Tóm tắt động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng anh

Chia sẻ: danghainamn

Tóm tắt hơn 100 động từ bất quy tắc phổ biến trong 1 trang duy nhất cho các bạn học sinh dễ dàng tra cứu, học tập.

Nội dung Text: Tóm tắt động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng anh

*learn(*) → learnt → learnt - hoïc
ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP
Hieän taïi → Quaù khöù → QKPT Nghóa *leave → left → left - rôøi khoûi
*am/is/are → was/were → been - thì, laø, ôû *lend → lent → lent - cho möôïn
*arise → arose → arisen - xuaát hieän *let → let → let - ñeå cho
*bear → bore → borne - sinh ra *lose → lost → lost - ñaùnh maát
*beat → beat → beaten - ñaùnh, ñaäp *make → made → made - laøm
*become → became → become - trôû neân *mean → meant → meant - nghóa laø
*begin → began → begun - baét ñaàu *meet → met → met - gaëp
*bend → bent → bent - cuùi, gaäp *overcome → overcame → overcome - vöôït qua
*bet → bet → bet - ñaùnh cuoäc *pay → paid → paid - traû tieàn
*bite → bit → bitten - caén *put → put → put - ñaët, ñeå
*bleed → bled → bled - chaûy maùu *quit → quit → quit - thoaùt ra
*blow → blew → blown - thoåi *read → read → read ñoïc
*break → broke → broken - laøm vôõ *ride → rode → ridden - cöôõi, ñaïp xe
*breed → bred → bred - nuoâi *ring → rang → rung - reo, rung
*bring → brought → brought - mang *rise → rose → risen - nhoâ,moäc leân
*build → built → built - xaây döïng *run → ran → run - chaïy
*burn(*) → burnt → burnt - ñoát chaùy *say → said → said noùi
*burst → burst → burst - böøng chaùy *seek → sought → sought - tìm kieám
*buy → bought → bought - mua *sell → sold → sold - baùn
*catch → caught → caught - baét ñöôïc *send → sent → sent göûi ñi
*choose → chose → chosen - choïn löïa *set → set → set - xeáp ñaët
*come → came → come - ñeán *shake → shook → shaken - laéc
*cost → cost → cost - trò giaù *shoot → shot → shot - baén
*creep → crept → crept - boø *shut → shut → shut - ñoùng laïi
*cut → cut → cut - caét *sing → sang → sung - haùt
*dig → dug → dug - ñaøo *sink → sank → sunk - chìm, ñaém
*do → did → done - laøm *sit → sat → sat - ngoài
*draw → drew → drawn - veõ *sleep → slept → slept - nguû
*dream(*) → dreamt → dreamt - mô *slide → slid → slid - tröôït ñi
*drink → drank → drunk - uoáng *smell(*) → smelt → smelt - ngöûi
*drive → drove → driven - laùi xe *speak → spoke → spoken - noùi
*eat → ate → eaten - aên *speed → sped → sped - taêng toác
*fall → fell → fallen - teù xuoáng *spell → spelt → spelt - ñaùnh vaàn
*feed → fed → fed - cho aên *spend → spent → spent - tieâu xaøi
*feel → felt → felt - caûm thaáy *spill → spilt → spilt - traøn ra
*fight → fought → fought - ñaùnh nhau *spread → spread → spread - lan truyeàn
*find → found → found - tìm thaáy *stand → stood → stood - ñöùng
*fit → fit → fit - vöøa vaën *sting → stung → stung - chích, ñoát
*fly → flew → flown - bay *strike → struck → struck - ñaùnh
*forecast → forecast → forecast - döï baùo *swear → swore → sworn - theà
*forget → forgot → forgot(ten) - queân *sweep → swept → swept - queùt
*forgive → forgave → forgiven - tha thöù *swim → swam → swum - bôi, loäi
*freeze → froze → frozen - ñoâng laïnh *swing → swung → swung ñaùnh ñu
*get → got → got(ten) - ñaït ñöôïc *take → took → taken - caàm, naém
*give → gave → given - cho *teach → taught → taught - daïy
*go → went → gone - ñi *tear → tore → torn - xeù raùch
*grind → ground → ground - nghieàn *tell → told → told - baûo, keå
*grow → grew → grown - moïc *think → thought → thought - suy nghó
*hang → hung → hung - treo *throw → threw → thrown - neùm
*have → had → had - coù; duøng *thrust → thrust → thrust - aán maïnh
*hear → heard → heard - nghe *understand → understood → understood - hieåu
*hide → hid → hidden - che giaáu *wake → woke → woken - ñaùnh thöùc
*hit → hit → hit - ñuïng *wear → wore → worn - maëc, ñoäi
*hold → held → held - caàm, naém, toå chöùc *weave → wove → woven - deät
*hurt → hurt → hurt - laøm ñau *weep wept wept - khoùc
*keep → kept → kept - giöõ *wet → wet → wet - laøm öôùt
*know → knew → known bieát *win → won → won - thaéng
*lay → laid → laid - ñaët, ñeå *write → wrote → written - vieát
*lead → led → led - daãn daét (*) Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản