Tóm tắt các triều đại vua Việt Nam

Chia sẻ: quangdat

Tóm tắt các triều đại vua Việt Nam, các niên biểu và niên hiệu một cách hệ thống bắt đầu từ triều đại nhà Đinh đến vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Tóm tắt các triều đại vua Việt Nam

Triều đại Các triều vua Niên biểu Niên hiệu
Nhà Đinh Đinh Tiên Hoàng 968 – 979 Thái Bình
Đinh Phế Đế 980
Nhà Tiền Lê Lê Đại Hành 980 - 1005 Thiên Phúc(980 - 988), Hưng Thống(989 - 993), Ứng Thiên (994 –
1005)
980 - 1009 Lê Trung Tông 1005
Lê Long Đĩnh 1005 - 1009 Ứng Thiên (1006 - 1007), Cảnh Thuỵ (1008 - 1009)
Lý Thái Tổ 1010 – 1028 Thuận Thiên
Lý Thái Tông 1028 - 1054 Thiên Thành (1028 - 1033), Thống Thụy (1034 - 1038), Càn Phù Hữu
Đạo (1039 - 1041), Minh Đạo (1042 - 1043), Thiên Cảm Thánh Võ
(1044 - 1048), Sùng Hưng Đại Bảo (1049 - 1054)
Lý Thánh Tông 1054 – 1072 Long Thuỵ Thái Bình (1054 - 1058), Chương Thánh Gia Khánh (1059 -
1065), Long Chương Thiên Tự (1066 - 1067), Thiên Chúc (Huống) Bảo
Nhà Lý Tượng (1068 - 1069), Thần Võ (Vũ) (1069 – 1072)
Lý Nhân Tông 1072 – 1127 Thái Ninh (1072 - 1075), Anh Võ Chiêu Thắng (1076 - 1084), Quảng
1010 - 1225 Hựu (1085 – 1092), Hội Phong (1092 - 1100), Long Phù (1101 - 1109),
Hội Trường Đại Khánh (1110 - 1119), Thiên Phù Duệ Võ (1120 -
1126), Thiên Phù Khánh Thọ (1127)
Lý Thần Tông 1128 – 1138 Thiên Thuận (1128 - 1132), Thiên Chương Bảo Tự (1133 - 1138)
Lý Anh Tông 1138 – 1175 Thiệu Minh (1138 - 1140), Đại Định (1140 - 1162), Chính Long Bảo
Ứng (1163 - 1174), Thiên Cảm Chí Bảo (1174 - 1175)
Lý Cao Tông 1175 – 1210 Trịnh Phù (1176 - 1186), Thiên Tư Gia Thuỵ (1186 - 1202), Thiên Gia
Bảo Hựu (1202 - 1204), Trị Bình Long Ứng (1205 - 1210)
Lý Huệ Tông 1210 – 1224 Kiến Gia
Lý Chiêu Hoàng 1224 – 1225 Thiên Chương Hữu Đạo
Trần Thái Tông 1225 – 1258 Kiến Trung (1225 - 1232), Thiên Ứng Chính Bình (1232 - 1251),
Nguyên Phong (1251 - 1258)
Trần Thánh Tông 1258 – 1278 Thiệu Phong (1258 - 1272), Bảo Phù (1273 - 1278)
Trần Nhân Tông 1278 – 1293 Thiệu Bảo (1279 - 1284), Trùng Hưng (1285 – 1293)
Nhà Trần Trần Anh Tông 1293 – 1314 Hưng Long (1293 - 1314)
Trần Minh Tông 1314 – 1329 Đại Khánh (1314 - 1323), Khai Thái (1324 – 1329)
1225 - 1400 Trần Hiến Tông 1329 – 1341 Khai Hựu
Trần Dụ Tông 1341 - 1369 Thiệu Phong (1341 - 1357), Đại Trị (1358 – 1369)
Dương Nhật Lễ 1369 – 1370 Đại Định
Trần Nghệ Tông 1370 – 1372 Thiệu Khánh
Trần Duệ Tông 1372 – 1377 Long Khánh
Trần Phế Đế 1377 – 1388 Xương Phù
Trần Thuận Tông 1388 – 1398 Quang Thái
Trần Thiếu Đế 1398 - 1400 Kiến Tân
Nhà Hồ Hồ Quý Ly 1400 Thánh Nguyên
Hồ Hán Thương 1400 – 1407 Thiệu Thành (1401 - 1402), Khai Đại (1403 – 1407)
1400 – 1407
Nhà Hậu Trần Giản Định Đế 1407 – 1409 Hưng Khánh
Trung Quang Đế 1409 - 1413 Trùng Quang
1407 – 1409
Lê Thái Tổ 1428 – 1433 Thuận Thiên
Lê Thái Tông 1434 – 1442 Thiệu Bình (1434 - 1439), Đại Bảo (1440 – 1442)
Lê Nhân Tông 1443 – 1459 Đại Hoà (11443 - 1453), Diên Ninh (1454 - 1459)
Lê Nghi Dân 1459 -1460 Thiên Hưng
Nhà Lê Sơ Lê Thánh Tông 1460 – 1497 Quang Thuận (1460 - 1469), Hồng Đức (1470 – 1497)
Lê Hiến Tông 1497 – 1504 Cảnh Thống
Lê Túc Tông 1504 Thái Trinh
Lê Uy Mục 1505 – 1509 Đoan Khánh
Lê Tương Dực 1510 – 1516 Hồng Thuận
Lê Chiêu Tông 1516 – 1522 Quang Thiệu
Lê Cung Hoàng 1522 – 1527 Thống Nguyên
Mạc Thái Tổ (Đăng 1527 – 1529 Minh Đức
Dung)
Mạc Thái Tông (Đăng 1530 – 1540 Đại Chính
Doanh)
Nhà Mạc Mạc Hiến Tông 1541 – 1546 Quảng Hoà

(1527 - 1592) (Phúc Hải)
Mạc Tuyên Tông 1546 -1561 Vĩnh Định (1547), Cảnh Lịch (1548 - 1553), Quang Bảo (1554 - 1561)

(Phúc Nguyên)
Mạc Mậu Hợp 1562 - 1592 Thuần Phúc (1562 - 1565), Sùng Khang (1566 - 1577), Diên Thành
(1578 - 1585),Đoan Thái (1586 - 1587), Hưng Trị (1590), Hồng Ninh
(1591 - 1592)
Lê Trang Tông 1533 – 1548 Nguyên Hoà
Lê Trung Tông 1548 – 1556 Thuận Bình
Lê Anh Tông 1556 – 1573 Thiên Hữu (1557), Chính Trị (1588 - 1571), Hồng Phúc (1572 – 1573)
Lê Thế Tông 1573 – 1599 Gia Thái (1573 - 1577), Quang Hưng (1578 – 1599)
Lê Kính Tông 1600 - 1619 Thuận Đức (1600), Hoằng Định (1601 1919)
Lê Thần Tông 1619 - 1643 Vĩnh Tộ (1620 - 1628), Đức Long (1629 - 1634), Dương Hoà (1635 -
1643)
Lê Chân Tông 1643 - 1649 Phúc Thái
Nhà Hậu Lê Lê Thần Tông 1649 - 1662 Khánh Đức (1649 - 1652), Thịnh Đức (1653 - 1657), Vĩnh Thọ (1658 -
1662), Vạn Khánh (1662). Thần Tông làm vua lần thứ 2 sau khi Chân
(Lê Trung Hưng) Tông chết không có con nối dõi
Lê Huyền Tông 1662 - 1671 Cảnh Trị
Lê Gia Tông 1672 – 1675 Dương Đức (1672 - 1673), Đức Nguyên (1674 - 1675)
Lê Hy Tông 1676 – 1705 Vĩnh Trị (1676 – 1680), Chính Hoà (1681 - 1705)
Lê Dụ Tông 1705 – 1728 Vĩnh Thịnh (1705 - 1720), Bảo Thái (1720 - 1729)
Lê Đế Duy Phường 1729 – 1732 Vĩnh Khánh
(Hôn Đức Công)
Lê Thuần Tông 1732 – 1735 Long Đức
Lê Ý Tông 1735 – 1740 Vĩnh Hựu
Lê Hiển Tông 1740 – 1786 Cảnh Hưng
Lê Mẫn Đế 1787 - 1789 Chiêu Thống
Triều Tây Sơn Thái Đức Hoàng Đế 1778 – 1793 Thái Đức
(Nguyễn Nhạc)
(1778 - 1802) Quang Trung Hoàng Đế 1789 – 1792 Quang Trung
(Nguyễn Huệ)
Cảnh Thịnh Hoàng Đế 1792 - 1802 Cảnh Thịnh (1792 - 1801), Bảo Hưng (1801 – 1802)
(Nguyễn Quang Toản)
Trịnh Kiểm 1545 – 1569
Trịnh Cối 1569 – 1570
Trịnh Tùng 1570 – 1623 Thành Tổ Triết Vương
Trịnh Tráng 1623 – 1652 Văn Tổ Nghị Vương
Trịnh Tạc 1653 – 1682 Hoằng Tổ Dương Vương
Trịnh Căn 1682 – 1709 Chiêu Tổ Khang Vương
Trịnh Bách 1684
Trịnh Bính 1688
Chúa Trịnh Trịnh Cương 1709 – 1729 Hy Tổ Nhân Vương
Trịnh Giang 1729 – 1740 Dụ Tổ Thuận Vương
Trịnh Doanh 1740 – 1767 Nghị Tổ Ân Vương
Trịnh Sâm 1767 – 1782 Thái Tổ Thịnh Vương
Trịnh Cán 1782
Trịnh Tông (Tr.Khải) 1782 – 1786 Đoan Nam Vương
Trịnh Bồng 1786 - 1787 Án Đô Vương
Nguyễn Hoàng 1600 – 1613
Nguyễn Phúc Nguyên 1613 – 1635
Nguyễn Phúc Lan 1635 – 1648
Nguyễn Phúc Tần 1648 – 1687
Chúa Nguyễn Nguyễn Phúc Trăn 1687 – 1691
Nguyễn Phúc Chu 1691 – 1725
1600 - 1802 Nguyễn Phúc Chú 1725 – 1738
Nguyễn Phúc Khoát 1738 – 1765
Nguyễn Phúc Thuần 1765 – 1777
Nguyễn Phúc Ánh 1780 - 1802
Nhà Nguyễn Nguyễn Thế Tổ 1802 – 1819 Gia Long
Nguyễn Thánh Tổ 1820 – 1840 Ming Mạng
1802 - 1945 Nguyễn Hiến Tổ 1841 – 1847 Thiệu Trị
Nguyễn Dực Tông 1848 – 1883 Tự Đức
Nguyễn Dục Đức 1883 Làm vua được 3 ngày
Nguyễn Hiệp Hoà 6 - 11/1883 Hiệp Hoà
Nguyễn Giản Tông 12 – 8/1884 Kiến Phúc
Nguyễn Hàm Nghi 1884 – 1885 Hàm Nghi
Nguyễn Cảnh Tông 1885 – 1888 Đồng Khánh
Nguyễn Thành Thái 1889 – 1907 Thành Thái
Nguyễn Duy Tân 1907 – 1916 Duy Tân
Nguyễn Hoằng Tông 1916 – 1925 Khải Định
Nguyễn Bảo Đại 1925 - 1945 Bảo Đại
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản