Tổng quan lý thuyết : cung cấp điện cho phân xưởng may

Chia sẻ: Bùi Thanh Liêm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
389
lượt xem
219
download

Tổng quan lý thuyết : cung cấp điện cho phân xưởng may

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất và nằm trong giới hạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan lý thuyết : cung cấp điện cho phân xưởng may

 1. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN I. Toång quan veà thieát keá caáp ñieän • Trong quaùtrình thieátkeá caápñieän, moätphöôngaùn löïa choïn ñöôïc coi laø hôïplyù khi noùthoaûmaõncaùcyeâucaàu: - Voánñaàutö nhoû. - Ñaûmbaûoñoätin caäycungcaápñieäntuøytheomöùcñoätínhchaát phuï taûi. - Chi phí vaänhaønhhaøngnaêmthaáp. - Ñaûmbaûoantoaønchongöôøivaøthieátbò. - Thuaäntieänchovaänhaønhvaøsöûachöõa. - Ñaûmbaûochaátlöôïng ñieännhaátlaø ñaûmbaûoñoäleächvaø ñoädao ñoäng ñieän aùp beù nhaát vaø naèm trong giôùi haïn cho pheùp so vôùi ñònh möùc. • Ngoaøi ra khi thieátkeá cungcaápñieäncuõngcaànchuùyù tôùi caùc yeâucaàu phaùttrieånphuï taûi töônglai, giaûmngaénthôøi gianthi coânglaépñaëtvaøtính myõquancoângtrình. • Caùcböôùcchínhcuûavieäcthieátkeábaogoàm: - Khaûosaùtñoái töôïngcungcaápñieän. - Tính phuï taûi tínhtoaùncuûaphaânxöôûng. - Thieátkeámaïnghaï aùpcuûaphaânxöôûng. - Thieátkeáheäthoángchieáusaùngphaânxöôûng. II. Toång quan veà phaân xöôûng may 1) Giôùi thieäu veà phaân xöôûng Phaânxöôûngmay laø moättrong nhöõngphaânxöôûngtröïc thuoäcnhaø maùy deät Ñoâng AÙ , coù nhieämvuï may nhöõngsaûn phaåmdeät theo nhu caàucuûa thò tröôøngvaøñônñaëthaøngtrongvaøngoaøinöôùc. Phaânxöôûngnaøyñöôïcboátrí thaønh8 khuvöïc :  Khu vöïc 1 : 50 maùymay  Khu vöïc 2 : 50 maùymay  Khu vöïc 3 : 50 maùymay  Khu vöïc 4 : 50 maùymay  Khu vöïc 5 : 50 maùymay  Khu vöïc 6 : 30 maùyvaétsoåvaø4 maùythöûakhuy  Khu vöïc 7 : 8 maùyñoùngnuùtvaø3 maùycaét  Khu vöïc 8 : 25baønuûi 2) Baûng keâ thieát bò cuûa phaân xöôûng SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 1
 2. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân Baûng 1 TUÛ NG LÖÏ 1 ÑOÄ C COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ SOÁ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù May y 5 0.35 1.75 2 Maù May y 5 0.35 1.75 3 Maù May y 5 0.35 1.75 4 Maù May y 5 0.35 1.75 5 Maù May y 5 0.35 1.75 6 Maù May y 5 0.35 1.75 7 Maù May y 5 0.35 1.75 8 Maù May y 5 0.35 1.75 9 Maù May y 5 0.35 1.75 10 Maù May y 5 0.35 1.75 TUÛ NG LÖÏ 2 ÑOÄ C COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ SOÁ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù May y 5 0.35 1.75 2 Maù May y 5 0.35 1.75 3 Maù May y 5 0.35 1.75 4 Maù May y 5 0.35 1.75 5 Maù May y 5 0.35 1.75 6 Maù May y 5 0.35 1.75 7 Maù May y 5 0.35 1.75 8 Maù May y 5 0.35 1.75 9 Maù May y 5 0.35 1.75 10 Maù May y 5 0.35 1.75 TUÛ NG LÖÏ 3 ÑOÄ C COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ SOÁ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù May y 5 0.35 1.75 2 Maù May y 5 0.35 1.75 3 Maù May y 5 0.35 1.75 4 Maù May y 5 0.35 1.75 5 Maù May y 5 0.35 1.75 6 Maù May y 5 0.35 1.75 7 Maù May y 5 0.35 1.75 8 Maù May y 5 0.35 1.75 9 Maù May y 5 0.35 1.75 10 Maù May y 5 0.35 1.75 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 2
 3. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân TUÛ NG LÖÏ 4 ÑOÄ C SOÁ COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù May y 5 0.35 1.75 2 Maù May y 5 0.35 1.75 3 Maù May y 5 0.35 1.75 4 Maù May y 5 0.35 1.75 5 Maù May y 5 0.35 1.75 6 Maù May y 5 0.35 1.75 7 Maù May y 5 0.35 1.75 8 Maù May y 5 0.35 1.75 9 Maù May y 5 0.35 1.75 10 Maù May y 5 0.35 1.75 TUÛ NG LÖÏ 5 ÑOÄ C SOÁ COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù May y 5 0.35 1.75 2 Maù May y 5 0.35 1.75 3 Maù May y 5 0.35 1.75 4 Maù May y 5 0.35 1.75 5 Maù May y 5 0.35 1.75 6 Maù May y 5 0.35 1.75 7 Maù May y 5 0.35 1.75 8 Maù May y 5 0.35 1.75 9 Maù May y 5 0.35 1.75 10 Maù May y 5 0.35 1.75 TUÛ NG LÖÏ 6 ÑOÄ C SOÁ COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 2 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 3 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 4 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 5 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 6 Maù VaéSoå y t 5 0.35 1.75 7 Maù Thöû Khuy y a 2 2.2 4.4 8 Maù Thöû Khuy y a 2 2.2 4.4 TUÛ NG LÖÏ 7 ÑOÄ C SOÁ COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Maù Ñoùg Nuù y n t 4 1.5 6 2 Maù Ñoùg Nuù y n t 4 1.5 6 1 1.5 1.5 3 Maù Caé y t 2 0.75 1.5 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 3
 4. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân TUÛ NG LÖÏ 8 ÑOÄ C COÂG SUAÁ N T TOÅG N NHAÙH TEÂ THIEÁ BÒ SOÁ N N T LÖÔÏ G N Pñ ( KW ) COÂG SUAÁ N T 1 Baø Uû n i 5 1 5 2 Baø Uû n i 5 1 5 3 Baø Uû n i 5 1 5 4 Baø Uû n i 5 1 5 5 Baø Uû n i 5 1 5 TOÅG HÔÏ N P STT TUÛ N ÑIEÄ TOÅG COÂG SUAÁ ÑAË (KW) N N T T 1 Tuû ng löï 1 ñoä c 17.5 2 Tuû ng löï 2 ñoä c 17.5 3 Tuû ng löï 3 ñoä c 17.5 4 Tuû ng löï 4 ñoä c 17.5 5 Tuû ng löï 5 ñoä c 17.5 6 Tuû ng löï 6 ñoä c 19.3 7 Tuû ng löï 7 ñoä c 15 8 Tuû ng löï 8 ñoä c 25 9 Tuû n phoá phaâ i 146.8 CHÖÔNG II : XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN I. Phaân nhoùm thieát bò : Caùc thieát bò cuûa phaânxöôûng ñöôïc phaânnhoùmtheo yeâu caàu goàm 08 nhoùmchính ( 8 tuû ñoänglöïc ) , trong moãi tuû ñoänglöïc chia laøm nhieàunhaùnh khaùc nhau , moãi nhaùnhcung caáp cho caùc nhoùmthieát bò coù cuøng coâng suaát naèmgaànnhau. II. Phöông phaùp laép ñaët tuû ñieän : 1) Tuû phaân phoái Ñoái vôùi nhöõngphaânxöôûngcoù coângsuaátlôùn, caànchoïn vò trí thích hôïp ñeåñaëttuû phaânphoái.Vieäclaépñaëtvöøaphaûi ñaûmbaûotính an toaøn vöøatheåhieäncaùchboá trí hôïp lyù. Thoângthöôøngtaïi taâmphuï taûi laø nôi laép ñaëthôïp lyù nhaát.Tuy nhieântuøy theo töøng sô ñoà maëtbaèngcuï theå, maøcaànchoïnnhöõngvò trí khaùcsauchothaäthôïplyù. Döïa vaøo sô ñoà maëtbaèngnhaøxöôûngvaø caùchboá trí caùcthieátbò, ta caànñaëtm tuû phaânphoái, tuû caápñieäncho toaønboä khu vöïc ñöôïc laép ột ñaëtkeá töôøngvaø gaàntaâmphuï taûi nhaát.Tuû phaânphoái ñöôïc choïn löïa coù soá ngoõ ra phuï thuoäcvaøo soá löôïng tuû ñoänglöïc vaø tuû chieáusaùng boátrí trongphaânxöôûng.Ngoõvaøotuûphaânphoáiñöôïc noái vôùi thanhgoùp ñaëttaïi nhaøphaânphoái. 2) Tuû ñoäng löïc Ñoái vôùi phaânxöôûngcoù nhieàuthieátbò ñöôïc boátrí raûi ñeàutreânmaët baèng hoaëcboátrí theonhieämvuï chöùcnaêngcuûatöøngnhoùmthieátbò , ta SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 4
 5. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân chia caùc thieátbò thaønhcaùc nhoùmnhoû , caùc nhoùmnaøy ñöôïc caápñieän töøcaùctuûphaânphoái.Trongmoãiñoänglöïc ñöôïcphaânthaønhnhieàunhaùnh moãi nhaùnhcungcaápcho moätnhoùmthieátbò ñaëtgaànnhau. Töông töï nhö tuûphaânphoáicaùctuûñoänglöïc cuõngñöôïc laépñaëtôû caùcvò trí vöøañaûm baûokyõ thuaätvöøa ñaûmbaûotính myõ quanchungcho toaønphaânxöôûng . Caùctuûñoänglöïc coùsoángoõra phuï thuoäcvaøosoánhoùmthieátbò maøtuû ñieäncaáp 3) Tuû chieáu saùng Döïa vaøo sô ñoà maëtbaèngnhaøxöôûngvaø caùchboá trí caùcñeøn chieáu saùng, ta caànñaëtm tuûchieáusaùngcaápñieäncho toaønboäkhu vöïc ñöôïc ột laépñaëtkeátöôøngvaø gaàntaâmphuï taûi nhaát.Tuû chieáusaùngñöôïc choïn löïa coù soá ngoõ ra phuï thuoäc vaøo soá daõy ñeøn chieáu saùngboá trí trong phaânxöôûng.Ngoõvaøotuûchieáusaùngñöôïc noái vôùi thanhgoùpñaëttaïi tuû phaânphoái. III. Xaùc ñònh taâm phuï taûi Vieäc xaùcñònhtaâmphuï taûi nhaèmchoïn ra phöôngaùn, vò trí ñaëttuû ñieän thích hôïp nhaèmcung caáp ñieän vôùi toån thaátñieän aùp vaø toån thaátcoâng suaát nhoûnhaát, chi phí kim loaïi maøuhôïplyù vaøñaûmbaûomyõquan. Taâmphuï taûi ñöôïctínhtheocoângthöùc: Vôùi : n soáthieátbò cuûanhoùm Pñmi coângsuaátñònhmöùccuûathieátbò thöùi n n ∑x P i dmi ∑yP i dmi X = i =1 n Y = i =1 ∑P i =1 dmi ∑P i =1 dmi Baûng 2 TOÅG N TAÂ PHUÏTAÛ M I STT ÑOÁTÖÔÏ G COÂG SUAÁ I N N T x (m) y (m) (KW) 1 Tuû ng löï 1 ñoä c 17.50 30 7.5 2 Tuû ng löï 2 ñoä c 17.50 30 22.5 3 Tuû ng löï 3 ñoä c 17.50 30 30 4 Tuû ng löï 4 ñoä c 17.50 30 37.5 5 Tuû ng löï 5 ñoä c 17.50 0 37.5 6 Tuû ng löï 6 ñoä c 19.30 0 30 7 Tuû ng löï 7 ñoä c 15.00 0 22.5 8 Tuû ng löï 8 ñoä c 25.00 0 7.5 9 Tuû u saùg chieá n 21.12 0 30 10 Tuû n phoá phaâ i 167.92 13 24 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 5
 6. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ THIEÁT BÒ PHAÂN XÖÔÛNG MAY 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 TÑL.5 TÑL.4 (0; ( 30 ; 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 42,5 ) 42,5 ) 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TÑL.6 TÑL.3 (0; ( 30 ; 45 45 45 42 42 42 42 42 37,5 ) 46 37,5 ) 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TCS (0; TPP) 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (0; 48 49 49 41 41 41 41 41 24 ) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TÑL.7 TÑL.2 47 47 47 47 (0; ( 30 ; 41 41 41 41 41 22,5 ) 22,5 ) 41 41 41 41 41 47 47 47 47 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 TÑL.8 TÑL.1 50 50 50 50 50 ( 0 ; 7,5 ) ( 30 ; 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 7,5 ) y 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 x 40 40 40 40 40 0 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 6
 7. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân Caêncöù theosô ñoàboátrí caùcthieátbò trongphaânxöôûngchoïn toaï ñoälaép ñaëtcaùctuûñoänglöïc vaø tính toaùntoïa ñoäñaëttuûphaânphoái theobaûngsoálieäu treân. Choïntoïañoäñaëttuûphaânphoái( 0 ; 24) . II. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn maïch ñoäng löïc 1) Phuï taûi tính toaùn cho moät nhaùnh  Caêncöù vaøovò trí , coângsuaátcuûacaùcmaùymoùcboátrí treânmaëtbaèng phaânxöôûngñöôïcchialaøm8 khuvöïc phuïtaûi. Xaùcñònhphuï taûi tínhtoaùntheokmax vaøcoângsuaáttrungbình • Vôùi nhoùmñoängcô n =1 : Ptt = Pdm Qtt =Pdm* tgΦ n • Vôùi nhoùmñoängcô n ≤ 3 : Ptt = ∑ Pdmi i =1 n Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 n • Vôùi nhoùmñoängcô n ≥ 4 : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 Trongñoù: ksd : Heäsoásöûduïngcuûanhoùmthieátbò ( Tra baûngA1- trang8 HöôùngdaãnÑoàAùn moânhoïc Thieátkeácungcaápñieän) kmax : Heäsoácöïc ñaïi , tratheohai ñaïi löôïngksd vaønhq nhq : soáthieátbò duøngñieänhieäuquaû, tra theohai ñaïi löôïng n* vaø P* ( BaûngA4 - trang11 - HöôùngdaãnÑoà Aùn moânhoïc Thieátkeá cungcaápñieän)tañöôïcnhq* nhq =n.nhq* n1 P1 n* = P* = n PΣ Vôùi : n1 : soáthieátbò coù coângsuaátlôùn hônhaybaèng 1/2coângsuaátcuûathieátbò coùcoângsuaátlôùnnhaát. n : toångsoáthieátbò trongnhoùm. n1 P1 = ∑ Pdmi : coângsuaátcuûan1 thieátbò treân. 1 n PΣ = ∑ Pdmi : toångcoângsuaátcuûanhoùm. 1=1 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 7
 8. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân n n Neáunhq
 9. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân n Pttnh = k max * k sd ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = ( Pttnh ) 2 + ( Qttnh ) 2 S ttnh * 10 3 I ttnh = 3 * 380 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 9
 10. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân KHU VÖÏC I Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) söû cos cöïc nhaùn thieát bò löôïn maët suaát tgΦ thie duïn Φ át h ñieän gn ñaët g ñaïi bò baèn P(KW) ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 Maùy may 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 Maùy may 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 Maùy may 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 Maùy may 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 Maùy may 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N6 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N7 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N8 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N9 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N10 5 40 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 18.9 Toång khu vöïc 1 0 19.49 27.15 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 9
 11. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân KHU VÖÏC II Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) söû cos cöïc nhaùn thieát bò löôïn maët suaát tgΦ thie duïn Φ át h ñieän gn ñaët g ñaïi bò baèn P(KW) Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N6 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N7 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 10
 12. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N8 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N9 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N10 5 41 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 18.9 Toång khu vöïc 2 0 19.49 27.15 KHU VÖÏC III Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) söû cos cöïc nhaùn thieát bò löôïn maët suaát tgΦ thie duïn Φ át h ñieän gn ñaët g ñaïi bò baèn P(KW) Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 11
 13. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N6 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N7 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N8 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N9 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N10 5 42 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 18.9 Toång khu vöïc 3 0 19.49 27.15 KHU VÖÏC IV Teân Teân Soá Kyù Coân Heä cos tgΦ Soá thieát bò Heä Iñm Phuï taûi tính toaùn nhaùn thieát bò löôïn hieä g soá Φ hieäu quaû nhq (A) h ñieän gn u suaát söû soá thie maët ñaët duïn cöïc át P(KW) g bò SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 12
 14. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân ñaïi baèn Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 Maùy may 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 Maùy may 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 Maùy may 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 Maùy may 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 Maùy may 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N6 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N7 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N8 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N9 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N10 5 43 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 18.9 Toång khu vöïc 4 0 19.49 27.15 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 13
 15. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân KHU VÖÏC V Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) söû cos cöïc nhaùn thieát bò löôïn maët suaát tgΦ thie duïn Φ át h ñieän gn ñaët g ñaïi bò baèn P(KW) Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N6 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N7 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N8 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N9 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy may 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N10 5 44 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 14
 16. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân 18.9 Toång khu vöïc 5 0 19.49 27.15 KHU VÖÏC VI Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) söû cos cöïc nhaùn thieát bò löôïn maët suaát tgΦ thie duïn Φ át h ñieän gn ñaët g ñaïi bò baèn P(KW) Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax Maùy vaét 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N1 soå 5 45 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 Maùy vaét 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N2 5 45 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 soå Maùy vaét 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N3 5 45 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 soå Maùy vaét 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N4 5 45 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 soå Maùy vaét 0.80 0.80 0.75 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 4.12 N5 5 45 0.35 5 1 1.89 1.95 2.71 soå N6 Maùy vaét 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 15
 17. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân soå Maùy N7 thöûa 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy Maùy N8 thöûa 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy 20.1 18.29 27.29 Toång khu vöïc 6 4 KHU VÖÏC VII Heä Kyù Heä hieä Coân Soá thieát bò Iñm Teân soá soá Phuï taûi tính toaùn Teân Soá u g hieäu quaû nhq (A) thieát söû cos cöïc nhaùn löôïn maët suaát tgΦ thieá bò duïn Φ t h gn ñaët ñieän g ñaïi bò baèn P(KW) Pttnh Qttnh Sttnh I ttnh ksd n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq g (KW) (KVAr) (KVA) (A) kmax Maùy 0.80 0.80 0.75 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 11.31 N1 ñoùng 4 47 1.50 4 1 6 6 5.18 5.35 7.45 nuùt Maùy 0.80 0.80 0.75 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 11.31 N2 ñoùng 4 47 1.50 4 1 6 6 5.18 5.35 7.45 nuùt N3 Maùy 1 48 1.50 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 caét SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 16
 18. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân Maùy caét 2 49 0.75 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 Toång khu vöïc 7 13.37 12.94 18.64 KHU VÖÏC VIII Baøn N1 uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Baøn N2 uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Baøn N3 uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Baøn N4 uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Baøn N5 uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Toång khu vöïc 8 27.00 12.25 29.65 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 17
 19. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân 2) Phuï taûi tính toaùn cho moät khu vöïc n Pttkv = k s ∑ Pttnh i =1 n Qttkv = k s ∑ Qttnh i =1 S ttkv = ( Pttnh ) 2 + ( Qttnh ) 2 S ttnh *10 3 I ttkv = 3 * 380 Heäsoáñoàngthôøi ks ñöôïcchoïn: 5 ÷10nhaùnhks =0,85 1 ÷4 nhaùnhks =1 BAÛNG TOÅNG HÔÏP PHUÏ TAÛI KHU VÖÏC SOÁ HEÄ LÖÔÏN SOÁ ∑ Pttnh ∑ Qttnh Pttkv Qttkv Sttkv Ittkv KHU VÖÏC G ÑOÀNG NHAÙN THÔØI (KW) (KVAr) (KW) (KVAr) (KVA) (A) H KS I 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 II 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 III 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 IV 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 V 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 VI 8 0.85 20.14 18.29 17.12 15.55 23.13 35.14 VII 3 1.00 13.37 12.94 13.37 12.94 18.61 28.27 VIII 5 0.85 27.00 12.25 22.95 10.41 25.20 38.29 III. Tính toaùn maïch chieáu saùng 1). Kích thöôùc: Chieàudaøi : a =60 (m ) Chieàuroäng : b =30 (m ) Chieàucao : H =4,8(m ) 2 Dieäntích : S =1800(m ) 2). Maøu sôn: Traàn : Traéng Heäsoáphaûnxaï traàn : ρtr =0,80 Töôøng: Vaøngcreme Heäsoáphaûnxaï töôøng : ρ tg =0,70 Saøn : Vaøngxậm Heäsoáphaûnxaï saøn : ρ lv =0,30 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 16
 20. Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân 3). Ñoä roïi yeâu caàu Choïn: Etc =500(lux) 4). Choïn boä ñeøn ChoïnñeønhuyønhquangoángcuûaCoângty BoùngñeønÑieänquangcoù: Maõ hieäu :DaylightFL04SD. Caápboäñeøn :D Hieäusuaát : 0.61D Soáñeøn/ 1 boä: 2 ñeøn Quangthoângcaùcboùng/ 1 boä: 2650(lm) Coângsuaát : 2 x 40(w) L doïcmax =1,4htt L ngangmax =1,75h tt 5). Chieàu cao treo ñeøn Ñeønñöôïclaépsaùttraàn( h’ =0 m ). Ñoäcaotreoñeønso vôùi beàmaëtlaømvieäc( hlv =0,8m ) htt =H - h’ – hlv htt =4,8– 0 – 0,8=4 ( m) 6). Caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng - Chæsoáñòañieåm: a *b 60 * 30 K = = =5 htt ( a + b) 4 * (60 + 30) - Heäsoábuø: Choïn giaù trò heä buø d = 1,25 ( Tra baûng6 - trang 36 Höôùng daãnÑoàAùn moânhoïc Thieátkeácungcaápñieän) - Heäsoácoùích: Ñoä roïi moätmaëtcuûañieåmchieáusaùngphuï thuoäcvaøoquang thoâng tröïc tieápmaømaëtnhaänñöôïc cuõngnhö maëtphaûnxaï bôûi caùc maëtkhaùctheohöôùngnaøy, laø haømsoá caùc heäsoá phaûn xaï, heäsoáhìnhdaùnghìnhhoïc cuûañieåmchieáusaùng. h' Caêncöù vaøotyû soátreo: j = =0 vaøchæsoáñòañieåmK h'+ htt = 5 , heä soá phaûnxaï ( Baûng 1- trang34 HöôùngdaãnÑoà Aùn moân hoïc Thieátkeácungcaápñieän) choïngiaùtrò heäsoácoùích theobaûng7 ( Trang37 HöôùngdaãnÑoàAùn moânhoïc Thieátkeácungcaápñieän) - Heäsoásöûduïng: Boä ñeøncoùcaáphieäusuaátlaø 0,61D HeäsoásöûduïngU =0,61 *nd 7). Quang thoâng toång E * S * d 500 * (60 * 30) *1,25 Φ tong = = = 1541096(lm) U 0,73 SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản