tổng quan về thang máy, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
401
lượt xem
283
download

tổng quan về thang máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tời thang máy (hộp số thang máy) là cơ cấu truyền động có nhiệm vụ nâng (hạ) cabin thang máy bằng cáp treo được vắt qua puli nhờ các cơ cấu cơ khí chấp hành được lắp đặt bên trong. _ Trong giếng thang, thường thì bộ tời được đặt phía trên. 1. Bộ tời thang máy 2. Bảng điều khiển 3. Động cơ kéo cửa Sơ đồ lắp đặt bộ tời thang máy phía trên giếng thang của hãng MITSUBISHI _ Bộ tời thang máy thường có 2 loại sau: + Loại có hộp giảm tốc: Giữa động cơ và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 4

  1. Chương 4: BOÄ TÔØI THANG MAÙY (HOÄP SOÁ THANG MAÙY) I_ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA BOÄ TÔØI THANG MAÙY _ Boä tôøi thang maùy (hoäp soá thang maùy) laø cô caáu truyeàn ñoäng coù nhieäm vuï naâng (haï) cabin thang maùy baèng caùp treo ñöôïc vaét qua puli nhôø caùc cô caáu cô khí chaáp haønh ñöôïc laép ñaët beân trong. _ Trong gieáng thang, thöôøng thì boä tôøi ñöôïc ñaët phía treân. 1. Boä tôøi thang maùy 2. Baûng ñieàu khieån 3. Ñoäng cô keùo cöûa Sô ñoà laép ñaët boä tôøi thang maùy phía treân gieáng thang cuûa haõng MITSUBISHI
  2. _ Boä tôøi thang maùy thöôøng coù 2 loaïi sau: + Loaïi coù hoäp giaûm toác: Giöõa ñoäng cô vaø puli daãn caùp (hoaëc tang) coù laép boä truyeàn phuï. + Loaïi khoâng coù hoäp giaûm toác: Puli daãn caùp ñöôïc laép tröïc tieáp treân truïc ñoäng cô. _ Boä tôøi goàm nhöõng phaàn chính sau: 1. Caûm bieán xung 6. Tay quay 2. Caûo boá thaéng 7. Ñoäng cô 3. Thaéng ñieän töø 8. Chaân ñeá (baèng gang 4. Boá thaéng hoaëc theùp) 5. Quaït laøm maùt ñoäng cô 9. Puli
  3. Moät soá daïng boä tôøi thang maùy _ Caùc boä phaän ñöôïc laép teân khung baèng gang hoaëc baèng theùp. Ñoâi khi giöõa puli daãn caùp vaø hoäp giaûm toác ngöôøi ta laép theâm moät boä truyeàn baùnh raêng, tröôøng hôïp naøy puli daãn caùp ñöôïc laép treân moät truïc rieâng bieät. Ñeå giaûm ñoä maøi moøn cuûa caùp, nhaát laø khi cabin chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä cao, caùc puli cuûa boä tôøi naøy ñöôïc xe (raõnh daïng nöõa ñöôøng troøn). Khi xeû raõnh nhö vaäy, ñeå taêng ñoä nhaùm cuûa caùp ñoái vôùi puli, ngöôøi ta laép theâm caùc puli phuï phía döôùi boä tôøi. _ Thöôøng thì boä tôøi khoâng coù hoäp giaûm toác gaén puli daãn caùp. Boä tôøi coù puli daãn caùp raát chaéc chaén, kích thöôùc cuûa noù khoâng phuï thuoäc chieàu cao naâng, neân raát tieän söû duïng trong nhöõng toøa nhaø cao taàng. Laø loaïi ñöôïc duøng chuû yeáu cho thang maùy taûi khaùch. _ Boä tôøi coù hoäp giaûm toác coù theå laép puli daãn caùp hoaëc tang. Boä tôøi duøng tang coù kích thöôùc lôùn neân khoâng phuø hôïp vôùi ñoä cao naâng lôùn vaø deã bò ñöùt caùp naâng trong tröôøng hôïp caùc boä ngaét haønh trình bò hoûng, cabin ñi ra khoûi vò trí giôùi haïn teân cuøng vaø ñaäp vaøo traàn cuûa gieáng thang. Do ñoù, boä tôøi duøng tang thöôøng chæ duøng trong thang maùy chôû haøng coù söùc naâng lôùn. _ Ñoái vôùi thang maùy coù kích thöôùc khoâng lôùn, coù toác ñoä naâng ñeán 0,7 m/s, ngöôøi ta thöôøng söû duïng ñoäng cô roâtor loàng soùc (AC), vì coù ñoä tin caäy cao trong laøm vieäc, deã ñieàu khieån, coù ñaëc tính môû maùy meàm, khoâng gaây laéc vaø giaät. II_ TÍNH CHOÏN ÑOÄNG CÔ _ Ñoäng cô ñieän laø phaàn töû quan troïng cuûa maùy thang, noù cung caáp cô naêng cho vieäc di chuyeån buoàn thang coù theå duøng ñoäng cô
  4. AC hoaëc DC. Ñoäng cô ñöôïc noái vôùi puli masaùt coù theå coù hoäp giaûm toác hoaëc khoâng coù hoäp giaûm toác, phaàn lôùn laø coù hoäp giaûm toác. Ñoäng cô ñöôïc söû duïng coù toác ñoä ñònh möùc khoaûng 600  1200 voøng/phuùt. _ Moät soá loaïi ñoäng cô ñieän thöôøng ñöôïc söû duïng cho truyeàn ñoäng trong thang maùy + Ñoäng cô ñieän moät chieàu: Loaïi ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp ñöôïc söû duïng nhieàu do coù ñaëc tính cô cöùng, deã ñieàu chænh toác ñoä. + Ñoäng cô ñieän xoay chieàu khoâng ñoàng boä: Kích thöôùc goïn hôn ñoäng cô ñieän moät chieàu coù cuøng coâng suaát, caáu taïo ñôn giaûn neân deã baûo trì. Ñoäng cô thang maùy _ Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô laép trong boä tôøi thang maùy coù theå xaùc ñònh theo bieåu thöùc sau: P.v N= (kw) 102. td . p Trong ñoù:  P: voøng löïc treân puli daãn caùp hoaëc treân tang (kg)  v: toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa cabin (m/s)
  5.   td : hieäu suaát truyeàn ñoäng cuûa boä tôøi  p: hieäu suaát cuûa puli daãn caùp hoaëc tang + Khi coù theâm moät soá truyeàn baùnh raêng phuï thì  td =0,55  0,75 + Khi laép truïc cuûa puli daãn caùp treân caùc oå tröôït thì  p =0,940,96 + Khi laép truïc treân caùc oå laêng thì  p =0,960,98 _ Ñoái vôùi boä tôøi khoâng coù hoäp giaûm toác, khi duøng puli coù nhieàu raõnh thì  p =0,850,9. Khi heä soá caân baèng troïng löôïng vaät naâng 0,5 thì seõ coù löïc voøng lôùn nhaát khi naâng cabin toaøn taûi töø vò trí döôùi cuøng. Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy thì trò soá P seõ baèng: P = Q+Gcabin+Gcáp+W-Gdt = Q(1-)+Gcáp+W Vôùi Gdt = Gcabin+.Q Trong ñoù  Q: troïng löôïng vaät naâng (kg)  : troïng löôïng cabin (kg)  Gdt: troïng löôïng ñoái troïng (kg)  Gcaùp: troïng löôïng caùp (kg)  W: caùc löïc chuyeån ñoäng phuï cuûa cabin vaø toån thaát cuûa puli daãn höôùng _ Trong sô ñoà tính toaùn khung cabin treân, do vaät ñaët leäch taâm cabin neân löïc caûn chuyeån ñoäng do ma saùt ôû caùc daãn höôùng Wdh seõ baèng Wdh = 2Q c1  2Q c  2Q (c1  c)  Q ( A  B) h h h 3h Trong ñoù:
  6.  : Heä soá ma saùt giöõa caùc guoác tröôït cabin vaø caùc daãn höôùng  A, B: Chieàu roäng vaø chieàu saâu cabin  c, c1: Trò soá dòch chuyeån _ Khi duøng guoác tröôït baèng theùp hoaëc baèng gang laøm vieäc vôùi + Daãn höôùng baèng theùp:  = 0,12 + Daãn höôùng baèng goã:  = 0,2 + Khi duøng guoác laêng: = 0,05 _ Toån thaát ôû caùc puli daãn höôùng coù theå ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wpl = .S.sin  2 Trong ñoù:  S: Löïc caêng toång coäng cuûa caùc ñaàu caùp uoán qua puli (kg)  : Goùc oâm caùp cuûa puli (ñoä)  : Heä soá caûn (khi puli laép oå laên  = 0,02 ; khi puli laép oå tröôït = 0,030,04 _ Löïc caûn ma saùt chung W ôû daãn höôùng vaø toån thaát ôû caùc puli daãn höôùng laø W = (Wdh+Wpl).1,1 Thöøa soá 1,1 trong tröôøng hôïp naøy laø tính ñeán caùc toån thaát phuï chöù ñöôïc xeùt ñeán trong tính toaùn (caùc puli cuûa boä haïn cheá toác ñoä, caùc puli cuûa ñoái troïng keùo caêng …). _ Ñoái vôùi thang maùy khoâng coù daãn höôùng thì W = 1,1.Wdh = K1.Q Trong ñoù K1 = 1,1.. ( A  B) h
  7. _ Ñoái vôùi thang maùy tieâu chuaån chôû ngöôøi vaø chôû haøng (coù öùc naâng leân ñeán 2000 kg) + Khi duøng guoác tröôït K1=0,060,07 + Khi duøng guoác laêng K1=0,030,05 _ Ñoái vôùi thang maùy chôû haøng treân 2000 kg, khi duøng guoác tröôït thi(K1=0,10,12. _ Moâ men löïc quaùn tính Mi =Mv+Mm Trong ñoù  Mm: Moâmen môû maùy ñoäng cô (kg.m)  Mv: Moâmen khoâng caân baèng do troïng löôïng cuûa vaät ôû treân puli daãn caùp qui veà truïc ñoäng cô (kg.m). Coù trò soá laø D Mv = [ Q(1-)+Gcaùp]. 2i0 . td . pl Vôùi  D: Ñöôøng kính puli daãn caùp  i0: Tyû soá truyeàn cuûa boä tôøi _ Moâmen môû maùy cuûa ñoäng cô loàng soùc laáy theo moâmen lôùn nhaát Mmax cuûa ñoäng cô coù saün trong catalogue. _ Ñoái vôùi ñoäng cô roâtor daây quaán, moâmen môû maùy coù theå ñöôïc tính tho coâng thöùc Mm=Mnom.K2 Trong ñoù  Mnom: Moâmen danh nghóa cuûa ñoäng cô  K2: Heä soá quaù taûi khi môû maùy, laáy tuøy thuoäc vaøo sô ñoà môû maùy cuûa ñoäng cô vôùi K2=1,82 2 _ Gia toác goùc cuûa ñoäng cô xaùc ñònh theo ñieàu kieän: Mi= G.D0 . 4.g
  8. 4.Mi.g Vôùi: = 2 G.D0  G. D 0 : Moâmen voâlaêng cuûa caùc boä phaän chuyeån 2 ñoäng (kg.m2)  g: Gia toác troïng tröôøng (m/s2) D _ Gia toác lôùn nhaát cuûa cabin khi môû maùy:  max  . 2.i0 _ Thay giaù trò cuûa vaø Mi vaøo ta ñöôïc D (M v  M m)  max  19,6. i0 G.D02 _ Moâmen voâlaêng qui daãn ñöôïc tính theo coâng thöùc (Q  Gcabin  Gdt  Gcap ).D 2 G. D 2 0  1,1.(G.D  G.D )  2 u 2 ph 2 i0 Trong ñoù:  D u v G.D 2ph laø caùc moâmen voâlaêng phaàn öùng cuûa ñoäng cô 2 (roâtor) vaø puli phanh. _ Moâmen khoâng caân baèng do troïng löôïng cuûa ñoái troïng trong tröôøng hôïp nay baèng D M v  (Q  Gcap  70). 2.i0 . td . puli (tan g ) _ Trong caùc boä tôøi coù daãn ñoäng baèng ñoäng cô 2 toác ñoä caàn phaûi kieåm tra moâmen phanh M’d trong tröôøng hôïp noù chuyeån sang toác ñoä thaáp. Ñoái vôùi tröôøng hôïp baát lôïi nhaát laø tröôøng hôïp phanh khi noù ñeán ñieåm döøng ñaàu tieân, khi ñoù: Mi = M’d + Mv _ Töø coâng thöùc tính max, ta coù ñöôïc
Đồng bộ tài khoản