Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chia sẻ: phuongngoc9

Tư tưởng trong CLCT đầu tiên 1. Mục đích của CMVN là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tóm tắt

Các chương I, II, III môn
ĐLCMĐCSVN
Hội nghị thành lập Đảng
Tư tưởng trong CLCT đầu tiên
1. Mục đích của CMVN là: “làm tư sản dân
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản
2. Nhiệm vụ CMVN gồm 2 nội dung dân tộc và
dân chủ, chống đế quốc và chống phong
kiến, song nổi lên hàng đầu là nhiệm vụ
chống đế quốc, giành độc lập dân tộc
3. Chủ trương tập hợp lực lượng rộng rãi theo
tư tưởng Đại đoàn kết của HCM
Những nhận thức hạn chế trong
LCCT tháng 10/1930
Không vạch rõ mâu thuẫn của xã hội VN thuộc
1.
địa là mâu thuẫn giữa dân tộc VN bị nô dịch với
đế quốc thực dân pháp xâm lược và tay sai của
chúng
Do đó không nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân
2.
tộc, mà nặng về đấu tranh giai cấp, về cách mạng
ruộng đất.
Chưa đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của
3.
giai cấp tiểu tư sản, phủ nhận mặt tích cực của
tư sản dân tộc, cường điệu mặt hạn chế của họ,
chưa thấy được khả năng phân hóa và lôi kéo một
bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải
phóng dân tộc.
Không đề ra được một chiến lược liên minh dân
4.
tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh
chống đế quốc xâm lược và tay sai
Các nội dung quan trong trong đường lối
đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
1. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết
hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc
và chống phong kiến
2. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên
minh công nhân - nông dân
3. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù
4. Sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích
hợp
5. Chọn đúng thời cơ
6. Xây dựng một Đảng đủ sức lãnh đạo cách
mạng
• Nội dung quan trọng nhất trong
đường lối đấu tranh giành
chính quyền là nội dung số 1
Các nội dung quan trọng trong
đường lối toàn quốc kháng chiến
1. Kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ
chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong
kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân,
gây mâm mống cho CNXH, trong đó nhiệm
vụ tập trung hàng đầu là chống đế quốc,
giải phóng dân tộc, bảo vệ chính quyền
cách mạng
2. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân,
KC toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức
mình là chính.
3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng
cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của
Đảng trong chiến tranh
Nội dung quan trọng nhất trong
*
Đường lối kháng chiến toàn
quốc là nội dung số 1.
Các nội dung quan trọng trong Đường lối
kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và
1.
CNXH, tiếp tục tiến hành đồng thời và kết hợp
chặt chẽ hai chiến lược cách mạng trong
hoàn cảnh cả nước có chiến tranh ở mức độ
khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước và
bối cảnh quốc tế
Quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ với tinh thần
2.
cách mạng tiến công, độc lập tự chủ, kiên trì
mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ
quốc
Đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân,
3.
toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính
được phát triển trong hoàn cảnh mới
• Nội dung quan trọng nhất trong
Đường lối KC chống Mỹ cứu
quốc là nội dung số 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản