹i Tæng nî ng¾n h¹n b. HÖ sè vèn lu ®éng rßng Vèn lu ®éng rßng = Tæng TSL§ ­ Tæng nî ng¾n h¹n. c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (thö AxÝt).        (Tæng TSL§ ­ Tån  Kh¶ n¨ng thanh to¸n  = kho) nhanh Tæng nî ng¾n h¹n d. HÖ sè lu chuyÓn tiÒn tÖ: LCTT = Lîi nhuËn rßng (hay lç) + KhÊu hao. e. HÖ sè tiÒn tÖ: HÖ sè tiÒn  = (TiÒn mÆt + Chøng kho¸n  tÖ kh¶ m¹i) 3
 4. Nî ng¾n h¹n • HÖ sè ho¹t ®éng a. Kú thu håi nî trung b×nh: Kho¶n ph¶i thu Kú thu håi nî  = Doanh sè b¸n chÞu hµng  trung b×nh n¨m/360 ngµy  b. Thanh to¸n trung b×nh: Kho¶n ph¶i tr¶ Thanh to¸n trung  = Doanh sè b¸n chÞu trong  b×nh n¨m/360 ngµy  c. HÖ sè hµng lu kho: Gi¸ trÞ hµng b¸n (gi¸  mua) Hµng lu kho = Gi¸ trÞ hµng lu kho trung  b×nh d. HÖ sè lu©n chuyÓn hµng ho¸ (vßng quay hµng tån kho): Vßng quay hµng  Doanh thu thuÇn = tån kho Tån kho • HÖ sè thu nhËp tr¶ l∙i ®Þnh kú: HÖ sè thu nhËp tr¶  EBIT  = l∙i ®Þnh kú Chi phÝ tr¶ l∙i • HÖ sè trang tr¶i a. HÖ sè trang tr¶i chung: Trang tr¶i  C¸c nguån thu tiÒn mÆt = chung Tæng ph¶i tr¶ b. HÖ sè thanh to¸n l∙i tr¸i phiÕu: Thanh to¸n  EBIT  = l∙i tr¸i phiÕu Tæng tr¸i tøc hµng n¨m c. HÖ sè thanh to¸n cæ tøc u ®∙i: Thanh to¸n cæ tøc  Lîi nhuËn rßng = u ®∙i Cæ tøc u ®∙i d. HÖ sè hoµn vèn cæ phiÕu thêng: 4
 5. Lîi nhuËn rßng ­ Cæ  Hoµn vèn cæ phiÕu  = tøc u ®∙i thêng Vèn cæ ®«ng • Kh¶ n¨ng sinh lêi: a. HÖ sè tæng lîi nhuËn: Doanh sè b¸n ­ TrÞ  Tæng lîi nhuËn = gi¸ hµng b¸n Doanh sè b¸n b. HÖ sè lîi nhuËn ho¹t ®éng: EBIT Lîi nhuËn ho¹t ®éng  = Doanh thu c. Møc l∙i rßng: Lîi nhuËn rßng Møc l∙i rßng  = Doanh sè d. Lîi nhuËn trªn vèn cæ phÇn (ROE): Lîi nhuËn rßng ROE  = Vèn cæ phÇn e. Lîi nhuËn trªn tµi s¶n (ROA): EBIT ROA  = Tæng tµi s¶n g. Lîi nhuËn trªn ®Çu t (ROI): Lîi nhuËn rßng ROI  = Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn  Doanh sè thùc rßng = x Doanh sè  Tæng tµi s¶n thùc h. Lîi nhuËn mçi cæ phiÕu (EPS): Lîi nhuËn rßng ­ Tæng cæ  EPS = tøc u ®∙i Tæng cæ phiÕu thêng   i. EPS gi¶m bít: 5
 6. Lîi nhuËn rßng  (kh«ng ph¶i tr¶ l∙i TP chuyÓn  EPS gi¶m  = ®æi) bít Tæng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi /  Gi¸ chuyÓn ®æi k. Gi¸ trªn lîi nhuËn (P/E): ThÞ gi¸ P/E = EPS a. Tû lÖ tr¸i phiÕu: Tû lÖ tr¸i  Tæng mÖnh gi¸ c¸c tr¸i phiÕu  = phiÕu Tæng vèn dµi h¹n b. Tû lÖ cæ phiÐu u ®∙i: Tæng mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu u  Tû lÖ cè  = ®∙i phiÕu u ®∙i Tæng vèn dµi h¹n c. Tû lÖ cæ phiÐu thêng: Tû lÖ cæ phiÕu  Vèn cæ ®«ng = thêng Tæng vèn dµi h¹n d. Tû sè nî trªn vèn cæ phÇn (D/E). Tr¸i phiÕu + Cæ phiÕu u ®∙i D/E = Vèn cæ phÇn Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh mèi t¬ng quan gi÷a nî dµi h¹n vµ vèn  cæ phÇn. Nã ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c«ng  ty. C¸c c«ng ty cã thu nhËp phô thuéc vµo chu kú kinh tÕ  thêng cã hÖ sè D/E thÊp. e. HÖ sè Nî dµi h¹n trªn Tæng tµi s¶n: g. Tû sè nî: Tæng nî Tû s« nî = Tæng nguån vèn    *  §¸nh gi¸ thu nhËp: a. HÖ sè chi tr¶ cæ tøc: HÖ sè chi tr¶  = Cæ tøc cæ tøc b. HÖ s« lîi tøc hiÖn thêi: Lîi tøc hiÖn  = Cæ tøc 6
 7. thêi ThÞ gi¸ cæ phiÕu 4. Định giá cổ phiếu • M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc TH1: Cæ tøc t¨ng trëng hµng n¨m theo mét tû lÖ g  kh«ng ®æi DIV(t+1) = DIV(t) x (1 + g) DIV( 0 )( 1 + g )   1+ g   T P (0 ) = 1 −    k −g    1+ k   Víi gi¶ ®Þnh n­>∞, trong khi r >g>0, gi¸ cæ phiÕu  sÏ lµ: DIV1 P0 = k −g TH2: M« h×nh t¨ng trëng cæ tøc 2 giai ®o¹n D(0)(1+ g1)   1+ g1    1+ g1 T D(0)(1+ g2 ) T P(0) = 1−    +  k − g1   1+ k     1+ k   k − g2 • Tỷ số giá/lợi nhuận: P/E - Trailing P/E = (Giá thị trường của một cổ phiếu)/ EPS của 12 tháng trước) P0 ( D0 / E0 ) × (1 + g ) (1 − b ).(1 + g ) trailing P/E = = = E0 k−g k−g - Leading P/E = (Giá thị trường một cổ phiếu / (EPS dự báo của 12 tháng tới) leading P/E = P0 ( D / E ) (1 − b ) = 1 1 = E1 k −g k −g PEG = (P/E)/(GEPS)  ( + g)  1 n ( l chir cæ øc)1+ g)1­ Tû    ¶  t ( Ö  t      ( + ke, )  ( Öchit¶cæt n)1+ g)( + gn) 1 hg n  Tûl r øc ( n 1 PEG = + g( e, − g) k hg g( e,st − gn)1+ ke, ) k ( hg n 7
 8. • Ước lượng g g = ROE x (1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc) TNST - Cổ tức TNST Doanh thu Tài sản g= x x x TNST Doanh thu Tài sản VCSH • Ước lượng tỷ lệ chiết khấu (k) Tû lÖ chiÕt khÊu = LS phi rñi ro + (HÖ sè bªta x  PhÇn bï rñi ro thÞ trưêng) E(Ri ) = Rf + [E(RM ) ­ Rf ] ×  β i NÕu c«ng ty ph¸t hµnh c¶ cæ phiÕu lÉn tr¸i phiÕu th× k cÇn  ®îc  x¸c  ®Þnh  theo ph¬ng  ph¸p  chi  phÝ vèn  b×nh  qu©n  gia  quyÒn (WACC) nh sau:          E D ke ×        k =  + kd × (1 − t ) D+ E D+ E 5. Định giá trái phiếu 1) Coupon PV = PV(L∙i + PV(M Önh  ¸) ) gi n L∙i M Önh  ¸gi = ∑ ( 1+ r ) t =1 t + (1+ r ) n Nếu 1 năm trả lãi 2 lần: PV = PV(L∙i + PV(M Önh  ¸) ) gi n L∙i M Önh  ¸ gi = ∑ + t =1 ( 1+ r 2 ) t ( 1+ r 2) n 2) Tr¸i phiÕu Zero Coupon 8
 9. M Önh  ¸ gi PV = PV(M Önh  ¸) = gi ( 1 +r ) n 3) Tr¸i phiÕu cã l∙i suÊt biÕn ®æi n D ßng i t  hêi Óm   tÒn ¹it   di t PV = ∑t =1 1 + r t  t  2   4. Consols ∞ D ßng i t  hêi Óm t tÒn ¹it   di PV = ∑ t =1 ( 1+ r ) t D ßng i t  hêi Óm t tÒn ¹it  di = r Giá trị của trái phiếu giữa hai ngày trả coupon n C M P=∑ + (1+ r ) (1+ r ) (1+ r ) (1+ r ) w t −1 w n −1 t =1 9
 10. L∙i thuéc vÒ ng­ L∙i thuéc vÒ ng­ êi b¸n êi mua Ngµy tr¶  Ngµy thùc  Ngµy tr¶  coupon tr­ hiÖn mua –  coupon s¾p  íc b¸n TP tíi Sè ngµy tõ thêi ®iÓm  chuyÓn nh­îng TP ®Õn ngµy  HÖ sè giai  tr¶ coupon s¾p tíi ®o¹n (w)  =  Sè ngµy trong 2 kú  tr¶ coupon Dßng tiÒn dù tÝnh Gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i  thêi ®iÓm t  =  (1+i)t­1 + w Par bonds Discount bonds Coupon Rate = Current Yield = YTM Coupon Rate < Current Yield < YTM Coupon Rate > Current Yield > YTM Premium bonds • Thời gian đáo hạn bình quân n Ct × (t ) n ∑ (1 + y)t ∑ t × PV (C ) t D = t =1 n = t =1 Ct PV ∑ (1 + y)t t =1 1 % Thay ®æi gi¸ = - ×  HÖ sè Macaulay  % Thay l∙i suÊt ×   1+ y ×  100 • Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh 10
 11. 1  n C t + n . VN n  dy ( 1 + y ) ∑ ( 1 + y ) t . t . n dP ( 0 )  t =1 (1+ y)   =− P ( 0) P ( 0) dP ( 0 ) / dy 1 ⇔ =− Du = - Modified duration P ( 0) ( 1+ y) Thời hạn hoàn trả trung bình điều chỉnh = Thời hạn hoàn trả trung bình của Macaulay / (1+y) - Đối với Coupon  C n M −  C y 1− ( 1+ y)  +  −n • Độ lồi y2   ( 1 + y ) n +1 MD = 2 ∂P 1 n = ∑ ( t + t P)2 CF t ( 1+ y) ( 1+ y) 2 2 t ∂y t =1 d 2 P 1  n t (t +1)C n( n +1) M  1 = ∑ t +2 +  dy P  t =1 (1 + y ) 2 (1 + y ) n +2  P % thay ®æi gi¸ = 1/2 (®é låi) x thay ®æi l∙i  suÊt 6. Quản lý danh mục đầu tư • Tính độ ngại rủi ro • Mèi tư¬ng quan gi÷a møc ng¹i rñi ro, lîi suÊt ưíc tÝnh  (doanh lîi) víi møc ®é rñi ro: • U = E ( r ) – 0,5 A σ  2 • Ph©n lo¹i c¸c nhµ ®Çu t: • Trung dung víi rñi ro: A = 0 • ThÝch rñi ro: A 
 12. • Đánh giá danh mục 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản