Trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chia sẻ: tranthequynh10091990

Đây là bài tập trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Nội dung Text: Trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1. Kế t quả nào đúng khi thực hiện giả i thuật sau:

long lt(int n) A. lt(12) = 2010
{if (n==0) return 1; B. lt(12) = 1024
e lse return (2*lt(n-1); C. lt(7) = 720
} D. lt(6) = 64

2. Kế t quả nào đúng khi thực hiện giả i thuật sau với a[]= {1, 3, 5}; n= 5, k= 3 :

void ToHopKe(int a[], int n, int k) A. 2 3 4
{ int i, j, tmp = 0; B. 1 2 3
for (i= 1;i= n -k+i) i--;
a[i]= a[i] + 1;
for (j= i+1;j left == NULL) B. (L->ìnfor == NULL)
C. (L->next == NULL) D. (L == NULL)
1
5. Kế t quả nào đúng khi thực hiện giả i thuật sau với a[]= {1, 3, 5, 4, 2}; n= 5:

void HoanViKe(int a[],int n) A. 1 4 2 3 5
{ int i, k, r, s, tmp = 0; B. 5 4 3 2 1
for(i=1;ia[i+1]) i= i - 1;
k= n;
while(a[k]< a[i]) k= k - 1;
tmp= a[i]; a[i]= a[k]; a[k]=t mp;
r= i+1; s= n;
while(r< s)
{tmp = a[r]; a[r]= a[s]; a[s]= tmp; r++; s--; }
for(i= 1; i giá trị của lối sau B. Lố i sau nhận giá tr ị = 0
C. Lối trước có giá trị < giá trị của lối sau D. Lố i trước nhận giá trị = 0

8. Thao tác nào dướ i đây thực hiện trên ngăn xếp (stack):
A. Thêm phần tử vào vị trí bất kỳ B. Loại bỏ phần tử tại vị trí bất kỳ
C. Thêm và loại bỏ phần tử luôn D. Thêm và loại bỏ phần tử có thể
thực hiện tại vị trí đỉnh (top) thực hiện tạ i vị trí bất kỳ

9. Nút có khóa lớn nhất trong cây nhị phân tìm kiế m khác rỗng là:
A. Nút con bên phải nhất B. Nút con bên trái nhất
C. Nút gốc D. Tất cả các n út

10. Trong phép duyệt cây nhị phân có 24 nút theo thứ tự sau, nút gốc có thứ tự:
A. Thứ 1 B. Thứ 2
C. Thứ 23 D. Thứ 24

11. Nút có khóa nhỏ nhất trong cây nhị phân tìm kiế m khác rỗng là:
A. Nút gốc B. Tất cả các nút
C. Nút con bên phả i nhất D. Nút con bên trái nhất
2
12. Cây nhị phân khác rỗng là cây:
A. Mỗi nút (trừ nút lá) đều có hai nút con B. Tất cả các nút đều có nút con
C. Mỗi nút có không quá 2 nút con D. Tất cả các nút đều có nút cha

13. Đồ thị G có n đỉnh và m cạnh vớ i m  n thì ma trận kề của G luôn có dạ ng :
A. là ma trận vuông cấp n B. là ma trận cấp nxm
C. là ma trận vuông cấp m D. là ma trận cấp mxn

14. Đồ thị vô hướng G có chu trình Euler khi và chỉ khi :
A. G liên thông và mọ i đỉnh  G có bậc chẵn B. mọ i đỉnh  G có bậc chẵn
C. G có chu trình Hamilton D. G là liên thông

15. Đồ thị G là liên thông khi và chỉ khi:
A. G là đồ thị có hướng B. G là đồ thị vô hướng
D. G có đường đi Euler
C. Có đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ  G

16. Hãy viết các thao tác chuyển tháp khi thực hiện hàm dưới đây vơi n= 3, a= 3 và b = 1 :
void MOVE(int n, int a, int b) 1)
2)
{ if(n==0) return;
3)
MOVE(n -1, a, 6-a-b);
4)
cout
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản