Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing

Chia sẻ: tra_my_3010

Định nghĩa marketing: Marketing là quá trình xã hội và quản lý mà ở đó các cá nhân và tập thể có được cái mà họ cần và muốn thông qua việc tạo ra trao đổi giá trị với những người khác. Marketing là quản lý mối quan hệ có lời với khách hàng : thu hút khách hàng mới, duy trì và phát triển khách hàng hiện tại.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing

Chương trình đào tạo của PECSME – Việt nam


ional Institute for Energy Conservation 
Tổng quan về marketing 
chiến lược và kế hoạch 
marketing
Nội dung trình bày


Định nghĩa marketing và quá trình marketing

Hiểu khách hàng và 5 khái niệm cơ bản trong lĩnh
vực marketing

Quản lý hoạt động marketing

Các nội dung của một kế hoạch marketing
PECSME – Mođun 5 
Marketing là gì?


Marketing được định nghĩa:
“Marketing là quá trình xã hội và quản lý mà ở đó các cá
nhân và tập thể có được cái mà họ cần và muốn thông
qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với những người khác”

Marketing là quản lý mối quan hệ có lời với
khách hàng
Thu hút khách hàng mới
Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại
PECSME – Mođun 5 
Cái gì có thể được tiếp thị?

Hàng hóa
Dịch vụ
Địa điểm
Ý tưởng
Sự kiện
Con người
Quyền sở hữu
Tổ chức
Thông tin
Trải nghiệm

PECSME – Mođun 5 
2 quan điểm về quá trình cung cấp giá trị
Quá trình sản xuất vật chất

Sản xuất sản phẩm Bán sản phẩm

 Định    Quảng cáo
Thiết kế Mua 
      Sản 
  
giá Bán   Phân  Dịch
 SP  NVL xuất Xúc tiến  phối  vụ 
bán bán hàng


Quá trình cung cấp giá trị

Lựa chọn giá trị Cung cấp giá trị Truyền thông về giá trị

      Bán hàng
Phân khúc      Lựa chọn thị   Tìm kiếm    Phân phối
      Định vị      Phát triển Phát triển     Định
             Lực lượng       Quảng
khách hàng  trường/
 giá trị     sản phẩm       dịch vụ  giá       Xúc tiến     cáo
    bán hàng
Tập trung Làm Dịch vụ
   bán hàng
Marketing chiến lược  Marketing chiến thuật
So sánh 2 quan điểm


Quá trình sản xuất vật chất
Marketing tham gia vào giai đoạn sau của quá trình cung
cấp giá trị

Quá trình cung cấp dịch vụ
Marketing tham gia ngay từ đầu

Lựa chọn giá trị Cung cấp giá trị Truyền thông về giá trị

      Bán hàng
Phân khúc      Lựa chọn thị   Tìm kiếm    Phân phối
      Định vị      Phát triển Phát triển     Định
             Lực lượng       Quảng
khách hàng  trường/
 giá trị     sản phẩm       dịch vụ  giá       Xúc tiến     cáo
    bán hàng
Tập trung Làm Dịch vụ
   bán hàng
Marketing chiến lược Marketing chiến thuật
Quá trình Marketing

Phân tích các cơ hội marketing;
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu;
Thiết kế chiến lược marketing;
Lập kế hoạch cho chương trình marketing;
Tổ chức, triển khai, và kiểm tra hoạt động
marketing
PECSME – Mođun 5 
Quá trình Marketing, được minh họa
PECSME – Mođun 5 
Hỗn hợp Marketing 


Hỗn hợp Marketing – Marketing – mix gồm các
công cụ marketing kiểm soát được và điều
chỉnh được, được biết đến là 4P

4P bao gồm
Sản phẩm
Phân phối
Xúc tiến bán
Giá
PECSME – Mođun 5 
Marketing mix
Sản phẩm
Giá bán
Chủng loại
Các mức giá
Chất lượng
Chiết khấu
Kiểu dáng
Giảm giá
Đặc tính
Thời hạn thanh toán
Thương hiệu
Điều khoản tín dụng
Bao bì
Các dịch vụ

Khách hàng mục tiêu

Định vị dự kiến

Phân phối
Xúc tiến bán hàng
Kênh phân phối
Quảng cáo
Mức độ bao phủ
Bán hàng cá nhân
Chủng loại
Khuyến mại
Vị trí, địa điểm
Mở rộng quan hệ
Kho chứa
với công chúng
Phương tiện vận chuyển
Hậu cần
Những khái niệm cơ bản của marketingNhu cầu, mong
muốn, và cầuĐề nghị chào hàng
Thị trường (sản phẩm, dịch vụ
Những khái niệm Và sự trải nghiệm)
marketing
cơ bản


Trao đổi,
Giá trị và
Giao dịch,
Sự thỏa mãn
và quan hệ
PECSME – Mođun 5 
Hiểu về thị trường

Các khái niệm cơ bản Nhu cầu
 Cảm giác thiếu hụt
Nhu cầu, mong muốn, và  Ví dụ: Nhu cầu ăn
cầu
Mong muốn
Những thứ được cung cấp  Là dạng cụ thể của nhu cầu
trên thị trường: bao gồm sản được ấn định bởi văn hóa và
mỗi cá nhân
phẩm, dịch vụ và trải  Ví dụ: Muốn 1 cái bánh Big
nghiệm Mac

Giá trị và sự hài lòng Cầu
 Là mong muốn nhưng có khả
Trao đổi, giao dịch và mối năng mua
quan hệ
Hiểu về thị trường

Các khái niệm cơ bản Những thứ cung cấp trên thị
trường
Nhu cầu, mong muốn, và  Là sự kết hợp giữa sản phẩm,
cầu dịch vụ, thông tin hay sự trải
nghiệm đáp ứng một nhu cầu
Những thứ được cung cấp hay mong muốn.
trên thị trường: bao gồm sản  Chúng có thể gồm dịch vụ, các
phẩm, dịch vụ và trải hoạt động, con người, địa
điểm, thông tin hay ý tưởng
nghiệm

Giá trị và sự hài lòng

Trao đổi, giao dịch và mối
quan hệ
Hiểu về thị trường

Các khái niệm cơ bản Giá trị
 Khách hàng hình thành kỳ
Nhu cầu, mong muốn, và vọng trên cơ sở giá trị
cầu  Nhà tiếp thị phải cung cấp
giá trị cho khách hàng
Những thứ được cung cấp Sự hài lòng
trên thị trường: bao gồm sản  Một khách hàng hài lòng thì
phẩm, dịch vụ và trải sẽ tiếp tục mua và nói cho
nghiệm người khác về sự trải
nghiệm tốt của họ
Giá trị và sự hài lòng

Trao đổi, giao dịch và mối
quan hệ
Hiểu về thị trường

Các khái niệm cơ bản Trao đổi
 Là hành động để có được thứ
Nhu cầu, mong muốn, và mình muốn bằng cách đưa lại
cầu cho người ta một thứ gì khác
 Một lần trao đổi thì không
Những thứ được cung cấp phải là mục tiêu mà mối quan
trên thị trường: bao gồm sản hệ với vài lần trao đổi mới là
phẩm, dịch vụ và trải mục tiêu
nghiệm  Mối quan hệ được xây dựng
thông qua việc cung cấp các
giá trị và sự hài lòng
Giá trị và sự hài lòng

Trao đổi, giao dịch và mối
quan hệ
Hiểu về thị trường

Các khái niệm cơ bản  Thị trường
 Gồm có người mua hiện tại
Nhu cầu, mong muốn, và và những người mua tiềm
cầu năng đối với một sản phẩm
 Nhà tiếp thị tìm kiếm những
Những thứ được cung cấp người mua mà họ có được
trên thị trường: bao gồm sản lợi nhuận
phẩm, dịch vụ và trải
nghiệm

Giá trị và sự hài lòng

Trao đổi, giao dịch và mối
quan hệ
Quản lý marketing


Quản lý marketing là một nghệ thuật và khoa
học về việc lựa chọn thị trường mục tiêu và
xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận với chúng.

Định nghĩa này gồm câu trả lời cho 2 câu hỏi:
 Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào?
 Làm sao để phục vụ những khách hàng này một cách
tốt nhất?
PECSME – Mođun 5 
Lựa chọn khách hàng và sáng tạo giá trị


Quản lý khách hàng

Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào?
Các nhà tiếp thị lựa chọn khách hàng mà họ sẽ
phục vụ một cách có lợi nhuận

Tuyên ngôn giá trị / Định đề giá trị

Làm thế nào để chúng ta phục vụ những khách
hàng này tốt nhất?
Bao gồm một tập hợp những lợi ích và giá trị mà
công ty hứa sẽ mang lại cho khách hàng để đáp
ứng nhu cầu của họ.
PECSME – Mođun 5 
Quản lý hoạt động Marketing

Chức năng của marketing Tìm kiếm các cơ hội
Né tránh các mối đe
Phân tích dọa
Lập kế hoạch Hiểu được điểm
Triển khai mạnh
Kiểm tra Phân tích điểm yếu
PECSME – Mođun 5 
Quản lý hoạt động Marketing


Marketing Functions Kế hoạch marketing
bao gồm:
Phân tích  Tóm tắt
 Phân tích môi trường
Lập kế hoạch
hiện tại
Triển khai  Mục tiêu
Kiểm tra  Thị trường mục tiêu và
định vị
 Marketing mix
 Ngân sách
 Kiểm traPECSME – Mođun 5 
Quản lý hoạt động Marketing


Các chức năng marketing Kế hoạch được chuyển
thành hành động thông
Phân tích qua các công việc hàng
này
Lập kế hoạch
Triển khai tốt các kế
Triển khai hoạch là một thách thức
Kiểm tra
PECSME – Mođun 5 
Quản lý hoạt động Marketing

Các chức năng  Đánh giá các kết quả
marketing của chiến lược marketing
Phân tích
Lập kế hoạch Kiểm tra sự khác biệt
giữa mục tiêu và kết quả
Triển khai thực hiện
Kiểm tra
PECSME – Mođun 5 
Quản lý hoạt động Marketing


PHÂN TÍCH
Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra

Xây dựng kế hoạch Triển khai thực Đo lường kết quả
chiến lược hiện kế hoạch

Đánh giá kết quả
Xây dựng kế hoạch
marketing Điều chỉnh
Bản chất và nội dung của kế hoạch 
marketing
I. Tóm tắt và mục lục
Trình bày tóm tắt về kế hoạch đề xuất
II. Phân tích môi trường marketing hiện tại
Trình bày những thông tin chung về doanh số, chi phí,
lợi nhuận, thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân phối và
môi trường vĩ mô
III. Phân tích cơ hội và vấn đề
Nhận diện những cơ hội/môi đe dọa, điểm mạnh/điểm
yếu chính, và những vấn đề về chủng loại sản phẩm
IV. Mục tiêu
Xác định mục tiêu tài chính và marketing về doanh số,
thị phần, và lợi nhuận


PECSME – Mođun 5 
Bản chất và nội dung của kế hoạch 
marketing
I. Chiến lược marketing
Trình bày cách tiếp cận chung về marketing mà sẽ được
sử dụng để đạt được các mục tiêu của bản kế hoạch
II. Chương trình hành động
Trình bày chương trình marketing cụ thể được thiết kế
để đạt được mục tiêu kinh doanh
III. Báo cáo lỗ lãi
Dự báo về kết quả tài chính dự kiến của kế hoạch
IV. Kiểm tra
Cho biết cách để giám sát kế hoạch triển khai
PECSME – Mođun 5 
Chương trình đào tạo của PECSME – Việt nam


ional Institute for Energy Conservation 
Xin cảm ơn
www.iiec.org
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản