Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Chia sẻ: phucnguuson

Mã chương:………… Đơn vị:……………… Mẫu số B02-H (Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Quý……năm 200… PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ Nguồn kinh phí Mã số STT Chỉ tiêu A I 1 B KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN) KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua - Từ năm trước chuyển sang 2 Kinh phí kỳ này 01 02 C TỔNG SỐ Cấp NGÂ Trong kỳ 1 Lũy kế 2 Trong kỳ 3 Lũy...

Nội dung Text: Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Mã chương:………… Mẫu số B02-H
Đơn vị:……………… (Ban hành theo Quyết định số 999 –
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa
đổi, bổ sung tại thông tư số
121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của
Bộ Tài chính)TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG
Quý……năm 200…
PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ


Nguồn kinh phí Mã TỔNG SỐ
số
NGÂ
STT Cấp
Chỉ tiêu Trong Lũy Trong Lũy
kỳ kế kỳ kế
A B C 1 2 3 4
I KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
(HCSN)

1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 01

- Từ năm trước chuyển sang 02

2 Kinh phí kỳ này

a) Được phân phối kỳ này 03

b) Thực nhận kỳ này 04

3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (01 + 04) 05

4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 06

5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 07

6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [05 – 08
(06 + 07)]

II KINH PHÍ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG

1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 09
2

Nguồn kinh phí Mã TỔNG SỐ
số
NGÂ
STT Cấp
Chỉ tiêu Trong Lũy Trong Lũy
kỳ kế kỳ kế
A B C 1 2 3 4
- Từ năm trước chuyển sang 10

2 Kinh phí kỳ này

a) Được phân phối kỳ này 11

b) Thực nhận kỳ này 12

3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (09 + 12) 13

4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 14

5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 15

6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [13 – 16
(14 +15)]

III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN

1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 17

- Từ năm trước chuyển sang 18

2 Kinh phí kỳ này

a) Được phân phối kỳ này 19

b) Thực nhận kỳ này 20

3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (17 + 20) 21

4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 22

5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 23

6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [21 – 24
(22 +24)]

IV KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN
CHẾ

1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 25

- Từ năm trước chuyển sang 26

2 Kinh phí kỳ này
3

Nguồn kinh phí Mã TỔNG SỐ
số
NGÂ
STT Cấp
Chỉ tiêu Trong Lũy Trong Lũy
kỳ kế kỳ kế
A B C 1 2 3 4
a) Được phân phối kỳ này 27

b) Thực nhận kỳ này 28

3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (25 + 28) 29

4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 30

5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 31

6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [29 – 32
(30 +31)]

V KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT
XUẤT

1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 33

- Từ năm trước chuyển sang 34

2 Kinh phí kỳ này

a) Được phân phối kỳ này 35

b) Thực nhận kỳ này 36

3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (33 + 36) 37

4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 38

5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 39

6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [37 – 40
(38 + 39)]

VI NGUỒN VỐN KINH DOANH

1 Số đầu kỳ 41

2 Tăng trong kỳ 42

3 Giảm trong kỳ 43

4 Số còn lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44

VII VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN
4

Nguồn kinh phí Mã TỔNG SỐ
số
NGÂ
STT Cấp
Chỉ tiêu Trong Lũy Trong Lũy
kỳ kế kỳ kế
A B C 1 2 3 4
1 Vốn kỳ trước còn lại chuyển sang kỳ này 45

2 Vốn thực nhận kỳ này 46

3 Tổng số vốn được sử dụng kỳ này (45 +46) 47

4 Số vốn XDCB đã sử dụng kỳ này 48

- Đã hoàn thành trong kỳ 49

5 Vốn XDCB giảm kỳ này ( Nộp trả, giảm khác) 50

6 Vốn chưa sử dụng chuyển kỳ sau (47 – 48 – 51
50)

PHẦN II. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁNMục Tiểu NỘI DUNG CHI Mã Tổng CHIA RA
mục số số
NGÂN SÁCH NGUỒN
KHÁC
Cấp Viện
trợ
A B C D 1 2 3 4
I. CHI HOẠT ĐỘNG 001
THƯỜNG XUYÊN
……………………………
…………………………....
……………………………
II. CHI THEO ĐƠN ĐẶT 100
HÀNG NHÀ NƯỚC
…………………………….
…………………………….
…………………………….
III. CHI DỰ ÁN 200
1. Chi quản lý
……………………………
5

……………………………
2. Chi thực hiện
……………………………
……………………………
IV. CHI TINH GIẢN 300
BIÊN CHẾ
V. CHI THỰC HIỆN 400
NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT


Ngày …tháng…… năm
Người lập biểu Phụ trách kế toán 200…

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản