Tổng hợp 120 bài toán luyện thi Violympic vòng 17 (Lớp 2)

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

2
1.644
lượt xem
548
download

Tổng hợp 120 bài toán luyện thi Violympic vòng 17 (Lớp 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Tổng hợp 120 bài toán luyện thi Violympic vòng 17 (Lớp 2) để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp 120 bài toán luyện thi Violympic vòng 17 (Lớp 2)

 1. Tổng hợp 120 bài toán luyện thi Violympic vòng 17 (Lớp 2) Câu 1: Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay. Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là………….tuổi. Câu 2: Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 6 can, mỗi can 5 l. Tính số lượng dầu đó. Trả lời: Số lượng dầu đó là……. l. Câu 3: Hiện nay bố Lan 42 tuổi, còn ông nội Lan 71 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay. Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi đó là…………… tuổi. Câu 4: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số ……… Câu 5: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 40 là số ……… Câu 6: Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số……… 1
 2. Câu 7:Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay. Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi. Câu 8: Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 6 can, mỗi can 5l. Tính số lượng dầu đó. Trả lời: Số lượng dầu đó là l. Câu 9: Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt. Vậy cả gà và vịt nhà bác An nuôi tất cả là …con Câu 10: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là số ……………… Câu 11: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số ……………… Câu 12: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 8 là số…………………… Câu 13: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 7 là số………………… Câu 14: An cân nặng 27kg, Bình cân nặng 31kg. Hỏi cả hai bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời:Cả hai bạn cân nặng …kg. Câu 15: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 7 ? Trả lời:Có tất cả,…..số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 7. Câu 16: Có tất cả …số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 6. Câu 17: Hiện nay bố An 41 tuổi, còn mẹ An 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố An và mẹ An. Trả lời:Tổng số tuổi của bố An và mẹ An là …tuổi. Câu 18: Cô giáo chủ nhiệm nhận về 35 quyển sách Toán và 33 quyển sách Tiếng Việt để phát cho học sinh. Hỏi cả sách toán và tiếng việt cô giáo nhận về tất cả bao nhiêu quyển. Trả lời:Cả sách Toán và Tiếng Việt cô giáo nhận về tất cả ….quyển Câu 19 : Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số … Câu 20:Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 7 là số…. Câu 21: Lớp 2A có tất cả 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Vậy tổng số học 2
 3. sinh của lớp 2A là …bạn. Câu 22: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là ………. Câu 23: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 8 là số … Câu 24:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 9 ? Trả lời:Có tất cả …số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 9. Câu 25: Hiện nay bố An 41 tuổi, còn mẹ An 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố An và mẹ An. Trả lời:Tổng số tuổi của bố An và mẹ An là … tuổi Câu 26: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 7 ? Trả lời:Có tất cả …số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 7. Câu 27: Có tất cả ….số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8. Câu 28: Hiện nay Mai 7 tuổi còn bố Mai 40 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con Mai. Trả lời:Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Mai là …. Tuổi Câu 29: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số … Câu 30: Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt. Vậy cả gà và vịt nhà bác An nuôi tất cả là …con. Câu 31: Lớp 2A có tất cả 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Vậy tổng số học sinh của lớp 2A là ….bạn. Câu 32:Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là………………. Bài 33: Điền số vào chỗ ô trống: 36 : 4 + = 16 27 : 3 + = 18 24 : 4 + = 34 16 : 2 + = 23 35 : 5 + = 20 45 : 5 + = 37 36 : 4 - =6 32 : 4 - =5 21 : 3 - =1 40 : 5 =4 5x6+ = 45 7 x 3 + = 30 4x7- 19 9x2 - = 10 Bài 34: Có một số gạo đựng được 8 túi, mỗi túi 3 kg. Hỏi số gạo đó đựng vào mỗi túi 4kg thì được mấy túi? Số túi là:…….. 3
 4. Bài 35: Có một số gạo đựng mỗi túi 4 kg được 5 túi, . Hỏi số gạo đó đựng vào mỗi túi 2 kg thì được mấy túi? Số túi là:…….. Bài 36: Có một số gạo đựng được 6 túi mỗi túi 4 kg , . Hỏi số gạo đó đựng vào 3 túi thì mỗi túi được mấy ki lô gam gạo? Số ki lô gam gạo trong mỗi túi là:…….. Bài 37: Có một số gạo đựng mỗi túi 5 kg thì được 6 túi , . Hỏi số gạo đó đựng vào 3 túi thì mỗi túi được mấy ki lô gam gạo? Số ki lô gam gạo trong mỗi túi là:…….. Bài 38: Có một số lượng gạo, nếu thêm 3 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia đều cho 8 túi, mỗi túi 4 kg. Tính số lượng gạo đó. Số lượng gạo đó là:………… Bài 39: Có một số lượng gạo, nếu thêm 2 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia đều cho 8 túi, mỗi túi 3 kg. Tính số lượng gạo đó Số lượng gạo đó là:………… Bài 40: Có một số lượng gạo, nếu bớt 2 kg thì vừa đủ để chia đều cho 8 túi, mỗi túi 3 kg. Tính số lượng gạo đó Số lượng gạo đó là:………… Bài 41: Có một số lượng gạo, nếu bớt 3 kg thì vừa đủ để chia đều cho 6 túi, mỗi túi 5 kg. Tính số lượng gạo đó Số lượng gạo đó là:………… Bài 42: Số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 5 vẫn nhỏ hơn 32. Số đó là:………………. Bài 43: Số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 4 vẫn nhỏ hơn 35. Số đó là:………………. Bài 44: Số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 3 vẫn nhỏ hơn 26. Số đó là:………………. Bài 45: Số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 2 vẫn nhỏ hơn 14. Số đó là:………………. Bài 46: Số nhỏ nhất mà khi đem nhân số đó với 5 vẫn lớn hơn 36. Số đó là:………………. Bài 47: Số nhỏ nhất mà khi đem nhân số đó với 4 vẫn lớn hơn 36. Số đó là:………………. Bài 48: Số nhỏ nhất mà khi đem nhân số đó với 3 vẫn lớn hơn 20. Số đó là:………………. Bài 49: Số nhỏ nhất mà khi đem nhân số đó với 2 vẫn lớn hơn 10. Số đó là:………………. Bài 50: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 5 kg thì được 6 túi còn thừa 2 kg. Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 4 kg thì được mấy túi? 4
 5. Số túi là: ………… Bài 51: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 8 kg thì được 3 túi còn thừa 6 kg. Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 3 kg thì được mấy túi? Số túi là: ………… Bài 52: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 4 kg thì được 7 túi còn thừa 2 kg. Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 5 kg thì được mấy túi? Số túi là: ………… Bài 53: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 9 kg thì được 4 túi còn thừa 4 kg. Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 4 kg thì được mấy túi? Số túi là: ………… Bài 54: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 7 kg thì thiếu 3 kg là đầy 3 túi . Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 4 kg thì được mấy túi? Số túi là: ………… Bài 55: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào 4 túi, mỗi túi 6 kg thì thiếu 1 kg nữa. Hỏi số gạo đó đem đựng vào mỗi túi 5 kg thì được mấy túi? Số túi là: ………… Bài 56: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào 5 túi, mỗi túi 4 kg thì thiếu 2 kg nữa. Hỏi số gạo đó đem đựng đều vào 2 túi thì mỗi túi đựng được mấy ki lô gam gạo? Số ki lô gam gạo trong mỗi túi là: ………… Bài 57: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào 8 túi, mỗi túi 4 kg thì thiếu 2 kg nữa. Hỏi số gạo đó đem đựng đều vào 5 túi thì mỗi túi đựng được mấy ki lô gam gạo? Số ki lô gam gạo trong mỗi túi là: ………… Bài 58: Có môt số gạo , nếu đem số gạo đó đựng vào 6 túi, mỗi túi 5 kg thì thiếu 2 kg nữa. Hỏi số gạo đó đem đựng đều vào 4 túi thì mỗi túi đựng được mấy ki lô gam gạo? Số ki lô gam gạo trong mỗi túi là: ………… Bài 59 Cho h×nh tam giac ABC cã chu vi b»ng 45dm. ngêi ta t¨ng ®Òu mçi c¹nh cña tam gi¸c ®ã thªm 5dm th× ®îc mét h×nh tam gi¸c míi. TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c míi Chu vi h×nh tam gi¸c míi là ………..dm. Bài 60 Cho h×nh tam giac ABC cã chu vi b»ng 30dm. ngêi ta t¨ng ®Òu mçi c¹nh cña tam gi¸c ®ã thªm 6dm th× ®îc mét h×nh tam gi¸c míi. TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c míi Chu vi h×nh tam gi¸c míi là……………dm 5
 6. Bài 61 Cho h×nh tam giac ABC cã chu vi b»ng 48dm. ngêi ta giảm ®Òu mçi c¹nh cña tam gi¸c ®ã thªm 6dm th× ®îc mét h×nh tam gi¸c míi. TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c míi Chu vi h×nh tam gi¸c míi là……………dm Bài 62Cho h×nh tam giac ABC cã chu vi b»ng 54dm. ngêi ta t¨ng ®Òu mçi c¹nh cña tam gi¸c ®ã thªm 5dm th× ®îc mét h×nh tam gi¸c míi. TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c míi Chu vi h×nh tam gi¸c míi là ………..dm. Bài 63Cho một hình tứ giác có chu vi bằng 40cm. Người ta giảm đều mỗi cạnh của hình đó đi 2cm thì được một hình tứ giác mới. Tính chu vi hình tứ giác mới. Chu vi hình tứ giác mới là …………….cm. Bài 64Cho một hình tứ giác có chu vi bằng 28cm. Người ta tăng đều mỗi cạnh của hình đó đi 2cm thì được một hình tứ giác mới. Tính chu vi hình tứ giác mới. Chu vi hình tứ giác mới là …………….cm. Bài 65 Cho một hình tam giác có độ dài 3 cạnh bằng nhau và bằng 15cm và một hình vuông có cạnh 11cm. Hỏi hình nào có chu vi lớn hơn. Hình có chu vi lớn hơn là……………………. Bài 66Một hình tam giác có chu vi là 90cm.Biết số đo hai trong ba cạnh của hình tam giác đó là 21cm và 30cm. Hãy tìm số đo cạnh còn lại của hình tam giác. Số đo cạnh còn lại của hình tam giác là………….cm. Bài 67Có 2 túi bi, số bi trong mỗi túi bằng nhau.Mỗi túi có 2 loại bi, mỗi loại một mầu, mỗi loại mầu có 5 viên. Hỏi hai túi có tất cả bao nhiêu viên bi. Hai túi có tất cả …........ viên bi. Bài 68Có 3 túi bi, số bi trong mỗi túi bằng nhau.Mỗi túi có 2 loại bi, mỗi loại một mầu, mỗi loại mầu có 4 viên. Hỏi ba túi có tất cả bao nhiêu viên bi. Ba túi có tất cả …........ viên bi. Bài 69Cô giáo vừa nhận về một số sách tham khảo để phát cho học sinh, cô tính nếu có thêm 1 quyển nữa thì vừa đủ chia cho 4 tổ mỗi tổ 5 quyển. Hỏi số sách cô nhận về là bao nhiêu quyển. Số sách cô nhận về là……………. quyển. 6
 7. Bài 70Cô giáo vừa nhận về một số sách giáo khoa để phát cho học sinh, cô tính nếu có thêm 2 quyển nữa thì vừa đủ chia cho 5 tổ mỗi tổ 7 quyển. Hỏi số sách cô nhận về là bao nhiêu quyển. Số sách cô nhận về là……………. quyển. Bài 71Cô giáo vừa nhận về một số sách để phát cho học sinh, cô xếp số sách đó thành 4 chồng, mỗi chồng 10 quyển thì vừa hết số sách đó. Hỏi số sách cô nhận về là bao nhiêu quyển. Số sách cô nhận về là……………. quyển. Bài 72Hà và Linh mỗi bạn có một số bi. Nếu Hà cho Linh 10 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hà nhiều hơn Linh bao nhiêu viên bi. Đáp số………………………….. Bài 73Hà và Linh mỗi bạn có một số bi. Nếu Hà cho Linh 8 viên bi thì số bi của Linh sẽ nhiều hơn của Hà 2 viên. Hỏi lúc đầu Hà nhiều hơn Linh bao nhiêu viên bi. Đáp số………………………….. Bài 74Hà và Linh mỗi bạn có một số bi. Nếu Hà cho Linh 8 viên bi thì số bi của Hà vẫn nhiều hơn của Linh 2 viên. Hỏi lúc đầu Hà nhiều hơn Linh bao nhiêu viên bi. Đáp số………………………….. Bài 75Khi Mai 8 tuổi thì mẹ Mai 35 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai mẹ con Mai khi Mai 20 tuổi Đáp số………………………… Bài 76Khi Mai 10 tuổi thì mẹ Mai 38 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai mẹ con Mai khi mẹ Mai 42 tuổi Đáp số………………………… Bài 77Có 8 xe ô tô như nhau, mỗi xe đều có 4 bánh và 1 xe ô tô khác có 6 bánh. Vậy tổng số bánh xe của 9 xe đó là………………. Bài 78Nếu thứ năm tuần trước là ngày 19 thì thứ sáu tuần này là ngày………. Bài 79Nếu hôm nay là thứ sáu ngày 18 thì thứ tư tuần sau là ngày………….. Bài 80Nếu hôm nay là thứ bảy ngày 25 thì thứ ba tuần trước là ngày……….... 7
 8. Bài 81Nếu thứ hai tuần trước là ngày 14 thì thứ tư tuần này là ngày………….. Bài 82Viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng của ba chữ số đó bằng 11 Số đó là…………………. Bài 83Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng của ba chữ số đó bằng 9 Số đó là…………………. Bài 84Số nào đem nhân với 5 rồi trừ đi 4 thì được 41 ? Đáp số…………………… Bài 85Số nào đem chia cho 5 rồi nhân với 4 thì được 28 ? Đáp số…………………… Bài 86Tìm số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 7 Số đó là…………………. Bài 87Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 9 Số đó là…………………. Bài 88 bạn xếp hàng đồng diễn thể dục, các bạn xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có số bạn bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy bạn?.............. Bài 89Lớp 2A có tất cả 36 bạn được chia đều 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?.......... Bài 90Có một số kg gạo đem đựng vào các túi nhỏ, nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được 8túi và còn thừa 2kg. Hỏi số gạo đó là bao nhiêu?......... Bài 91Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 63 tuổi, tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?.......... Bài 92 Hiện nay anh 21 tuổi, em 14 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?.......... Bài 93 Hồng và Hà có một số con tem, sau khi Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 8 con tem, Hỏi lúc đầu Hồng có nhiều hơn Hà mấy con tem?......... 8
 9. Bài 94 Hãy cho biết phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc túi loại 5kg ( mỗi túi chỉ đựng được 5kg) để đựng hết 38 kg gạo?........... Bài 95 Anh có nhiều hơn em 16 viên bi, hỏi nếu anh đem cho anh 10 viên bi thì bây giờ số bi của em sẽ nhiều hơn số bi của anh là bao nhiêu viên bi?.......... Bài 96 Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có ba chữ số khác nhau được viết từ các số 0,1,3 …………….. Bài 97 Tính tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số…………. Bài 98 Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 1, 3 là …………… Bài 99 Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0 ,1 ,2 là ……………….. Bài 100 Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 2, 3.là …………. Bài 101Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 1 ,2, 3.là …………. Bài 102Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 1, 3, 7là…………. Bài 103Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 2, 4là………….. Bài 104Có một số kg gạo đem đựng vào các túi nhỏ, nếu mỗi túi đựng 4 kg thì được 7 túi và còn thừa 3 kg, hỏi số gạo đó là bao nhiêu?........... Bài 105Có một số kg gạo, đựng vào các túi, mỗi túi 5 kg thì được 7 túi và còn thừa 4 kg, tính số gạo đó?............. Bài 106Tìm số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12…………… 9
 10. Bài 107Hiện nay bố Lan 38 tuổi, ông nội Lan 63 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố lan hiện nay?............... Bài 108Hiện nay anh 18 tuổi , em 12 tuổi , tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay?......... Bài 109Cần ít nhất bao nhiêu túi loại 5kg để đựng hết 22 kg gạo?.............. Bài 110Nhà bác Minh nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 65 con, vừa rồi bác bán đi tất cả 15 con đều là gà trống. Hỏi trong số gà còn lại, gà mái nhiều hơn số gà trống là bao hiêu con?..................... Bài 111Hãy cho biết phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc túi loại 4kg để đựng hết số gạo 38 kg? ………. Bài 112Vụ lúa trứơc nhà em thu hoạch được tất cả 85 kg thóc, vụ lúa này nhà em thu được nhiều hơn vụ lúa trước 100kg thóc, hỏi vụ này nhà em thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?........ Bài 113Vụ lúa trứơc nhà em thu hoạch được tất cả 120 kg thóc, vụ lúa này nhà em thu được nhiều hơn vụ lúa trước 19kg thóc, hỏi vụ này nhà em thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?........ Bài 114Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 11?............. Bài 115Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 15?............. Bài 116Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 17?............. Bài 117Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 4kg để đựng 39 kg gạo?............ Bài 118Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 4kg để đựng 37 kg gạo?............... Bài 119Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 3kg để đựng 31 kg gạo?................ 10
 11. Bài 120Hòa có nhiều hơn Bình 12 viên bi, Hòa cho thêm Bình 5 viên bi. Hỏi bây giờ Hòa còn nhiếu hơn Bình bao nhiêu viên bi?................. 11
Đồng bộ tài khoản