TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (CAO HỌC KINH TẾ)

Chia sẻ: giangacd

Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học. Cung cấp đáp án Ôn thi Triết học thuộc Cao học Kinh tế

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (CAO HỌC KINH TẾ)

BÀI SO N ÔN THI MÔN TRI T H C
Câu 1: Anh/ch hãy phân tích n i dung c a CNDVBC v i tính cách là 1 h t
nhân lý lu n c a th gi i quan khoa h c.
N i dung c a CNDVBC v i tính cách h t nhân lý lu n c a th gi i qua KH bao
g m hai nhóm quan ni m. ó là nhóm quan ni m duy v t v th gi i nói chung và
quan ni m duy v t v xã h i nói riêng.
a/ Quan ni m v th gi i: nó th hi n ch nó coi v t ch t c a th gi i là v t
ch t và th gi i th ng nh t tính v t ch t c a nó. Nó ư c di n t b i nh ng n i
dung sau ây:
- Ch có m t th gi i duy nh t và th ng nh t là th gi i v t ch t, th gi i v t
ch t t n t i khách quan vĩnh vi n vô h n, không ai sinh ra và tiêu di t ư c nó.
- T t c các s v t hi n tư ng u là nh ng d ng t n t i c th c a v t ch t
hay là nh ng thu c tính c th c a v t ch t và trong th gi i này không cá gì khác
ngoài v t ch t ang v n ng.
- Các s v t hi n tư ng trong th gi i v t ch t u n m trong m i quan h
chuy n hóa l n nhau là nguyên nhân và k t qu l n nhau và u b chi ph i b i
nh ng qui lu t chung gi ng nhau.
- Ý th c là m t c tính c a b não ngư i là s ph n ánh hi n th c khách
quan vào b não ngư i.
(Quan i m th gi i th ng nh t nhau b n tính v t ch t c a nó b ng s cm
(?) lâu dài b n b c a khoa h c t nhiên).


b/ Quan ni m duy v t v xã h i:
- Th gi i quan này coi xã h i là 1 b ph n c thù c a gi i t nhiên. Th
hi n ch xã h i có nh ng qui lu t v n ng và phát tri n riêng.
- S v n ng và phát tri n c a XH ph i thông qua ho t ng có ý th c c a
con ngư i ang theo u i nh ng m c ích nh t nh.
- Cho r ng s n xu t v t ch t là cơ s c a i s ng xã h i, phương th c s n
xu t quy t nh qui trình sinh ho t c a xã h i như chính tr , tinh th n nói chung và
t n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i.
VD: a tr nào cũng bi t xã h i s chào ón tôi, không nói d ng sx trong 1 vài
tháng mà ch c n trong m t vài tu n thôi – trong b tư b n c a Mac.
VD: ã là ngư i ai cũng ghi d u n c a mình vào l ch s nhưng ai là ngư i
quy t nh l ch s không ph i là con ngư i nói chung ? th gi i quan này xác nh
là qu n chúng nhân dân.
- S phát tri n c a XH là 1 quá trình phát tri n c a l ch s t nhiên, ây là tư
tư ng c a Mac trong b tư b n: “tôi coi s phát tri n thay th các hình thái kinh t
xã h i là 1 quá trình t nhiên” –Mac. Và vì v y nó không thu c vào ý th c con
ngư i. Nó do s tác ng gi a các qui lu t xã h i, … trong ó ch y u là qui lu t
quan h sx phù h p v i trình sx. VD: vi c VN không trãi qua CNTB có phù
h p v i CN Mac ko ? – ko ph i tr i qua tu n t .
- Cho r ng qu n chúng nhân dân là ch th sáng t o chân chính c a l ch s .
- Quan i m duy v t XH là h th ng quan i m th ng nh t ch t ch v i nhau
v s ra i, t n t i, v n ng và phát tri n c a XH và các lý lu n th c hi n nhi m
v l ch s t ra trong s v n ng và phát tri n y.


Câu 2. Anh/Ch hãy phân tích b n ch t c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng
v i tính cách là h t nhân lý lu n c a th gi i quan khoa h c.


- Gi i quy t úng n nh ng v cơ b n c a tri t h c t quan i m th c ti n (so
sánh CNDV bi n ch ng v i CNDV: bên c nh nh ng thành t u mà CNDV cũ t
ư c thì CNDV cũ v n còn nh ng h n ch ch ng h n h th p ho c ph nh n vai
trò c a ý th c, không th y ư c s tác ng tr l i vô cùng quan tr ng c a ý th c
i v i v t ch t .
(coi ý th c là s ph n ánh th ng ơn gi n máy móc không th y ư c tính
năng ng sáng t o c a ý th c.
Mác xu t hi n ưa th c ti n vào tri t h c g n li n nh ng lý lu n vào ho t ng
th c ti n.)
- TGQ duy v t bi n ch ng ã có s th ng nh t gi a TGQ duy v t và bi n
ch ng. ( nay là y u t r t cách m ng c a Mácì t o ra CNDV bi n ch ng + phép
bi n ch ng duy v t).
- TGQ duy v t bi n ch ng là TGQ duy v t tri t t c nó không duy v t trong
t nhiên mà còn trong xh.
- TGQ duy v t bi n ch ng còn có tính th ïc ti ån và cách m ng ch nó là
TGQ c a giai c p công nhân, giai c p ti n b và cách m ng c a th i i, nó không
ch gi i thích th gi i mà còn c i t o th gi i, nó kh ng nh s t t th ng c a cái
m i (trong quá trình v n ng cái cũ m t i, cái m i ra i).


Câu 3: Anh ( ch ) hãy phân tích cơ s lý lu n, nêu ra các yêu c u phương
pháp lu n c a nguyên t c khách quan c a CNDVBC. ng CSVN ã và ang
v n d ng nguyên t c như th nào vào s nghi p cách m ng hi n nay nư c
ta ?
1/ Nh ng n/t c pp lu n:
Phương pháp lu n: Phương pháp ch d n con ngư i nh n th c úng ng và
ho t ng có hi u qu .
N/t c khách quan trong vi c xem xét s v t
- Th c ch t c a nguyên t c này là coi tr ng vai trò quy t nh c a v t ch t v i ý
th c nói riêng và ho t ng c a con ngư i nói chung. Cơ s khoa h c c a nguyên
t c này là d a vào quy t nh c a CNDVBC trong vi c gi i quy t m i quan h
gi a VC và YT. VC có trư c, YT có sau; VC quy t nh YT, quy t nh n i dung
và hình th c c a YT
VD: t nư c Vi t Nam dài t Tam Quan n mũi Cà Mau chia làm 3 phs n:
B c Trung Nam,
Mi n Trung: i u ki n sinh ho t v t ch t mi n Trung r t kh nên nó quy t
nh ý chí c a cư dân mi n trung. T ó cho th y ngư i MT có ý chí nh t trong
các mi n.
Mi n Nam: khóan t r ng r i h t mình.
MT và MB:
T nhiên: t h p, ngư i ông.
Th i ti t: khô c n, khó s n xu t.
MB: th y rõ 4 mùa nhưng kh c nghi t cho s n xu t nông nghi p.
- Nguyên t c này òi h i trong nh n th c và trong ho t ng thì chúng ta ph i:
+ Ko ư c xu t phát t ý mu n ch quan, ko ư c l y ý mu n ch quan làm
chính sách, ko ư c l y ý chí áp t cho th c t , ko ư c l y o tư ng thay cho
hi n th c mà ph i xu t phát t chính b n thân s v t, t th c t khách quan, t
cu c s ng gi i quy t nh ng v n do cu c s ng t ra và ph i ph n ánh m t
cách trung thành như cái v n có c a s v t.
VD: mu n qui ho ch cho úng ng chí c a nh ng ngư i có ch c có quy n
cũng ko nên quy ho ch theo nhi m kỳ, quy ho ch y ph i xu t phát t quy mô c a
dân s , xu t phát t công ăn vi c làm c a cán b nhân dân.
- Trong ho t ng th c ti n nguyên t c này òi h i chúng ta ph i tôn tr ng và
làm theo quy lu t khách quan.
VD: a d ng các hth c sh u ph i tôn tr ng quan h s n xu t, ph i pù h p v i
trình
- Lê Nin giáo hu n ko ư c l y ý mu n ch quan c a mình làm chính sách, ko
ư c l y tình c m làm ư ng l i chi n lư c c a CM.
- ng CSVN “m i ư ng l i ch trương c a ng ph i xu t phát t th c t ”
- Phát huy tính năng ng ch quan, ch ng CN duy ý chí. (phát huy tính tích
c c, năng ng, sáng t o c a ý th c và phát huy vai trò nhân t con ngư i)
- B n thân ý th c nó có tính c l p tương i so v i v t ch t và b n ch t c a ý
th c có tính năng ng, sáng t o chính vì v y mà ý th c có th t ng tr l i VC,
góp ph n c i bi n TGKQ thông qua ho t ng th c ti n c a con ngư i. Khi ta nói
n vai trò c a ý th c th c ch t ta nói n vai trò c a con ngư i hơn n a nh n ý
th c tr c ti p hi n th c mà mu n tác ng tr l i hi n th c thì nó ph i ư c con
ngư i t ch c th c hi n trong th c ti n mà trên h t là th c ti n l sx.
- Khi nói v vai trò c a ý th c không ph i là nó tr c ti p t o ra TGVC. Mà m t
là y u t mang n cho con ngư i s hi u bi t v các quy lu t khách quan.
- Trên cơ s như v y giúp con ngư i xác nh m c tiêu, ra phương hư ng
ho t ng cho phù h p. K ti p là con ngư i xây d ng các bi n pháp t ch c
th c hi n th c ti n và cu i cùng là b ng n l c ý chí am mê c a mình giúp con
ngư i th c hi n ư c m c tiêu ã xác nh.
- Ý th c có vai trò như v y nên trong ho t ng c a mình thì con ngư i ph i
ch ng l i thái th ng, l i, b o th , trì tu , quay lưng l i cái m i, cái t n b .
- Ph i coi tr ng vai trò c a ý th c, tư tư ng, lý lu n.
- Ph i giáo d c và nâng cao trình tri th c KH vì KH có v trí, vai trò c bi t
quan tr ng trong i s ng con ngư i nh t là trong n n kinh t tri th c hi n nay, tri
th c khoa h c là 1 trong nh ng ng l c phát tri n xh
-N u cao tri th c thì ph i ch ng l i 2 khuynh hư ng:
+N u cao tuy t i hóa 1 tri th c khoa h c nào ó thì s b qua nh ng tri
th c khoa h c khác.
+ cao tuy t i hóa kinh nghi m coi thư ng lý lu n, chúng ta không coi
thư ng kinh nghi m, không ph nh n kinh nghi m mà ch ng l i kinh nghi m,
tuy t i i hóa kinh nghi m coi thư ng lý lu n. Kinh nghi m trong i thư ng
hay KH có 1 tác d ng tiêu c c vì n u vư t qua m t gi i h n nào ó thì kinh
nghi m s m t tác d ng.
VD: ông nông dân BSCL mà ra mi n Trung s th t b i ngay vì i u ki n ã
thay i. Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không ư c em
vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t ngay lý do trong khi ngư i nông dân
không có lý lu n thì không bi t.
- Ta tôn tr ng tri th c KH và ta i n làm ch tri th c KH. Là 1 quá trình nó
ph i liên quan n quan ni m c a con ngư i v KH mà còn ph i liên quan n
ngu n l c, ngh l c quy t tâm c a con ngư i t bi t là ph i có i u ki n v t ch t
c a con ngư i th c hi n i u này.
- Khi th c hi n ngt c này thì cũng ng th i ph i kiên quy t u tranh ch ng
ch nghĩa duy ý chí – CN coi ý chí là cái quy t nh tình c m.
- th c hi n t t 2 ngt c trên ta ph i coi tr ng nhân t l i ích là m t trong
nh ng ng l c tr c ti p thúc y con ngư i ho t ng và qua ó nó gây nên
nh ng bi n i l n lao trong l ch s .
- Ph i nh n th c và v n d ng úng n các l i ích, ph i bi t k t h p các l i ích
khác nhau.
(con ngư i g m các l i ích kinh t , chính tr , t p th hay cá nhân, gia ình, xh)
- Ph i nh n th c các l i ích ó và ph i phân bi t l i ích nào là quan tr ng I, l y
l i ích nào là quy t nh ( kinh t là s 1) không nên tuy t i hóa 1 l i ích nào ó
mà coi thư ng các l i ích khác.
- Ph i có ng cơ úng ng thái khách quan KH trong vi c nh n th c và
th c hi n các l i ích.


2/ V n d ng vào s nghi p CM hi n nay
- Tôn tr ng các quy lu t khách quan và nh ng i u ki n c th c a t nư c
- Phát huy vai trò lãnh oc a ng, qu n lý c a nhà nư c và tính ch ng
sáng t o c a qu n chúng
- Kh c ph c b nh ch quan duy ý chí, ph i coi tr ng vai trò lãnh oc a ng,
không ng ng phát huy vai trò c a nhà nư c trong qúa trình xây d ng và hoàn
thi n nhà nư c pháp quy n XHCN.
- Phát huy tính ch ng sáng t o c a qu n chúng và cu i cùng là kh c ph c
b nh ch quan duy ý chí.
- i lên CNXH, CM nư c ta ch u tác ng b i nh ng nhân t qu c t và th i
i, tr c ti p là qúa trình khu v c hóa và toàn c u hóa (khu v c hóa và toàn c u
hóa không do ai quy t nh, là v n khách quan)
- Tính t t y u trong qúa trình phát tri n CNXH nư c ta òi h i ph i CNH, H H
nh m phát tri n llsx, xây d ng n n kinh t hi n i, nó mang tính quy lu t vào các
nư c ti u CN như Vi t Nam.
* Vi c b qua phương th c SXTB ti n lên CNXH có t nhiên hay không ? ta
kh ng nh là có, vi c này tuân theo tính t nhiên c a l ch s mà i u này ch t
nhiên khi nư c ta xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a CNTB mà áng l ta ph i
tr i qua.
PK CNXH
Thu t ng : “quá ” g m 2 thu t ng
Quá t CNTB CNXH
Quá t PK CNXH
Mà csvc và k thu t này ta không th thi u ư c nên ph i ti n hành
CNH, H H
- Bên c nh vi c phát tri n llsx thì ph i phát tri n kinh t th trư ng, nh
hư ng XHCN. Tôn tr ng cơ ch th trư ng là ưa Vi t Nam tr v úng quy lu t.
Như ta ph i hi u là “kinh t th trư ng” là t m huy chương 2 m t, nghĩa là bên
c nh m t tích c c còn y r y các m t tiêu c c.


Câu 4: Anh/ch hãy phân tích cơ s lý lu n và nêu nh ng yêu c u phương
pháp lu n c a nguyên t c toàn di n. Vi c tuân th nguyên t c này s kh c
ph c ư c nh ng h n ch gì trong ho t ng nh n th c và ho t ng th c
ti n
Cơ s lý lu n:
Cơ s lý lu n c a nguyên t c toàn di n là n i dung nguyên lý v m i liên h
ph bi n:
- M i s v t, hi n tư ng trong th gi i u t n t i trong muôn vàn m i liên h
ràng bu c l n nhau.
- Trong muôn vàn m i liên h chi ph i s t n t i c a chúng có nh ng m i liên
h ph bi n.
- M i liên h ph bi n t n t i khách quan, ph bi n; chúng chi ph i m t cách
t ng quát quá trình v n ng, phát tri n c a m i s v t, hi n tư ng x y ra trong
th gi i.


Nh ng yêu c u cơ b n c a nguyên t c toàn di n:
Trong ho t ng nh n th c ch th ph i:
- Tìm hi u, phát hi n càng nhi u m i liên h , quan h (hay nh ng c i m,
tính ch t, y u t , m t,…) ang chi ph i s t n t i c a b n thân s v t càng t t.
- Phân lo i xác nh nh ng m i liên h , quan h (hay nh ng c i m, tính
ch t, y u t , m t,…) nào là bên trong, cơ b n, t t nhiên, n nh…; còn nh ng m i
liên h , quan h (hay nh ng c i m, tính ch t, y u t , m t,…) nào là bên ngoài,
không cơ b n, ng u nhiên, không n nh.
- D a trên nh ng m i liên h , quan h (hay nh ng c i m, tính ch t, y u t ,
m t,…) bên trong, cơ b n, t t nhiên, n nh… lý gi i ư c nh ng m i liên h ,
quan h (hay nh ng c i m, tính ch t, y u t , m t,…) còn l i. Qua ó xây d ng
m t hình nh v s v t như s th ng nh t các m i liên h , quan h (hay nh ng c
i m, tính ch t, y u t , m t,…); phát hi n ra quy lu t (b n ch t) c a nó.


Trong ho t ng th c ti n ch th ph i:
- ánh giá úng vai trò c a t ng m i liên h , quan h (hay nh ng c i m,
tính ch t, y u t , m t,…) chi ph i s v t.
- Thông qua ho t ng th c ti n, s d ng ng b nhi u công c , phương ti n,
bi n pháp thích h p (mà trư c h t là nh ng công c , phương ti n, bi n pháp v t
ch t) bi n i nh ng m i liên h , quan h (hay nh ng c i m, tính ch t, y u
t , m t,…) c a b n thân s v t, c bi t là nh ng m i liên h , quan h bên trong,
cơ b n, t t nhiên, quan tr ng…c a nó.
- N m v ng s chuy n hóa các m i liên h , quan h (hay nh ng c i m, tính
ch t, y u t , m t,…) c a b n thân s v t; k p th i s d ng các công c , phương
ti n, bi n pháp b sung phát huy hay h n ch s tác ng c a chúng, nh m lèo
lái s v t v n ng, phát tri n theo úng quy lu t và h p l i ích chúng ta.


Vi c tuân th nh ng nguyên t c này s kh c ph c ư c nh ng h n ch
như sau trong ho t ng nh n th c và ho t ng th c ti n:
Quán tri t và v n d ng sáng t o nguyên t c toàn di n s giúp ch th kh c ph c
ư c ch nghĩa phi n di n ch nghĩa chi t trung, ch nghĩa ng y bi n,… trong
ho t ng th c ti n và nh n th c c a chính mình.
- Ch nghĩa phi n di n: là cách xem xét ch th y m t m t, m t m i quan h ,
tính ch t nào ó mà không th y ư c nhi u m t, nhi u m i quan h , nhi u tính
ch t c a s v t.
- Ch nghĩa chi t trung: là cách xem xét ch chú ý n nhi u m t, nhi u m i
liên h c a s v t nhưng không rút ra ư c m t b n ch t, không th y ư c m i
liên h cơ b n c a s v t; mà coi chúng như nhau, k t h p chúng m t cách vô
nguyên t c, tùy ti n.
- Ch nghĩa ng y bi n: là cách xem xét qua ó ánh tráo cái cơ b n v i cái
không cơ b n, cái ch y u v i cái th y u,…hay ngư c l i nh m t ư cm c
ích hay l i ích c a mình m t cách tinh vi.


Câu 5. Anh/Ch hãy phân tích cơ s lý lu n và nêu nh ng yêu c u phương
pháp lu n c a nguyên t c phát tri n. Vi c tuân th nguyên t c này s kh c
ph c ư c nh ng h n ch gì trong ho t ng nh n th c và ho t ng th c
ti n.
Cơ s lý lu n c a nguyên t c phát tri n
N i dung c a nguyên lý c a s phát tri n:
* Th nào là s phát tri n:
- do có s tác ng gi a các m t trong cùng 1 s v t ho c gi a các s v t v i
nhau ã làm cho các s v t không ng ng v n ng và phát tri n.
- Nhưng khi v n ng và khái ni m phát tri n không ng nghĩa v i nhau.
V n ng là s bi n i nói chung (có i lên, i xu ng, có sang trái, có th sang
ph i) trong khi ó phát tri n ch khái quát s v n ng i lên.
- Như v y, phát tri n là ph m trù tri t h c khái quát v sư v n ng i lên, t
th p n cao, t ơn gi n n ph c t p, t không hoàn thi n n hoàn thi n.
- Phép bi n ch ng duy v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà nó
còn ch ra cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n. M t khác nó
cũng ch ra phát tri n không ph i lúc nào cũng di n ra theo ư ng th ng mà trái l i
r t quanh co, r t ph c t p, th m chí có nh ng bư c th t lùi t m th i.
* Tính ch t c a s phát tri n:
- Tính khách quan: nguyên nhân, ngu n g c c a s phát tri n n m bên trong
các s v t hi n tư ng, do quá trình u tranh c a các m t il p gi i quy t
mâu thu n => s phát tri n di n ra c l p v i ý th c c a con ngư i -> con ngư i
không th dùng ý chí ch quan c a mình ngăn c n s phát tri n c a th gi i.
- Tính ph bi n: s phát tri n di n ra t t c s v t, hi n tư ng m i lĩnh v c
c a th gi i: t nhiên, xã h i và tư duy.
VD: trong t nhiên: s phát tri n c u gi i t nhiên: vô sinh và h u sinh. Vô
sinh: s tác ng l n nhau gi a chúng n 1 i u ki n nh t nh nào ó s t o ra 1
ch t ph c t p hơn.
H u sinh: kh năng hoàn thi n và thích nghi trư c s bi n i c a môi trư ng.
VD: XH, năng l c chinh ph c t nhiên và kh năng c i t o XH ngày càng t t
p hơn.
VD: Tư duy, trình nh n th c và hi u bi t c a th h sau bao gi cũng cao
hơn th h trư c. S hi u bi t c a con ngư i ngày nay càng r ng hơn, sâu hơn.
- Tính a d ng phong phú c a s phát tri n: phát tri n là khuynh hư ng chung
c a th gi i, song m i s v t hi n tư ng, quá trình phát tri n l i không gi ng
nhau, không ng u do chúng t n t i không gian, th i gian khác nhau. M t
khác, trong quá trình phát tri n c a mình, s v t còn ch u nh ng s tác ng c a
các s v t, hi n tư ng khác, c a t t c các y u t và i u ki n khác.
Nh ng s tác ng như v y có th thúc y ho c kìm hãm s phát tri n ôi
khi nó làm thay i chi u hư ng phát tri n, th m chí làm cho s v t th t lùi.
VD: t i sao VN l i kém phát tri n hơn so v i TG vì th i gian VN bư c vào cơ
ch th trư ng mu n màng hơn, r i do chi n tranh => hoàn c nh, i u ki n khác
nhau mà các s v t phát tri n khác nhau.
Nh ng yêu c u phương pháp lu n c a nguyên t c phát tri n
− Trong ho t ng nh n th c yêu c u ch th ph i:
Phát hi n nh ng xu hư ng bi n i, chuy n hóa, nh ng giai o n t n t i
c a b n thân s v t trong s t v n ng và phát tri n c a chính nó;
Xây d ng ư c hình nh ch nh th v s v t như s th ng nh t các xu
hư ng, nh ng giai o n thay i c a nó; t ó phát hi n ra quy lu t v n ng, phát
tri n (b n ch t) c a s v t.
Khi ta xem xét b t kỳ s v t, hi n tư ng nào thì ta không ch nhìn nh n,
n m b t nh ng cái hi n ang t n t i mà ta còn ph i th y rõ nh ng khuynh hư ng
phát tri n trong tương lai c a chúng. ng th i ph i th y ư c nh ng bi n i i
lên cũng như bi n i có tính ch t th t lùi. Nhưng i u cơ b n ph i khái quát ư c
nh ng bi n i chính v ch ra nh ng khuynh hư ng bi n i c a s v t, hi n
tư ng.
Ph i phân chia quá trình phát tri n c a s v t thành nh ng giai o n mà
trên cơ s ó tìm ra nh ng phương pháp nh n th c và cách th c tác ng cho phù
h p thúc y s v t phát tri n nhanh hay kìm hãm s phát tri n ó. Tùy thu c
s phát tri n ó có l i hay có h i iv i i s ng c a con ngư i.
VD: Tư tư ng c a c Ph t: i ngư i g m 4 giai o n: Sinh – Tr - D - Di t
− Trong ho t ng th c ti n yêu c u ch th ph i:
Chú tr ng n m i i u ki n, kh năng…t n t i c a s v t nh n nh
úng các xu hư ng, nh ng giai o n thay i có th x y ra i v i nó
Thông qua ho t ng th c ti n, s d ng nhi u công c , phương ti n, bi n
pháp thích h p (mà trư c h t là công c , phương ti n, bi n pháp v t ch t) bi n
i nh ng i u ki n, phát huy hay h n ch nh ng kh năng…t n t i c a s v t
nh m lèo lái s v t v n ng, phát tri n theo hư ng h p quy lu t và có l i cho
chúng ta
Vi c tuân th nguyên t c này s kh c ph c ư c nh ng h n ch gì
trong ho t ng nh n th c và ho t ng th c ti n:
Quán tri t và v n d ng sáng t o nguyên t c phát tri n s giúp ch th kh c
ph c ư c quan i m (tư duy) siêu hình trong ho t ng th c ti n và nh n th c
c a chính mình.
Quan i m phát tri n mâu thu n v i s trì tr , b o th trong nh n th c và
trong ho t ng th c ti n
Nguyên t c phát tri n òi h i ch th ph i s d ng các nguyên t c khác
kèm theo m i làm sáng t b n tính v n ng và phát tri n t thân c a s v t như
nguyên t c (phân tích) mâu thu n, nguyên t c tích lư ng-ch t, nguyên t c ph
nh bi n ch ng, ….


Câu 6. Phân tích n i dung quy lu t th ng nh t và u tranh gi a các m t
i l p (quy lu t mâu thu n). Ý nghĩa phương pháp lu n c a quy lu t này.
ng C ng s n Vi t Nam ã và ang v n d ng quy lu t này như th nào vào
s nghi p cách m ng hi n nay nư c ta?
Phân tích n i dung quy lu t th ng nh t và u tranh gi a các m t i
l p
Quy lu t mâu thu n ch ra ngu n g c, ng l c c a s phát tri n, ph n ánh quá
trình u tranh gi i quy t mâu thu n bên trong s v t. Chính vì v y quy lu t mâu
thu n là cơ s phương pháp lu n trong vi c phân tích mâu thu n + quá trình u
tranh gi i quy t v i 3 yêu c u cơ b n sau:
- Mâu thu n t n t i khách quan, ph bi n: s v t hi n tư ng nào cũng có mâu
thu n và mâu thu n là cái v n có c a b n thân s v t, b i v y mu n cho s v t,
hi n tư ng phát tri n thì ph i phát hi n ra mâu thu n nhưng ph i tìm ra m i liên h
tác ng qua l i l n nhau gi a các m t i l p ó.
- Và khi phân tích mâu thu n ph i xem xét quá trình phát sinh, phát tri n c a
t ng mâu thu n ph i xem xét quá trình phát sinh, phát tri n và s tác ng qua l i
l n nhau + v trí c a t ng m t i l p + nh ng m i quan h tác ng qua l i gi a
chúng, i u ki n chuy n hóa l n nhau gi a chúng.
VD: mâu thu n bên trong, bên ngoài, mâu thu n thi t y u, không thi t y u.
- thúc y s v t phát tri n thì ph i gi i quy t mâu thu n nhưng ph i tôn
tr ng nguyên t c và gi i quy t mâu thu n là u tranh c a các m t i l p nhưng
vi c u tranh gi i quy t mâu thu n ph i phù h p v i trình phát tri n c a
mâu thu n, ph i tìm ra nh ng phương th c, phương ti n, l c lư ng gi i quy t
mâu thu n nhưng mâu thu n ch ư c gi i quy t khi i u ki n ã chín mu i, b i
v y ph i ch ng thái ch quan nóng v i và tích c c thúc y i u ki n khách
quan làm i u ki n gi i quy t mâu thu n i n ch chín mu i.
- Nh ng mâu thu n khác nhau ph i có phương pháp gi i quy t khác nhau.
VD: trong XH có giai c p i kháng có 2 lo i mâu thu n:
+ Mâu thu n i kháng: a ch - nông dân.
+ Mâu thu n trong n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công
nhân và nông dân.
Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => u tranh.
Phương pháp gi i quy t khác nhau: mâu thu n i kháng b ng nhi u phương
pháp nhưng ch y u b ng b o l c; mâu thu n không i kháng không dùng b o
l c.
VD: x y ra b o lo n Tây Nguyên ta xác nh ây là mâu thu n v a i kháng
v a không i kháng. L n u ta th t b i vì ta không xác nh ư c k nào là i
kháng th c s . Khi ã xác nh ư c là CIA thì ta ph i dùng b o l c ngay.


Ý nghĩa phương pháp lu n.
− Vi c nghiên c u quy lu t th ng nh t và u tranh gi a các m t i l p có ý
nghĩa phương pháp lu n quan tr ng i v i nh n th c và ho t ng th c ti n.
− phân tích úng b n ch t c a s v t, trư c h t ph i nh n th c s v t như
m t th c th ng nh t, ti p ó ph i nghiên c u nh ng m t khác nhau, nh ng m t
i l p và tác ng qua l i gi a các m t il p nh n bi t mâu thu n và ngu n
g cc as v n ng và phát tri n.
− Khi phân tích mâu thu n, ph i xem xét toàn di n các m t i l p; theo dõi
toàn b quá trình phát sinh, phát tri n c a các m t ó; nghiên c u s u tranh c a
chúng qua t ng giai o n.
− Ph i xác nh úng tr ng thái chín mu i c a mâu thu n; tìm ra phương
th c, phương ti n và l c lư ng có kh năng gi i quy t mâu thu n và t ch c th c
ti n gi i quy t mâu thu n m t cách th c t .
− Mâu thu n ch ư c gi i quy t khi có i u ki n chín mu i. Cho nên,
chúng ta không ư c gi i quy t mâu thu n m t cách v i vàng khi chưa có i u
ki n; ph i t o i u ki n th c y s chín mu i c a mâu thu n và i u ki n gi i
quy t.
− i v i các mâu thu n khác nhau ph i có phương pháp gi i quy t khác
nhau. i u ó tuỳ thu c vào b n ch t c a mâu thu n, vào nh ng i u ki n c th .
Ph i có bi n pháp gi i quy t thích h p v i t ng mâu thu n.
− Tóm l i, t nh ng i u trình bày trên ây, chúng ta nh n th y, m i s v t
và hi n tư ng u ch a ng nh ng m t, nh ng khuynh hư ng i l p t o thành
mâu thu n trong b n thân s v t; s th ng nh t và u tranh c a các m t il p
t o thành xung l c n i t i c a s v n ng và phát tri n, d n n s m t i c a cái
cũ và s ra i c a cái m i.
S v n d ng c a ng C ng s n Vi t Nam vào s nghi p cách m ng
hi n nay nư c ta
− Nư c ta ang trong th i kỳ quá lên CNXH nên t n t i khách quan n n
kinh t nhi u thành ph n và xã h i có nhi u giai c p. Mâu thu n gi a các thành
ph n kinh t và gi a các giai c p là t t y u. ng CSVN ã và ang v n d ng linh
ho t quy lu t th ng nh t và u tranh gi a các m t i l p trong vi c ra chính
sách phát tri n các thành ph n kinh t . Các TPKT u ư c th a nh n t n t i
khách quan và NN t o i u ki n, môi trư ng chúng t n t i và phát tri n trên
th c t . ng th i các thành ph n kinh t ư c bình ng trư c pháp lu t
− ng CS Vi t Nam cũng nh n bi t mâu thu n cơ b n c a xã h i có giai c p
là mâu thu n gi a giai c p công nhân v i t ng l p tư s n. Tuy nhiên, ng ta cũng
nh n rõ ây là mâu thu n trong n i b nhân dân, là nh ng mâu thu n c c b , t m
th i ch không ph i là mâu thu n i kháng như trong các nư c TBCN nên
phương pháp gi i quy t tuy t i không dùng b o l c cách m ng.
− Trong n n kinh t th trư ng nh hư ng XHCN t n t i các mâu thu n cơ
b n sau ây:
Mâu thu n gi a m c tiêu tăng trư ng kinh t và b o v môi trư ng
Mâu thu n gi a l i ích các nhân v i l i ích t p th và l i ích xã h i
Mâu thu n gi a tính ưu vi t c a n n kinh t th trư ng v i nh ng m t trái
c a nó
Mâu thu n gi a s phát tri n t giác theo con ư ng i lên CNXH v i
khuynh hư ng t phát i lên CNTB.
− Nh n bi t các mâu thu n trên, v n d ng quy lu t mâu thu n:
ng và NN ta ã ưa ra các qui nh pháp lu t ràng bu c các ch th trong
xã h i mà c bi t là các ch th kinh t th c hi n nghiêm túc các qui nh v môi
trư ng như qui nh xây d ng h th ng x lý nư c th i, rác công nghi p, rác y
t … Tích c c giáo d c tuyên truy n ý th c c a các ch th kinh t . ưa v n
môi trư ng vào quá trình l p k ho ch phát tri n qu c gia…


Câu 7: Anh/ch hãy phân tích n i dung quy lu t chuy n hóa t nh ng thay
i v lư ng d n n nh ng thay i v ch t và ngư c l i. Ý nghĩa phương
pháp lu n c a quy lu t này. ng c ng s n Vi t Nam ã và ang v n d ng
quy lu t này như th nào vào s nghi p cách m ng hi n nay nư c ta.
Ch t, lư ng, , i m nút, bư c nh y
- Ch t là ph m trù TH dùng ch tính quy nh v n có c a s v t, c trưng
cho s v t là nó, giúp phân bi t nó v i các s v t khác.
- Lư ng là ph m trù TH dùng ch tính quy nh v n có c a s v t, bi u th
vê m t qui mô, t c c as v n ng, phát tri n c a s v t cũng như c a các
thu c tính (ch t) c a nó.
- là ph m trù TH dùng ch gi i h n mà trong ó s thay i v lư ng
chưa làm cho ch t thay i căn b n, ch t cũ chưa m t i và ch t m i chưa xu t
hi n.
- i m nút là ph m trù TH dùng ch m c (gi i h n) mà s thay iv
lư ng vư t qua nó s làm ch t thay i căn b n.
- Bư c nh y là ph m trù TH dùng ch s chuy n hóa v ch t do nh ng
thay i v lư ng trư c ó gây ra. Bư c nh y là giai o n cơ b n trong ti n trình
phát tri n c a b n thân s v t, nó t n t i khách quan, ph bi n, a d ng. Bư c
nh y có th chia thành: bư c nh y toàn b -bư c nh y c c b ; bư c nh y t bi n-
bư c nh y d n d n; bư c nh y trong t nhiên-bư c nh y trong xã h i-bư c nh y
trong tư duy.
N i dung quy lu t chuy n hóa t nh ng thay i v lư ng d n n nh ng
thay i v ch t và ngư c l i
− M is v t u ư c c trưng b ng s thông nh t gi a ch t và lư ng.
− S v tb t uv n ng, phát tri n b ng s thay i v lư ng (m t cách
liên t c hay ti m ti n); n u lư ng ch thay i trong , chưa vư t quá i m nút
thì ch t không thay i căn b n khi lư ng thay i vư t qua , quá i m nút thì
ch t s thay i căn b n, bư c nh y nh t nh s x y ra.
− Bư c nh y làm cho ch t thay i (m t cách gián o n và t bi n); Ch t
(s v t) cũ m t i, ch t (s v t) m i ra i. Ch t m i gây ra s thay i v lư ng
(làm thay i quy mô t n t i, t c , nh p i u v n ng, phát tri n c a s v t).
− S thay i v lư ng gây ra s thay i v ch t và s thay i v ch t gây
ra s thay i v lư ng là phương th c v n ng, phát tri n c a m i s v t trong
th gi i. Phát tri n v a mang tính liên t c v a mang tính gián o n.
Ý nghĩa phương pháp lu n c a quy lu t này
Ch ra cách th c, cơ ch c a s phát tri n là i t nh ng biên i nh nh t d n
d n v lư ng d n n gi i h n thì gây ra nh ng bi n i cơ b n v ch t thông
qua bư c nh y v t và ngư c l i. ó chính là cơ s phương pháp lu n chung cho
m i cơ ch phát tri n c a th gi i v i 3 yêu c u cơ b n sau ây:
− Bư c nh y là cho ch t m i thay th ch t cũ, là t t y u c a s v n ng phát
tri n. Song s thay i v ch t nó ch di n ra khi lư ng ã thay i n i m nút.
Chính vì v y, trong ho t ng th c ti n, mu n t o ra ư c bư c nh y thì ph i
quan tâm n vi c tích lũy v lư ng và khi lư ng thay i n i m nút thì ph i
th c hi n bư c nh y là yêu c u khách quan c a s phát tri n. Chính vì v y, c n
ch ng l i tư tư ng nóng v i, ch quan, duy ý chí cũng như c n ch ng l i tư tư ng
không dám th c hi n bư c nh y t o s thay i v ch t.
Vd: năng nh t ch t b , góp gió thành b o
Vd: chưa h c bò ch lo h c ch y.
Vd: các i u ki n ã y nhưng ch n ch không l y nhau.
Vd: th i cơ như con r ng bay ngang qua c a s : r t nhanh.
− S thay i v ch t c a s v t còn ph thu c vào vi c liên k t các y u t
t o thành s v t. Do ó, trong ho t ng c a mình, con ngư i c n ph i bi t t o ra
s tác ng vào phương th c liên k t các y u t t o ra s v t.
Vd: kim cương và than chì u ư c t o ra b i carbon do phương th c liên k t
các y u t khác nhau.
Vd: s c m nh c a 1 i bóng, s c m nh t p th nhưng thi u liên k t các c u th
=> th t b i.
Vd: trong XH, l i ích là ch t keo không th gì phá n i.
− Quy lu t t nhiên và xã h i u khách quan như nhau, nhưng khác v i quy
lu t t nhiên – quy lu t t ng nó di n ra, quy lu t c a xã h i có s tham gia c a
con ngư i có ý th c. Do ó, bư c nh y trong lĩnh v c xã h i ư c th c hi n thì
con ngư i không ch trông ch vào quy lu t khách quan mà ph i n l c ch quan.
Vd: t nư c phát tri n ta ph i ch m d t th i kỳ quá . Trư c h t t t c
ng, dân, t nư c ph i t n t i trong t t c các qui lu t khách quan, ngoài ra ph i
phát huy tinh th n năng ng ch quan, ó là con ngư i => không chung chung
mà là ng, nhà nư c, nhân dân.
S v n d ng quy lu t này c a ng c ng s n Vi t Nam vào s nghi p
cách m ng hi n nay nư c ta
Quy lu t này ư c v n d ng trong th c ti n cách m ng Vi t Nam r t sinh
ng:
− Trong cách m ng ch ng th c dân, qu c, ng ta ã n m ư c qui lu t
c a s bi n i, v n d ng lý lu n ó vào th c ti n. Chúng ta ph i xây d ng l c
lư ng cách m ng d n d n, t nh n l n, t nh ng tr n ánh nh n tr n ánh
l n, t ánh du kích n tr n ánh chính quy. Quá trình phát tri n c a phong trào
cách m ng ư c bi n i d n d n. Trong kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1946-
1954) chúng ta ã l n m nh d n v các m t quân s , chính tr và ngo i giao. Ví
d , t chi n th ng Vi t B c Thu- ông (1947), chi n th ng biên gi i (1950), chi n
th ng Hòa Bình, Tây B c (1952-1953), cho n chi n th ng i n Biên Ph (1954)
làm ch n ng a c u. S bi n i d n d n v quân s ã t o ra s bi n iv
ch t. Th c dân Pháp ph i u hàng. Hòa bình l p l i ông Dương, mi n B c
hoàn toàn gi i phóng. t nư c ta bư c sang giai o n m i thay i h n v ch t.
− Cũng lý gi i như v y, cu c kháng chi n ch ng M Mi n Nam cũng là
m t quá trình bi n i v lư ng. T chi n th ng chi n tranh c bi t (1961-1965)
n chi n tranh c c b (1965-1968). T chi n tranh c c b chúng ta ã chi n
th ng chi n lư c Vi t Nam hóa chi n tranh và ông Dương hóa (1969-1973) c a
qu c M và cu i cùng chúng ta ã m chi n d ch t ng ti n công và n i d y
mùa xuân 1975 gi i phóng mi n Nam, nh cao c a nó là chi n d ch "H Chí
Minh" (ngày 30.4.1975).
− Ngày nay, trong công cu c i m i, xây d ng n n kinh t t nư c, chúng
ta cũng ng d ng phương pháp lu n c a qui lu t lư ng ch t. Quá trình phát tri n
n n kinh t t nư c trong giai o n hi n nay không th nóng v i. Ph i xây d ng
cơ s v t ch t t u thông qua quá trình CNH – H H t nư c, u tư xây d ng
CSHT, hoàn thi n KTTT cho phù h p v i trình phát tri n c a t nư c, ph i
tích lũy và t n d ng s c m nh c a các thành ph n kinh t , phát ng s c m nh c a
toàn dân, c a các ngu n l c kinh t c a t nư c, nông nghi p, công nghi p, th y
s n, năng lư ng d u khí, du l ch, d ch v … t t c t o nên s c m nh to l n c a n n
kinh t qu c dân. Chính vì v y, n n kinh t nư c ta hi n nay ã t ư c nh ng
thành t u to l n.
ng ta ã v n d ng t ng h p t t c các quy lu t m t cách y , sâu s c,
năng ng, sáng t o phù h p v i i u ki n c th c a dân t c ưa t nư c thoát
kh i kh ng ho ng kinh t , c ng c a v trên trư ng qu c t và bư c u ãg t
hái ư c nh ng thành qu áng m ng như: gia nh p phiên ch toàn c u WTO,
Thành viên không thư ng tr c ih i ng Liêp h p qu c... và ph n u n
năm 2020 nư c ta s cơ b n là m t nư c công nghi p.
t nư c có n hoa hay không là do tay tôi, tay b n vun tr ng. " ng h i T c
qu c ã làm gì cho ta, mà c n h i ta ã làm gì cho t qu c hôm nay".


Câu 8. Ph nh bi n ch ng là gì? B ng lý lu n và th c ti n, anh/ch hãy
ch ng minh r ng cu c u tranh gi a cái m i và cái cũ là 1 quá trình khó
khăn, lâu dài, ph c t p; cái m i s có th th t b i t m th i, nhưng cu i cùng
nó s chi n th ng cái cũ.
* Ph nh bi n ch ng là gì?
- Ph nh bi n ch ng là ph m trù tri t h c dùng ch m t m t khâu c a quá
trình t phát tri n c a s v t ưa n s ra i c a cái m i ti n b hơn so v i cái
cũ b ph nh. Ph nh bi n ch ng cũng là s kh ng nh. Ph nh bi n ch ng
g ng li n v i gi i quy t mâu thu n và bư c nh y v ch t x y ra bên trong s v t;
nó mang tính khách quan – n i t i, tính k th a – ti n lên.
- Ph nh bi n ch ng là m t hình th c c th hóa nguyên lý v s phát tri n,
có khuynh hư ng ti n lên theo hình th c xoáy c, th hi n tính chu kỳ trong quá
trình phát tri n. Do ó, ph nh bi n ch ng là cơ s , phương pháp lu n :
+ Giúp chúng ta hi u ư c xu hư ng phát tri n c a th gi i, ó là quá trình di n
ra không th ng t p, mà quanh co, ph c t p, u c di n t b ng ư ng xoáy c,
song phát tri n là khuynh hư ng chung, khuynh hư ng ch o, t t y u c a s
v n ng.
VD: CMVN: tính t th i i m CSVN ra i n nay, cho ta th y l ch s phát
tri n c a dân t c ngày càng phát tri n i lên và không i theo con ư ng th ng mà
quanh co, khúc khu u như b t kỳ l ch s phát tri n nào khác. ó là s ch ng i
c a CN qu c M , s phá phách c a các th l c tư b n, ó là s sai l m c a
chính chúng ta trong quá trình xây d ng và phát tri n t nư c. Nó ã t o cho l ch
s nư c ta phát tri n có nh ng lúc c c kỳ khó khăn, gian kh ….
+ Giúp ta hi u y hơn v cái m i, cái m i ra i là phù h p v i quy
lu t là cái t t th ng. Th nhưng, trong lúc cái m i v a n y sinh thì cái cũ v n còn
có s c m nh. B i v y, cái quan i m chân chính v s phát tri n thì ph i phát
hi n cái m i, ng h , nuôi dư ng , b o v và phát tri n cái m i. Có như v y, “ cái
m i” m i chi n th ng ư c cái cũ và kh ng nh ư c mình trong hi n th c.
Vì cái m i là cái ơn nh t, còn non n t, m ng manh,y u u i; cái cũ m t
i nhưng chưa m t i h ng mà v n còn s , to l n, m nh m .
VD: m t tư tư ng m i, 1 doanh nghi p m i, 1 cách qu n lý m i, 1 phát
minh k thu t m i…
Quan sát hi n tư ng t nhiên, trên m t t hàng trăm, hàng ngàn nh ng cây tre,
to l n, kh e m nh chen chút nhau giành m c y kín m t t. Nhưng b ng s c
s ng tuy t v i c a cái m i thì cây măng v n tr i lên m t t , ây là i u t t y u,
không ai c n ư c, nó ch có th m c th ng hay cong mà thôi.
Trong xã h i, các th l c khác thù ch và tìm m i cách tiêu di t CNXH,
nhưng CNXH v n t n t i vì ó là t t y u.
+ Ph nh bi n ch ng òi h i ph i tôn tr ng tính k th a, nhưng k th a
ph i có ch n l c, có phê phán; c n ph i ch ng l i khuynh hư ng k th a nguyên
si, máy móc; ch ng l i ph nh s ch trơn, hư vô quá kh .
Ph i th y s k th a trong t nhiên và xã h i là có s khác nhau.
VD: Dân t c ta ti n lên con ư ng CNXH mà b qua CNTB, chúng ta nh n
th y ư c nh ng m t h n ch c a CNTB ó là s bóc l t con ngư i m t cách phi
nhân tính, quan h s n xu t d a trên s h u tư nhân v tư li u s n xu t, ó là
nh ng m t c n bát b , phê phán, lo i tr .
Tuy nhiên, chúng ta không ph nh n nh ng m t tích c c áng chúng ta h c
h i, k th a, ó là:
+ Trình phát tri n c a llsx
+ Trình phát tri n c a KHKT
+ Trình qu n lý XH, qu n lý KT
+ Y u t dân ch c a CNTB(vd: b u c …)
K th a trong t nhiên là quá trình ch n l c, di n ra hoàn toàn t nhiên.
K th a trong xã h i di n ra ph c t p vì có liên quan n l i ích, quy n l i, a
v c a con ngư i.


Câu 9. Phân tích cơ s lý lu n và nêu nh ng yêu c u phương pháp lu n
c a nguyên t c th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n.
* Cơ s lý lu n:
a. Th c ti n: là ho t ng v t ch t “c m tính”, có m c ích, có tính l ch s xã
h i c a con ngư i, nh m c i t o t nhi n, xã h i và b n thân con ngư i.
+Th c ti n là m t ho t ng v t ch t có m c ích c a con ngư i: Ho t ng
th c ti n là b n ch t c a con ngư i. ng v t ch ho t ng theo b n năng phù
h p v i th gi i bên ngoài m t cách th ng, nhưng Con ngư i ch ng thích
nghi v i th gi i bên ngoài b ng cách c i t o th gi i tho mãn theo nhu c u c a
mình. Trong ho t ng v t ch t, con ngư i s d ng các phương ti n, công c , s c
m nh v t ch t c a mình tác ng vào t nhiên, xã h i nh m c i t o, bi n i
chúng phù h p v i nhu c u c a mình, thích nghi m t cách ch ng tích c c và
làm ch th gi i. Khi ho t ng th c ti n, t hi u qu cao, con ngư i t o ra
nh ng v t ph m không có s n trong t nhiên, ó chính là nh ng công c , và s
d ng chúng. Th c ti n g m nh ng d ng cơ b n và không cơ b n c a th c ti n:
D ng cơ b n:
Ho t ng s n xu t v t ch t – là m t d ng h at ng nguyên th y và cơ
b n và nó quy t nh s t n t i và phát tri n c a xã h i loài ngư i.
Ho t ng chính tr xã h i nh m c i t o, bi n i xã h i, phát tri n các
quan h xã h i, ch xã h i.
Ho t ng th c nghi m khoa h c do nhu c u phát tri n c a cu c cách
m ng khoa h c k thu t hi n i.
D ng không cơ b n: là nh ng h at ng ư c hình thành và phát tri n t
nh ng d ng cơ b n, chúng là d ng th c ti n phái sinh. Ví d : h at ng trong m t
s lĩnh v c như o c, ngh thu t, giáo d c, tôn giáo …
+ Th c ti n có tính ch t l ch s xã h i: Th c ti n là ho t ng có tính ch t loài
(loài ngư i). Ho t ng th c ti n không th ư c ti n hành không ch m t vài cá
nhân mà là tòan xã h i, t th h này sang th h khác, …Trình và hình th c
ho t ng th c ti n thay i qua các giai o n khác nhau c a xã h i. Vì v y v
phương th c th c hi n cũng như v n i dung th c ti n mang tính l ch s - xã h i.
+ Th c ti n c i t o t nhiên, xã h i và b n thân con ngư i:Th c ti n hư ng vào
vi c c i t o gi i t nhiên, bi n gi i t nhiên th 1 thành gi i t nhiên th 2 – “th
gi i th a mãn nhu c u v t ch t c a con ngư i con ngư i t n t i và phát
tri n”.Nó hư ng n vi c c i t o các ch ô xã h i thành m t xã h i ngày càng
văn minh, dân ch , công b ng. Ho t ng th c ti n còn hư ng nc it ob n
thân con ngư i con ngư i ngày càng hoàn thi n hơn.
b. Lý lu n: Lý lu n là h th ng nh ng tri th c ư c khái quát t th c ti n,
ph n ánh nh ng m i liên h b n ch t b n ch t, nh ng quy lu t c a các s v t hi n
tư ng.
b.1 Lý lu n có ngu n g c:
+ Lý lu n là trình cao hơn v ch t so v i kinh nghi m. Trên cơ s t ng k t
kinh nghi m lý lu n ư c hình thành, nhưng lý lu n không hình thành m t cách t
phát và cũng không b t bu c m i lý lu n u xu t phát t kinh nghi m. Do tính
c l p tương i, lý lu n có th i trư c d ki n kinh nghi m.
+ Mu n hình thành lý lu n, con ngư i ph i thông qua quá trình nh n th c kinh
nghi m. Nh n th c kinh nghi m là quá trình l p i l p l i di n bi n c a s v t hi n
tư ng. Nh n th c kinh nghi m là k t qu c a tri th c kinh ngh êm.
b.2 Ch c năng cơ b n c a lý lu n là ph n ánh hi n th c khách quan và ch c
năng phương pháp lu n ch o ho t ng th c ti n khách quan và ch a năng
phương pháp lu n ch o ho t ng th c ti n và nh n th c c a con ngư i.
b.3 Lý lu n có hai c p khác nhau, c p lý lu n ngành và c p lý lu n
tri t h c ( tùy vào ph m vi ph n ánh c a nó và vai trò c a phương pháp lu n).
• YÊU C U phương pháp lu n c a nguyên t c th ng nh t gi a lý lu n
và th c ti n.
Th c ti n và lý lu n có m i quan h bi n ch ng cho nhau.
a. Th c ti n là cơ s , là ng l c, là m c ích và là tiêu chu n c a lý lu n.
Lý lu n hình thành, phát tri n ph i xu t phát t th c ti n, áp ng ư c yêu
c u th c ti n.
+ Th c ti n là cơ s c a lý lu n. Con ngư i nh n th c gi i t nhiên u tiên
b ng ho t ng th c ti n . S tác ng c a con ngư i bu c gi i t nhiên b c l
nh ng thu c tính, quy lu t t ó con ngư i nh n th c chúng.Ban u con ngư i
nh nnth c b ng nh ng tài li u c m tính, qua Quá trình phân tích, t ng h p, khái
quát hóa … ph n ánh b n ch t quy lu t v n ng c a s v t hi n tư ng trong
th gi i t ó xây d ng thành m t môn khoa h c lý lu n Th c ti n cung c p
nh ng tài li u cho nh n th c, lý lu n. V i CN Mác, th c ti n trư c h t là ho t
ng s n xu t v t ch t vì nó là cơ s sinh s ng c a con ngư i; lý lu n xu t hi n
trên cơ s c a th c ti n, là k t qu t ng k t kinh nghi m c a qu n chúng, không có
th c ti n thì không có và không th có lý lu n khoc h c. Lý lu n khoa h c không
ph i là nh ng hi n tư ng c l p, mà ch có nh ng lý lu n nào g n v i th c ti n,
ph c v nhu c u c a th c ti n và ư c th c ti n ki m tra thì m i b t r sâu xa
trong i s ng.
+ Th c ti n là ng l c c a lý lu n. Qua ho t th c ti n luôn n y sinh nh ng v n
òi h i lý lu n ph i hoàn thi n chính mình bao quát và gi i quy t t t các v n
do th c ti n t ra. i u này càng làm cho lý lu n ngày càng y , phong phú
và sâu s c hơn.
+ Th c ti n là m c ích c a lý lu n. Không có th c ti n thì lý lu n không th
em l i l i ích cao hơn, th a mãn nhu c u ngày càng tăng c a con ngư i và qua
th c ti n ã giúp cho lý lu n hoàn thành ư c m c ích c a mình. Lý lu n hư ng
d n ch o th c ti n làm cho th c ti n ngày càng hi u qu hơn.
+ Th c ti n là tiêu chu n chân lý c a lý lu n: Lý lu n ch ư c coi là chân lý
khi nó phù h p v i th c ti n khách quan mà nó ph n ánh, và ng th i nó ư c
th c ti n ki m nghi m. Thông qua th c ti n nh ng lý lu n t n chân lý s ư c
b sung vào kho tàng tri th c nhân lo i.; nh ng k t lu n chưa phù h p th c ti n s
ti p t c i u ch nh , b sung ho c nh n th c l i.
+ Th a nh n th c ti n là chân lý, c n chú ý nh ng v n :
Th c ti n là chân lý c a lý lu n khi th c ti n t n tính toàn v n c a nó.
Th c ti n có nhi u giai o n phát tri n khác nhau. N u lý lu n ch khái quát
m t giai o n nào ó thì lý lu n có th xa r i th c ti n.
Ngoài tiêu chu n th c ti n, còn có nh ng tiêu chu n khác: logic, tiâu chu n
giá tr …nhưng nh ng tiêu chu n này v n trên n n t ng th c ti n.
C n hi u th c ti n là tiêu chu n chân lý c a lý lu n m t cách bi n ch ng,
tiêu chu n này v a có tính tuy t i (vì th c ti n là tiêu chu n khách quan ki m
nghi m lý lu n) v a có tính tương i (vì th c ti n không ng nguyên m t ch ,
mà bi n i và phát tri n).
+ V i vi c phân tích vai trò c a th c ti n v i lý lu n, òi h i chúng ta ph i
quán tri t quan i m th c ti n: xây d ng lý lu n ph i xu t phát t th c ti n , d a
trên cơ s th c ti n, n u xa r i th c ti n s d n t i lý lu n suông.
b. Lý lu n ph i ư c v n d ng vào th c ti n, ti p t c b sung và phát tri n
trong th c ti n. Th c ti n ph i ư c ch o b i lý lu n.
+ Ho t ng th c ti n c a con ngư i mu n có hi u qu nh t thi t ph i có lý
lu n soi ư ng. Chính nh có lý lu n soi ư ng, ho t ng th c ti n c a con
ngư i m i tr thành t giác , t ư c m c íchmong mu m. Khi lý lu n t n
chân lý thì lý lu n có kh năng nh hư ng m c tiêu, xác nh l c lư ng, phương
pháp, bi n pháp th c hi n. Lý lu n còn d báo ư c kh năng phát tri n c a các
m i quan h th c ti n, d báo ư c nh ng r i ro có th x y ra. Lý lu n còn là cơ
s kh c ph c nh ng h n ch hi u bi t c a con ng oi, tăng năng l c ho t ng,
có vai trò giác ng m c tiêu lý tư ng c a con ngư i, liên k t các cá nhân thành
c ng ng.
+ V n d ng lý lu n vào th c ti n c n phân tích rõ t ng tình hình c th , tránh
v n d ng lý lu n máy móc, giáo i u kinh vi n . Như v y ch ng nh ng hi u sai
giá tr c a lý lu n mà còn làm phương h i n th c ti n, làm sai l ch s th ng nh t
t t y u gi a lý lu n và th c ti n
+ T lý lu n xây d ng mô hình th c ti n phát huy nh ng nhân t tích c c, h n
ch nh ng y u t tiêu c c nh m t k t qu cao.
+ Bám sát di n bi n c a th c ti n k p th i b sung nh ng khuy t i m c a lý
lu n ho c có th thay i lý lu n cho phù h p v i th c ti n.
• Vi c tuân th nh ng nguyên t c này s giúp h n ch , kh c ph c b nh
kinh nghi m và b nh giáo i u.
+ B nh kinh nghi m: là khuynh hư ng tuy t i hóa kinh nghi m, coi thư ng
lý lu n khoa h c, khu ch i vai trò th c ti n h th p vai trò lý lu n. Ngư i
m c b nh thư ng th a mãn v i v n kinh ngi m b n thân, không ch u nâng cao
trình lý lu n, coi thư ng trí th c, thi u nhìn xa trông r ng, d b o th tr tr .
Mu n kh c ph c b nh kinh nghi m có hi u qu c n:
Quán tri t sâu s c nguyên t c th ng nh t goi a lý lu n và th c ti n, tăng
cư ng h c t p nâng cao trình lý lu n, b sung, v n d ng lý lu n phù h p v i
th c ti n
Hoàn thi n cơ ch th trư ng nh hư ng XHCN. Vì kinh t th trư ng
luôn v n ng bi n i . òi h i m i thành ph n kinh t , ph i năng ng sáng t o,
ph i thư ng xuyên bám sát th trư ng ng phó ch ng v quy t sách kinh
doanh phù h p.
+ B nh giáo i u:
Là b nh sách v , n m lý lu n ch d ng câu ch , hi u lý lu n m t cách
tr u tư ng mà không thâu tóm ư c b n ch t cách m ng và khoa h c c a nó, n ng
n v i nh ng gì di n ra trong sách v , không i chi u v i cu c s ng, thoát ly
cu c s ng.
Khi ra ch trương chính sách thư ng n ng v xu t phát t sách v
mà không xu t phát t i u ki n c th c a t nư c.
Khi áp d ng lý lu n thì r p khuôn máy móc, áp d ng kinh nhgi m
CNXH c a nư c khác m t cách r p khuôn vào nư c mình, áp d ng kinh nghi m
chi n tranh cách m ng vào th i bình…
Th c ch t c a b nh giáo i u là khuynh hư ng tư tư ng cư ng i u vai trò c a
lý lu n, xem thư ng th c ti n, tách lý lu n kh i th c ti n.
Mu n kh c ph c ph i quán tri t nguyên t c th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n,
nghĩa lã lý lu n ph i g n li n v i th c ti n, khái quát t th c ti n, ki m tra thư ng
xuyên trong th c ti n và không ng ng phát tri n cùng th c ti n.


Câu 10: Hình thái kinh t - xã h i là gì ?. Anh/ch hãy phân tích tư tư ng
c a Mác: “S phát tri n hình thái kinh t - xã h i là quá trình l ch s - t
nhiên”. Ý nghĩa c a h c thuy t v hình thái kinh t - xã h i ?
a/ Hình thái kinh t - xã h i là gì ?
Hình thái kinh t - xã h i là m t xã h i tr n v n trong m t giai o n l ch s c
th v i m t ki u QHSX phù h p v i trình nh t nh c a LLSX và v i m t ki n
trúc thư ng t ng ư c xây d ng trên nh ng quan h s n xu t y.
Lưu ý: xã h i tr n v n ây là m t xã h i y y u t cơ b n và y u t
không cơ b n, nó t n t i trong m t giai o n l ch s c th . N u như v y có th
nói là CNXH chưa ph i là m t hình thái kinh t - xã h i theo úng nghĩa hình thái
KT-XH Công xã nguyên th y, hình thái KT-XH chi m h u nô l , hình thái KT-
XH phong ki n, hình thái KT-XH TBCN, mà hình thái kinh t - xã h i XHCN là
m t giai o n u c a hình thái KT-XH CSCN.


b/ Phân tích tư tư ng c a Mac: “S phát tri n c a hình thái kinh t - xã
h i là quá trình l ch s - t nhiên”
ây là m t trong nh ng tư tư ng r t quan tr ng c a Mác ư c trình bày trong
tác ph m b tư b n. Nhân lo i ã i qua 5 hình thái kinh t - xã h i, c th bao
g m: Công xã NT, chi m h u nô l , phong ki n, TBCN và ang d n t i CNCS.
Th nào là quá trình l ch s - t nhiên ?. tr l i cho câu h i này òi h i ph i
ti p c n hai câu h i sau:
1/ i u gì ã làm XH phát tri n t th p n cao như v y? nguyên nhân nào,
ngu n g c nào, ng l c nào, phương pháp nào ?. B ng phương pháp lo i tr thì
ngu n g c y ko ph thu c vào ý chí ch quan c a con ngư i. Trên quan i m
không có ngư i thì không có l ch s , con ngư i làm nên l ch s nhưng con ngư i
không ư c l a ch n l ch s cũng như con ngư i làm nên llsx nhưng con ngư i
không l a ch n llsx cho mình, cũng như con ngư i ko l a ch n cha m , t qu c
cho mình, nó sinh ra ntn là hoàn toàn c l p khách quan. Như v y l ch s phát
tri n t th p n cao ko ph thu c vào ý chí ch quan c a con ngư i, ko ph thu c
vào s c m nh siêu nhiên. Mà do s tác ng c a nh ng quy lu t khách quan c a
i s ng XH như quy lu t QHSX phù h p v i trình phát tri n c a LLSX, quy
lu t CSHT quy t nh KTTT, quy lu t giai c p và u tranh giai c p. Như v y s
phát tri n c a XH t th p n cao là do s tác ng c a các QL, torng ó quy t
nh là quy lu t QHSX quy t nh LLSX.


2/ Ngu n g c phát tri n c a l ch s XH suy n cùng có nguyên nhân tr c
ti p ho c gián ti p t s phát tri n LLSX c a XH ó. Như v y do chi ph i c a các
quy lu t mà nó làm cho nhân lo i i t th p n cao, nhưng do s tác ng b i các
y u t như hoàn c nh a lý, i s ng tâm lý, truy n th ng văn hóa c a dân t c, s
tương quan l c lư ng gi a các giai c p, t ng l p XH và có s tác ng c a tình
hình qu c t ã làm cho l ch s c a th gi i tr nên a d ng, c th ph i phát tri n
t th p n cao có th b qua 1 hay 2 hình thái KTXH, không tr nên ơn i u mà
phát tri n phong phú. VD như VN ã b qua hình thái KT-XH TBCN ti n th ng
lên CNXH nhưng v n k th a nh ng c tính ưu vi t c a CNTB như tính dân ch ,
KHKT, KHXH; nư c M b qua hình thái KT-XH phong ki n ti n n TBCN do
tác ng t bên ngoài là nư c Anh, Pháp; nư c Úc t hình thái KT-XH t công xã
NT ti n th ng lên TBCN, b qua PK.


c/ Ý nghĩa c a h c thuy t v hình thái kinh t - xã h i ? -> nh n th c +
th c ti n
- Trong nho t ng nh n th c và th c ti n xã h i, ngư i ta không th xu t
phát t ý th c tư tư ng, t ý chí c a con ngư i gi i thích v i s ng xã h i, mà
ngư c l i ph i tìm cơ s sâu xa c a các hi n tư ng xã h i t trong s n xu t, t
phương th c s n xu t; ng th i, có th th c hi n ư c th ng l i c a xã h i này
i v i xã h i khác, suy n cùng xã h i ó ph i t o ra ư c m t phương th c s n
xu t m i ti n b hơn, năng su t loa ng cao hơn phương th c s n xu t cũ.


- Trong nh n th c, mu n nh n th c úng i s ng xã h i và m i quan h
l n nhau gi a chúng. Trong ó, phân tích QHSX không th tách r i LLSX; phân
tích các quan h xã h i không tách r i QHSX; m t khác, trong th c ti n, vi c c i
t o xã h i cũ, xây d ng XH m i ph i ư c ti n hành m t cách ng b t t c các
m tc a i s ng xã h i: t LLSX n QHSX, t CSHT n KTTT, trong ó xây
d ng LLSX m i là cái có ý nghĩa quy t nh.
- nh n th c úng v i s ng XH, v v n ng phát tri n c a XH, ph i
i sâu nghiên c u tìm ra ư c quy lu t v n ng phát tri n khách quan c a XH nói
chung, c a t ng XH c th nói riêng. Trong th c ti n, vi c c i t o XH cũ, xây
d ng XH m i òi h i ph i nh n th c và v n d ng quy lu t khách quan, ch ng ch
quan duy ý chí.


- nh n th c úng ng con ư ng phát tri n c a m i dân t c, ph i k t
h p ch t ch gi a vi c nghiên c u nh ng quy lu t chung v i vi c nghiên c u m t
cách c th i u ki n c th c a m i dân t c v i u ki n t nhiên, v truy n th ng
văn hóa, v quan h giai c p, v i u ki n qu c t , …. M t khác, trong ho t ng
th c ti n, òi h i ph i v n d ng m t cách sáng t o nh ng quy lu t chung vào
nh ng i u ki n c th c a m i qu c gia, dân t c tìm ra con ư ng i m t cách
úng n nh t.


Câu 11: anh / ch hãy phân tích phép bi n ch ng c a l c lư ng s n xu t và
quan h s n xu t trong s v n ng và phát tri n c a các hình thái kinh t –
xã h i. ng CSVN ã v n d ng phép bi n ch ng này như th nào vào giai
o n cách m ng hi n nay?
Tr l i:
a/ Bi n ch ng c a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t trong s v n
ng và phát tri n c a các hình thái kinh t – xã h i:
a1/ LLSX, QHSX:
* L c lư ng s n xu t:
- Khái ni m: là toàn b các y u t v t ch t-k thu t c a quá trình s n xu t,
chúng t n t i trong quan h bi n ch ng v i nhau t o thành ngu n l c th c ti n tác
ng vào gi i t nhiên làm ra c a c i v t ch t th a mãn nhu c u c a mình và
nhu c u c a XH.
- K t c u c a llsx g m: ngư i lao ng, tư li u sx, khoa h c
+ Ngư i lao ng: ph i tu i tác t 18-60 tu i, có y s c vóc, trí tu ; có
s c kh e; tay ngh (trình chuyên môn) và nh ng ph m ch t khác như ý th c
t ch c k lu t, tinh th n trách nhi m.
+ Tư li u s n xu t: là m t ph n c a gi i t nhiên tham gia vào quá trình sx.
Tlsx bao g m i tư ng lao ng và tư li u lao ng. Tlsx dùng tư li u lao ng
tác ng vào i tư ng lao ng.
Tư li u lao ng g m phương ti n lao ng và công c lao ng.
Công c lao ng là b ph n quan tr ng nh t trong tư li u sx vì công c lao
ng th hi n trình ch ng t nhiên c a con ngư i. Công c lao ng quy t
nh năng su t lao ng. Năng su t lao ng l i là thư c o trình c a 1 ch
xh.
+ Khoa h c: ngày nay khoa h c ã tr thành llsx tr c ti p
Khoa h c bao g m KHTN, KHXH, KH nhân văn, Kh k thu t
Nh ng phát minh, sáng ch áp d ng nhanh chóng vào sx.
KH thâm nh p vào t t c các y u t c u thành llsx
Trong các y u t này thì ngư i lao ng gi vai trò quy t nh vì ngư i lao
ng là ch th c a quá trình sx. H là ngư i nghĩ ra phát minh KH-KT, cũng là
ngư i áp d ng s ki n ó vào sx cho nên các qu c gia ph i có chi n lư c iv i
ngư i lao ng, nhưng toàn b ph m ch t c a ngư i lao ng l i ph thu c ch
ngư i ta s d ng tlsx y
VD: làm ngư i lao ng VN có s c kh e hơn, … thì ph i liên quan n tlsx
mà ngư i lao ng s d ng.
Ý th c c a con ngư i có tính c l p tương i, tác ng l i trình sx.
* Quan h s n xu t:
Khái ni m: là quan h gi a ngư i và ngư i trong quá trình sx
- Quan h s h u v tư li u sx: tư li u sx ch y u c a xh ư c gi i quy t ntn
?
VD: QHSH c a XHCN dư i 2 hình th c: s h u toàn dân, s h u tư nhân
- Quan h qu n lý t ch c sx: ai là ngư i qu n lý, ai là ngư i b qu n lý, ai là
ngư i ch huy, ai là ngư i b ch huy ?
- Quan h trong vi c phân ph i sp: ai là ngư i phân chia, s lư ng nh n ư c
là bao nhiêu, nh n ư c ntn ?.
Phân ph i sp ph thu c vào quan h s h u.
a2/ Quy lu t QHSX phù h p v i trình ph.tri n c a LLSX
Các QHSX h p thành h th ng tương i n nh (hình th c XH c a q.trình
SX) so v i s v. ng & ph.tri n liên t c c a LLSX (n i dung XH c a q.trình SX).
S th ng nh t & tác ng gi a LLSX và QHSX ư c th hi n qua 2 n i dung:
Trình c a llsx quy t nh qhsx:
Nói v trình c a llsx là nói v trình c a ngư i lao ng, công c lao d ng,
trình c a t ch c phân công lao ng, trình ng d ng KHKT vào sx.
S phát tri n c a llsx ư c ánh d u b ng trình c a llsx.
Trình c a llsx phát tri n n âu thì qhsx ph i tương ng v i nó nghĩa là
cách th c s h u, qu n lý, phân ph i sp ph i tương ng v i nó.
QHSX ch m thay i, còn LLSX (CCL …) luôn thay i; Khi LLSX s thay
i n m t trình nào ó thì nó s không còn phù h p (mâu thu n) v i QHSX
hi n có;
Mâu thu n này ư c gi i quy t b ng cách xoá b QHSX cũ, thay th vào ó
QHSX m i cho phù h p v i trình m i c a LLSX. PTSX cũ m t i, PTSX m i
ti n b hơn ra i.
S tác ng tr l i c a QHSX n LLSX
B n thân QHSX cũng tác ng tr l i LLSX nghĩa là cách th c s h u, qu n lý,
phân ph i sp tác ng n t t c y u t c u thành LLSX, tác ng n con ngư i
và TLSX b i v y n u QHSX phù h p v i trình phát tri n LLSX thì nó s thúc
y LLSX phát tri n. Phù h p nghĩa là QHSX ph i t o i u ki n t i ưu cho vi c
k t h p tư li u sx và tư li u lao ng.
N u QHSX ko phù h p v i trình pt c a LLSX thì trì tr làm cho LLSx ko pt
ư c, g m 2 trư ng h p:
+ QHSX quá l c h u so v i trình pt c a LLSX thư ng x y ra các nư c
TBCN
TBCN có LLSX : XH hóa, QHSX : s h u tư nhân v TLSX nên thay QHSX
khác
Thay i v qu n lý (vd như bán c ph n cho ngư i lao ng), phân ph i sp:
trư c ây ngư i dân nh n ư c ti n lương , bây gi nh n ư c c t c
Vi c i u ch nh này làm cho CNTB ng v ng.
+QHSX tiên ti n 1 cách gi t o thư ng x y ra nh ng nư c kém pt trong ó có
VN
VD: như qu n lý quan liêu bao c p, phân ph i bình quân ch nghĩa nên kt trì tr
S dĩ QHSX có vai trò như v y là vì nó quy t nh m c ích of sx, quy t nh
h th ng t ch c qu n lý sx, quy t nh vi c phân ph i sp... nên nó tác ng tr c
ti p n thái c a ngư i lao ng
b/ ng CSVN ã v n d ng phép bi n ch ng này như th nào vào giai
o n cách m ng hi n nay ?
V n d ng h c thuy t c a hình thái KT-XH c a Mac
Chúng ta th c hi n nh ng bi n i mang tính ch t CM trên c 3 lĩnh v c:
LLSX,QHSX, kte th trư ng trư c hêt là LLSX, ta ph i ra s c pt LLSX coi ó là
nhi m v hàng u t o ti n kte v ng ch c cho s ra i phương th c sx m i.
Nhưng khi chta pt LLSX trong dkien CM KH-công ngh di n ra d n d p như ngày
hôm nay, ta ph i thay i tư duy ko i vào nh ng ngành công nghi p c truy n
như trư c ây mà ph i l a ch n nh ng ngành công nghi p cho thích h p, xd kêt
c u h t ng, cơ s v t ch t-kinh t h th ng thông tin và t o di u ki n nhanh
chóng ng d ng nh ng thành t u KH-KT-Công ngh m i vd như bưu chính,
vi n thông, vi sinh h c...
Chta gi i phóng và khai thác nhanh chóng m i ngu n l c c a LLSX (ngư i lao
ng, TLSX) t o công ăn vi c làm cho ngư i lao ng, khai thác tri t t ai
sông ngòi.
Công nghi p hóa g n li n hiên i hóa, coi công nghi p hóa, hi n i hóa là 1
trong nh ng nhân t quy t nh d n n s thu n l i c a s nghi p xd CNXH
thu n l i VN.
Phù h p v i s pt c a LLSX ta t ng bư c thi t l p QHSX t th p ên cao v i
s a d ng c a các hình th c s h u và ch công h u ph i là k t qu h p quy
lu t c a quá trình XH hóa th c s ch ko th t o ra b ng bi n pháp hành chính,
cư ng b c.
Phân bi t 2 khía c nh c a s h u khía c nh pháp lý và khía c nh th c hi n
quy n s h u là n i dung kte c a s h u
Khía c nh pháp lý c a s h u thì ph i n nh, n i dung kte of s h u (các hình
th c th c hi n quy n s h u) thì ph i thay i do s pt of LLSX
N u các hình th c th c hi n quy n s h u ko thay i ch ng nh ng quy n s
h u b vi ph m mà sx xh còn b tê li t
Trong QHSX thì quan h pháp lý, quan h t ch c r t nh y c m và có t m quan
tr ng r t l ntrong h th ng QHSX chính vì v y ta ph i chuy n ch qu n lý t
hi n v t sang quan h hàng hóa ti n t , n u ta làm ư c như v y thì ta làm úng
theo quy luât XH
Quy lu t phân ph i th c hi n nhi u hình th c phân ph i l y phân ph i theo lao
ng và hi u qu kinh t là ch y u
Kinh t th trư ng: ti n hành cu c CM XHCN trên lĩnh v c tư tư ng văn hóa,
phát huy ư c nhân t con ngư i, coi con ngư i ây ko ph i ch là m c tiêu mà
còn là ng l c xd 1 XH văn minh, coi tr ng vai trò c a nhà nư c, mà nhà
nư c ph i ư c t ch c theo nguyên t c nhà nư c pháp quy n XHCN c a dân, do
dân, vì dân, l y liên minh giai c p công nhân và giai c p nông dân và t ng l p trí
th c làm n n t ng t dư i s lãnh oc a ng CS.


Câu 12: Anh/ ch hãy phân tích phép bi n ch ng c a cơ s h t ng và ki n
trúc thư ng t ng trong s v n ng và phát tri n c a các hình thái kinh t -
xã h i. ng c ng s n Vi t Nam ã v n d ng phép bi n ch ng này như th
nào vào giai o n cách m ng hi n nay?
* CSHT là toàn b nh ng quan h s n xu t h p thành cơ c u kinh t c a m t xã
h i nh t nh.
* KTTT là toàn b các quan i m v chính tr , pháp quy n, tri t h c, o c,
tôn giáo,… các th ch xã h i tương ng như Nhà nư c, ng phái, giáo h i,…
ư c hình thành trên m t CSHT nh t nh
* M i quan h bi n ch ng gi a CSHT và KTTT:
- CSHT quy t nh KTTT (CSHT nào thì KTTT n y)
+ Tr t t kinh t xét n cùng quy nh tr t t chính tr , mâu thu n trong kinh t
gây ra mâu thu n trong chính tr . Giai c p nào th ng tr trong kinh t thì giai c p
ó th ng tr trong chính tr .
+ T t c các y u t c a KTTT u tr c ti p hay gián ti p ph thu c vào CSHT
và do CSHT quy nh
+ CSHT thay i hay m t i thì s m hay mu n KTTT cũng ph i thay i hay
m t i cho m t KTTT m i ra i, tuy nhiên ây là m t quá trình ph c t p.
- S tác ng c a KTTT n CSHT: Do KTTT và m i y u c a nó có tính c
l p tương i và vai trò khác nhau nên chúng tác ng n CSHT theo nh ng
cách, nh ng xu hư ng khác nhau.
+ Ch c năng chính c a KTTT là xây d ng, c ng c , b o v CSHT ã sinh ra
nó, ch ng l i m i nguy cơ làm suy y u hay phá ho i ch kinh t hi n hành.
+ KTTT tác ng m nh m n kinh t - xã h i, nhưng nó không th làm thay
i xu hư ng phát tri n khách quan c a i s ng kinh t - xã h i. S tác ng c a
nó ch y u di n ra theo 2 hư ng:
N u phù h p v i CSHT, v i các quy lu t kinh t thì KTTT thúc y s tăng
trư ng, m b o s phát tri n b n v ng cho CSHT.
N u không phù h p v i CSHT, v i các quy lu t kinh t thì KTTT kìm hãm s
tăng trư ng, gây b t n cho i s ng xã h i.
* ng c ng s n Vi t Nam ã v n d ng phép bi n ch ng này vào giai o n
cách m ng hi n nay
Nư c ta ã tr i qua các hình thái kinh t - xã h i khác nhau: t xã h i c ng s n
nguyên th y ti n lên xã h i chi m h u nô l , n xã h i phong ki n r i ti n hóa
lên CNXH b qua ch TBCN và nh cao nh t c a quá trình ti n hóa này là ch
nghĩa c ng s n. Nư c ta ang trong giai o n xây d ng cách m ng m i ó là xây
d ng XHCN theo hư ng xây d ng và phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng
XHCN. Do ó phép bi n ch ng gi a CSHT và KTTT là 1 quá trình u tranh lâu
dài gi a cái m i và cái cũ. CNXH ang trong th i gian xây d ng nên cái m i còn
r t y u, mu n xóa b h t tàng dư c a xã h i cũ - i di n cho cái cũ r t khó b i nó
ã t n t i lâu dài. Tuy nhiên con ư ng i lên CNXH nư c ta di n ra theo các
quy lu t khách quan c a th i i ch không ph i do ý mu n ch quan c a con
ngư i quy t nh nên nó là cái m i nhưng h p quy lu t nên ngày càng phát tri n
và ngư c l i cái cũ không h p quy lu t s ngày càng y u i.
ng ta ã ra s c xây d ng CNXH trong ó phát tri n l c lư ng s n xu t hi n
i g n li n v i xây d ng quan h s n xu t m i phù h p trên c 3 m t: s h u,
qu n lý và phân ph i. Quá trình xây d ng này òi h i chúng ta ph i xây d ng các
quan i m v chính tr , pháp quy n, tri t h c, o c, tôn giáo,… các th ch xã
h i tương ng như Nhà nư c, ng phái, giáo h i cho phù h p v i s phát tri n
c a phương th c s n xu t mà ng ã ra góp ph n xây d ng m t t nư c
Vi t Nam dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.


CÂU 13: CH NG MINH U TRANH GIAI C P LÀ NG L C
THÚC YS PHÁT TRI N C A XÃ H I CÓ GIAI C P I KHÁNG.
NG CSVN Ã VÀ ANG V N D NG LÝ LU N V U TRANH GC
NHƯ TH NÀO TRONG GIAI O N CM HI N NAY:
u tranh giai c p là m t trong nh ng ng l c phát tri n quan tr ng c a xã h i
có giai c p. Vì u tranh giai c p giúp thay i phương th c s n xu t cũ, l i th i,
l c h u b ng phương th c m i cao hơn, ng th i xây d ng l c lư ng s n xu t
m i phù h p quan h s n xu t t o cơ s phát tri n m i m t i s ng xã h i.
u tranh giai c p giúp c i t o các giai c p cách m ng và qu n chúng lao ng
thông qua vi c xóa b t p quán x u do giai cáp th ng tr s n sinh ra.
u tranh giai c p là òn b y phát tri n l ch s cách m ng, là ng l c phát
tri n các m t i s ng xã h i trong th i kì phát tri n bình thư ng. u tranh là
ng l c giai c p tư s n i m i phương th c qu n lý, s d ng kĩ thu t m i
t o nên nh ng thành t u m i.
Vai trò c a TGC th hi n nh ng cu c u tranh mang tính qu n chúng r ng
l n, do l c lư ng ti n b xã h i lãnh o, ư c t ch c khoa h c nh m ánh
giai c p th ng tr c n tr s phát tri n XH.
S v n d ng c a CSVN:
Th i kì quá lên CNXH nư c ta t n t i nhi u giai c p và mâu thu n GC.
Tuy nhiên trong i u ki n phát tri n kinh t th trư ng quá lên CNXH, mâu
thu n này b c l là mâu thu n trong n i b nhân dân. Nhìn chung l i ích GC tư
b n th ng tr l i ích c ng ng, u tranh là h p tác, oàn k t xây d ng xã h i
dân giàu nư c m nh, công b ng, văn minh.
Th c ch t TGC nư c ta trong th i kì quá là u tranh gi a khuynh
hư ng t giác theo nh hư ng XHCN và khuynh hư ng phát tri n t phát lên
TBCN. Trong quá trình ó, nh t thi t chúng ta ph i phát tri n kinh t hàng hóa
nhi u thành ph n trong ó có thành ph n kinh t tư b n tư nhân.
u tranh giai c p nư c ta di n ra hàng ngày trên các lĩnh v c chính tr , kinh
t , xã h i. Vì v y ng ta luôn xác nh rõ c n ph i: u tranh ch ng khuynh
hư ng và bi u hi n tiêu c c c a tâng l p tư s n; u tranh ch ng khuynh hư ng
t phát TBCN c a s n xu t nh ; u tranh ch ng các th l c thù ch, âm mưu
di n bi n hòa bình, phá ho i c l p dân t c và CNXH nư c ta; xây d ng
CNXH i ôi v i b o v t qu c, b o v quy n làm ch nhân dân; xây d ng n n
kinh t th trư ng, th c hi n CNH, H H nh hư ng CNXH, gi gìn và phát huy
b n s c dân t c, ti p thu nh ng tinh hoa nhân lo i làm cho i s ng v t ch t và
tinh th n nhân dân ko ng ng nâng cao.
t ư c các m c tiêu trên òi h i s d ng nhi u hình th c u tranh khác
nhau, v a m m d o, v a cương quy t.
Tóm l i, giai o n hi n nay òi h i ng ta ph i n m v ng bi n pháp duy v t,
n m v ng quan i m GC c a CN Mac – Lenin phân tích ư c tính ch t tình
hình gay go, ph c t p c a TGC trong th i kì quá tránh rơi vào thái c c sai
l m: cư ng i u u tranh giai c p i n r t rè, ko dám i m i, mơ h , m t c nh
giác i n ph nh n TGC.
CÂU 14: Anh ch hãy nêu nh ng i m gi ng và khác nhau gi a nhà nư c
pháp quy n tư s n và nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ng
c ng s n Vi t Nam ã ưa ra nh ng nh hư ng nào xây d ng và hoàn
thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong giai o n cách
m ng hi n nay.
1. B n ch t Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam
Trong khi lý lu n v pháp quy n tư s n ã có m t l ch s m y trăm năm t
th i c n i Tây Âu và m t b dày kinh nghi m th c ti n tương ng, thì các
nư c xã h i ch nghĩa, lý lu n v nhà nư c pháp quy n xã h i nghĩa m i ư c t
ra m t cách c p bách t th i kỳ i m i, khi mà n n kinh t ang chuy n d n sang
mô hình t ch c kinh t th trư ng . ó là m t òi h i t t y u c a quá trình tăng
cư ng vai trò nhà nư c xã h i ch nghĩa trong qu n lý các lĩnh v c kinh t , chính
tr , văn hóa, xã h i.
Trên cơ s nghiên c u các di s n kinh i n c a ch nghĩa Mác-Lênin v
nhà nư c, t ng k t kinh nghi m c a cách m ng Vi t Nam, tư tư ng H Chí Minh
và k th a nh ng giá tr ph bi n c a các lý lu n tri t h c pháp quy n trong l ch
s , có th khái quát như sau:
Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa là nhà nư c c a dân, do dân và vì
dân, t dư i s lãnh o tuy t ic am t ng duy nh t là ng C ng s n Vi t
N m; trên cơ s liên minh v ng ch c gi a giai c p công nhân v i giai c p nông
dân và i ngũ tri th c; là công c quy n l c ch y u nhân dân xây d ng m t
qu c gia dân t c c l p xã h i ch nghĩa theo m c tiêu dân giàu, nư c m nh xã
h i công b ng, dân ch và văn minh, góp ph n tích c c vào cu c u tranh vì hòa
bình, c l p, dân t c dân ch và ti n b trên th gi i.
Khái quát trên ây ã ư c xác nh trong các văn ki n ih i i bi u
toàn qu c l n th IX và X c a ng C ng s n Vi t Nam. Nó ã nêu rõ i m b n
ch t nh t c a nhà nư c pháp quy n là nhà nư c mang b n ch t “c a dân, do dân
và vì dân”.
Trong t ch c và ho t ng c a mình, quy n l c Nhà nư c ư c t ch c theo
nguyên t c th ng nh t, nhưng có s phân công và ph i h p ch t ch gi a các cơ
quan Nhà nư c trong vi c th c hi n quy n l p pháp, hành pháp và tư pháp. T
ch c ho t ng c a Nhà nư c th c hi n theo nguyên t c t p trung dân ch . T t c
quy n l c nhà nư c thu c v nhân dân, b o m s th ng nh t t ch c và hành
ng, phát huy ng b và k t h p ch t ch s c m nh c a c c ng ng và t ng cá
nhân, c a c nư c và t ng a phương, c a c toàn b h th ng b máy và t ng
y u t c u thành nó. T p trung dân ch òi h i ph i ch ng l i t p trung quan liêu
và phân tán, c c b .
2. Nh ng i m gi ng và khác nhau gi a nhà nư c pháp quy n tư s n và
nhà nư c pháp quy n XHCN
Gi ng nhau:
Pháp lu t ư c cao và là công c ch y u qu n lý m i ho t ng c a xã
h i và công dân. Ngay c ho t ng c a các cơ quan thu c h th ng t ch c nhà
nư c cũng ph i tuân theo pháp lu t, m c dù chính nó là nh ng cơ quan công b ,
ban hành, th c thi và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t.
Khác nhau:
i m khác bi t căn b n gi a nhà nư c pháp quy n XHCN mà chúng ta
ang xây d ng v i nhà nư c pháp quy n tư s n ch , n u như trong nhà nư c
pháp quy n tư s n quy n l c c a nhà nư c ư c phân cho ba cơ quan khác nhau
hoàn toàn c l p v i nhau m nhi m, thì m t trong nh ng nguyên t c quan
tr ng c a nhà nư c pháp quy n XHCN là quy n l c nhà nư c th ng nh t, có s
phân công và ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c trong vi c th c hi n các quy n
l p pháp, hành pháp và tư pháp.
Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam là nhà nư c pháp quy n XHCN c a dân,
do dân, vì dân nên h th ng pháp lu t th hi n t p trung ý chí, l i ích và nguy n
v ng c a nhân dân. T t c quy n l c nhà nư c thu c v nhân dân mà n n t ng là
liên minh gi a giai c p công nhân, nông dân và i ngũ trí th c. Trong khi nhà
nư c pháp quy n tư s n là c a giai c p tư s n nh m th c hi n n n chuyên chính tư
s n i v i giai c p vô s n và nhân dân lao ng.
Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam ư c t dư i s lãnh oc a CS VN,
th c hi n qu n lý xã h i b ng pháp lu t, theo pháp lu t. Nhà nư c pháp quy n tư
s n ư c t ch c dư i nhi u hình th c khác nhau nhưng nhìn chung có 2 hình
th c cơ b n là quân ch l p hi n và các hình th c c ng hòa, chung quy l i u là
n n chuyên chính tư s n.


3. ng c ng s n Vi t Nam ã ưa ra nh ng nh hư ng xây d ng và
hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong giai o n
cách m ng hi n nay như sau:
Theo tinh th n và n i dung trong Văn ki n i h i IX và X c a ng, vi c
xây d ng và hoàn thi n nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong
i u ki n phát tri n kinh t th trư ng và y m nh quá trình công nghi p hóa,
hi n i hóa t nư c hi n nay, c n thi t ph i th c hi n năm i m cơ b n sau ây:
M t là, ti p t c xây d ng và hoàn thi n nhà nư c pháp quy n dư i s lãnh
oc a ng C ng s n Vi t Nam, v i quan i m Nhà nư c ta là công c ch y u
th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, là Nhà nư c pháp quy n c a dân, do
dân và vì dân. Quy n l c Nhà nư c là th ng nh t, có s phân công và ph i h p
gi a các cơ quan nhà nư c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp và
tư pháp. Nhà nư c qu n lý xã h i b ng pháp lu t. M i cơ quan, t ch c, cán b ,
công ch c, m i công dân có nghĩa v ch p hành Hi n pháp và pháp lu t.
tăng cư ng vai trò c a Nhà nư c ph i ti n hành c i cách t ch c và ho t
ng c a Nhà nư c g n v i xây d ng, ch nh n ng, i m i n i dung, phương
th c lãnh oc a ng i v i Nhà nư c, xây d ng b máy nhà nư c tinh g n;
nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các t ch c ng và ng viên trong các cơ
quan nhà nư c.
Hai là, ti n hành c i cách th ch và phương th c ho t ng c a Nhà
nư c, theo hư ng ki n toàn t ch c, i m i phương th c và nâng cao hi u qu
ho t ng c a Qu c h i, tr ng tâm là tăng cư ng công tác l p pháp, xây d ng
chương trình dài h n v l p pháp, hoàn thi n h th ng pháp lu t, i m i qui trình
ban hành và hư ng d n thi hành pháp lu t. Xây d ng m t n n hành chính nhà
nư c dân ch , trong s ch, v ng m nh, t ng bư c hi n i hóa phân công, phân
c p, nâng cao tính ch ng c a chính quy n a phương. C i cách t ch c, nâng
cao ch t lư ng và ho t ng c a các cơ quan tư pháp. Th c hi n tinh gi m biên
ch trong các cơ quan nhà nư c.
Ba là, ti p t c phát huy dân ch , gi v ng k lu t, k cương tăng cư ng pháp
ch , theo hư ng nâng cao ch t lư ng i bi u qu c h i, i bi u h i ng nhân
dân, hoàn thi n nh ng qui nh v b u c , ng c , v tiêu chu n và cơ c u các i
bi u Qu c h i và H i ng nhân dân trên cơ s th t s phát huy dân ch i ôi v i
gi v ng k lu t, k cương, tăng cư ng pháp ch , qu n lý xã h i b ng pháp lu t,
tuyên truy n, giáo d c toàn dân nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t.
B n là, ti p t c xây d ng i ngũ cán b , công ch c trong s ch, có năng l c,
th c hi n vi c ào t o, b i dư ng cán b , trư c h t là cán b lãnh o qu n lý. S p
x pl i i ngũ cán b theo úng ch c danh tiêu chu n. nh kỳ ki m tra, ánh giá
ch t lư ng cán b , công ch c k p th i thay th cán b công ch c y u kém và
thoái hóa. Có chính sách ãi ng , ào t o i v i cán b c p xã, phư ng, th tr n.
Năm là, ki n quy t, ti p t c u tranh ch ng tham nhũng trong b máy nhà
nư c và toàn b h th ng chính tr m i c p, m i ngành t Trung ương n cơ s ;
cùng v i vi c ch ng tham nhũng, phái ch ng tham ô lãng phí, quan liêu, buôn l u,
c bi t là các hành vi l i d ng ch c quy n làm giàu b t chính. làm t t công
tác ch ng tham nhũng hi n nay có nhi u bi n pháp ph i th c hi n như xóa b th
t c hành chính phi n hà, phát huy dân ch cơ s , giáo d c o c cách m ng cho
cán b ng viên, v.v… nhưng c n thi t ph i xem xét trách nhi m hình s ho c có
hình th c k lu t thích áng i v i nh ng ngư i ng u cơ quan, ơn v nơi
x y ra nh ng v tham nhũng l n, gây h u qu nghiêm tr ng.
CÂU 15: QUAN I M C A TRI T H C MAC LENIN V B N CH T
CON NGƯ I? M T TÍCH C C VÀ H N CH C A CN VN? CSVN
ƯA RA NH HƯ NG GÌ XÂY D NG CON NGƯ I VN?
B n ch t con ngư i VN:
a/ con ngư i là m t th c th sinh v t – xã h i
- Khoa h c và th c ti n ã ch ng t r ng, ti n u tiên c a s s ng t n t i
ngư i là s s ng c a th xác: th xác s ng c a con ngư i chính là s n ph m ti n
hóa lâu dài c a t nhiên, là s ti p t c phát tri n c a t nhiên. Do v y, trư c h t nó
b chi ph i b i các quy lu t t nhiên sinh h c như quy lu t trao i ch t gi a cơ
th và môi trương, quy lu t bi n b và di truy n, quy lu t ti n hóa…
- S t n t i c a CN còn g n li n tr c ti p v i s t n t i c a XH: th a mãn
các nhu c u c a mình, con ngư i ph i ti n hành lao ng s n xu t, qua ó
t othành các m i quan h xã h i và xã h , trong ó xã h i s n sinh ra con ngư i
v i tính cách là con ngư i như th nào thì con ngư i cũng s n sinh ra xã h i như
th . S t n t i c a CN g n li n v i s t n t i c a ý th c.
- Con ngư i là m t th c th sinh v t – xã h i, trong ó có s tác ng an
xem c a 3 h thông nhu c u (sinh h c, xã h i, tinh th n) và 3 h th ng quy lu t
(sinh h c, xã h i, tinh th n). m i h th ng nhu c u và quy lu t này êu có v trí,
vai trò và tác d ng c a mình trong s t n t i và phát tri n c a con ngư i ng th i
chúng tham gia vào vi c quy t nh b n ch t c a nó, trong ó h th ng nhu c u và
quy lu t xã h i luôn gi v trí trung tâm và có vai trò quy t nh. Các nhu c u c a
con ngư i dù là nhu c u v t ch t hay tinh th n, mang tính t nhiên và xã h i u
ư c quy nh b i l ch s , nhưng con ngư i hòan toàn có th t di u ch nh, t
ki m tra các nhu c u và ho t ng c a mình. Con ngư i t n t i trong th gi i
không ph i như các sinh v t khác, mà t n t i v i tư cách là ch th c a quá trình
nh n th c và hành ng c i t o th gi i, c i t o xã h i và c i t o b n thân con
ngư i.
b/ con ngư i là ch th l ch s
- Tri t h c mac- lienin cho r ng, CN là s n ph m c a l ch s (SP c a i u
ki n t nhiên và XH) ng th i chính là ch th sáng t o ra quá trình l ch s y–
l ch s con ngư i. ó là qúa trình ho t ng có ý th c c a CN nh m m c ích c i
t o t nhiên, c i t o XH và c i t o chính b n than CN.
- Trên cơ s v n d ng phép bi n ch ng duy v t, C Mac ã kh o sát b n ch t
CN b t u t ho t ng th c ti n, t trong hoàn c nh XH l ch s c th .
- B n ch t CN là t ng hòa nh ng QHXH, lu n i m này cho th y, CN là m t
th c th có tính loài. c tính loài c a CN hi n th c t clà tính ngư i. Tính ngư i
bao g m tòan b các thu c tính v n có c a CN, trong ó có 3 thu c tính cơ b n
nh t: thu c tính t nhiên, xã h i và tư duy.
- B n ch t CN là t ng hòa nh ng QHXH, QHXH ây ư c hi u là t ng th
các mqh mà con ngư i ã có, an có và trong ch ng m c nào ó còn bao hàm c
nh ng quan h trong tương lai,
- B n chát c a CN là t ng hòa các QHXH, nhưng CN bao gi cũng là con
ngư i riêng bi t, CN c th , ng v i nh ng th i i, nh ng giai o n l ch s nh t
nh, v i t ng t p oàn ngư i, ng th i nó cũng mang b n ch t chung c a nhân
lo i, phát tri n trong toàn b lc h s loài ngư i.


M t tích c c và h n ch
- Tích c c:
+ Giá tr truy n th ng: có tinh th n yêu nư c, ý th c dân t c, ý chí t l p t
cư ng, truy n th ng oàn k t vì i nghĩa dân t c, ….
+ Truy n th ng lao ng c n cù, sáng t o, nh y c m v i cái m i, bi t ng phó
linh ho t, ng x m m m ng, bi t thích nghi và h i nh p t n t i và phát tri n,

+ Tinh th n th c t , coi tr ng kinh nghi m, tông tr ng ngư i già giàu kinh
nghi m và có tư duy t ng h p, …
+ Truy n th ng hi u h c, tr ng h c, truy n th ng tôn sư tr ng o, ….
- H n ch :
Thi u óc phân tích, tinh th n phê bình và t phê bình; thi u ý th c pháp lu t,
ch p hành n i quy, k lu t; thi u ý th c ti t ki m, chưa bi t làm ăn l n, làm ăn lâu
b n, khó h p tác, k , n ng tâm lý c a ngư i s n xu t nh nông nghi p, thi u tư
duy và tác phong công nghi p.
Truy n th ng dân ch làng xã, nh ng tư tư ng c c b , làng xã, hay can thi p
vào cu c s ng riêng tư, các chuy n c a t p th , tùy ti n.
H n ch do s n xu t ti u nông mang l i th hi n ch kh năng ho ch toán k
toán kém, n ng v l i ích trư c m t, b qua l i ích lâu dài
Tâm lý c u an, c u may
Thích quân bình, ko thích s phân hóa trong cs
cao thái quá, coi thư ng tri th c, coi thư ng tu i tr
Ngư i VN c n cù ch u khó, song d th a mãn, tâm lý th ng

nh hư ng xây d ng con ngư i VN
- Xây d ng con ngư i VN có nh ng c tính cơ b n như: tinh th n yêu nư c,
t cư ng dân t c, ph n u vì c l p dân t c và CNXH, có ý chí ưa t nư c
kh i ói nghèo, l c h u, oàn k t v i nhân dân th gi i trong s nghi p u tranh
vì hòa bình, c l p dân t c, dân ch và ti n b xh.
- Có ý th c t p th , oàn k t, ph n u vì l i ích chung
- L i s ng lành m nh, n p s ng văn minh, c n ki m, trung th c, nhân nghĩa
tôn tr ng k cương phép nư c, quy ư c c a c ng ng, có ý th c b o v và c i
thi n môi trư ng sinh thái
- Lao ng chăm ch v i lương tâm ngh nghi p, có kĩ thu t và sáng t o năng
su t cao vì l i ích c a b n thân, gia ình, t p th và xã h i.
- Thư ng xuyên h c t p, nâng cao hi u bi t, trình chuyên môn, trình
th m m và th l c,…..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản