Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha

Chia sẻ: pencil_4

Đường dây có hai phụ tải tập trung Trường hợp đường dây có nhiều phụ tải tập trung, giá trị tổn thất điện áp là tổng tổn thất điện áp ở các đoạn dây, ta có các công thức sau...

Nội dung Text: Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha

5.1.1. Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha
có nhiều phụ tải tập trung:
Hình Error! No text of specified style in
document..1. Đường dây có hai phụ tải tập trung

Trường hợp đường dây có nhiều phụ tải tập trung,
giá trị tổn thất điện áp là tổng tổn thất điện áp ở các
đoạn dây, ta có các công thức sau:
n n
1 100
  P .r  Q .x  (Error! No text of specif
  Pi .ri  Qi .xi  hay
U  U %  i i i i
2
U dm 1000.U dm
i 1 i 1
Trong đó: công suất chạy trên đoạn thứ i, đơn
Pi , Qi

vị [kW], kVAR].

điện trở và điện kháng của đoạn thứ i,
ri , xi

đơn vị [Ω].

điện áp dây định mức, [kV].
U dm

n n
1 100
  p .R  q . X  (Error! No text of spe
  pi .Ri  qi .X i  hay U % 
U  i i i i
2
U dm 1000.U dm
i 1 i 1
Trong đó: công suất của phụ tải tại điểm thứ i,
pi , qi

đơn vị [kW], kVAR].

điện trở và điện kháng của đường dây
Ri , X i

kể từ đầu nguồn đến điểm thứ i, [Ω]

điện áp dây định mức, [kV].
U dm


5.1.2. Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha
có phụ tải phân bố đều:

Đối với đường dây có phụ tải phân bố đều, ta có:
P.R  Q. X
(Error! No text of specified sty
V 
U 
2.U dm


Trong đó: tổng công suất của phụ tải trên
P, Q

đường dây, đơn vị [kW], kVAR].

điện trở và điện kháng của đường dây,
R, X

[Ω]

điện áp dây định mức, [kV].
U dm


5.1.3. Tổn thất điện áp trong máy biến áp:
Tương tự như tính tổn thất điện áp trên đường dây
có phụ tải tập trung, tổn thất điện áp trong máy biến
P.R  Q. X 100
áp là: (Error! No text of specified st
U %  .
2
U dm 1000


Trong đó: công suất do máy biến áp truyền
P, Q

tải, đơn vị [kW], kVAR].

điện trở và điện kháng của MBA đã quy
R, X

đổi về cấp điện áp tương ứng, [Ω]

điện áp định mức, [kV].
U dm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản