tổng quan về thang máy, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
389
lượt xem
276
download

tổng quan về thang máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường kính D tối thiểu cho phép của puli dẫn cáp hoặc tang được xác định theo công thức: D=d.e Trong đó Đường kính D được đo theo đáy xẻ rãnh của puli hoặc tang d: Đường kính cáp e: Hệ số phụ thuộc vào loại thang máy và tốc độ thang máy Loại thang máy Thang máy chở người và thang máy chở hàng có người áp tải với tốc độ trên 1,5 m/s Cũng như trên với tốc độ 1,5 m/s nhưng đối với thang máy bệnh viện Thang máy chở người loại nhỏ và thang máy chở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 5

  1. Chương 5: TÍNH TANG VAØ PULI DAÃN CAÙP _ Ñöôøng kính D toái thieåu cho pheùp cuûa puli daãn caùp hoaëc tang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: D=d.e Trong ñoù  Ñöôøng kính D ñöôïc ño theo ñaùy xeû raõnh cuûa puli hoaëc tang  d: Ñöôøng kính caùp  e: Heä soá phuï thuoäc vaøo loaïi thang maùy vaø toác ñoä thang maùy Loaïi thang maùy Heä soá e Thang maùy chôû ngöôøi vaø thang maùy chôû haøng coù 45 ngöôøi aùp taûi vôùi toác ñoä treân 1,5 m/s Cuõng nhö treân vôùi toác ñoä 1,5 m/s nhöng ñoái vôùi 40 thang maùy beänh vieän Thang maùy chôû ngöôøi loaïi nhoû vaø thang maùy chôû 30 haøng khoâng coù ngöôøi aùp taûi Baûng trò soá nhoû nhaát cho pheùp cuûa heä soá e
  2. Moät soá daïng puli daãn caùp _ Chieàu daøi phaàn xeû raõnh cuûa tang ñöôïc tính theo chieàu daøi cuûa caùp quaán treân tang Lc vaø soá caùp treân ñoù treo cabin Z (cuõng chính soá caùp naøy tro ñoái troïng).Khi treo cabin treân nhieàu caùp thì söï xeû raõnh treân tang ñöôïc cheá taïo thaønh nhieàu moái, soá moái baèng Z. _ Soá voøng caàn thieát cuûa moãi raõnh treân tang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Lc Zx  3  (D  d ) 3 voøng xeû theâm cho moãi tröôøng hôïp naøy laø caàn thieát ñeå ñôõ taûi troïng cho cuïm keïp caùc caùp teo ñoái troïng vaø cabin treân tang. _ Böôùc xeû raõnh ñöôïc xaùc ñònh sao cho giöõa caùc voøng caùp ñöôïc quaán treân tang coøn laïi moät khe hôû khoaûng [13mm], nhö vaäy i=[d+(13)].Z
  3. _ Chieàu daøi phaàn xeû raõnh cuûa tang Lx=Zx.t _ Chieàu roäng cuûa puli daãn caùp (khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng truïc cuûa caùc sôïi caùp ngoaøi cuøng) laø b=(1,22).d.(Z+1) Moät soá bieân daïng cuûa puli daãn caùp  Bieân daïng loøng maùng:  Bieân daïng nöõ a ñöôøng troøn coù xeû ñaùy: _ Khi tính duyeät caùc kích thöôùc cuûa bieân daïng töø ñieàu kieän baùm cuûa caùp vôùi puli. Coù hai tröôøng hôïp laøm vieäc tính toaùn cuûa thang maùy laø: 1.Thang maùy laøm vieäc vôùi taûi troïng danh nghóa. 2.Thang maùy laøm vieäc vôùi taûi troïng thöû. _ Khi laáy trò soá caân baèng troïng löôïng vaät naâng = 0,5 vaø thang maùy laøm vieäc vôùi taûi danh nghóa thì tröôøng hôïp tính toaùn seõ laø tröôøng hôïp cabin coù taûi töø taàng treät leân.
  4. Khi khoâng coù caùp caân baèng thì söùc caêng lôùn nhaát S1 cuûa caùp naâng töø phía cabin vaøo thôøi ñieåm môû maùy seõ laø: S1=(Q+G+Gc).(1+  ) +W g _ Töø phía ñoái troïng seõ laø: S2=Gdt(1+  )  (Q  G ).(1   ) g g Trong ñoù  : Gia toác môû maùy (m/s2)  W: Caùc löïc caûn phu  G: Troïng löôïng cabin (kg)  Q: Troïng köôïng vaät naâng (kg)  Gdt: Troïng löôïng ñoái troïng (kg)  : Heä soá caân baèng troïng löôïng vaät naâng Sô ñoà tính löïc keùo treân puli daãn caùp _ Khi taûi troïng naâng thöû thì S1=Q.Kqt+G+Gc S2=Gdt  Vôùi Kqt laø heä soá quaù taûi _ Ñeå traùnh tröôït treân puli caàn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän S1  e 0 . S2 Vôùi  0: Heä soá ma saùt giöõa caùp vaø puli  : Goùc oâm _ Töø ñieàu kieän naøy ta suy ra ñöôïc heä soá ma saùt cho pheùp nhoû nhaát treân vaønh puli laø
  5. 0= 1 ln S1  S2 _ Trò soá taûi troïng khi ñöôøng kính puli laø D treân moät ñoaïn vaønh tuøy yù öùng vôùi goùc  nhoû seõ laø 2.N q D. _ Trò soá aùp löïc phaùp tuyeán taùc duïng treân vaønh puli seõ laø N=2S.sin  2Z _ Vôùi S laø löïc caêng chung cuûa caùc caùp ôû ñoaïn ñang xeùt, do goùc  laø nhoû neân ta ñaët sin    2 2 2S Do ñoù ta coù q= , ñaây seõ laø taûi troïng lôùn nhaát taïi thôøi D.Z ñieåm caùp ñi vaøo puli, töùc laø khiS=S1
Đồng bộ tài khoản