Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Chia sẻ: ntgioi120404

Nhìn vào bảng số và đồ thị, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, để 200 triệu đồng lợi nhuận, có thể bán sản phẩm với các mức giá khác nhau. Bán sản phẩm với giá nào còn tuy thuộc vào việc tiêu lượng số lượng sản phẩm có thể được tiêu thụ trên thị trường

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận

B¶ng : Tæng hîp doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn
§¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®
Gi¸ Chi CP Q hoμ Q ®¹t lîi Doanh Tæng chi Lîi
dù phÝ biÕn vèn nhuËn môc thu phÝ nhuËn
kiÕn C§ ®æi tiªu môc tiªu
0,018 300 0,01 37.500 62.500 1125 925 200
0,020 300 0,01 30.000 50.000 1000 800 200
0,022 300 0,01 25.000 41.666 916,6 716,66 200


Doanh S¬ ®å : §å thÞ hoμ vèn (§¬n vÞ: 1000 s¶n phÈm)
thu (R) Tæng doanh thu
& chi phÝ (TC) TR
TR2 (P=0,02)
1000
}
Tæng chi phÝ TC

800 Lîi nhuËn môc tiªu


600300
Chi phÝ cè ®Þnh


0
30 50 S¶n l−îng
Q


Nh×n vμo b¶ng sè vμ ®å thÞ, chóng ta dÔ dμng nhËn thÊy r»ng, ®Ó
cã 200 triÖu ®ång lîi nhuËn, cã thÓ b¸n s¶n phÈm víi c¸c møc gi¸ kh¸c
nhau. B¸n s¶n phÈm víi gi¸ nμo cßn tuú thuéc vμo viÖc tiªn l−îng sè
l−îng s¶n phÈm cã thÓ ®−îc tiªu thô trªn thÞ tr−êng.
Tãm l¹i, ph−¬ng ph¸p hoμ vèn ®−îc sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ khi
doanh nghiÖp dù ®o¸n chÝnh x¸c khèi l−îng tiªu thô. Ngoμi ra nã cßn
cho phÐp ng−êi lμm gi¸ cã thÓ xem xÐt tíi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau vμ −íc
tÝnh ®−îc nh÷ng ¶nh h−ëng cã thÓ cã cña chóng ®Õn khèi l−îng tiªu thô
vμ lîi nhuËn. §Æc biÖt, dùa vμo ph−¬ng ph¸p nμy ng−êi s¶n xuÊt cßn cã
thÓ dù b¸o ®−îc kho¶ng thêi gian ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc "®iÓm hoμ vèn" vμ
sau ®ã kinh doanh cã l·i. Song ph−¬ng ph¸p nμy vÉn ®−îc coi lμ cã xu
h−íng xem nhÑ ¶nh h−ëng cña gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh vμ t−¬ng ®èi
m¹o hiÓm v× ch−a tÝnh ®Õn ®é co gi·n cña cÇu ®èi víi gi¸.


§Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn
Víi ph−¬ng ph¸p nμy, c¸c doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ b¸n cña m×nh
c¨n cø vμo c¶m nhËn cña ng−êi mua vÒ gi¸ trÞ chø kh«ng ph¶i chi phÝ
mμ hä bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm.
Khi ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hμng, ng−êi lμm gi¸
ph¶i x©y dùng ®−îc nh÷ng biÕn t¹o nªn gi¸ trÞ c¶m nhËn trong suy nghÜ
cña ng−êi mua; gi¸ b¸n dù k iÕn ®−îc Ên ®Þnh theo gi¸ trÞ c¶m nhËn
nμy.
§Ó x¸c ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn ®−îc , ng−êi lμm gi¸ ph¶i
tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y:
- X©y dùng kh¸i niÖm s¶n phÈm cho thÞ tr−êng môc tiªu víi chÊt
l−îng vμ gi¸ c¶ dù kiÕn (®Þnh vÞ s¶n phÈm) cô thÓ;
- Dù kiÕn khèi l−îng b¸n mong muèn theo møc gi¸ dù kiÕn;
- Dù kiÕn c«ng suÊt cÇn thiÕt cña nhμ m¸y, vèn ®Çu t− vμ x¸c ®Þnh
chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm;
- X¸c ®Þnh lîi nhuËn theo møc chi phÝ vμ gi¸ dù kiÕn;
Khi ®· kh¼ng ®Þnh r»ng møc gi¸ dù kiÕn ®em l¹i cho doanh
nghiÖp lîi nhuËn môc tiªu, ng−êi chμo hμng sÏ thuyÕt phôc kh¸ch hμng
chÊp nhËn møc gi¸ ®ã b»ng c¸ch chøng minh víi kh¸ch hμng r»ng lîi
Ých mμ kh¸ch hμng nhËn ®−îc tõ viÖc tiªu dïng s¶n phÈm lμ tho¶ ®¸ng.
VÊn ®Ò quan träng nhÊt cña ph−¬ng ph¸p ®Æt gi¸ theo gi¸ trÞ
c¶m nhËn cña kh¸ch hμng lμ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c
nhËn thøc cña thÞ tr−êng vÒ gi¸ trÞ cña hμng ho¸. C¸c doanh nghiÖp cÇn
tr¸nh khuynh h−íng hoÆc thæi phång gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dÉn ®Õn ®Þnh
gi¸ qu¸ cao hoÆc qu¸ kh¾t khe trong ®¸nh gi¸ dÉn ®Õn ®Þnh gi¸ thÊp so
víi møc gi¸ ®¸ng ra hä cã thÓ tÝnh.
§Ó ¸p dông ®−îc ph−¬ng ph¸p nμy c«ng viÖc ®Çu tiªn mμ nh÷ng
ng−¬× lμm gi¸ cña doanh nghiÖp ph¶i lμm lμ nghiªn cøu thËt kü thÞ
tr−êng môc tiªu ®Ó ®o l−êng ®−îc nhËn thøc cña thÞ tr−êng vÒ gi¸ trÞ
s¶n phÈm.
§Þnh gi¸ theo møc gi¸ hiÖn hμnh hay ®Þnh gi¸ c¹nh tranh
Khi x¸c ®Þnh gi¸ theo møc gi¸ hiÖn hμnh, c¸c doanh nghiÖp sÏ lÊy
gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh lμm c¬ së. Hä Ýt quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n
xuÊt s¶n phÈm vμ cÇu thÞ tr−êng. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
cã thÓ ®Þnh cao h¬n, thÊp h¬n, hoÆc ngang b»ng víi gi¸ cña ®èi thñ c¹nh
tranh. D−íi ®©y lμ nh÷ng nguyªn t¾c cã tÝnh chØ dÉn vÒ c¸ch ®Æt gi¸
nμy:
* §Æt gi¸ ngang b»ng víi gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh
Tr−êng hîp nμy x¶y ra khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh
trong ngμnh thuéc h×nh th¸i thÞ tr−êng ®éc quyÒn nhãm (vÝ dô: c¸c vËt
liÖu c¬ b¶n) hoÆc doanh nghiÖp tham gia vμo thÞ tr−êng víi n¨ng lùc
c¹nh tranh nhá bÐ vμ ®−îc gäi lμ doanh nghiÖp "theo sau" hoÆc s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp vÒ c¬ b¶n lμ t−¬ng tù s¶n phÈm cña ®èi thñ
c¹nh tranh.
* §Æt gi¸ cao h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh
C¸ch ®Æt gi¸ nμy cã thÓ ¸p dông khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
cã nh÷ng sù kh¸c biÖt víi s¶n phÈm c¹nh tranh vμ ®−îc kh¸ch hμng
chÊp nhËn (vÝ dô: chÊt l−îng cao h¬n, mÉu m· vμ bao b× ®Ñp h¬n ...)
Tuy nhiªn, kho¶ng chªnh lÖch vÒ gi¸ kh«ng nªn qu¸ lín ®Ó tr¸nh ¶nh
h−ëng tíi nh÷ng kh¸ch hμng nh¹y c¶m vÒ gi¸. NhÊt lμ sù kh¸c biÖt vÒ
s¶n phÈm trong t©m trÝ kh¸ch hμng kh«ng râ rμng.
* §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh
Tr−êng hîp nμy ®−îc ¸p dông cho nh÷ng s¶n phÈm mμ kh¸ch
hμng vèn nh¹y c¶m vÒ gi¸. Tuy nhiªn, chªnh lÖch gi÷a hai møc gi¸
kh«ng nªn qu¸ lín ®Ó tr¸nh khuynh h−íng t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ gi¸
mang tÝnh chÊt quyÕt liÖt vμ tr¸nh sù vi ph¹m luËt ph¸p quy ®Þnh cho
gi¸ c¶ (luËt ph¸ gi¸).
Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo gi¸ hiÖn hμnh rÊt phæ biÕn nhÊt lμ
trong c¸c tr−êng hîp nh− chi phÝ khã x¸c ®Þnh ®−îc hay ph¶n øng c¹nh
tranh kh«ng ch¾c ch¾n. C¸c doanh nghiÖp ®Òu cho r»ng ph−¬ng ph¸p
gi¸ hiÖn hμnh lμ mét gi¶i ph¸p tèt. Nã ph¶n ¸nh sù s¸ng suèt cña tËp thÓ
ngμnh vÒ vÊn ®Ò gi¸ c¶, ®¶m b¶o ®em l¹i lîi nhuËn c«ng b»ng vμ sù hμi
hoμ cña ngμnh.

§Þnh gi¸ ®Êu thÇu
§Þnh gi¸ ®Êu thÇu x¶y ra trong nh÷ng tr−êng hîp c¸c doanh
nghiÖp ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Gi¸ ®Êu thÇu thuéc lo¹i gi¸ c¹nh tranh.
C¸c doanh nghiÖp tham gia ®Êu thÇu ®Þnh gi¸ dùa trªn c¬ së dù
®o¸n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Þnh gi¸ lμ bao nhiªu chø kh«ng ph¶i
dùa trªn chi phÝ. Doanh nghiÖp muèn dμnh hîp ®ång vμ muèn th¾ng
thÇu th−êng ph¶i chÊp nhËn mét møc gi¸ thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh nÕu hä cung øng nh÷ng s¶n phÈm t−¬ng tù s¶n phÈm cña
®èi thñ c¹nh tranh. Cßn nÕu chän møc gi¸ ®Êu thÇu b»ng møc gi¸ cña
®èi thñ, hä ph¶i chøng minh ®−îc s¶n phÈm mμ hä cung øng tèt h¬n
h¼n s¶n phÈm cña ®èi thñ.
Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2005, Bé Tμi chÝnh ®· ban hμnh QuyÕt ®Þnh
06/Q§-BTC vÒ viÖc ban hμnh qui chÕ tÝnh gi¸ tμi s¶n, hμng ho¸, dÞch vô.
§©y lμ mét cè g¾ng lín cña ngμnh gi¸ nh»m qui chuÈn ho¸ c¸c ph−¬ng
ph¸p tÝnh gi¸ tμi s¶n, hμng ho¸ vμ dÞch vô

7. QuyÕt ®Þnh møc gi¸ c¬ b¶n
C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nªu trªn ®· t¹o ra c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c
nhau vÒ møc gi¸ c¬ b¶n. §Ó thùc thi, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho
m×nh mét møc gi¸ cô thÓ t−¬ng ®èi hîp lý. §Ó cã mét møc gi¸ cô thÓ,
nh÷ng ng−êi cã vai trß quyÕt ®Þnh gi¸ cßn ph¶i xem xÐt thªm nh÷ng yÕu
tè kh¸c n÷a bao gåm:
+ Nh÷ng yÕu tè t©m lý cña ng−êi mua khi c¶m nhËn gi¸ (Xem
phÇn C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¸).
+ TÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña c¸c biÕn sè kh¸c trong marketing-mix
nh−: danh tiÕng cña doanh nghiÖp vμ nh·n hiÖu; môc tiªu cña qu¶ng
c¸o, viÖc ¸p dông c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn m¹i...
+ Ph¶n øng cña c¸c lùc l−îng trung gian vμ nh÷ng lùc l−îng kh¸c
cã liªn quan: th¸i ®é cña c¸c ®¹i lý, nh÷ng ng−êi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ph¶n
øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ®¹o luËt liªn quan ®Õn gi¸... ®Ó
®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chÝnh s¸ch gi¸ cña doanh nghiÖp lμ hîp ph¸p.


VÊn ®Ò thø 5: c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë n−íc ta.

ë n−íc ta, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu sang
nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ n−íc lμ con ®−êng tÊt yÕu,
®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng
Céng s¶n ViÖt Nam. §ã lμ sù chuyÓn ®æi mang tÝnh ®Æc thï vÒ c¬ chÕ
kinh tÕ theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Trªn thùc tÕ, tõ n¨m 1989 nÒn
kinh tÕ n−íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Tõ ®ã ®Õn nay, vÊn
®Ò hoμn thiÖn vμ ®æi míi hÖ thèng chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh
tÕ n−íc ta, trong ®ã cã vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸, lu«n
xuÊt hiÖn nh− lμ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi §¶ng vμ Nhμ n−íc ta. §Ó gi¶i
bμi to¸n khã kh¨n nμy, mét mÆt, chóng ta ph¶i rót nh÷ng kinh nghiÖm
thμnh c«ng vμ kh«ng thμnh c«ng tõ trong chÝnh thùc tiÔn cña n−íc ta;
mÆt kh¸c, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu kinh nghiÖm cña n−íc
ngoμi, nh− ®· tr×nh bμy ë trªn. Trªn lÜnh vùc ®æi míi vμ hoμn thiÖn
chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë n−íc ta, ®Ó ®Ò ra ®−îc nh÷ng quan
t©m x¸c ®¸ng, viÖc vËn dông kinh nghiÖm cña n−íc ngoμi cÇn chó ý tíi
nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh x©y dùng vμ ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta lμ:
Thø nhÊt; chóng ta b−íc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng tõ mét tr×nh
®é thÊp kÐm so víi nhiÒu n−íc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi, l¹i tr¶i
qua gÇn 40 n¨m cña hÖ thèng kinh tÕ tËp trung quan liªu vμ bao cÊp. Sù
thÊp kÐm ë ®©y kh«ng chØ ë c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, ë tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ vμ møc thu nhËp, mμ c¶ ë n¨ng lùc qu¶n lý nÒn
kinh tÕ vμ kinh doanh, ë tri thøc vμ vèn hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng...
V× vËy, chóng ta gÇn nh− ph¶i x©y dùng tõ ®Çu nh÷ng yÕu tè vμ
tiÒn ®Ò cña kinh tÕ thÞ tr−êng. Mäi gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý gi¸ ë mét n−íc
b−íc vμo kinh tÕ thÞ tr−êng nh− vËy kh«ng thÓ lμ sù dËp khu«n c¸c n−íc
cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn. Mäi gi¶i ph¸p kinh tÕ míi ®Òu ph¶i
døt kho¸t, kiªn quyÕt, nh−ng ph¶i c¬ b−íc ®i thÝch hîp, kh«ng thÓ ®em
kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸ cña mét n−íc cã tiÒm lùc tμi chÝnh m¹nh ¸p
dông cho viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ ë n−íc ta.
Thø hai; n−íc ta b−íc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng víi mét sù thiÕu
vμ yÕu kÐm qu¸ møc vÒ hÖ thèng luËt vμ ý thøc chÊp hμnh ph¸p luËt.
Muèn ®¶m b¶o cho kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn lμnh m¹nh, tÊt yÕu
ph¶i ban hμnh mét hÖ thèng luËt lμm c¬ së ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng
kinh tÕ vμ sù can thiÖp cña Nhμ n−íc vμo ®êi sèng kinh tÕ. Tõ n¨m 1989
®Õn nay, c¸c c¬ quan lËp ph¸p ®· ban hμnh nhiÒu bé luËt, song cho ®Õn
thêi ®iÓm nμy vÉn ch−a ®Çy ®ñ, vμ ®Æc biÖt lμ viÖc thi hμnh vμ chÊp
hμnh luËt ph¸p cßn hÕt søc tuú tiÖn vμ yÕu kÐm.
Thø ba; nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta ra ®êi vμ ph¸t triÓn trong
®iÒu kiÖn hÖ thèng DNNN cßn kh¸ cång kÒnh vμ yÕu kÐm. MÆc dï ®· cã
nh÷ng v¨n b¶n nh»m ®¶m b¶o sù ®éc lËp, tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp
nμy trong kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, song trªn thùc tÕ, d− ©m
cña thêi bao cÊp, sù thiÕu râ rμng trong mèi quan hÖ gi÷a quyÒn së h÷u
vμ quyÒn sö dông, kh«ng nh÷ng ®· lμm cho nhiÒu doanh nghiÖp ch−a
ph¸t huy ®−îc vai trß chñ ®¹o trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n,
mμ tr¸i l¹i ®ang cßn c¶n trë qu¸ tr×nh ®æi míi.
Thø t−; nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta ra ®êi vμ ph¸t triÓn trong
bèi c¶nh bé m¸y qu¶n lý hμnh chÝnh kinh tÕ cña Nhμ n−íc cßn yÕu kÐm,
chøc n¨ng, nhiÖm vô thiÕu râ rμng, n¨ng lùc vμ phÈm chÊt c¸n bé vμ
nh©n viªn yÕu.
Thø n¨m; chóng ta nghiªn cøu ®Ó ®æi míi, hoμn thiÖn c¬ chÕ,
chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ trong ®iÒu kiÖn ®Êt n−íc chuyÓn sang ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng tõ 1989 ®Õn nay vμ ®· cã nh÷ng thμnh c«ng b−íc
®Çu rÊt c¬ b¶n.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cña n−íc ta, viÖc ®æi míi vμ hoμn
thiÖn chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ hiÖn nay cÇn ph¶i dùa trªn c¸c
quan ®iÓm c¬ b¶n sau:

1. Thùc hiÖn tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶. §©y lμ quan ®iÓm mang tÝnh
tiÒn ®Ò. Bëi v×, mét mÆt, kh«ng tù do ho¸ thÞ tr−êng th× kh«ng cã s¶n
xuÊt hμng ho¸ thùc sù, kh«ng ph¸t huy ®Çy ®ñ mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ
hμng ho¸, kh«ng ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng kh¸ch quan cña c¸c quy luËt
vèn cã cña nã.
MÆt kh¸c, kh«ng tù do ho¸ thÞ tr−êng th× còng kh«ng lμm béc lé
®Çy ®ñ nh÷ng m©u thuÉn, nh÷ng h¹n chÕ néi t¹i cña kinh tÕ thÞ tr−êng,
mμ chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc l¹i ph¶i h−íng vμo
gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Suy cho cïng, mäi gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ
tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶ ®Òu ®−a ®Õn triÖt tiªu ®éng lùc cña kinh
doanh, trãi buéc sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, vμ do ®ã viÖc ph¸t
triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng chØ lμ h×nh thøc. Râ rμng lμ muèn cho kinh tÕ thÞ
tr−êng xuÊt hiÖn víi ®Çy ®ñ ý nghÜa thùc sù cña nã, ph¸t huy hÕt tÝnh
tÝch cùc cña nã trong viÖc thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n, n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh vμ s¶n xuÊt x· héi. Chóng ta
kh«ng cã sù lùa chän nμo kh¸c, ngoμi viÖc ®¶m b¶o tù do ho¸ thÞ tr−êng
vμ gi¸ c¶. MÆc dï kinh tÕ thÞ tr−êng cã mÆt tr¸i cña nã, nh−ng kh«ng v×
thÕ mμ ta c¶n trë qu¸ tr×nh h×nh thμnh kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta.
Quan ®iÓm nμy tr−íc hÕt ®ßi hái ph¶i thÓ chÕ ho¸ mäi ®iÒu kiÖn
®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ tr−êng, mμ cèt lâi
cña nã lμ t«n träng vμ ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh cña c¸c chñ thÓ
s¶n xuÊt hμng ho¸ theo ®óng luËt ®Þnh, ®¶m b¶o luËt ch¬i cña kinh tÕ
thÞ tr−êng. MÆ kh¸c, trong khi thõa nhËn tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶,
®ång thêi còng ph¶i thõa nhËn sù qu¶n lý cña Nhμ n−íc ®èi víi thÞ
tr−êng vμ gi¸ c¶. V× chØ cã Nhμ n−íc míi lμ yÕu tè trung gian ®¶m b¶o
cho sù tù do ho¸ thÞ tr−êng, tù do ho¸ gi¸ c¶. Nh− vËy, viÖc hiÖn thùc
ho¸ quan ®iÓm nμy ®ßi hái mét lμ, Nhμ n−íc ph¶i can thiÖp vμo nh÷ng
quan hÖ mÊt tù do, mÊt b×nh ®¼ng cña thÞ tr−êng. Hai lμ, cÇn chèng mäi
sù can thiÖp lμm triÖt tiªu tÝnh tù do. Mäi ho¹t ®éng cña Nhμ n−íc, cña
c¸c thñ thÓ kinh doanh, cña quan hÖ thÞ tr−êng ph¶i ®−îc thÓ chÕ ho¸
thμnh luËt. Tõ ®ã chÝnh s¸ch vμ c¬ ch Õ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc ph¶i
®Æt trong kh«n khæ cña viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n vμ t«n träng c¸c quy
luËt kh¸ch quan cña thÞ tr−êng chi phèi sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña
gi¸ c¶ thÞ tr−êng vμ ph¶i th«ng qua hÖ thèng luËt, trong ®ã, cã luËt qu¶n
lý thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶, ®Ó ®iÒu hμnh gi¸ thÞ tr−êng. Bªn c¹nh ®ã, tù do
ho¸ thÞ tr−êng cßn bao hμm c¶ viÖc sím xo¸ bá sù bao cÊp qua gi¸, qua
vèn, x©y dùng vμ triÓn khai c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh c¸c thÞ tr−êng
vèn, lao ®éng, tμi nguyªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy c¹nh tranh
lμnh m¹nh, chèng mäi xu thÕ ®éc quyÒn vμ liªn minh ®éc quyÒn.
Theo quan ®iÓm nμy, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø II cña Ban chÊp
hμnh trung −¬ng §¶ng (kho¸ VII) ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt,
nh»m chuyÓn hÖ thèng gi¸ sang gi¸ thÞ tr−êng. §Æc biÖt, tõ n¨m 2002,
Nhμ n−íc ®· c«ng bè Ph¸p lÖnh Gi¸ nh»m gãp phÇn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ
thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN, b×nh æn gi¸, b¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých hîp
ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n ss¶n xuÊt kinhdoanh, cña ng−êi tiªu dïng vμ
lîi Ých cña Nhμ n−íc.Nh−ng thùc tiÔn cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i nh−:
- ViÖc triÓn khai vμ thùc hiÖn triÖt ®Ó quyÒn tù chñ kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lμ doanh nghiÖp Nhμ n−íc, cßn chËm.
- Tån t¹i xu h−íng tuú tiÖn trong viÖc chÊp hμnh kû luËt gi¸ biÕn
t−íng d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cßn kh¸ phæ biÕn. HoÆc cã nh÷ng
luËt liªn quan ®Õn viÕc qu¶n lý gi¸, nh−ng kh«ng ®−îc chó träng thùc
hiÖn, dÉn ®Õn hËu qu¶ g©y rèi thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶.
- §èi víi mét sè vËt t− hμng ho¸ ch−a thùc hiÖn triÖt ®Ó xo¸ bao
cÊp qua gi¸, ch−a ®¶m b¶o cho gi¸ c¶ h×nh thμnh theo ®óng quy luËt cña
thÞ tr−êng. Ch¼ng h¹, Nhμ n−íc cßn ph¶i bï lç gi¸ b¸n ®iÖn cho ng−êi
tiªu dïng; tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp kh«ng t−¬ng xøng víi thμnh qu¶; gi¸
c¶ tμi nguyªn thÊp kh«ng t−¬ng xøng víi gi¸ trÞ ®Ó duy tr×, b¶o vÖ vμ t¸i
t¹o chóng. T×nh h×nh ®ã ®· g©y ra sù tiÕp tôc ph¸ ho¹i tμi nguyªn vμ
m«i tr−êng cña ®Êt n−íc.

2. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc ph¶i lu«n h−íng vμo
viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ®Ò ra
trong tõng thêi kú. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta lμ nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, nh»m ®¶m b¶o cho d©n giμu,
n−íc m¹nh. B¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr−êng bao hμm hai mÆt, mÆt tÝch
cùc vμ mÆt tiªu cùc nh− ®· kh¼ng ®Þnh ë trªn. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ
qu¶n lý gi¸ cÇn ph¶i h−íng vμo mÆt tÝch cùc nh−: thóc ®Èy sù tiÕn bé
cña khoa häc vμ c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®ång thêi ph¶i kh¾c
phôc mÆt tiªu cùc nh−: ph©n ho¸ kÎ giμu ng−êi nghÌo, ph©n ho¸ thμnh
thÞ vμ n«ng th«n, ®Ò cao lîi Ých côc bé.
Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy, trong thêi gian tr−íc m¾t, chÝnh s¸ch
vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ph¶i h−íng vμo nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: b¶o
®¶m æn ®Þnh vÒ kinh tÕ - x· héi vμ chÝnh trÞ, b¶o ®¶m sù æn ®Þnh gi¸ c¶,
kiÒm chÕ vμ ®Èy lïi l¹m ph¸t, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn hμi hßa gi÷a c«ng
nghiÖp vμ n«ng nghiÖp, gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n, tõng b−íc xóc tiÕn
sù hoμ nhËp cña kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trong n−íc víi kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trªn
thÞ tr−êng thÕ giíi, thùc hiÖn chÝnh b¶o hé s¶n xuÊt vμ tiªu dïng trong
nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÐt. §¶m b¶o ®−îc nh÷ng néi dung trªn lμ tiÒn
®Ò ®¶m b¶o sù t¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu
thμnh phÇn ë n−íc ta vμ sù h×nh thμnh mét x· héi c«ng b»ng vμ v¨n
minh.
Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy, trong nh÷ng n¨m qua, Nhμ n−íc ®·
lμm ®−îc nhiÒu viÖc nh−: thùc hiÖn trî cÊp, trî gi¸ cho c¸c lÜnh vùc cã ý
nghÜa v¨n ho¸ - x· héi, trî c−íc vËn chuyÓn ®èi víi mét sè vËt t− hμng
ho¸ thiÕt yÕu cung cÊp cho ®ång bμo miÒn nói, triÓn khai vμ thùc hiÖn
quü b×nh æn vËt gi¸, mμ träng t©m tr−íc hÕt lμ b×nh æn gi¸ mua lóa cña
n«ng d©n. §ã lμ nh−ng viÖc lμm thiÕt thùc vμ gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo sù
æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi nãi chung. Song, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu
cña viÖc æn ®Þnh gi¸ nh»m gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng, chÝnh
trÞ vμ x· héi ë n−íc ta, mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu
vμ hoμn chØnh lμ:
- Thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÝnh s¸ch qu¶n lý thu nhËp, nh»m xo¸
bá nh÷ng thu nhËp bÊt chÝnh vμ bÊt hîp lý trong c¸c bé phËn vμ tÇng
líp d©n c−. Tuy chóng ta kh«ng chuyÕn khÝch t− t−ëng b×nh qu©n,
nh−ng râ rμng lμ, trong mét sè n¨m gÇn ®©y do thiÕu sù quan t©m vμ s¬
hë trªn lÜnh vùc nμy nªn tèc ®é ph©n ho¸ trong x· héi ta diÔn ra qu¸
nhanh chãng, vμ chÝnh ®iÒu ®ã l¹i lμ mÇm mèng g©y ra sù x¸o ®éng vÒ
gi¸ c¶, ®êi sèng, t©m t−, lèi sèng, nguyÖn väng cña nhiÒu tÇng líp d©n
c−.
- Phèi hîp h÷u hiÖu c¸c c«ng cô kh¸c nhau, nh»m ®¶m b¶o cho sù
hoμ nhËp tõng b−íc kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trong n−íc víi kinh tÕ vμ gi¸ c¶
thuÕ giíi, phßng ngõa mäi t¸c ®éng tiªu cùc cña hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ
tr−êng thÕ giíi vμo hÖ thèng gi¸ trong n−íc.
- Nghiªn cøu vμ ¸p dông cã hÖ thèng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nh÷ng
gi¶i ph¸p cña Nhμ n−íc ®èi víi n«ng th«ng vμ n«ng nghiÖp nh»m gãp
phÇn duy tr× sù æn ®Þnh cña s¶n xuÊt vμ gi¸ c¶ n«ng phÈm, v× ®©y lμ khu
vùc cßn tËp trung tíi 75% d©n sè n−íc ta, lμ lùc l−îng s¶n xuÊt chñ yÕu
®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
-Kiªn quyÕt thùc hiÖn sù æn ®Þnh cña gi¸ trÞ ®ång tiÒn.

3. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ph¶i ®−îc ®Æt trong mét tæng thÓ
c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé. Gi¸ c¶ lu«n lμ mét hiÖn t−îng kinh tÕ tæng hîp.
Nã cã mèi liªn hÖ nh©n qu¶ víi nhiÒu hiÖn t−îng vμ gi¶i ph¸p kinh tÕ
kh¸c. Do ®ã, gi¸ c¶ cã thÓ xem nh− lμ tÝn hiÖu thÞ tr−êng cña mét qu¸
tr×nh kinh tÕ hay cña mét tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ. LÞch sö ph¸t
triÓn kinh tÕ vμ c«ng cuéc c¶i ¸ch gia c¶ cña n−íc ta ®ñ ®Ó chøng minh
r»ng sÏ kh«ng cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ lμnh m¹nh, nÕu kh«ng cã sù æn
®Þnh vÒ gi¸ c¶. Nh−ng còng sÏ kh«ng cã ®−îc sù æn ®Þnh cña gi¸ c¶, nÕu
kh«ng cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng ®¾n, mμ môc tiªu cña nã lμ ®Èy
m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chèng l¹m ph¸t vμ cñng cè søc mua cña ®ång
tiÒn, nÕu kh«ng cã sù phÊn ®Êu kiªn quyÕt ®Ó ®¶m b¶o cã ®−îc mét
ng©n s¸ch lμnh m¹nh, mét tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh; nÕu kh«ng cã mét
chÝnh s¸ch thu nhËp hîp lý, mét hÖ thèng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vÒ chèng
®éc quyÒn, chèng ®Çu c¬ bu«n lËu v.v... V× vËy, trong qu¶n lý kinh tÕ vμ
qu¶n lý gi¸ c¶, ph¶i th«ng qua tÝn hiÖu gi¸ c¶ thÞ tr−êng ®Ó gi¶i quyÕt
®ång bé c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nh»m ®¹t môc tiªu cña qu¶n lý vÜ m« nãi
chung, vμ qu¶n lý gi¸ c¶ nãi riªng.
Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy còng cã nghÜa lμ qu¶n lý gi¸ c¶ ph¶i
h−íng vμo viÖc qu¶n lý c¸c nh©n tè h×nh thμnh gi¸ c¶. Gi¸ c¶ chÞu sù t¸c
®éng chi phèi cña rÊt nhiÒu nh©n tè kinh tÕ - x· héi. Møc ®é t¸c ®éng
cña tõng nh©n tè tíi g¸ c¶ rÊt kh¸c nhau. Kh«ng nªn quan niÖm r»ng,
qu¶n lý gi¸ chØ lμ sù can thiÖp trùc tiÕp vμo møc gi¸, mμ nã bao hμm c¶
sù qu¶n lý gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi sù h×nh thμnh vμ
vËn ®éng cña gi¸ c¶ tr, ch¼ng h¹n nh−: l−îng cung, l−îng cÇu; l−îng tån
kho vμ l−u tr÷ hμng ho¸, c¸c yÕu tè chi phÝ, l−îng tiÒn mÆt trong l−u
th«ng, møc vμ biÓu thuÕ, l−¬ng xuÊt nhËp v.v... Quan ®iÓm ®ã còng cã
thÓ ®Æt ra ngay c¶ víi lo¹i gi¸ cÇn b¶o hé. TÊt nhiªn, trong ®iÒu hμnh cô
thÓ ph¶i tuú tõng thêi kú, tõng lo¹i hμng, tõng h×nh th¸i thÞ tr−êng vμ
quy luËt h×nh thμnh gi¸ c¶ ®Ó lùa chän t¸c ®éng vμ nh©n tè nμo nh»m
thùc hiÖn ®−îc môc tiªu qu¶n lý gi¸.
Tõ bμi häc thùc tiÔn cña nh÷ng n¨m th¸ng tiÕn hμnh c¶i c¸ch gi¸
trong thËp kû 80, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vμ Nhμ n−íc ta ®· tõng
b−íc qu¶n lý nghiªm ngÆt h¬n viÖc l−u th«ng tiÒn tÖ, thu chi cña ng©n
s¸ch Nhμ n−íc, hoμn chØnh dÇn chÝnh s¸ch thuÕ vμ chÝnh s¸ch kinh tÕ
®èi ngo¹i, ®iÒu hoμ quan hÖ cung - cÇu cña mét sè mÆt hμng vμ nhãm
hμng, thùc hiÖn viÖc hç trî vμ c¸n thiÖp vμo gi¸ n«ng s¶n phÈm...
Tuy nhiªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé, cßn cÇn
ph¶i:
- TiÕp tôc hoμn chØnh, n©ng cao hiÖu lùc vμ kû c−¬ng trong viÖc
thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« g¾n liÒn víi môc tiªu b×nh æn gi¸ thÞ
tr−êng, ph¸t triÓn vμ t¨ng tr−ëng nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë ®©y bao hμm
c¶ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngμnh c¸c Bé cã liªn quan, tr¸nh "c¾t
khóc" vμ thiÕu phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngμnh cã liªn quan.
- Gia t¨ng sù chØ ®¹o vμ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc ®iÒu hoμ
quan hÖ cung cÇu, b×nh æn gi¸ thÞ tr−êng cña c¸c ngμnh hμng, nhãm
hμng vμ mÆt hμng thiÕt yÕu ®èi víi nÒ kinh tÕ, tr¸nh nh÷ng c¬n sèt gi¸
côc bé.
- T¨ng c−êng hiÖu lùc cña viÖc kiÓm tra vμ thanh tra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản