Trắc nghiệm axit photphoric và muối photphat

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
312
lượt xem
97
download

Trắc nghiệm axit photphoric và muối photphat

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm hóa học chuyên đề Nitơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm axit photphoric và muối photphat

  1. 1,  Để nhận biết ion PO4  trong dung dịch thường dùng thuốc thử AgNO3 bởi vì: 3­ Chọn câu trả lời đúng:  A. Có khí màu nâu bay ra.  B. Tạo ra dung dịch có màu vàng  C. Tạo ra kết tủa có màu vàng đặc trưng.  D. Tạo ra khí không màu, hóa nâu ngoài  2,  Dung dịch axit nitric và axit photphoric không giống nhau ở điểm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tác dụng với bazơ  B. Làm đổi màu quỳ tím sang đỏ  C. Đều là axit mạnh  D. Tác dụng với oxit bazơ  3,  Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho tác dụng  với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50M? Chọn câu trả lời đúng:  A. 75 ml  B. 100 ml  C. 50 ml  D. 25 ml  4,  Thêm 21,3g P2O5 vào dung dịch chứa 16g NaOH tạo ra 400 ml dung dịch chứa những chất gì? Nồng  độ bao nhiêu? Chọn câu trả lời đúng:  A. NaH2PO4 0,5M  B. Na2HPO4 0,25M  C. Na2HPO4 0,25M và NaH2PO4 0,5M  D. Na3PO4 0,1M  5,  Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước? Chọn câu trả lời đúng:  A. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2  B. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2  C. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4  D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2  6,  Để điều chế 1 tấn axit photphoric 50% với hiệu suất phản ứng 90% thì khối lượng quặng photphoric  chứa 73% Ca3(PO4)2 là: Chọn câu trả lời đúng: 
  2. A. 878,7kg  B. 1204kg  C. 641,45kg  D. 790,8kg  7,  Đốt cháy hoàn toàn 6,2g P trong O2 có dư, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với lượng vừa đủ dung  dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4. Nồng độ phần trăm muối thu được là  Chọn câu trả lời đúng:  A. 28,4%  B. 44,2%  C. Đáp số khác  D. 64,2%  8,  Tính chất hóa học của axit photphoric là: 1. Phân li trong dung dịch nước. 2. Làm phenolphtalein có màu hồng. Tác dụng với: 3. Amoniac; 4. Oxit bazơ; 5. Đồng khi đun nóng; 6. Kẽm; 7. Một số muối; 8. Axit nitric. Những tính chất nêu sai là: Chọn câu trả lời đúng:  A. 2, 5, 8  B. 1, 2, 6, 7  C. 2, 4, 5, 8  D. 1, 2, 6, 8  9,  Hỗn hợp X gồm các chất rắn NaOH, KOH, CaCO3 • Cho 11,8g X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 1,12 lit khí CO2 ở đktc. • Cho 11,8g X tác dụng lượng dư dung dịch (NH4)3PO4 thu được 3,36 lit khí NH3 (đktc)  Khối lượng mỗi chất trong X là: Chọn câu trả lời đúng:  A. 5g CaCO3; 1g NaOH; 5,8g KOH  B. 5g CaCO3; 4g NaOH; 2,8g KOH  C. 5g CaCO3; 2g NaOH; 4,8g KOH  D. 5g CaCO3; 3g NaOH; 3,8g KOH  10,  Để điều chế HI. nên dùng axit gì trong 4 axit sau: HCl, H2SO4 đặc, HNO3, H3PO4 tác dụng với một  muối   iođua. HCl   +   NaI   NaCl   +   HI HNO3  +   NaI   NaNO3  +   HI
  3. H2SO4đ  +   NaI   Na2SO4  +   2HI H3PO4 + NaI  Na3PO4 + 3HI Chọn câu trả lời đúng:  A. H2SO4 B. HCl C. H3PO4  D. HNO3 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản