Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Chia sẻ: phucnguuson

Mã chương:………… Đơn vị:……………… Mẫu số B02-H (Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Quý……năm 200… PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ Nguồn kinh phí Mã số STT Chỉ tiêu A I 1 B KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN) KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua - Từ năm trước chuyển sang 2 Kinh phí kỳ này 01 02 C TỔNG SỐ Cấp NGÂ Trong kỳ 1 Lũy kế 2 Trong kỳ 3 Lũy...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản