tổng quan về thang máy, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
255
lượt xem
195
download

tổng quan về thang máy, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển công nghiệp được tạo ra từ một nhóm bao gồm các thiết bị điện và điện tử, nó mang đến sự chính xác, hiện đại và tránh được các hư hại trong sản xuất. Hệ thống điều khiển bao gồm nhiều dạng khác nhau, khác từ nguồn năng lượng sử dụng, cách thức vận hành cho đến máy móc thiết bị. 1. Bảng điện điều khiển truyền thống _ Khi thời đại công nghiệp bắt đầu, đặc biệt vào những năm 60-70, những bộ tiếp điểm rơle được dùng để tự động vận hành các máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 7

  1. Chương 7: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH PLC CUÛA HAÕNG SIEMENS I_ GIÔÙI THIEÄU _ Heä thoáng ñieàu khieån coâng nghieäp ñöôïc taïo ra töø moät nhoùm bao goàm caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû, noù mang ñeán söï chính xaùc, hieän ñaïi vaø traùnh ñöôïc caùc hö haïi trong saûn xuaát. Heä thoáng ñieàu khieån bao goàm nhieàu daïng khaùc nhau, khaùc töø nguoàn naêng löôïng söû duïng, caùch thöùc vaän haønh cho ñeán maùy moùc thieát bò. 1. Baûng ñieän ñieàu khieån truyeàn thoáng _ Khi thôøi ñaïi coâng nghieäp baét ñaàu, ñaëc bieät vaøo nhöõng naêm 60-70, nhöõng boä tieáp ñieåm rôle ñöôïc duøng ñeå töï ñoäng vaän haønh caùc maùy moùc thieát bò, keøm theo ñoù laø vieäc söû duïng daây ñieän ñeå keát noái chuùng vôùi nhau trong baûng ñieàu khieån. _ Coù nhöõng baûng ñieän ñieàu khieån to baèng caû vaùch töôøng. Khi ñoù, muoán tìm ra ñöôïc loãi xaûy ra trong heä thoáng seõ gaây maát raát nhieàu thôøi gian, ñaëc bieät laø vôùi nhöõng heä thoáng coâng nghieäp mang tính phöùc taïp. Ñoàng thôøi, tuoåi thoï cuûa caùc boä tieáp ñieåm rôle laø coù giôùi haïn neân noù caàn phaûi ñöôïc thay theá. Khi ñoù, toaøn boä maùy moùc phaûi taïm döøng vaø keå caû toaøn heä thoáng saûn xuaát. _ Ñoâi khi, baûng ñieän ñieàu khieån khoâng coøn ñuû khoaûng troáng ñeå coù theå thay ñoåi hoaëc laép ñaët theâm nhaèm muïc ñích naâng caáp yeâu caàu söû duïng, vì noù chæ duøng cho moät muïc ñích neân khoâng deã
  2. thích nghi vôùi yeâu caàu cuûa moät heä thoáng môùi. Beân caïnh ñoù, ngöôøi thôï ñieän khi thöïc hieän coâng vieäc baûo trì cuõng ñoøi hoûi coù nhöõng kyõ naêng tay ngheà cao môùi coù theå tìm ra ñöôïc loãi moät caùch töông ñoái nhanh choùng. Do ñoù tính linh hoaït cuûa baûng ñieän ñieàu khieån truyeàn thoáng laø khoâng cao. + Toán khaù nhieàu coâng söùc cho vieäc keát noái daây ñieän. + Khoù khaên cho vieäc thay theà vaø söûa chöõa. + Khoù xaùc ñònh loãi nhanh choùng, muoán vaäy ñoøi hoûi ngöôøi thôï phaûi coù kyõ naêng tay ngheà cao. + Khi coù söï coá veà ñieän xaûy ra, caàn phaûi taïm ngöng saûn xuaát ñeå xaùc ñònh loãi vaø tieán haønh söûa chöõa. 2. Baûng ñieän ñieàu khieån duøng PLC (Programmable Logic Controller) _ Nhôø coù söï tieán boä nhanh trong coâng ngheä, nhieàu nhieäm vuï, thao taùc phöùc taïp ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Kyõ thuaät ñieàu khieån laäp trình logic xuaát hieän baèng caùch keát noái vôùi heä thoáng ñieàu khieån logic laäp trình PLC vôùi moät maùy tính trung taâm, vaø keát noái PLC vôùi caùc thieát bò bò nhö baûng ñieän ñieàu khieån, ñoäng cô, caûm bieán, coâng taéc, van khí… nhôø ñoù khaû naêng truyeàn ñaït thoâng tin giöõa
  3. caùc thieát bò ñöôïc vaân haønh vaø duïng cuï ñieàu khieån lôùn ñeán noåi chuùng cho pheùp phoái hôïp caùc quaù trình hoaït ñoäng phöùc taïp laïi vôùi nhau ñeå coù theå khai thaùc toái ña tính naêng cuûa chuùng, chaúng haïn nhö vieäc thöïc thi nhöõng heä thoáng ñieàu khieån coâng nghieäp phöùc taïp moät caùch linh hoaït vaø chính xaùc. Boä PLC SIEMENS S7-200 _ Boä ñieàu khieån PLC luùc ñaàu chæ laø moät thieát bò ñôn giaûn. Ngoõ vaøo cuûa noù ñöôïc keát noái vôùi coâng taéc, caûm bieán soá … vaø döïa treân nhöõng pheùp tính logic beân trong maø ngoõ ra cuûa noù seõ ñoùng hoaëc môû caùc thieát bò. Khi vöøa môùi xuaát hieän, boä ñieàu khieån PLC khoâng töông thích vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån khaù phöùc taïp nhö nhieät ñoä, vò trí, aùp suaát … tuy nhieân, vaøo nhöõng naêm keá tieáp nhaø saûn xuaát ñaõ lieân tuïc caûi tieán noù.
  4. _ Ngaøy nay, boä PLC ñaõ coù theå ñieàu khieån ñöôïc caùc hoaït ñoäng phöùc taïp nhö ñieàu khieån vò trí, vaø keå caû nhieàu öùng duïng phöùc taïp khaùc nhau. Toác ñoä laøm vieäc ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, vieäc laäp trình cuõng trôû neân deã daøng hôn. Ngaøy nay, thaät laø khoù hình dung ñöôïc moät heä thoáng naøo maø PLC khoâng theå ñieàu khieån. Boä PLC SIEMENS S7-300
  5. Boä PLC SIEMENS S7-400 _ Vôùi söï phaùt minh ra boä dieàu khieån laäp trình PLC, ñaõ coù söï thay ñoåi lôùn trong vieäc thieát keá caùc heä thoáng ñieàu khieån. Nhieàu thuaän lôïi cuõng xuaát hieän. + Chöùc naêng chaån ñoaùn loãi cuûa boä PLC ñöôïc thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø deã daøng hôn. + Khoâng toán nhieàu khoaûng troáng ñeå döï phoøng khi laép ñaët. + Giaù thaønh reõ hôn so vôùi baûng ñieän truyeàn thoáng, ñaëc bieät khi soá löôïng ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cho caùc thieát bò ñoøi hoûi quaù nhieàu, hoaëc khi heä thoáng ñieàu khieån coù caùc chöùc naêng quaù phöùc taïp.
  6. + So vôùi baûng ñieän truyeàn thoáng, soá löôïng daây ñieän ñaõ giaûm ñi khoaûng 80%. + Coù theå thay ñoåi moät caùch deã daøng caùc öùng duïng cuûa boä PLC töø ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa quaù trình naøy sang moät quaù trình khaùc baèng caùch naïp laïi vaøo cho noù moät chöông trình baèng baûng ñieàu khieån hoaëc duøng phaàn meàm ñaõ ñöôïc caøi vaøo maùy tính, maø khoâng caàn phaûi thay ñoåi daây ñieän tröø khi coù söï thay ñoåi soá ñaàu vaøo vaø ñaàu ra. + Naêng löôïng tieâu thuï giaûm ñaùng keå, do boä PLC coù ít caùc tieáp ñieåm rôle hôn. + Söï tin caäy veà caùc tieáp dieåm cuûa PLC lôùn hôn so vôùi rôle daïng khí cuï ñieän.
Đồng bộ tài khoản