Tổng quan khuôn

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
453
lượt xem
296
download

Tổng quan khuôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

V iệc chế tạo khuôn mẫu đóng vai trò rất quan trọng trong công nghệ chế tạo máy. Khuôn mẫu có hình dáng bất kỳ, nhất là các mẫu có hình dáng bên trong phức tạp đòi hỏi rất nhiều thời gian thiết kế và gia công. Với kỹ thuật mô phỏng số việc tạo khuôn mẫu và gia công chi tiết cơ khí nhanh đã trở thành hiện thực Mục tiêu của bài viết là giới thiệu một cách tổng quan về các kết cấu khuôn cơ bản nhằm giúp những người mới tìm hiểu khuôn mẫu có thêm kiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan khuôn

 1. Tæng quan vÒ khu«n ®ïn Ðp nh«m Khu«n ®ïn Ðp nh«m ®−îc lμm tõ vËt liÖu SKD61, víi ®Æc tÝnh chÞu ®−îc nhiÖt rÊt cao khi lμm viÖc ë m«i tr−êng nhiÖt ®é 4300C – 4500C vμ tÝnh ®μn håi nhiÖt cao. Qu¸ tr×nh ®ïn Ðp ®−îc m« t¶ nh− sau: Tõ thanh Billet nh«m (thμnh phÇn6063) dμi ®−îc gia nhiÖt lªn ®Õn 4300C - 4500C, qua m¸y c¾t nãng c¾t thμnh ®o¹n kÝch th−íc nhÊt ®Þnh, Container gia nhiÖt vμ khu«n (vËt liÖu: SKD 61) còng ®−îc gia nhiÖt ®Õn 4300C - 4500C . Khi nhiÖt ®é ®· ®¶m b¶o billet nh«m ®−îc ®−a vμo trong container, khu«n ®−îc ®Æt vμo trong DIE RING vμ trong DIE HOUSE. Chμy Ðp ®i vμo, lóc nμy ë nhiÖt ®é kho¶ng 5800C nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh− láng ®−îc ch¶y qua khu«n t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña profile, khi ®ïn ra th× thiÖt ®é cña thanh nh«m cßn kho¶ng 5300C. Thanh nh«m ®−îc ®ïn ra vμ lμm m¸t trªn giμn b¨ng t¶i, sau ®ã qua hÖ thèng kÐo c¨ng, qua hÖ thèng c¾t t¹o ra kÝch th−íc s¶n phÈm theo yªu cÇu. §−a toμn bé s¶n phÈm qua lß ho¸ giμ ®Ó lμm thay ®æi tæ chøc t¹o ®é cøng cho thanh nh«m, sau ®ã qua quy tr×nh an«t, s¬n tÜnh ®iÖn, phñ phim ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoμn chØnh. §Ó nh«m cã thÓ ®ïn Ðp ra th× ph¶i ®¶m b¶o 3 yÕu tè nhiÖt ®é sau: - NhiÖt ®é cña Billet - NhiÖt ®é cña Container 4300C – 4500C - NhiÖt ®é cña khu«n - L−îng co ngãt cña nh«m khi ®«ng ®Æc lμ 1/100. Qu¸ tr×nh ®ïn Ðp: 1. Xylanh m¸y Ðp 7. L.I.P (BG) 2. Th©n chμy Ðp 8. DIE 3. §Çu chμy Ðp 9. BK 4. Nh«m billet 10. DIE Ring 5. B¹c 11. BOLSTER 6. Container 12. DIE HOUSE 1
 2. Khu«n ®ïn Ðp nh«m ®−îc ph©n ra lμm 2 lo¹i chÝnh lμ: - Khu«n SOLID ( khu«n hë) - Khu«n HOLLOW (khu«n kÝn) I/ Khu«n SOLID: KÕt cÊu mét bé khu«n SOLID c¬ b¶n gåm cã : 01 L.I.P + 01 DIE + 01 BACKER. vÞ trÝ ®¸nh m· sè vÞ trÝ ®¸nhm· sè vÞ trÝ ®¸nh m· sè chiÒu dμi bearing bearing §Þnh vÞ cho 3 chi tiÕt khi l¾p ghÐp b»ng chèt, chÕ ®é l¾p láng - §èi víi L.I.P. - Chøc n¨ng: §−êng dÉn nh«m vμo khu«n, chÞu ¸p lùc Ðp vμ ®é ®μn håi nhiÖt cho khu«n, t¨ng ®é cøng v÷ng vμ tuæi thä cña DIE trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt L.I.P + ThiÕt kÕ: Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng mμ ng−êi thiÕt kÕ lùa chän kÝch th−íc ®−êng kÝnh vμ chiÒu dÇy cña L.I.P, c¸ch bè trÝ sè l−îng s¶n phÈm trªn khu«n theo billet vμ profile. Do ®é ngãt cña nh«m 6063 khi ë tr¹ng th¸i nhiÖt ®é cao 5800C lμ 1/100, nªn khi thiÕt kÕ ph¶i scale kÝch th−íc lªn mét l−îng lμ 1.01. Tõ c¹nh ngoμi cña profile ta offset ra mét l−îng lμ 12-18mm, sau ®ã chØnh söa l¹i ®Ó dßng nh«m vμo ®−îc thuËn tiÖn nhÊt mμ vÉn ®¶m ®é cøng v÷ng cña L.I.P. Do trong qu¸ tr×nh lμm viÖc sau mçi hμnh tr×nh cña m¸y Ðp th× chμy Ðp l¹i rót ra, ®iÒu nμy sÏ dÉn ®Õn hiÖn t−îng nh«m bÞ hót theo nªn khi thiÕt kÕ ph¶i chó ý t¹o ®é c«n cña lç dÉn nh«m vμo ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng bÞ hót nh«m theo chμy Ðp. Khi thiÕt kÕ ®−êng dÉn nh«m vμo ph¶i ®¶m b¶o ®−êng kÝnh ngo¹i tiÕp cña bÒ mÆt lèi dÉn nh«m vμo ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng ®−êng kÝnh cña billet. 2
 3. * Chó ý: §èi víi mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt khi bè trÝ lèi dÉn nh«m vμo cho khu«n dïng billet nhá mμ kÝch th−íc cña profile lín th× ph¶i lμm v¸t, tuú thuéc vμo tõng lo¹i s¶n phÈm mμ ta lùa chän gãc ®é v¸t, th«ng th−êng
 4. chèt ®Þnh vÞ (th«ng th−êng 20mm tÝnh tõ ®−êng kÝnh ngoμi), ®èi víi khu«n SOLID th«ng th−êng vÞ trÝ chèt ®Þnh vÞ lμ n»m trªn ®−êng t©m phÝa trªn vμ phÝa d−íi, t©m lç bul«ng c¸ch t©m chèt lμ 15mm (bul«ng M12), c¬ b¶n cña ng−êi lÊy dÊu lμ khi nh×n vμo b¶n vÏ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ®©u lμ mÆt tr−íc vμ ®©u lμ mÆt sau. Khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc hai ®−êng t©m ta dïng b¶n thiÕt kÕ ghÐp khÝt víi hai ®−êng t©m vμ lÊy dÊu theo ®−êng trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. Ghi ký hiÖu vμ th«ng sè cho kh©u sau, vμ x¸c ®Þnh h−íng trªn d−íi cho khu«n. Chó ý: lÊy dÊu hai ®−êng trªn cïng mét mÆt ®Ó thuËn tiÖn khi gia c«ng cho kh©u sau. Sau khi ®· lÊy dÊu xong th× ®¸nh m· hiÖu vμ sè hiÖu cho L.I.P. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt ng−êi lÊy dÊu ph¶i ghi chó hoÆc ký hiÖu cho nguyªn c«ng tiÕp theo. + Khoan lç chèt vμ khoan måi: Theo v¹ch dÊu ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc vÞ trÝ khoan dÉn h−íng sau ®ã khoan trong v¹ch dÊu 1 mm ®Ó gi¶m kh©u c¾t gät cho nguyªn c«ng tiÕp theo, sau ®ã khoan lç chèt ®Þnh vÞ theo ký hiÖu cña nguyªn c«ng lÊy dÊu vμ v¸t mÐp lç chèt ®Þnh vÞ. + Phay ®øng: §Þnh vÞ cho chi tiÕt khi gia c«ng ph¶i ®Æt chiÒu trªn cña L.I.P theo chiÒu d−¬ng cña trôc Y, dïng dông cô c¾t chuyªn dïng phay theo v¹ch trong cña nguyªn c«ng lÊy dÊu, sau ®ã tuú thuéc vμo gãc v¸t ta chän dao v¸t vμ gia c«ng theo v¹ch ngoμi cña nguyªn c«ng lÊy dÊu. + NhiÖt luyÖn: Tuú thuéc vμo tõng lo¹i lß nhiÖt luyÖn mμ ng−êi nhiÖt luyÖn ®−a ra ®−îc gi¸ trÞ vÒ nhiÖt ®é vμ thêi gian hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho chi tiÕt khi nhiÖt luyÖn xong ph¶i ®¹t yªu cÇu khi lμm viÖc (®é cøng). Tuy nhiªn, vÒ nguyªn t¾c c¬ b¶n chung th× ®èi víi vËt liÖu SKD61 qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn ph¶i tr¶i qua 3 c«ng ®o¹n: a) NhiÖt luyÖn lÇn 1: §Çu tiªn cho ph«i vμo vμ gi÷ ë nhiÖt ®é 6500C trong vßng 1 giê ®Çu tiªn sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn lμ 8500C vμ gi÷ trong vßng 1h30’ tiÕp tôc t¨ng nhiÖt ®é lªn 10500C råi gi÷ trong vßng 3h. Sau ®ã h¹ nhiÖt xuèng cßn 5800C - 5900C vμ duy tr× trong vßng 3h. b) nhiÖt luyÖn lÇn 2: gi¶m nhiÖt ®é xuèng 5830C vμ duy tr× trong vßng 3h KiÓm tra ®é cøng cña chi tiÕt 49 – 50 HRC lμ ®¹t. 4
 5. nÕu kh«ng th× l¹i tiÕp tôc nhiÖt luyÖn vμ l¹i kiÓm tra. c) nhiÖt luyÖn lÇn 3: ë nhiÖt ®é 5830C sau ®ã kiÓm tra ®é cøng + TiÖn sau khi nhiÖt luyÖn: TiÖn tu©n thñ theo ®óng kÝch th−íc thiÕt kÕ, tiÖn ®−êng kÝnh víi dung sai ±0.05, tiÖn tinh ®¹t ®é nh¸m ∇4 - ∇5 . + Mμi ph¼ng: Dïng m¸y mμi tay ®¸ ®Üa, mμi s¹ch bavia ®Ó lÊy lμm mÆt ®Þnh vÞ cho nguyªn c«ng mμi mÆt ph¼ng. Mμi trªn m¸y mμi ph¼ng ®¸ trßn, tèc ®é ®¸ 2000 v/p. Yªu cÇu hai mÆt ph¶i ®−îc mμi ph¼ng toμn bé bÒ mÆt, ®¹t ®é nh¸m ∇4 trong m«i tr−êng cã n−íc lμm m¸t. + Mμi nh½n lç dÉn nh«m vμo b»ng m¸y mμi tay, dïng ®¸ mμi trô. Nguyªn lý mμi nh½n toμn bé bÒ mÆt thμnh lç ®Ó dßng nh«m ch¶y ®−îc dÔ dμng nhÊt. Sau khi ®· mμi nh½n toμn bé bÒ mÆt thμnh lç, dïng giÊy r¸p quËn trô mμi bãng bÒ mÆt thμnh lç ®¹t ®é bãng ∇4, sau ®ã v¸t gãc toμn bé thμnh lç. 2/§èi víi DIE - Chøc n¨ng: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc vμ bÒ mÆt cña profile ®óng kÝch th−íc - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt DIE: + ThiÕt kÕ: Tuú theo h×nh d¸ng h×nh häc cña profile còng nh− yªu cÇu cña kh¸ch hμng mμ ng−êi thiÕt kÕ ®−a ra ph−¬ng ¸n hîp lý, th«ng th−êng tõ c¹nh ngoμi cña profile ®· scale lªn 1.01 ta offset ra mét kho¶ng lμ 3.5 – 4 mm (cho nguyªn c«ng phay, phô thuéc vμo ®−êng kÝnh dông cô c¾t). §é s©u cña c¸c lç chèt vμ l−îng d− phay cho m¸y phay ®−îc ký hiÖu trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ. * Chó ý: nh÷ng chç mμ ®é cøng v÷ng kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng lªn. DIE lμ phÇn t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña thanh nh«m, khi ®ïn Ðp th× nh«m ë nhiÖt ®é kho¶ng 5800C – 6100C, lóc nμy nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh− thÓ láng nªn tu©n thñ theo ®óng quy luËt cña dßng ch¶y lμ cμng chÞu lùc masat lín cμng ch¶y chËm (bearing dμi ch¶y chËm, bearing ng¾n ch¶y nhanh), nªn ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ nh«m ®ïn qua ®ång ®Òu nhau trªn toμn bé tiÕt diÖn profile 5
 6. th× ph¶i ®iÒu chØnh ®é dμi ng¾n cña bearing. Th«ng th−êng chiÒu dμi cña bearing b»ng kho¶ng 2 -3 lÇn chiÒu dÇy cña s¶n phÈm (thickness). Theo h×nh vÏ: vßng trßn a lμ t©m th× øng víi mçi vßng tÝnh tõ t©m ra lμ 10mm th× chiÒu dμi bearing sÏ gi¶m ®i lμ 0.5mm. NÕu t: lμ chiÒu dÇy s¶n phÈm Nh− vËy: tÝnh tõ t©m a th× chiÒu dμi bearing lμ (2-3)t = T Tuú thuéc vμo tõng lo¹i khu«n vμ lo¹i billet mμ chiÒu dμi bearing cã thÓ sÏ thay ®æi theo thùc tÕ cña tõng s¶n phÈm. + N/c chän ph«i: Lo¹i vËt liÖu SKD 61, ph«i cã ®−êng kÝnh vμ chiÒu dÇy lín h¬n kÝch th−íc thiÕt kÕ lμ 2mm. + N/c tiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: TiÖn theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó l¹i l−îng d− lμ +0.2mm cho ®−êng kÝnh vμ +0.3mm theo chiÒu dÇy, ®¹t ®é bãng ∇3. TiÖn cho vÞ trÝ m· hiÖu khu«n vμ sè hiÖu cho khu«n réng kho¶ng 12-15mm, s©u kho¶ng 1 mm ë vÞ trÝ gi÷a theo chiÒu dÇy. TiÖn v¸t mÐp 5x5mm + N/c lÊy dÊu: V¹ch hai ®−êng t©m cho DIE, lÊy dÊu theo b¶n vÏ thiÕt kÕ: Tr×nh tù lÊy dÊu: §Æt dùng chi tiÕt lªn, dïng nam ch©m ®iÖn gi÷ chi tiÕt ë vÞ trÝ nμy. §Çu tiªn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c t©m cña chi tiÕt (DIE) sau ®ã v¹ch ®−êng t©m ë c¶ hai mÆt vμ 2 c¹nh cña DIE, lÊy dÊu cho vÞ trÝ hai chèt cña DIE víi L.I.P vμ víi BK ë c¶ hai mÆt, tiÕp theo lÊy dÊu cho vÞ trÝ b¾t ®Çu cña n/c c¾t d©y. Sau khi ®· v¹ch dÊu ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c th«ng sè trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ. Dïng ke gãc x¸c ®Þnh ®−êng vu«ng gãc vμ v¹ch ®−êng t©m thø 2, x¸c ®Þnh vμ lÊy dÊu c¸c th«ng sè cßn l¹i cho c¶ 2 6
 7. mÆt. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè ta ng¶ chi tiÕt xuèng vμ dïng ®ét vμ bóa tu dÊu theo v¹ch cña b¶n vÏ thiÕt kÕ. * Chó ý: Ph¶i ký hiÖu phÝa trªn, d−íi cho khu«n (th«ng th−êng phÝa trªn cña khu«n lμ phÝa m· hiÖu vμ m· sè cho khu«n). + N/c khoan: Theo dÊu vμ ký hiÖu trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ khoan c¸c lç chèt vμ khoan måi cho nguyªn c«ng phay. + N/c phay: Theo dÊu ®· tu, phay chÝnh x¸c theo v¹ch tu ®¶m b¶o ®é s©u theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. + N/c khoan: khoan lç vÞ trÝ b¾t ®Çu cho n/c c¾t d©y. + N/c nhiÖt luyÖn: T−¬ng tù nh− ®èi víi chi tiÕt L.I.P + N/c tiÖn sau khi nhiÖt luyÖn: TiÖn theo ®−êng kÝnh ®¶m b¶o kÝch th−íc theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®¹t ®é bãng ∇4. + N/c mμi ph¼ng: Mμi ph¼ng hai mÆt cña DIE ®¹t ®é bãng ∇4. + N/c c¾t d©y: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ dïng ch−¬ng tr×nh CAM lËp ch−¬ng tr×nh ®Ó c¾t theo ®óng biªn d¹ng cña profile. Khi lËp ch−¬ng tr×nh cho m¸y c¾t d©y ph¶i chó ý: Chän ®iÓm vμ vÞ trÝ xuÊt ph¸t cho d©y, tuú theo ®−êng kÝnh cña d©y c¾t vμ sai sè cè ®Þnh cña m¸y c¾t mμ ng−êi gia c«ng sÏ chän chÕ ®é c¾t còng nh− l−îng d− (offset) cho hîp lý ®Ó ®¶m b¶o ®óng kÝch th−íc nh− b¶n vÏ thiÕt kÕ. Sau khi ®· lËp ch−¬ng tr×nh gia c«ng chi tiÕt ta chuyÓn d÷ liÖu vμo m¸y gia c«ng sau ®ã chän mÆt gia c«ng cho chi tiÕt: Graphic – Flag (chän X: ON – OFF, Y: ON - OFF)– Run Sau khi ®· chän ®óng chÕ ®é cho chi tiÕt cÇn gia c«ng, ta g¸ chi tiÕt lªn bμn g¸, rμ cho chi tiÕt th¼ng trôc víi trôc m¸y råi kÑp chÆt l¹i, ë ®©y ta chän chÕ ®é gia c«ng trong m«i tr−êng phun n−íc lμm m¸t. Víi chÕ ®é c¾t ®Çu tiªn tõ ®iÓm b¾t ®Çu ®Õn chi tiÕt th× chÕ ®é c¾t lμ C205 cã c¸c th«ng sè nh− sau: ON OFF IP HP MA SV V SF §iÖn ¸p ®ãng §iÖn ¸p ng¾t C−êng ®é d® Bæ trî cho Bæ trî cho Bæ trî cho Bæ trî cho IP Tèc ®é c¾t ON OFF HP 2 17 17 1 16 2 3 5 7
 8. Khi c¾t vμo chi tiÕt th× chÕ ®é c¾t lμ: C221 cã c¸c th«ng sè nh− sau: ON OFF IP HP MA SV V SF §iÖn ¸p ®ãng §iÖn ¸p ng¾t C−êng ®é d® Bæ trî cho Bæ trî cho Bæ trî cho Bæ trî cho IP Tèc ®é c¾t ON OFF HP 6 15 17 2 15 3 3 6 §èi víi DIE cho khu«n SOLID sau khi rμ g¸ xong ta lÊy ®iÓm xuÊt ph¸t t¹i vÞ trÝ lç c¾t d©y lμm ®iÓm X0, Y0; cßn vÞ trÝ Z0 c¸ch bÒ mÆt chi tiÕt gia c«ng lμ 0.5 mm. §èi víi DIE bè trÝ nhiÒu chi tiÕt th× khi ®· gia c«ng xong mét chi tiÕt, ph¶i END ch−¬ng tr×nh vμ lÊy l¹i X0, Y0, Z0 míi vμ gäi l¹i ch−¬ng tr×nh tr−íc. * Chó ý: Khi gia c«ng DIE bè trÝ nhiÒu chi tiÕt ph¶i lùa chän chÕ ®é FLAG chÝnh x¸c. Lùa chän ®é c¨ng cña d©y vμ tèc ®é d©y phï hîp, khi c¾t c¸c chi tiÕt cã kÝch th−íc máng th× ph¶i t¨ng ®é c¨ng cña d©y lªn. Tuú thuéc vμo tõng lo¹i kÕt cÊu profile vμ yªu cÇu cña kh¸ch hμng mμ khi c¾t d©y ë chÕ ®é b×nh th−êng (th¼ng gãc) hay chÕ ®é TAPER, th«ng th−êng chØ c¾t TAPER khi ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt kh«ng ®¶m b¶o, víi gãc ®é c¾t tõ 1 – 20 sÏ gióp cho ®é cøng v÷ng cña DIE t¨ng lªn vμ nh«m ®ïn ra còng dÔ dμng h¬n. + N/c xung: §Ó ®¶m b¶o cho dßng nh«m ®ïn ra ®−îc ®ång ®Òu th× ta ph¶i ®iÒu chØnh ®é dμi ng¾n cña bearing tu©n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ ta c¾t ph«i ch× (Cacbon) theo ®óng biªn d¹ng h×nh vÏ (®Ó lμm ®iÖn cùc xung) sau ®ã g¾n ®iÖn cùc lªn tÊm thÐp máng vμ c¾t ®é dμi ng¾n cña bearing * Chó ý: §iÖn cùc ch× ph¶i cã chiÒu dμi lín h¬n chiÒu dÇy cña DIE, c¸c giao tuyÕn gi÷a c¸c bËc cña bearing ph¶i lμm cong mÞn, tr¸nh ®Ó bËc gÊp khóc. Sau khi ®· chuÈn bÞ xong ®iÖn cùc ta dïng nam ch©m ®iÖn g¾n ®iÖn cùc lªn m¸y xung, c¨n chuÈn gi÷a ®iÖn cùc vμ chi tiÕt sau ®ã rμ lÊy ®iÓm 0 lμ mÆt cña chi tiÕt, theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ta sÏ cã chiÒu s©u xung lμ X, khi ®ã ta sÏ ®Ó chÕ ®é xung cho kho¶ng c¸ch lμ (X - 0.2 mm) ®Ó ë chÕ ®é xung th« cã c¸c chØ sè nh− sau: ON: 6; OFF: 6; IP: 8. 8
 9. Sau ®ã cßn 0.2mm ta chuyÓn sang chÕ ®é xung tinh: ON: 6; OFF: 4; IP: 6. Chó ý: Khi xung ®−îc 1mm ph¶i nhÊc ®iÖn cùc lªn kiÓm tra xem bÒ mÆt xung ®· c©n ®èi ch−a, nÕu ch−a c©n ®èi th× ®iÒu chØnh l¹i vμ cho xung tiÕp. Trong qu¸ tr×nh xung rÊt th−êng x¶y ra hiÖn t−îng cã 1 vÞ trÝ nμo ®ã trªn ®iÖn cùc kh«ng tiÕp xóc víi ph«i (kh«ng xung) dÉn ®Õn mïn s¾t b¸m vμo t¹o thμnh côc, (lçi nμy còng cã thÓ do ®iÖn ¸p xung ch−a chuÈn) khi ®ã trªn mμn h×nh còng nh− chØ sè trªn ®ång hå sÏ b¸o hiÖu. Xö lý lçi nμy b»ng c¸ch nhÊc ®iÖn cùc lªn vμ dïng mòi dòa, giÊy r¸p tÈy s¹ch mïn dÝnh vμo ®iÖn cùc vμ ph«i sau ®ã tiÕp tôc cho xung. + N/c nguéi: - Söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt do n/c tr−íc ®Ó l¹i, - KiÓm tra ®é kh«ng th¼ng, ®é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt bearing, ®é kh«ng vu«ng gãc cña bÒ mÆt bearing víi mÆt chÞu ¸p lùc nh«m. (c¸c kÝch th−íc ph¶i tu©n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) - Gia c«ng bÒ mÆt bearing víi l−îng d− gia c«ng < 0.05, mμi ®¹t ®é bãng ∇6 3. §èi víi BK - Chøc n¨ng: Lèi dÉn nh«m ®ïn ra, ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cho khu«n. - Quy tr×nh c«ng nghÖ: + N/c thiÕt kÕ: Tõ ®−êng cho nguyªn c«ng phay, offset ra mét l−îng lμ 4mm cho, lμm t¨ng ®é cøng v÷ng cña DIE trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp. * Chó ý: Trong mét sè tr−êng hîp do kÕt cÊu cña profile mμ mét BK kh«ng ®ñ ®é cøng v÷ng ng−êi ta cßn bæ sung thªm I.BK ®Ó lμm t¨ng ®é cøng v÷ng cña khu«n. + N/c chän ph«i: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ chän ph«i lín h¬n 2mm theo ®−êng kÝnh vμ 3mm theo chiÒu dÇy. VËt liÖu SKD 61. + N/c tiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tiÖn ®Ó l¹i l−îng d− +0.2 mm theo ®−êng kÝnh vμ +0.3 mm theo chiÒu dÇy. §¹t ®é bãng ∇3. TiÖn cho vÞ trÝ m· hiÖu vμ m· sè khu«n, t−¬ng tù nh− DIE vμ L.I.P. TiÖn v¸t mÐp 5x5 mm. 9
 10. + N/c lÊy dÊu: X¸c ®Þnh t©m cña chi tiÕt sau ®ã v¹ch hai ®−êng t©m, x¸c ®Þnh t©m 2 lç chèt, vμ vÞ trÝ r·nh then. Sau khi ®· x¸c ®Þnh hÕt c¸c vÞ trÝ, theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ta tu dÊu theo v¹ch. * Chó ý: H−íng trªn cña BK trïng víi h−íng trªn cña DIE vμ L.I.P. + N/c khoan: Theo ký hiÖu trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ, khoan 2 lç chèt, khoan måi gi¶m l−îng d− gia c«ng cho n/c phay. + N/c Phay: Phay theo dÊu ®· tu ®¹t ®é bãng ∇3, lμm r·nh then nh− b¶n vÏ thiÕt kÕ. + N/c nhiÖt luyÖn: T−¬ng tù nh− ®èi víi L.I.P + N/c mμi ph¼ng: Mμi ph¼ng hai mÆt ®¹t ®é bãng ∇4. + N/c nguéi: L¾p ghÐp 3 chi tiÕt thμnh mét bé khu«n hoμn chØnh. II/ Khu«n HOLLOW. KÕt cÊu c¬ b¶n gåm: 01 BG + 01 DIE + 01 BK Víi chÕ ®é l¾p ghÐp gi÷a BG víi DIE lμ l¾p chÆt th«ng qua chèt ®Þnh vÞ 1. §èi víi BG: - Chøc n¨ng: Ph©n chia dßng vμ dÉn nh«m vμo khu«n, t¹o h×nh d¸ng h×nh häc vμ bÒ mÆt bªn trong cho profile - Quy tr×nh c«ng nghÖ + N/c thiÕt kÕ: Tuú theo d¹ng kÕt cÊu s¶n phÈm mμ ng−êi thiÕt kÕ t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc c¸c lç dÉn nh«m còng nh− c¸ch bè trÝ c¸c lç trªn BG. Trªn nguyªn t¾c ph¶i t¹o ra tÝnh ®ång ®Òu trªn toμn bé bÒ mÆt Ðp nh«m, ph¶i phï hîp víi lo¹i billet. Bè trÝ c¸c 10
 11. cÇu gi÷a c¸c lç ph¶i ®ñ cøng v÷ng khi ®ïn Ðp th«ng th−êng kho¶ng 20 – 35 mm, bè trÝ c¸c ®iÓm nèi nh«m cμng vμo c¸c vÞ trÝ gãc hoÆc vÞ trÝ bÒ mÆt kh«ng quan träng cμng tèt. BÒ mÆt lèi dÉn nh«m vμo cã ®−êng kÝnh ngo¹i tiÕp nhá h¬n ®−êng kÝnh cña billet. Do khu«n HOLLOW phøc t¹p h¬n khu«n SOLID nªn khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh to¸n l−îng nh«m vμo tõng vÞ trÝ vμ bè trÝ buång nh«m sao cho phï hîp víi ®Æc tÝnh cña tõng khu«n, th«ng th−êng ®é cao cña buång nh«m kho¶ng 15 – 30 mm do ®ã ch©n cña bearing còng cã kÝch th−íc t−¬ng tù, tuú theo kÕt cÊu vμ kÝch th−íc cña profile. * Chó ý: Trong khi thiÕt kÕ nÕu nh− chi tiÕt qu¸ lín mμ l¹i lμm cho billet nhá th× ph¶i t¹o gãc c«n cho c¸c lç dÉn nh«m vμo, tuú thuéc tõng lo¹i khu«n mμ sÏ t¹o ra nh÷ng gãc c«n kh¸c nhau, th«ng th−êng < 250. Khi thiÕt kÕ mét khu«n mμ bè trÝ hai chi tiÕt ®èi xøng nhau th× th«ng th−êng thiÕt kÕ theo hai buång nh«m ®−îc ph©n c¸ch b»ng mét gê ë gi÷a cao kho¶ng 7-12 mm, ®Ó ph©n t¸ch dßng nh«m ®−îc ®ång ®Òu trªn toμn bé khu«n. §é dÇy cña BG cßn phô thuéc vμo h×nh d¸ng h×nh häc cña profile, ®èi víi nh÷ng profile kÝch th−íc lín mμ ®ïn trªn m¸y cã billet nhá th× sÏ ph¶i lμm c¸c lç c«n, ®Ó gi¶m ®é c«n cña thμnh c¸c lç th× t¨ng ®é dμy cña BG lªn, vμ khi ®ã cã thÓ sÏ kh«ng cÇn BK n÷a v× tæng kÝch th−íc cña BG + DIE ®óng b»ng kÝch th−íc cho phÐp. + N/c chän ph«i: Lùa chän ph«i cã kÝch th−íc lín h¬n 2mm theo ®−êng kÝnh vμ 3mm theo chiÒu dÇy so víi b¶n vÏ thiÕt kÕ. VËt liÖu lμ SKD 61. + N/c tiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: TiÖn theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó l¹i l−îng d− theo ®−êng kÝnh lμ + 0.2mm, theo chiÓu dÇy lμ +0.3mm. Khi tiÖn phÇn lâi cña BG tÝnh theo ®−êng trßn ngo¹i tiÕp cña lâi profile. §¹t ®é bãng ∇3. + N/c lÊy dÊu: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c t©m cña chi tiÕt, v¹ch hai ®−êng t©m sau ®ã theo b¶n vÏ thiÕt kÕ lÊy dÊu c¸c t©m lç ®Þnh vÞ vμ tu dÊu theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. X¸c ®Þnh h−íng trªn d−íi cho BG. + N/c khoan: Khoan lç chèt ®Þnh vÞ vμ khoan måi, gi¶m bít l−îng d− gia c«ng cho nguyªn c«ng phay. theo b¶n vÏ thiÕt kÕ 11
 12. + N/c Phay: -) Phay lç dÉn nh«m: Phay theo biªn d¹ng ®−êng dÊu tu phÝa nh«m vμo cña BG, phÝa mÆt nh«m ra cña BG do kÕt cÊu cña khu«n vμ ®Ó khíp víi DIE th× ph¶i phay c«n ra, còng nh− chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c lç ph¶i t¹o thu©n lîi cho dßng nh«m ch¶y dÔ dμng. -) Phay bearing: phay theo ®−êng dÊu tu, ®Ó l¹i l−îng d− gia c«ng cho nguyªn c«ng phay tinh lμ 1mm, sau ®ã phay ch©n cña bearing theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. + N/c nhiÖt luyÖn: T«i vμ ram trong m«i tr−êng kh«ng khÝ, ®¹t ®é cøng 49-50 HRC T−¬ng tù nh− nhiÖt luyÖn c¸c chi tiÕt cña khu«n SOLID. + N/c tiÖn sau khi nhiÖt luyÖn: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tiÖn tinh theo ®−êng kÝnh, , tiÖn chÝnh x¸c bÒ mÆt vμ h×nh d¸ng vÞ trÝ l¾p r¸p víi DIE, sau ®ã v¸t mÐp 3x3mm, ®¹t ®é bãng ∇5. + N/c mμi: Dïng m¸y mμi cÇm tay ®¸ trô mμi ph¼ng líp nhÊp nh« tÕ vi do n/c phay ®Ó l¹i. * Chó ý: Tr¸nh lμm thay ®æi h×nh d¸ng h×nh häc cña lç vμ toμn bé thμnh lç dÉn nh«m vμo ph¶i ph¼ng, nh½n ®Ó dßng nh«m ch¶y vμo khu«n thuËn lîi. + N/c phay CNC: Dïng bÒ mÆt gê l¾p r¸p mμ n/c tiªn ®· phay chÝnh x¸c rμ t©m chuÈn cña chi tiÕt sau ®ã lÊy lμm to¹ ®é gèc ®Ó gia c«ng chÝnh x¸c kÝch th−íc bearing theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, nh÷ng vÞ trÝ kh«ng cho phÐp th× l−în gãc sau ®ã sÏ gia c«ng trªn m¸y xung (EDM). Gia c«ng chÝnh x¸c hai lç chèt ®Þnh vÞ * Chó ý: Khi gia c«ng bÒ mÆt bearing ph¶i chia thμnh nhiÒu lÇn gia c«ng ®Ó ®¶m b¶o bÒ mÆt cña bearing kh«ng bÞ r¹n nøt. + N/c xung (EDM): Tuú thuéc vμo tõng lo¹i khu«n mμ BG cã hay kh«ng ph¶i xung. Dïng ®iÖn cùc ®ång gia c«ng chÝnh x¸c c¸c vÞ trÝ vμ kÝch th−íc (®Ó l¹i l−îng d− +0.05mm cho N/c nguéi) theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Sau ®ã dïng ®iÖn cùc ch× gia c«ng lç dÉn nh«m vμo nh÷ng vÞ trÝ trªn bearing. + N/c nguéi: Mμi nh½n toμn bé thμnh lç dÉn nh«m vμo vμ phÇn ch©n bearing. §¹t ®é bãng ∇4. 12
 13. BÒ mÆt bearing mμi ®¶m b¶o ®é ph¼ng, ®é vu«ng gãc, ®é th¼ng vμ ®é bãng ∇6 * Chó ý: Khi mμi bÒ mÆt bearing l−îng d− gia c«ng cho N/c nguéi lμ 0.05 mm, 2. §èi víi DIE - Chøc n¨ng: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc vμ bÒ mÆt bªn ngoμi cña profile. - Quy tr×nh c«ng nghÖ: + N/c thiÕt kÕ: Tuú thuéc vμo kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng cña profile mμ khi thiÕt kÕ sÏ lùa chän kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng buång nh«m cho phï hîp. KÝch th−íc l¾p ghÐp gi÷a BG víi DIE lμ +0.05. Tõ kÝch th−íc cña profile ta offset ra mét l−îng lμ 3.5 – 4 mm ®Ó cho nguyªn c«ng phay, gi¶m bít l−îng d− cho nguyªn c«ng EDM, chiÒu s©u cña nguyªn c«ng phay phô thuéc vμo chiÒu dμi cña bearing vμ chiÒu cao cña buång nh«m (nÕu cã). chiÒu dμi cña bearing theo lç dÉn nh«m vμo vμ theo h×nh d¸ng h×nh häc cña profile, tuy nhiªn chiÒu dμi cña bearing phô thuéc vμo dßng ch¶y cña nh«m, nÕu bearing dμi ch¶y chËm, bearing ng¾n ch¶y nhanh. + N/c chän ph«i: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, chän ph«i cã kÝch th−íc lín h¬n 2mm theo ®−êng kÝnh vμ 3mm theo chiÒu dÇy. VËt liÖu SKD61 + N/c TiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tiÖn ®Ó l¹i l−îng d− lμ +0.2mm theo ®−êng kÝnh vμ +0.3mm theo chiÒu dÇy, tiÖn ®¹t ®é bãng ∇3. TiÖn vÞ trÝ cho m· hiÖu vμ m· sè khu«n. + N/c lÊy dÊu: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c t©m cña chi tiÕt, sau ®ã v¹ch hai ®−êng t©m, x¸c ®Þnh vÞ trÝ t©m hai lç chèt ®Þnh vÞ, x¸c ®Þnh t©m ®iÓm b¾t ®Çu cho c¾t d©y. * Chó ý: Ph¶i lÊy dÊu cho c¶ 2 mÆt cña DIE. Sau ®ã theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tu dÊu, ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc mÆt nh«m vμo vμ mÆt nh«m ra. + N/c khoan: Khoan lç c¸c chèt ®Þnh vÞ, khoan måi theo dÊu tu, gi¶m l−îng d− gia c«ng cho nguyªn c«ng phay. + N/c phay: Phay theo dÊu ®· tu vμ kÝch th−íc trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. 13
 14. + N/c phay CNC: X¸c ®Þnh h−íng trªn cña DIE, sau ®ã rμ cho chuÈn víi trôc cña m¸y vμ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ phay buång chøa nh«m (mÆt vμo nh«m cña DIE), v¸t c¹nh s¾c. + N/c nhiÖt luyÖn: T«i vμ ram trong m«i tr−êng kh«ng khÝ ®¹t ®é cøng tõ 48 - 50 HRC. Theo t−¬ng tù nh− ®èi víi DIE cña khu«n SOLID + N/c tiÖn sau khi nhiÖt luyÖn: TiÖn ®óng theo kÝch th−íc trong b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®¹t ®é bãng ∇6. * Chó ý: mÆt ngoμi cña DIE theo ®−êng kÝnh sÏ lμm ®Þnh vÞ cho N/c c¾t d©y rμ t©m, do ®ã khi tiÖn ph¶i l−u ý tiÖn lÊy mét vμnh chuÈn ®Ó rμ g¸ cho n/c c¾t d©y ®−îc chÝnh x¸c. + N/c phay sau khi nhiÖt luyÖn: Phay theo biªn d¹ng cña buång chøa nh«m ®¹t ®é bãng ∇6. + N/c mμi: Mμi ph¼ng mÆt tho¸t nh«m cña DIE, ®¹t ®é bãng ∇4. + N/c c¾t d©y: theo b¶n vÏ thiÕt kÕ lËp ch−¬ng tr×nh cho m¸y c¾t d©y gia c«ng theo ®óng biªn d¹ng cña profile, ®Ó l¹i l−îng d− gia c«ng cho nguyªn c«ng nguéi lμ +0.05mm. Sau ®ã gia c«ng hai lç chèt ®Þnh vÞ. + N/c xung EDM: L¾p ghÐp gi÷a BG víi DIE qua hai chèt ®Þnh vÞ, sau ®ã xung chiÒu dμi cña bearing theo b¶n vÏ thiÕt kÕ b»ng ®iÖn cùc ch× theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ. + N/c nguéi: T¸ch BG vμ DIE ra sau ®ã kiÓm tra ®é ph¼ng, ®é th¼ng vμ ®é song song cña bÒ mÆt bearing, ®é vu«ng gãc cña bÒ mÆt bearing víi mÆt chÞu ¸p lùc nh«m. Sau ®ã gia c«ng bÒ mÆt bearing ®¹t ®é bãng ∇6. * Chó ý: khi mμi bearing tr¸nh lμm cong, nghiªng hay c«n bÒ mÆt bearing, toμn bé phÝa mÆt sau bearing ph¶i gia c«ng tho¸t hÕt, tr¸nh lμm c¶n trë ®Õn s¶n phÈm khi ®ïn ra. Sau khi ®· lμm s¹ch vμ gia c«ng toμn bé DIE vμ BG, l¾p ghÐp l¹i b»ng chèt ®Þnh vÞ vμ kiÓm tra kÝch th−íc khe hë cña profile b»ng d−ìng, theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Sau ®ã mμi ph¼ng bÒ mÆt BG (nh«m vμo BG) ®¹t ®é bãng ∇4. 14
 15. 3. §èi víi BK: - Chøc n¨ng: §¶m b¶o kÝch th−íc vμ ®é cøng v÷ng cña khu«n, lèi dÉn nh«m ra. - Quy tr×nh c«ng nghÖ: + N/c thiÕt kÕ: Tõ ®−êng cho nguyªn c«ng phay, offset ra mét l−îng lμ 4 mm cho, lμm t¨ng ®é cøng v÷ng cña DIE trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp. * Chó ý: Trong mét sè tr−êng hîp do kÕt cÊu cña profile mμ mét BK kh«ng ®ñ ®é cøng v÷ng ng−êi ta cßn bæ sung thªm I.BK ®Ó lμm t¨ng ®é cøng v÷ng cña khu«n. + N/c chän ph«i: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ chän ph«i lín h¬n 2mm theo ®−êng kÝnh vμ 3mm theo chiÒu dÇy. VËt liÖu SKD 61. + N/c tiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tiÖn ®Ó l¹i l−îng d− +0.2 mm theo ®−êng kÝnh vμ +0.3 mm theo chiÒu dÇy. §¹t ®é bãng ∇3. TiÖn cho vÞ trÝ m· hiÖu vμ m· sè khu«n, t−¬ng tù nh− BG vμ DIE, tiÖn v¸t mÐp 5x5 mm. + N/c lÊy dÊu: X¸c ®Þnh t©m cña chi tiÕt sau ®ã v¹ch hai ®−êng t©m, x¸c ®Þnh t©m 2 lç chèt, vμ vÞ trÝ r·nh then. Sau khi ®· x¸c ®Þnh hÕt c¸c vÞ trÝ, theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ta tu dÊu theo v¹ch. * Chó ý: H−íng trªn cña BK trïng víi h−íng trªn cña DIE vμ BG. + N/c khoan: Theo ký hiÖu trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ, khoan 2 lç chèt, khoan måi gi¶m l−îng d− gia c«ng cho n/c phay. + N/c Phay: Phay theo dÊu ®· tu ®¹t ®é bãng ∇3, lμm r·nh then nh− b¶n vÏ thiÕt kÕ. + N/c nhiÖt luyÖn: T−¬ng tù nh− ®èi víi DIE, + N/c mμi ph¼ng: Mμi ph¼ng hai mÆt ®¹t ®é bãng ∇4. + N/c nguéi: L¾p ghÐp 3 chi tiÕt thμnh mét bé khu«n hoμn chØnh. 15
Đồng bộ tài khoản