Tóm tắt động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng anh

Chia sẻ: danghainamn

Tóm tắt hơn 100 động từ bất quy tắc phổ biến trong 1 trang duy nhất cho các bạn học sinh dễ dàng tra cứu, học tập.

Nội dung Text: Tóm tắt động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng anh

 

  1. *learn(*) → learnt → learnt - hoïc ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP Hieän taïi → Quaù khöù → QKPT Nghóa *leave → left → left - rôøi khoûi *am/is/are → was/were → been - thì, laø, ôû *lend → lent → lent - cho möôïn *arise → arose → arisen - xuaát hieän *let → let → let - ñeå cho *bear → bore → borne - sinh ra *lose → lost → lost - ñaùnh maát *beat → beat → beaten - ñaùnh, ñaäp *make → made → made - laøm *become → became → become - trôû neân *mean → meant → meant - nghóa laø *begin → began → begun - baét ñaàu *meet → met → met - gaëp *bend → bent → bent - cuùi, gaäp *overcome → overcame → overcome - vöôït qua *bet → bet → bet - ñaùnh cuoäc *pay → paid → paid - traû tieàn *bite → bit → bitten - caén *put → put → put - ñaët, ñeå *bleed → bled → bled - chaûy maùu *quit → quit → quit - thoaùt ra *blow → blew → blown - thoåi *read → read → read ñoïc *break → broke → broken - laøm vôõ *ride → rode → ridden - cöôõi, ñaïp xe *breed → bred → bred - nuoâi *ring → rang → rung - reo, rung *bring → brought → brought - mang *rise → rose → risen - nhoâ,moäc leân *build → built → built - xaây döïng *run → ran → run - chaïy *burn(*) → burnt → burnt - ñoát chaùy *say → said → said noùi *burst → burst → burst - böøng chaùy *seek → sought → sought - tìm kieám *buy → bought → bought - mua *sell → sold → sold - baùn *catch → caught → caught - baét ñöôïc *send → sent → sent göûi ñi *choose → chose → chosen - choïn löïa *set → set → set - xeáp ñaët *come → came → come - ñeán *shake → shook → shaken - laéc *cost → cost → cost - trò giaù *shoot → shot → shot - baén *creep → crept → crept - boø *shut → shut → shut - ñoùng laïi *cut → cut → cut - caét *sing → sang → sung - haùt *dig → dug → dug - ñaøo *sink → sank → sunk - chìm, ñaém *do → did → done - laøm *sit → sat → sat - ngoài *draw → drew → drawn - veõ *sleep → slept → slept - nguû *dream(*) → dreamt → dreamt - mô *slide → slid → slid - tröôït ñi *drink → drank → drunk - uoáng *smell(*) → smelt → smelt - ngöûi *drive → drove → driven - laùi xe *speak → spoke → spoken - noùi *eat → ate → eaten - aên *speed → sped → sped - taêng toác *fall → fell → fallen - teù xuoáng *spell → spelt → spelt - ñaùnh vaàn *feed → fed → fed - cho aên *spend → spent → spent - tieâu xaøi *feel → felt → felt - caûm thaáy *spill → spilt → spilt - traøn ra *fight → fought → fought - ñaùnh nhau *spread → spread → spread - lan truyeàn *find → found → found - tìm thaáy *stand → stood → stood - ñöùng *fit → fit → fit - vöøa vaën *sting → stung → stung - chích, ñoát *fly → flew → flown - bay *strike → struck → struck - ñaùnh *forecast → forecast → forecast - döï baùo *swear → swore → sworn - theà *forget → forgot → forgot(ten) - queân *sweep → swept → swept - queùt *forgive → forgave → forgiven - tha thöù *swim → swam → swum - bôi, loäi *freeze → froze → frozen - ñoâng laïnh *swing → swung → swung ñaùnh ñu *get → got → got(ten) - ñaït ñöôïc *take → took → taken - caàm, naém *give → gave → given - cho *teach → taught → taught - daïy *go → went → gone - ñi *tear → tore → torn - xeù raùch *grind → ground → ground - nghieàn *tell → told → told - baûo, keå *grow → grew → grown - moïc *think → thought → thought - suy nghó *hang → hung → hung - treo *throw → threw → thrown - neùm *have → had → had - coù; duøng *thrust → thrust → thrust - aán maïnh *hear → heard → heard - nghe *understand → understood → understood - hieåu *hide → hid → hidden - che giaáu *wake → woke → woken - ñaùnh thöùc *hit → hit → hit - ñuïng *wear → wore → worn - maëc, ñoäi *hold → held → held - caàm, naém, toå chöùc *weave → wove → woven - deät *hurt → hurt → hurt - laøm ñau *weep wept wept - khoùc *keep → kept → kept - giöõ *wet → wet → wet - laøm öôùt *know → knew → known bieát *win → won → won - thaéng *lay → laid → laid - ñaët, ñeå *write → wrote → written - vieát *lead → led → led - daãn daét (*) Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản