Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
17
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ---------HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 62340201<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Đại học kinh tế TP. HCM<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Huy Hoàng<br /> Phản biện 1: ..................................................................<br /> Phản biện 2: ..................................................................<br /> Phản biện 3: ..................................................................<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp<br /> trường họp tại<br /> .............................................................................................<br /> Vào hồi giờ<br /> <br /> ngày tháng năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:<br /> Thư viện khoa học tổng hợp TP. HCM<br /> Thư viện Đại học kinh tế TP. HCM<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH<br /> ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN<br /> 1. Huỳnh Thị Hương Thảo, 2015. Định hướng phát triển dịch<br /> vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.<br /> Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 14 (431), tháng 7 năm<br /> 2015, trang 20-23.<br /> 2. Huỳnh Thị Hương Thảo, 2016. Ước lượng hiệu quả hoạt<br /> động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.<br /> Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng, số 168 tháng 5 năm<br /> 2016, trang 43-48.<br /> 3. Huỳnh Thị Hương Thảo, 2016. Tác động của dịch vụ ngân<br /> hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng<br /> thương mại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 123<br /> tháng 6 năm 2016, trang 44-53.<br /> <br /> 1<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do nghiên cứu của luận án<br /> Áp lực cạnh tranh đã giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam có<br /> những chuyển biến tích cực về quy mô hoạt động, chất lượng dịch<br /> vụ, năng lực tài chính. Với nổ lực giữ vững thị phần, ổn định và tăng<br /> trưởng lợi nhuận, các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN)<br /> đã từng bước đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa<br /> các hoạt động sinh lời của mình. Mặc dù mảng dịch vụ ngân hàng<br /> quốc tế (DVNHQT) đã được các NHTMVN quan tâm chú trọng phát<br /> triển nhưng phải có chiến lược lâu dài để thích nghi với sự cạnh<br /> tranh gay gắt trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu<br /> ảnh hưởng của DVNHQT đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các<br /> NHTMVN trong những năm gần đây cũng như đưa ra các giải pháp<br /> nhằm nâng cao HQHĐ và phát triển DVNHQT là cần thiết.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án<br /> Việc nghiên cứu DVNHQT có tác động như thế nào đến<br /> HQHĐ của các ngân hàng (NH) có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là<br /> đối với các nhà quản trị NH để từ đó sẽ có những phân tích, đánh giá<br /> cần thiết trong các quyết định chiến lược cho NH mình. Vì vậy, đề<br /> tài nghiên cứu có những mục tiêu sau đây:<br /> - Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các ngân<br /> hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam hiện nay.<br /> - Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các<br /> NHTMVN.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là sự tác động của<br /> DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN. Dữ liệu nghiên cứu được<br /> <br /> 2<br /> lấy từ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán từ 38<br /> NHTMVN bao gồm các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần trong<br /> khoảng thời gian 2008-2014.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng.<br /> Phương pháp định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp<br /> các chuyên gia, cán bộ quản lý NHTM. Phương pháp định lượng để<br /> nghiên cứu luận án bao gồm: phương pháp phân tích phi tham số tiếp<br /> cận theo mô hình bao dữ liệu (DEA); phương pháp hồi quy theo mô<br /> hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp (pooled ordinary least<br /> squares - Pooled OLS), mô hình tác động cố định (fixed effect model<br /> - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (random effect model - REM),<br /> mô hình bình phương bé nhất tổng quát khả thi (feasible generalized<br /> least squares – FGLS).<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, kết<br /> cấu của luận án bao gồm 5 chương.<br /> 6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài<br /> Về mặt khoa học:<br /> + Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về<br /> DVNHQT và HQHĐ, tầm quan trọng của DVNHQT, mối liên hệ<br /> giữa DVNHQT và HQHĐ của NH trong bối cảnh hội nhập quốc tế<br /> và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.<br /> + Luận án đã xác định được các chỉ tiêu phản ánh DVNHQT<br /> có tác động đến HQHĐ của các NHTMVN, từ đó xác định mô hình<br /> về sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ của NH, đây là một điểm<br /> mới và không trùng lắp của đề tài.<br /> + Đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng phương pháp định<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản