Tổng Quan Về Thống Kê

Chia sẻ: tab_12

Khái niệm Là 1 hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, tổng hợp và phân tích các con số phản ánh về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian nhất định nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng hỗ trợ cho việc ra quyết định. Sự phát triển của toán học cho lý thuyết xác suất Phát minh ra máy tính

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổng Quan Về Thống Kê

Nội dung của chương
Thống kê là gì?
Chương 1
Cơ sở lý luận & phương pháp luận
Một vài khái niệm thường dùng trong thống
Tổng Quan kê
Các loại thang đo
Về Thống Kê
Quá trình nghiên cứu thống kê

4
5
Sự Phát Triển của
Thống Kê Hiện Đại Thống kê là gì?
Khái niệm
Nhu cầu của chính phủ về thu thập thông
tin về công dân. Là 1 hệ thống các phương pháp dùng để thu thập,
tổng hợp và phân tích các con số phản ánh về hiện
tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không
Sự phát triển của toán học cho lý thuyết xác gian nhất định nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng
suất hỗ trợ cho việc ra quyết định.


Phát minh ra máy tính
6 7
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
CỦA THỐNG KÊ Các phương pháp Thống kê
Đối tượng nghiên cứu của Thống kê là Thống kê mô tả
MẶT LƯỢNG trong mối quan hệ mật • Thu thập và mô tả số liệu

thiết với mặt chất của các HIỆN Thống kê suy diễn
TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LỚN • Rút ra kết luận và/hoặc ra quyết định trên tổng
thể chỉ dựa hoàn toàn vào mẫu điều tra.
ở một điều kiện thời gian và địa điểm cụ
thể.

8 9
Thống kê mô tả Thống kê suy diễn
Ước lượng
Thu thập dữ liệu
Vd. Ước lượng trọng lượng
Vd. Điều tra trung bình của tổng thể bằng
cách dùng trọng lượng trung
bình của mẫu.
Trình bày số liệu Kiểm định giả thiết thống kê
Vd. Bảng biểu và Đồ thị Vd. Kiểm định phát biểu cho
rằng trọng lượng trung bình
của tổng thể là 120 pound
Đặc trưng hóa số liệu
Vd. Trung bình mẫu = Rút ra kết luận và/hoặc ra quyết định liên quan đến một tổng
thể dựa trên kết quả từ mẫu.
10 11
Một số Thuật ngữ thường
dùng trong Thống kê Tổng thể là gì?
TỔNG THỂ (Population), MẪU Tổng thể là tập hợp tất cả các đối
(Sample) và ĐƠN VỊ THỐNG KÊ tượng được xem xét.
(Subject) Đơn vị tổng thể là cơ sở để thu thập
TIÊU THỨC THỐNG KÊ thông tin ban đầu cần cho quá trình
nghiên cứu về tổng thể.
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Mẫu điều tra là một bộ phận của
tổng thể được chọn ra để phân tích.
12 13
TỔNG THỂ VÀ MẪU
Tiêu thức Thống kê
Là đặc điểm của đơn vị tổng thể được
lựa chọn để phục vụ cho mục đích nghiên
cứu
o Tiêu thức thuộc tính
o Tiêu thức số lượng
14 15
SIÊU THỊ MINIMAX SẼ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ
CỦA CUỘC KHẢO SÁT NHƯ SAU
TÌNH HUỐNG
DỰA VÀO 1960
SIÊU THỊ MINIMAX LÀM MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU MẪU KHẢO SÁT,
VỚI 1960 NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ TÌM HIỂU THÁI ĐỘ CHÚNG TÔI DỰ
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SP A CỦA ĐÓAN RẰNG NẾU
CÔNG TY SAPASA. TRONG 1960 MẪU TRẢ LỜI, CÓ SP A TUNG RA THỊ
1176 MẪU TRẢ LỜI HỌ SẼ MUA SP NẾU NÓ ĐƯỢC TRƯỜNG THÌ CÓ
TUNG RA THỊ TRƯỜNG. 60% NGƯỜI TIÊU
CÂU HỎI: DÙNG SẼ MUA SP
A- SIÊU THỊ SẼ THÔNG BÁO CHO CÔNG TY SAPASA NÀY.
NHƯ THẾ NÀO DỰA VÀO SỐ LƯỢNG NGƯỜI TIÊU (1176/1960)x100=60
DÙNG CHẤP NHẬN SP A. %
B – ĐÂY LÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ HAY THỐNG KÊ SUY
DIỄN?GIẢI THÍCH. 16 17
Tiêu thức thuộc tính Tiêu thức Số lượng
Là tiêu thức phản ánh tính chất hay Là tiêu thức biểu hiện đặc trưng của các
loại hình của đơn vị tổng thể. đơn vị tổng thể bằng con số cụ thể qua
Ví dụ: cân, đong, đo, đếm,…
Tiêu thức giới tính Ví dụ:
Tuổi : 1
,2 , ,3….100..Nữ Lượng biến
Nam
18 19
Tiêu thức Số lượng Tiêu thức Số lượng

Lượng biến là các trị số cụ thể khác LƯỢNG BIẾN RỜI RẠC: GIÁ TRỊ
nhau của tiêu thức số lượng. CÓ THỂ NHẬN MỘT TRỊ SỐ CỤ THỂ,
CÓ THỂ ĐẾM ĐƯỢC.
Lượng biến rời rạc
Lượng biến liên tục VD: SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRONG
1 LỚP, SỐ NGƯỜI TRONG GIA
ĐÌNH….

20 21
Tiêu thức Số lượng Chỉ tiêu Thống kê
LƯỢNG BIẾN LIÊN TỤC: GIÁ TRỊ CÓ Là các trị số phản ánh các đặc điểm, các
THỂ CÓ CỦA NÓ CÓ THỂ LẤP ĐẦY MỘT tính chất cơ bản của tổng thể thống kê
KHOẢNG TRÊN TRỤC SỐ. trong điều kiện thời gian và không gian
VD: CHIỀU CAO CỦA CÁC BẠN TRONG LỚP…. nhất định.
Chỉ tiêu khối lượng
Chỉ tiêu chất lượng
150 151
22 23
Chỉ tiêu số lượng Chỉ tiêu chất lượng

Là chỉ tiêu biểu hiện quy mô của tổng thể Là chỉ tiêu biểu hiện tính chất, trình độ phát
triển, trình độ phổ biến, quan hệ so sánh trong tổng
VD: Chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội(GDP), thể.

Số lượng ngân hàng TMCP trên địa bàn Tp
HCM. VD: chỉ tiêu giá cả, giá thành, năng suất lao
động, năng suất cây trồng


24 25
Thang đo định danh
Các loại Thang đo (Nominal scale)
Là thang đo dùng cho các tiêu thức thuộc
Thang đo dùng để lượng hóa hiện tượng tính.
nghiên cứu. Người ta thường dùng các mã số (code) để
o Thang đo định danh phân loại đối tượng.
o Thang đo thứ bậc Mã số code không phân biệt đối tượng mà chỉ
o Thang đo khoảng dùng để đếm tần số xuất hiện của các biểu hiện.
o Thang đo tỷ lệ Ví dụ: Giới tính = {Nam;nữ}
o Thang đo Likert Nam = 0 và nữ = 1
26 27
Thang đo định danh Thang đo thứ bậc
(Nominal scale) (Ordinal Scale)
Ví dụ: Được sử dụng cho tiêu thức thuộc tính và
+ Vùng kinh tế: tiêu thức số lượng.
1.ĐBB, 2.TBB, 3.ĐBSH, 4.BTB, 5.NTB, 6.ĐNB, Trong thang đo này, giữa các biểu hiện
7.ĐBSCL của tiêu thức có quan hệ thứ bậc hơn kém.
+ Tình trạng hôn nhân: Ví dụ:
1. Có gia đình 2. Độc thân 3. Ly dị 4. Khác
Học vấn = {PT, CĐ – ĐH, SĐH}
Hoặc
Ta có thể hiểu PT < CĐ – ĐH < SĐH
1. Độc thân 2. Có gia đình 3. Ly dị 4. Khác

28 29
Thang đo khoảng
(Interval Scale) Thang đo Likert
Sử dụng cho các tiêu thức số lượng đôi khi sử ĐO LƯỜNG TRẠNG THÁI CẢM XÚC ĐỂ CHUYỂN
dụng cho cả tiêu thức thuộc tính TỪ THANG ĐO THỨ BẬC THÀNH THANG ĐO
Là thang đo thứ bậc, có khoảng cách giữa các KHOẢNG (CHUYỂN TỪ BIẾN ĐỊNH TÍNH SANG
biểu hiện là đều nhau. BIẾN ĐỊNH LƯỢNG)
Giá trị 0 không mang ý nghĩa thực. VD: BẠN CÓ THÍCH CHƠI GAME ONLINE
Ví dụ: KHÔNG?
RẤT THÍCH THÍCH BÌNH THƯỜNG KHÔNG THÍCH RẤT KHÔNG THÍCH

Nhiệt độ
Điểm Toeic 1
30
5 4 3 2 31
….
Thang đo Tỷ lệ Ví dụ:
Sử dụng cho tiêu thức số lượng. Tình huống: Chính phủ mở một cuộc điều
Thang đo tỷ lệ có đầy đủ các đặc tính của tra dân số để tìm hiểu sự khác biệt cơ cấu
thang đo khoảng nhưng có khác biệt căn bản là: dân số ở các vùng miền:
Giá trị 0 là một số thật. Hãy đưa ra các chỉ tiêu nên điều tra?
Sự so sánh tỷ lệ hoàn toàn có ý nghĩa. Phân loại các chỉ tiêu trên theo loại thang
Ví dụ: A có lương 5tr, B có lương 10tr, như vậy đo?
lương của B gấp đôi A, nếu ta tính bằng USD hay
EUR... thì lương của B vẫn gấp đôi A
32 33
Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bưu điện TP.HCM
về việc sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) qua những
Tình huống: - Điều tra dân số: giới tính, học vấn,… câu hỏi sau:


Thang đo Thang đo Thang đo Thang đo tỷ 1. Bạn có sử dụng ĐTDĐ (Có hoặc không)
định danh thứ bậc khoảng lệ 2. Tuổi của người sử dụng ĐTDĐ.
Giới tính Học vấn Nhiệt độ Lương 3. Giới tính của người sử dụng ĐTDĐ.
4. Số người trong gia đình bạn có sử dụng ĐTDĐ.
… … … … 5. Thu nhập của bạn
6. Trung bình chí phí tiền điện thoại phải trả hàng
… … … … tháng.
7. Xếp loại các công ty hiện đang cung cấp dịch vụ về
34 ĐTDĐ trong thành phố. 35
Ví dụ: Bảng khảo sát chất lượng dịch vụ đào tạo
Tình huống: Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến STT Chỉ tiêu 1. Rất không đồng ý
chiều cao. Cuộc điều tra bao gồm các câu hỏi: 5. Rất đồng ý

1 Chương trình đào tạo của trường phù hợp với thực tiển 1 2 3 4 5
1. Chiều cao của bạn? 2 Nội dung các môn học được cập nhật, đổi mới 1 2 3 4 5
2. Tuổi của bạn/độ tuổi của bạn? 3 Phương pháp giảng dạy của giảng viên phù hợp với yêu cầu 1 2 3 4 5
môn học
3. Cân nặng của bạn? 4 GV có kiến thức chuyên sâu về môn học 1 2 3 4 5

4. Giới tính của bạn: Nam / nữ 5 Cách đánh giá và cho điểm SV công bằng 1 2 3 4 5
6 Tổ chức thi cử, giám thị coi thi nghiêm túc 1 2 3 4 5
5. Chiều cao của cha và mẹ?
7 Quy mô lớp học (số SV trong 1 lớp) hợp lý 1 2 3 4 5
6. Chế độ dinh dưỡng của bạn như thế nào? 8 Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo 1 2 3 4 5

Rất đầy đủ Trung bình Rất thiếu 9 Phòng máy tính đáp ứng tốt nhu cầu thực hành 1 2 3 4 5

36 10 Cơ sở vật chất thư viện tốt 1 2 3 4 5
37
Xác định mục tiêu nghiên cứu
Quá trình Nghiên cứu Thống kê
Xác định thông tin cần thu thập

• Mô tả các bước trong qui trình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu

• Giải thích tầm quan trọng của việc xác định Thu thập dữ liệu
đúng mục tiêu nghiên cứu;
• Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với Phân tích số liệu và
mục tiêu nghiên cứu; Diễn giải ý nghĩa

Trình bày kết quả
38 39
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản