Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
566
lượt xem
176
download

Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhìn vào bảng số và đồ thị, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, để 200 triệu đồng lợi nhuận, có thể bán sản phẩm với các mức giá khác nhau. Bán sản phẩm với giá nào còn tuy thuộc vào việc tiêu lượng số lượng sản phẩm có thể được tiêu thụ trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận

  1. B¶ng : Tæng hîp doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000® Gi¸ Chi CP Q hoμ Q ®¹t lîi Doanh Tæng chi Lîi dù phÝ biÕn vèn nhuËn môc thu phÝ nhuËn kiÕn C§ ®æi tiªu môc tiªu 0,018 300 0,01 37.500 62.500 1125 925 200 0,020 300 0,01 30.000 50.000 1000 800 200 0,022 300 0,01 25.000 41.666 916,6 716,66 200 Doanh S¬ ®å : §å thÞ hoμ vèn (§¬n vÞ: 1000 s¶n phÈm) thu (R) Tæng doanh thu & chi phÝ (TC) TR TR2 (P=0,02) 1000 } Tæng chi phÝ TC 800 Lîi nhuËn môc tiªu 600 300 Chi phÝ cè ®Þnh 0 30 50 S¶n l−îng Q Nh×n vμo b¶ng sè vμ ®å thÞ, chóng ta dÔ dμng nhËn thÊy r»ng, ®Ó cã 200 triÖu ®ång lîi nhuËn, cã thÓ b¸n s¶n phÈm víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau. B¸n s¶n phÈm víi gi¸ nμo cßn tuú thuéc vμo viÖc tiªn l−îng sè l−îng s¶n phÈm cã thÓ ®−îc tiªu thô trªn thÞ tr−êng. Tãm l¹i, ph−¬ng ph¸p hoμ vèn ®−îc sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ khi doanh nghiÖp dù ®o¸n chÝnh x¸c khèi l−îng tiªu thô. Ngoμi ra nã cßn cho phÐp ng−êi lμm gi¸ cã thÓ xem xÐt tíi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau vμ −íc tÝnh ®−îc nh÷ng ¶nh h−ëng cã thÓ cã cña chóng ®Õn khèi l−îng tiªu thô vμ lîi nhuËn. §Æc biÖt, dùa vμo ph−¬ng ph¸p nμy ng−êi s¶n xuÊt cßn cã
  2. thÓ dù b¸o ®−îc kho¶ng thêi gian ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc "®iÓm hoμ vèn" vμ sau ®ã kinh doanh cã l·i. Song ph−¬ng ph¸p nμy vÉn ®−îc coi lμ cã xu h−íng xem nhÑ ¶nh h−ëng cña gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh vμ t−¬ng ®èi m¹o hiÓm v× ch−a tÝnh ®Õn ®é co gi·n cña cÇu ®èi víi gi¸. §Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn Víi ph−¬ng ph¸p nμy, c¸c doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ b¸n cña m×nh c¨n cø vμo c¶m nhËn cña ng−êi mua vÒ gi¸ trÞ chø kh«ng ph¶i chi phÝ mμ hä bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Khi ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hμng, ng−êi lμm gi¸ ph¶i x©y dùng ®−îc nh÷ng biÕn t¹o nªn gi¸ trÞ c¶m nhËn trong suy nghÜ cña ng−êi mua; gi¸ b¸n dù k iÕn ®−îc Ên ®Þnh theo gi¸ trÞ c¶m nhËn nμy. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn ®−îc , ng−êi lμm gi¸ ph¶i tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - X©y dùng kh¸i niÖm s¶n phÈm cho thÞ tr−êng môc tiªu víi chÊt l−îng vμ gi¸ c¶ dù kiÕn (®Þnh vÞ s¶n phÈm) cô thÓ; - Dù kiÕn khèi l−îng b¸n mong muèn theo møc gi¸ dù kiÕn; - Dù kiÕn c«ng suÊt cÇn thiÕt cña nhμ m¸y, vèn ®Çu t− vμ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm; - X¸c ®Þnh lîi nhuËn theo møc chi phÝ vμ gi¸ dù kiÕn; Khi ®· kh¼ng ®Þnh r»ng møc gi¸ dù kiÕn ®em l¹i cho doanh nghiÖp lîi nhuËn môc tiªu, ng−êi chμo hμng sÏ thuyÕt phôc kh¸ch hμng chÊp nhËn møc gi¸ ®ã b»ng c¸ch chøng minh víi kh¸ch hμng r»ng lîi Ých mμ kh¸ch hμng nhËn ®−îc tõ viÖc tiªu dïng s¶n phÈm lμ tho¶ ®¸ng. VÊn ®Ò quan träng nhÊt cña ph−¬ng ph¸p ®Æt gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hμng lμ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhËn thøc cña thÞ tr−êng vÒ gi¸ trÞ cña hμng ho¸. C¸c doanh nghiÖp cÇn tr¸nh khuynh h−íng hoÆc thæi phång gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dÉn ®Õn ®Þnh gi¸ qu¸ cao hoÆc qu¸ kh¾t khe trong ®¸nh gi¸ dÉn ®Õn ®Þnh gi¸ thÊp so víi møc gi¸ ®¸ng ra hä cã thÓ tÝnh. §Ó ¸p dông ®−îc ph−¬ng ph¸p nμy c«ng viÖc ®Çu tiªn mμ nh÷ng ng−¬× lμm gi¸ cña doanh nghiÖp ph¶i lμm lμ nghiªn cøu thËt kü thÞ tr−êng môc tiªu ®Ó ®o l−êng ®−îc nhËn thøc cña thÞ tr−êng vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm.
  3. §Þnh gi¸ theo møc gi¸ hiÖn hμnh hay ®Þnh gi¸ c¹nh tranh Khi x¸c ®Þnh gi¸ theo møc gi¸ hiÖn hμnh, c¸c doanh nghiÖp sÏ lÊy gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh lμm c¬ së. Hä Ýt quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vμ cÇu thÞ tr−êng. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh cao h¬n, thÊp h¬n, hoÆc ngang b»ng víi gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. D−íi ®©y lμ nh÷ng nguyªn t¾c cã tÝnh chØ dÉn vÒ c¸ch ®Æt gi¸ nμy: * §Æt gi¸ ngang b»ng víi gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh Tr−êng hîp nμy x¶y ra khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong ngμnh thuéc h×nh th¸i thÞ tr−êng ®éc quyÒn nhãm (vÝ dô: c¸c vËt liÖu c¬ b¶n) hoÆc doanh nghiÖp tham gia vμo thÞ tr−êng víi n¨ng lùc c¹nh tranh nhá bÐ vμ ®−îc gäi lμ doanh nghiÖp "theo sau" hoÆc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vÒ c¬ b¶n lμ t−¬ng tù s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. * §Æt gi¸ cao h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh C¸ch ®Æt gi¸ nμy cã thÓ ¸p dông khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã nh÷ng sù kh¸c biÖt víi s¶n phÈm c¹nh tranh vμ ®−îc kh¸ch hμng chÊp nhËn (vÝ dô: chÊt l−îng cao h¬n, mÉu m· vμ bao b× ®Ñp h¬n ...) Tuy nhiªn, kho¶ng chªnh lÖch vÒ gi¸ kh«ng nªn qu¸ lín ®Ó tr¸nh ¶nh h−ëng tíi nh÷ng kh¸ch hμng nh¹y c¶m vÒ gi¸. NhÊt lμ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm trong t©m trÝ kh¸ch hμng kh«ng râ rμng. * §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh Tr−êng hîp nμy ®−îc ¸p dông cho nh÷ng s¶n phÈm mμ kh¸ch hμng vèn nh¹y c¶m vÒ gi¸. Tuy nhiªn, chªnh lÖch gi÷a hai møc gi¸ kh«ng nªn qu¸ lín ®Ó tr¸nh khuynh h−íng t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ gi¸ mang tÝnh chÊt quyÕt liÖt vμ tr¸nh sù vi ph¹m luËt ph¸p quy ®Þnh cho gi¸ c¶ (luËt ph¸ gi¸). Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo gi¸ hiÖn hμnh rÊt phæ biÕn nhÊt lμ trong c¸c tr−êng hîp nh− chi phÝ khã x¸c ®Þnh ®−îc hay ph¶n øng c¹nh tranh kh«ng ch¾c ch¾n. C¸c doanh nghiÖp ®Òu cho r»ng ph−¬ng ph¸p gi¸ hiÖn hμnh lμ mét gi¶i ph¸p tèt. Nã ph¶n ¸nh sù s¸ng suèt cña tËp thÓ ngμnh vÒ vÊn ®Ò gi¸ c¶, ®¶m b¶o ®em l¹i lîi nhuËn c«ng b»ng vμ sù hμi hoμ cña ngμnh. §Þnh gi¸ ®Êu thÇu
  4. §Þnh gi¸ ®Êu thÇu x¶y ra trong nh÷ng tr−êng hîp c¸c doanh nghiÖp ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Gi¸ ®Êu thÇu thuéc lo¹i gi¸ c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp tham gia ®Êu thÇu ®Þnh gi¸ dùa trªn c¬ së dù ®o¸n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Þnh gi¸ lμ bao nhiªu chø kh«ng ph¶i dùa trªn chi phÝ. Doanh nghiÖp muèn dμnh hîp ®ång vμ muèn th¾ng thÇu th−êng ph¶i chÊp nhËn mét møc gi¸ thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nÕu hä cung øng nh÷ng s¶n phÈm t−¬ng tù s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Cßn nÕu chän møc gi¸ ®Êu thÇu b»ng møc gi¸ cña ®èi thñ, hä ph¶i chøng minh ®−îc s¶n phÈm mμ hä cung øng tèt h¬n h¼n s¶n phÈm cña ®èi thñ. Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2005, Bé Tμi chÝnh ®· ban hμnh QuyÕt ®Þnh 06/Q§-BTC vÒ viÖc ban hμnh qui chÕ tÝnh gi¸ tμi s¶n, hμng ho¸, dÞch vô. §©y lμ mét cè g¾ng lín cña ngμnh gi¸ nh»m qui chuÈn ho¸ c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ tμi s¶n, hμng ho¸ vμ dÞch vô 7. QuyÕt ®Þnh møc gi¸ c¬ b¶n C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nªu trªn ®· t¹o ra c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c nhau vÒ møc gi¸ c¬ b¶n. §Ó thùc thi, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét møc gi¸ cô thÓ t−¬ng ®èi hîp lý. §Ó cã mét møc gi¸ cô thÓ, nh÷ng ng−êi cã vai trß quyÕt ®Þnh gi¸ cßn ph¶i xem xÐt thªm nh÷ng yÕu tè kh¸c n÷a bao gåm: + Nh÷ng yÕu tè t©m lý cña ng−êi mua khi c¶m nhËn gi¸ (Xem phÇn C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn gi¸). + TÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña c¸c biÕn sè kh¸c trong marketing-mix nh−: danh tiÕng cña doanh nghiÖp vμ nh·n hiÖu; môc tiªu cña qu¶ng c¸o, viÖc ¸p dông c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn m¹i... + Ph¶n øng cña c¸c lùc l−îng trung gian vμ nh÷ng lùc l−îng kh¸c cã liªn quan: th¸i ®é cña c¸c ®¹i lý, nh÷ng ng−êi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ®¹o luËt liªn quan ®Õn gi¸... ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chÝnh s¸ch gi¸ cña doanh nghiÖp lμ hîp ph¸p. VÊn ®Ò thø 5: c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë n−íc ta. ë n−íc ta, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ n−íc lμ con ®−êng tÊt yÕu,
  5. ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §ã lμ sù chuyÓn ®æi mang tÝnh ®Æc thï vÒ c¬ chÕ kinh tÕ theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Trªn thùc tÕ, tõ n¨m 1989 nÒn kinh tÕ n−íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Tõ ®ã ®Õn nay, vÊn ®Ò hoμn thiÖn vμ ®æi míi hÖ thèng chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ n−íc ta, trong ®ã cã vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸, lu«n xuÊt hiÖn nh− lμ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi §¶ng vμ Nhμ n−íc ta. §Ó gi¶i bμi to¸n khã kh¨n nμy, mét mÆt, chóng ta ph¶i rót nh÷ng kinh nghiÖm thμnh c«ng vμ kh«ng thμnh c«ng tõ trong chÝnh thùc tiÔn cña n−íc ta; mÆt kh¸c, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu kinh nghiÖm cña n−íc ngoμi, nh− ®· tr×nh bμy ë trªn. Trªn lÜnh vùc ®æi míi vμ hoμn thiÖn chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë n−íc ta, ®Ó ®Ò ra ®−îc nh÷ng quan t©m x¸c ®¸ng, viÖc vËn dông kinh nghiÖm cña n−íc ngoμi cÇn chó ý tíi nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta lμ: Thø nhÊt; chóng ta b−íc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng tõ mét tr×nh ®é thÊp kÐm so víi nhiÒu n−íc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi, l¹i tr¶i qua gÇn 40 n¨m cña hÖ thèng kinh tÕ tËp trung quan liªu vμ bao cÊp. Sù thÊp kÐm ë ®©y kh«ng chØ ë c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vμ møc thu nhËp, mμ c¶ ë n¨ng lùc qu¶n lý nÒn kinh tÕ vμ kinh doanh, ë tri thøc vμ vèn hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng... V× vËy, chóng ta gÇn nh− ph¶i x©y dùng tõ ®Çu nh÷ng yÕu tè vμ tiÒn ®Ò cña kinh tÕ thÞ tr−êng. Mäi gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý gi¸ ë mét n−íc b−íc vμo kinh tÕ thÞ tr−êng nh− vËy kh«ng thÓ lμ sù dËp khu«n c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn. Mäi gi¶i ph¸p kinh tÕ míi ®Òu ph¶i døt kho¸t, kiªn quyÕt, nh−ng ph¶i c¬ b−íc ®i thÝch hîp, kh«ng thÓ ®em kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸ cña mét n−íc cã tiÒm lùc tμi chÝnh m¹nh ¸p dông cho viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ ë n−íc ta. Thø hai; n−íc ta b−íc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng víi mét sù thiÕu vμ yÕu kÐm qu¸ møc vÒ hÖ thèng luËt vμ ý thøc chÊp hμnh ph¸p luËt. Muèn ®¶m b¶o cho kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn lμnh m¹nh, tÊt yÕu ph¶i ban hμnh mét hÖ thèng luËt lμm c¬ së ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vμ sù can thiÖp cña Nhμ n−íc vμo ®êi sèng kinh tÕ. Tõ n¨m 1989 ®Õn nay, c¸c c¬ quan lËp ph¸p ®· ban hμnh nhiÒu bé luËt, song cho ®Õn thêi ®iÓm nμy vÉn ch−a ®Çy ®ñ, vμ ®Æc biÖt lμ viÖc thi hμnh vμ chÊp hμnh luËt ph¸p cßn hÕt søc tuú tiÖn vμ yÕu kÐm.
  6. Thø ba; nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta ra ®êi vμ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hÖ thèng DNNN cßn kh¸ cång kÒnh vμ yÕu kÐm. MÆc dï ®· cã nh÷ng v¨n b¶n nh»m ®¶m b¶o sù ®éc lËp, tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp nμy trong kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, song trªn thùc tÕ, d− ©m cña thêi bao cÊp, sù thiÕu râ rμng trong mèi quan hÖ gi÷a quyÒn së h÷u vμ quyÒn sö dông, kh«ng nh÷ng ®· lμm cho nhiÒu doanh nghiÖp ch−a ph¸t huy ®−îc vai trß chñ ®¹o trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, mμ tr¸i l¹i ®ang cßn c¶n trë qu¸ tr×nh ®æi míi. Thø t−; nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta ra ®êi vμ ph¸t triÓn trong bèi c¶nh bé m¸y qu¶n lý hμnh chÝnh kinh tÕ cña Nhμ n−íc cßn yÕu kÐm, chøc n¨ng, nhiÖm vô thiÕu râ rμng, n¨ng lùc vμ phÈm chÊt c¸n bé vμ nh©n viªn yÕu. Thø n¨m; chóng ta nghiªn cøu ®Ó ®æi míi, hoμn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ trong ®iÒu kiÖn ®Êt n−íc chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng tõ 1989 ®Õn nay vμ ®· cã nh÷ng thμnh c«ng b−íc ®Çu rÊt c¬ b¶n. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cña n−íc ta, viÖc ®æi míi vμ hoμn thiÖn chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ hiÖn nay cÇn ph¶i dùa trªn c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n sau: 1. Thùc hiÖn tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶. §©y lμ quan ®iÓm mang tÝnh tiÒn ®Ò. Bëi v×, mét mÆt, kh«ng tù do ho¸ thÞ tr−êng th× kh«ng cã s¶n xuÊt hμng ho¸ thùc sù, kh«ng ph¸t huy ®Çy ®ñ mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ hμng ho¸, kh«ng ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng kh¸ch quan cña c¸c quy luËt vèn cã cña nã. MÆt kh¸c, kh«ng tù do ho¸ thÞ tr−êng th× còng kh«ng lμm béc lé ®Çy ®ñ nh÷ng m©u thuÉn, nh÷ng h¹n chÕ néi t¹i cña kinh tÕ thÞ tr−êng, mμ chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc l¹i ph¶i h−íng vμo gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Suy cho cïng, mäi gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶ ®Òu ®−a ®Õn triÖt tiªu ®éng lùc cña kinh doanh, trãi buéc sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, vμ do ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng chØ lμ h×nh thøc. Râ rμng lμ muèn cho kinh tÕ thÞ tr−êng xuÊt hiÖn víi ®Çy ®ñ ý nghÜa thùc sù cña nã, ph¸t huy hÕt tÝnh tÝch cùc cña nã trong viÖc thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh vμ s¶n xuÊt x· héi. Chóng ta kh«ng cã sù lùa chän nμo kh¸c, ngoμi viÖc ®¶m b¶o tù do ho¸ thÞ tr−êng
  7. vμ gi¸ c¶. MÆc dï kinh tÕ thÞ tr−êng cã mÆt tr¸i cña nã, nh−ng kh«ng v× thÕ mμ ta c¶n trë qu¸ tr×nh h×nh thμnh kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta. Quan ®iÓm nμy tr−íc hÕt ®ßi hái ph¶i thÓ chÕ ho¸ mäi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ tr−êng, mμ cèt lâi cña nã lμ t«n träng vμ ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh cña c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt hμng ho¸ theo ®óng luËt ®Þnh, ®¶m b¶o luËt ch¬i cña kinh tÕ thÞ tr−êng. MÆ kh¸c, trong khi thõa nhËn tù do ho¸ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶, ®ång thêi còng ph¶i thõa nhËn sù qu¶n lý cña Nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶. V× chØ cã Nhμ n−íc míi lμ yÕu tè trung gian ®¶m b¶o cho sù tù do ho¸ thÞ tr−êng, tù do ho¸ gi¸ c¶. Nh− vËy, viÖc hiÖn thùc ho¸ quan ®iÓm nμy ®ßi hái mét lμ, Nhμ n−íc ph¶i can thiÖp vμo nh÷ng quan hÖ mÊt tù do, mÊt b×nh ®¼ng cña thÞ tr−êng. Hai lμ, cÇn chèng mäi sù can thiÖp lμm triÖt tiªu tÝnh tù do. Mäi ho¹t ®éng cña Nhμ n−íc, cña c¸c thñ thÓ kinh doanh, cña quan hÖ thÞ tr−êng ph¶i ®−îc thÓ chÕ ho¸ thμnh luËt. Tõ ®ã chÝnh s¸ch vμ c¬ ch Õ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc ph¶i ®Æt trong kh«n khæ cña viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n vμ t«n träng c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ tr−êng chi phèi sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng vμ ph¶i th«ng qua hÖ thèng luËt, trong ®ã, cã luËt qu¶n lý thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶, ®Ó ®iÒu hμnh gi¸ thÞ tr−êng. Bªn c¹nh ®ã, tù do ho¸ thÞ tr−êng cßn bao hμm c¶ viÖc sím xo¸ bá sù bao cÊp qua gi¸, qua vèn, x©y dùng vμ triÓn khai c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh c¸c thÞ tr−êng vèn, lao ®éng, tμi nguyªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy c¹nh tranh lμnh m¹nh, chèng mäi xu thÕ ®éc quyÒn vμ liªn minh ®éc quyÒn. Theo quan ®iÓm nμy, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø II cña Ban chÊp hμnh trung −¬ng §¶ng (kho¸ VII) ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt, nh»m chuyÓn hÖ thèng gi¸ sang gi¸ thÞ tr−êng. §Æc biÖt, tõ n¨m 2002, Nhμ n−íc ®· c«ng bè Ph¸p lÖnh Gi¸ nh»m gãp phÇn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN, b×nh æn gi¸, b¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n ss¶n xuÊt kinhdoanh, cña ng−êi tiªu dïng vμ lîi Ých cña Nhμ n−íc.Nh−ng thùc tiÔn cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i nh−: - ViÖc triÓn khai vμ thùc hiÖn triÖt ®Ó quyÒn tù chñ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lμ doanh nghiÖp Nhμ n−íc, cßn chËm. - Tån t¹i xu h−íng tuú tiÖn trong viÖc chÊp hμnh kû luËt gi¸ biÕn t−íng d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cßn kh¸ phæ biÕn. HoÆc cã nh÷ng luËt liªn quan ®Õn viÕc qu¶n lý gi¸, nh−ng kh«ng ®−îc chó träng thùc hiÖn, dÉn ®Õn hËu qu¶ g©y rèi thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶.
  8. - §èi víi mét sè vËt t− hμng ho¸ ch−a thùc hiÖn triÖt ®Ó xo¸ bao cÊp qua gi¸, ch−a ®¶m b¶o cho gi¸ c¶ h×nh thμnh theo ®óng quy luËt cña thÞ tr−êng. Ch¼ng h¹, Nhμ n−íc cßn ph¶i bï lç gi¸ b¸n ®iÖn cho ng−êi tiªu dïng; tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp kh«ng t−¬ng xøng víi thμnh qu¶; gi¸ c¶ tμi nguyªn thÊp kh«ng t−¬ng xøng víi gi¸ trÞ ®Ó duy tr×, b¶o vÖ vμ t¸i t¹o chóng. T×nh h×nh ®ã ®· g©y ra sù tiÕp tôc ph¸ ho¹i tμi nguyªn vμ m«i tr−êng cña ®Êt n−íc. 2. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhμ n−íc ph¶i lu«n h−íng vμo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ®Ò ra trong tõng thêi kú. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta lμ nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, nh»m ®¶m b¶o cho d©n giμu, n−íc m¹nh. B¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr−êng bao hμm hai mÆt, mÆt tÝch cùc vμ mÆt tiªu cùc nh− ®· kh¼ng ®Þnh ë trªn. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cÇn ph¶i h−íng vμo mÆt tÝch cùc nh−: thóc ®Èy sù tiÕn bé cña khoa häc vμ c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®ång thêi ph¶i kh¾c phôc mÆt tiªu cùc nh−: ph©n ho¸ kÎ giμu ng−êi nghÌo, ph©n ho¸ thμnh thÞ vμ n«ng th«n, ®Ò cao lîi Ých côc bé. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy, trong thêi gian tr−íc m¾t, chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ph¶i h−íng vμo nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: b¶o ®¶m æn ®Þnh vÒ kinh tÕ - x· héi vμ chÝnh trÞ, b¶o ®¶m sù æn ®Þnh gi¸ c¶, kiÒm chÕ vμ ®Èy lïi l¹m ph¸t, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn hμi hßa gi÷a c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp, gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n, tõng b−íc xóc tiÕn sù hoμ nhËp cña kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trong n−íc víi kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng thÕ giíi, thùc hiÖn chÝnh b¶o hé s¶n xuÊt vμ tiªu dïng trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÐt. §¶m b¶o ®−îc nh÷ng néi dung trªn lμ tiÒn ®Ò ®¶m b¶o sù t¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn ë n−íc ta vμ sù h×nh thμnh mét x· héi c«ng b»ng vμ v¨n minh. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy, trong nh÷ng n¨m qua, Nhμ n−íc ®· lμm ®−îc nhiÒu viÖc nh−: thùc hiÖn trî cÊp, trî gi¸ cho c¸c lÜnh vùc cã ý nghÜa v¨n ho¸ - x· héi, trî c−íc vËn chuyÓn ®èi víi mét sè vËt t− hμng ho¸ thiÕt yÕu cung cÊp cho ®ång bμo miÒn nói, triÓn khai vμ thùc hiÖn quü b×nh æn vËt gi¸, mμ träng t©m tr−íc hÕt lμ b×nh æn gi¸ mua lóa cña n«ng d©n. §ã lμ nh−ng viÖc lμm thiÕt thùc vμ gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo sù æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi nãi chung. Song, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu
  9. cña viÖc æn ®Þnh gi¸ nh»m gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng, chÝnh trÞ vμ x· héi ë n−íc ta, mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu vμ hoμn chØnh lμ: - Thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÝnh s¸ch qu¶n lý thu nhËp, nh»m xo¸ bá nh÷ng thu nhËp bÊt chÝnh vμ bÊt hîp lý trong c¸c bé phËn vμ tÇng líp d©n c−. Tuy chóng ta kh«ng chuyÕn khÝch t− t−ëng b×nh qu©n, nh−ng râ rμng lμ, trong mét sè n¨m gÇn ®©y do thiÕu sù quan t©m vμ s¬ hë trªn lÜnh vùc nμy nªn tèc ®é ph©n ho¸ trong x· héi ta diÔn ra qu¸ nhanh chãng, vμ chÝnh ®iÒu ®ã l¹i lμ mÇm mèng g©y ra sù x¸o ®éng vÒ gi¸ c¶, ®êi sèng, t©m t−, lèi sèng, nguyÖn väng cña nhiÒu tÇng líp d©n c−. - Phèi hîp h÷u hiÖu c¸c c«ng cô kh¸c nhau, nh»m ®¶m b¶o cho sù hoμ nhËp tõng b−íc kinh tÕ vμ gi¸ c¶ trong n−íc víi kinh tÕ vμ gi¸ c¶ thuÕ giíi, phßng ngõa mäi t¸c ®éng tiªu cùc cña hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng thÕ giíi vμo hÖ thèng gi¸ trong n−íc. - Nghiªn cøu vμ ¸p dông cã hÖ thèng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nh÷ng gi¶i ph¸p cña Nhμ n−íc ®èi víi n«ng th«ng vμ n«ng nghiÖp nh»m gãp phÇn duy tr× sù æn ®Þnh cña s¶n xuÊt vμ gi¸ c¶ n«ng phÈm, v× ®©y lμ khu vùc cßn tËp trung tíi 75% d©n sè n−íc ta, lμ lùc l−îng s¶n xuÊt chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. -Kiªn quyÕt thùc hiÖn sù æn ®Þnh cña gi¸ trÞ ®ång tiÒn. 3. ChÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ph¶i ®−îc ®Æt trong mét tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé. Gi¸ c¶ lu«n lμ mét hiÖn t−îng kinh tÕ tæng hîp. Nã cã mèi liªn hÖ nh©n qu¶ víi nhiÒu hiÖn t−îng vμ gi¶i ph¸p kinh tÕ kh¸c. Do ®ã, gi¸ c¶ cã thÓ xem nh− lμ tÝn hiÖu thÞ tr−êng cña mét qu¸ tr×nh kinh tÕ hay cña mét tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ vμ c«ng cuéc c¶i ¸ch gia c¶ cña n−íc ta ®ñ ®Ó chøng minh r»ng sÏ kh«ng cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ lμnh m¹nh, nÕu kh«ng cã sù æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶. Nh−ng còng sÏ kh«ng cã ®−îc sù æn ®Þnh cña gi¸ c¶, nÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng ®¾n, mμ môc tiªu cña nã lμ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chèng l¹m ph¸t vμ cñng cè søc mua cña ®ång tiÒn, nÕu kh«ng cã sù phÊn ®Êu kiªn quyÕt ®Ó ®¶m b¶o cã ®−îc mét ng©n s¸ch lμnh m¹nh, mét tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh; nÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch thu nhËp hîp lý, mét hÖ thèng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vÒ chèng ®éc quyÒn, chèng ®Çu c¬ bu«n lËu v.v... V× vËy, trong qu¶n lý kinh tÕ vμ
  10. qu¶n lý gi¸ c¶, ph¶i th«ng qua tÝn hiÖu gi¸ c¶ thÞ tr−êng ®Ó gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nh»m ®¹t môc tiªu cña qu¶n lý vÜ m« nãi chung, vμ qu¶n lý gi¸ c¶ nãi riªng. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nμy còng cã nghÜa lμ qu¶n lý gi¸ c¶ ph¶i h−íng vμo viÖc qu¶n lý c¸c nh©n tè h×nh thμnh gi¸ c¶. Gi¸ c¶ chÞu sù t¸c ®éng chi phèi cña rÊt nhiÒu nh©n tè kinh tÕ - x· héi. Møc ®é t¸c ®éng cña tõng nh©n tè tíi g¸ c¶ rÊt kh¸c nhau. Kh«ng nªn quan niÖm r»ng, qu¶n lý gi¸ chØ lμ sù can thiÖp trùc tiÕp vμo møc gi¸, mμ nã bao hμm c¶ sù qu¶n lý gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ c¶ tr, ch¼ng h¹n nh−: l−îng cung, l−îng cÇu; l−îng tån kho vμ l−u tr÷ hμng ho¸, c¸c yÕu tè chi phÝ, l−îng tiÒn mÆt trong l−u th«ng, møc vμ biÓu thuÕ, l−¬ng xuÊt nhËp v.v... Quan ®iÓm ®ã còng cã thÓ ®Æt ra ngay c¶ víi lo¹i gi¸ cÇn b¶o hé. TÊt nhiªn, trong ®iÒu hμnh cô thÓ ph¶i tuú tõng thêi kú, tõng lo¹i hμng, tõng h×nh th¸i thÞ tr−êng vμ quy luËt h×nh thμnh gi¸ c¶ ®Ó lùa chän t¸c ®éng vμ nh©n tè nμo nh»m thùc hiÖn ®−îc môc tiªu qu¶n lý gi¸. Tõ bμi häc thùc tiÔn cña nh÷ng n¨m th¸ng tiÕn hμnh c¶i c¸ch gi¸ trong thËp kû 80, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vμ Nhμ n−íc ta ®· tõng b−íc qu¶n lý nghiªm ngÆt h¬n viÖc l−u th«ng tiÒn tÖ, thu chi cña ng©n s¸ch Nhμ n−íc, hoμn chØnh dÇn chÝnh s¸ch thuÕ vμ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®iÒu hoμ quan hÖ cung - cÇu cña mét sè mÆt hμng vμ nhãm hμng, thùc hiÖn viÖc hç trî vμ c¸n thiÖp vμo gi¸ n«ng s¶n phÈm... Tuy nhiªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé, cßn cÇn ph¶i: - TiÕp tôc hoμn chØnh, n©ng cao hiÖu lùc vμ kû c−¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« g¾n liÒn víi môc tiªu b×nh æn gi¸ thÞ tr−êng, ph¸t triÓn vμ t¨ng tr−ëng nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë ®©y bao hμm c¶ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngμnh c¸c Bé cã liªn quan, tr¸nh "c¾t khóc" vμ thiÕu phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngμnh cã liªn quan. - Gia t¨ng sù chØ ®¹o vμ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc ®iÒu hoμ quan hÖ cung cÇu, b×nh æn gi¸ thÞ tr−êng cña c¸c ngμnh hμng, nhãm hμng vμ mÆt hμng thiÕt yÕu ®èi víi nÒ kinh tÕ, tr¸nh nh÷ng c¬n sèt gi¸ côc bé. - T¨ng c−êng hiÖu lùc cña viÖc kiÓm tra vμ thanh tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản