Trắc nghiệm cơ học khách quan P2

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
62
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm cơ học khách quan P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm cơ học khách quan P2 Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm cơ học khách quan P2

 1. C6 : Quan saùt hình 6.4. Ñoaùn xem : sôïi daây seõ chuyeån ñoäng nhö theá naøo, neáu ñoäi keùo co beân traùi maïnh hôn, yeáu hôn vaø neáu hai ñoäi maïnh ngang nhau ? C7 : Neâu nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa hai löïc maø hai ñoä taùc duïng vaøo sôïi daây. C8 : Duøng caùc töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : a) Neáu hai ñoäi keùo co maïnh ngang nhau thì hoï seõ taùc duïng leân daây hai löïc (1) ………… Sôïi daây chòu taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng thì seõ (2) …………………. b) Löïc do ñoäi beân phaûi taùc duïng leân daây coù phöông doïc theo sôïi daây, coù chieàu höôùng veà beân phaûi. Löïc do ñoäi beân traùi taùc duïng leân sôïi daây coù phöông doïc theo sôïi daây vaø coù (3) ……………. höôùng veà beân traùi. c) Hai löïc caân baèng laø hai löïc maïnh nhö nhau, coù cuøng (4) …………… nhöng ngöôïc (5) ……………………………… C9 : Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu sau : a) Gioù taùc duïng vaøo buoàm moät ………… - phöông b) Ñaàu taøu taùc duïng vaøo toa taøu moät - chieàu ……… - caân baèng - ñöùng yeân C10: Tìm moät thí duï veà hai löïc caân baèng. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.21) Xe laên noái vôùi loø xo laù troøn : (xem hình 6.1 SGK). - Khi ta ñaåy xe laên ñeå noù eùp vaøo loø xo laù troøn thì loø xo seõ taùc duïng leân xe laên moät löïc ñaåy. Khi ñoù tay ta (thoâng qua xe laên) ñaõ taùc duïng leân loø xo laù troøn moät löïc eùp laøm cho loø xo bò meùo ñi. 23
 2. C2 : (tr.21) Xe laên noái vôùi moät loø xo : (xem hình 6.2 SGK). - Khi ta duøng tay keùo xe laên ñeå loø xo daõn ra thì loø xo seõ taùc duïng leân xe laên moät löïc keùo. Khi ñoù, tay ta (thoâng qua xe laên) ñaõ taùc duïng leân loø xo moät löïc keùo laøm cho loø xo bò daõn daøi ra. C3 : (tr.21) Xem hình 6.3 SGK. - Ñöa moät cöïc cuûa moät nam chaâm laïi gaàn moät quaû naëng baèng saét thì nam chaâm seõ huùt quaû naëng veà phía nam chaâm. Ta noùi nam chaâm ñaõ taùc duïng leân quaû naëng moät löïc huùt. C4 : (tr.22) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng. a) (1) löïc ñaåy (2) löïc eùp b) (3) löïc keùo (4) löïc keùo c) (5) löïc huùt C5 : (tr.22) Phöông cuûa löïc do nam chaâm taùc duïng leân quaû naëng laø phöông naèm ngang, chieàu cuûa löïc ñoù laø chieàu töø traùi sang phaûi. C6 : (tr.22) Quan saùt hình 6.4 vaø döï ñoaùn : - Sôïi daây seõ chuyeån ñoäng sang traùi neáu ñoäi keùo co beân traùi maïnh hôn. - Sôïi daây seõ chuyeån ñoäng sang phaûi neáu ñoäi keùo co beân traùi yeáu hôn. - Sôïi daây seõ khoâng chuyeån ñoäng neáu hai ñoäi keùo co maïnh ngang nhau. C7 : (tr.22) Phöông cuûa hai löïc maø hai ñoäi taùc duïng vaøo sôïi daây laø phöông naèm ngang doïc theo sôïi daây. - Chieàu cuûa ñoäi beân traùi taùc duïng vaøo sôïi daây höôùng sang traùi. - Chieàu cuûa ñoäi beân phaûi taùc duïng vaøo sôïi daây höôùng sang phaûi. C8 : (tr.23) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng. a) (1) caân baèng; (2) ñöùng yeân b) (3) chieàu c) (4) phöông; (5) chieàu C9 : (tr.23) Xem hình 6.5 SGK. Tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng : a) Gioù taùc duïng vaøo thuyeàn buoàm moät löïc ñaåy. 24
 3. b) Ñaàu taøu taùc duïng vaøo toa taøu moät löïc keùo hoaëc löïc ñaåy neáu ñaàu taøu ñaåy toa taøu ñi. C10 : (tr.23) Ví duï veà hai löïc caân baèng nhau : Moät hoïc sinh ñaåy chieác tuû töø phaûi sang traùi, hoïc sinh khaùc ñaåy töø traùi sang phaûi. Neáu hai löïc caân baèng nhau thì tuû vaãn ñöùng yeân. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây, hai löïc ñöôïc goïi laø caân baèng ? A- Hai löïc cuøng phöông, ngöôïc chieàu, maïnh nhö nhau taùc duïng leân hai vaät khaùc nhau. B- Hai löïc cuøng phöông, cuøng chieàu, maïnh nhö nhau taùc duïng leân cuøng moät vaät. C- Hai löïc khaùc phöông, khoâng maïnh nhö nhau taùc duïng leân cuøng moät vaät. D- Hai löïc hoaøn toaøn nhö nhau taùc duïng leân cuøng moät vaät. E- Hai löïc cuøng phöông, ngöôïc chieàu, maïnh nhö nhau taùc duïng leân cuøng moät vaät. 2. Hai em hoïc sinh A vaø B chôi keùo co. Sôïi daây ñöùng yeân. Choïn caâu traû lôøi ñuùng. A- Löïc maø tay cuûa hoïc sinh A taùc duïng leân daây vaø löïc maø daây taùc duïng leân tay A laø hai löïc caân baèng. B- Löïc maø hai hoïc sinh taùc duïng leân hai ñaàu cuûa daây laø hai löïc caân baèng. C- Löïc maø hai ñaàu cuûa daây taùc duïng leân hai tay cuûa hai em hoïc sinh laø hai löïc caân baèng. 25
 4. D- Caùc caâu A, B, C ñeàu ñuùng. BAØI 7 TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Haõy tìm boán thí duï cuï theå ñeå minh hoïa nhöõng söï bieán ñoåi chuyeån ñoäng. C2 : Haõy traû lôøi caâu hoûi neâu ôû ñaàu baøi. C3 : Trong thí nghieäm ôû baøi 6 (H.6.1), ñang giöõ xe, ta ñoät nhieân buoâng tay khoâng giöõ xe nöõa. C4 : Buoäc sôïi daây vaøo moät xe laên, roài thaû cho xe chaïy xuoáng töø ñænh moät doác nghieâng. Haõy tìm caùch giöõ daây, sao cho xe chæ chaïy ñeán löng chöøng doác thì döøng laïi (H.7.1). C5 : Ñaët moät loø xo laù troøn naèm ngang ôû löng chöøng doác. Thaû moät hoøn bi laên töø ñænh doác xuoáng sao cho noù va chaïm vaøo thaønh beân cuûa loø xo (H.7.2). C6 : Laáy tay eùp hai ñaàu moät loø xo. Nhaän xeùt veà keát quaû cuûa löïc maø tay ta taùc duïng leân loø xo. C7 : Choïn cuïm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : 26
 5. a) Löïc ñaåy maø loø xo laù troøn - bieán daïng taùc duïng leân xe laên ñaõ laøm - bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa (1) …………… xe. b) Löïc maø tay ta (thoâng qua sôïi daây) taùc duïng leân xe laên khi ñang chaïy ñaõ laøm (2) ………………………… xe. c) Löïc maø loø xo laù troøn taùc duïng leân hoøn bi khi va chaïm ñaõ laøm (3) …………………… hoøn bi d) Löïc maø tay ta eùp vaøo loø xo ñaõ laøm (4) …………………….loø xo. C8 : Haõy vieát ñaày ñuû caâu döôùi ñaây : Löïc maø vaät A taùc duïng leân vaät B coù theå laøm (1) …………… vaät B hoaëc laøm (2) …………………… vaät B. Hai keát quaû naøy coù theå xaûy ra. C9 : Haõy neâu 3 thí duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät. C10 : Haõy neâu 3 thí duï veà löïc taùc duïng leân vaät laøm vaät bieán daïng. C11 : Haõy neâu moät thí duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät coù theå gaây ra ñoàng thôøi keát quaû noùi treân. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.24) Neâu boán thí duï minh hoïa nhöõng söï bieán ñoåi chuyeån ñoäng. Thí duï 1 : Vaät ñang chuyeån ñoäng bò döøng laïi. Quaû boùng ñang bay, thuû moân duøng tay baét boùng, quaû boùng döøng laïi. Thí duï 2 : Vaät ñang ñöùng yeân, baét ñaàu chuyeån ñoäng. Xe ngöïa ñang ñöùng yeân, ngöïa keùo laøm xe chuyeån ñoäng nhanh daàn. Thí duï 3 : Vaät chuyeån ñoäng chaäm laïi. Xe ñang chaïy, taøi xeá haõm phanh, xe chaïy chaäm daàn vaø döøng laïi. 27
 6. Thí duï 4 : Vaät ñang chuyeån ñoäng theo höôùng naøy, boãng chuyeån ñoäng theo höôùng khaùc. Quaû boùng rôi xuoáng ñaát roài naûy leân. C2 : (tr.24) Ngöôøi thöù nhaát ñang giöông cung, sôïi daây ñaõ bieán daïng do taùc duïng löïc. Ngöôøi thöù hai chöa giöông cung, chöa coù löïc taùc duïng, sôïi daây cung chöa bieán daïng (coøn laø moät ñöôøng thaúng). C3 : (tr.25) (xem hình 6.1 SGK) Ñaåy xe laên ñeå noù eùp vaøo moät loø xo laù troøn roài ñoät ngoät buoâng tay, döôùi taùc duïng cuûa löïc ñaåy maø loø xo laù troøn taùc duïng leân xe laên seõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa xe laên (xe laên ñang ñöùng yeân seõ baét ñaàu chuyeån ñoäng). C4 : (tr.25) (xem hình 7.1 SGK) Buoäc sôïi daây vaøo moät xe laên, roài thaû xe cho chaïy töø ñænh doác nghieâng. Giöõ daây sao cho xe chæ chaïy ñeán löng chöøng doác thì döøng laïi. Ta thaáy löïc maø tay ta (thoâng qua sôïi daây) taùc duïng leân xe laên khi ñang chaïy ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa xe: xe ñang chaïy thì chaäm daàn vaø ñöùng yeân. C5 : (tr.25) (Xem hình 7.2 SGK) Ñaët moät loø xo laù troøn naèm ngang ôû löng chöøng doác. Thaû moät hoøn bi töø ñænh doác xuoáng. Khi hoøn bi chaïm vaøo thaønh beân cuûa loø xo thì noù döøng laïi vaø sau ñoù hoøn bi naûy ra. Ta thaáy löïc maø loø xo laù troøn taùc duïng leân hoøn bi khi va chaïm ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa hoøn bi : hoøn bi ñang chuyeån ñoäng theo höôùng naøy boãng chuyeån ñoäng theo höôùng khaùc. C6 : (tr.25) Laáy tay eùp hai ñaàu moät loø xo, ta thaáy löïc maø tay ta eùp vaøo loø xo ñaõ laøm bieán daïng loø xo. C7 : (tr.25) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng. a) (1) bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa b) (2) bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa c) (3) bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa d) (4) bieán daïng C8 : (tr.26) Vieát ñaày ñuû caâu : Löïc maø vaät A taùc duïng leân vaät B coù theå laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät B hoaëc laøm bieán daïng vaät B. Hai keát quaû naøy coù theå cuøng xaûy ra. 28
 7. C9 : (tr.26) Neâu ba thí duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät. - Thí duï 1 : Vieân bi A ñöùng yeân, bi B ñang chuyeån ñoäng ñeán va chaïm vaøo bi A. Keát quaû bi A ñang ñöùng yeân seõ baét ñaàu chuyeån ñoäng. Ta noùi bi B ñaõ taùc duïng vaøo bi A moät löïc laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa bi A. -Thí duï 2 : Moät ngöôøi ñi xe ñaïp, xe ñang chaïy thì ngöôøi ñoù haõm phanh, xe chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng laïi. Ta noùi löïc haõm ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa xe. - Thí duï 3 : Vaän ñoäng vieân tennit duøng vôït ñaùnh vaøo quaû boùng ñang chuyeån ñoäng veà phía mình laøm quaû boùng baät ra. Ta noùi löïc taùc duïng ñaõ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng. C10 : (tr.26) Neâu ba thí duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm vaät bieán daïng. - Thí duï 1 : Duøng tay neùn moät loø xo. - Thí duï 2 : Duøng tay boùp moät quaû bong boùng cao su. - Thí duï 3 : Duøng tay keùo daõn moät sôïi daây cao su. C11 : (tr.26) Neâu moät thí duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm vaät ñoàng thôøi bieán ñoåi chuyeån ñoäng vaø bieán daïng. - Thí duï : Caàu thuû ñaù boùng : khi ñaù löïc taùc duïng ñaõ laøm cho boùng bieán daïng ñoàng thôøi laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa boùng. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây ñöôïc coi laø chuyeån ñoäng cuûa vaät bò bieán ñoåi : A- Xe ñang chaïy treân ñöôøng, taøi xeá haõm phanh, xe chaïy chaäm daàn. B- Xe ngöïa ñang ñöùng yeân, sau ñoù ngöïa keùo laøm xe chaïy nhanh daàn. 29
 8. C- Xe chaïy treân ñöôøng tröôøng vôùi vaän toác khoâng ñoåi . D- Xe ñi qua moät khuùc quanh vôùi vaän toác khoâng thay ñoåi. E- Maùy bay ñang bay ôû cheá ñoä oån ñònh. G- Quaû boùng ñaäp vaøo böùc töôøng roài quay trôû laïi. 2. Haõy tìm thí duï minh hoïa keát quaû cuûa taùc duïng löïc : - Vaät bò bieán daïng. - Chuyeån ñoäng cuûa vaät thay ñoåi. - Vaät vöøa bò bieán daïng, vöøa thay ñoåi chuyeån ñoäng. BAØI 8 TROÏNG LÖÏC - ÑÔN VÒ LÖÏC Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Loø xo coù taùc duïng vaøo quaû naëng khoâng ? Löïc ñoù coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo ? Taïi sao quaû naëng vaãn ñöùng yeân ? C2 : Ñieàu gì chöùng toû coù moät löïc taùc duïng leân vieân phaán ? Löïc ñoù coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo ? C3 : Tìm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : - löïc huùt - Loø xo bò daõn daøi ra ñaõ taùc duïng vaøo - Traùi Ñaát quaû naëng moät löïc keùo leân phía treân. - caân baèng Theá maø quaû naëng vaãn ñöùng yeân. Vaäy - bieán ñoåi 30
 9. phaûi coù moät löïc nöõa taùc duïng vaøo quaû naëng höôùng xuoáng ñeå (1) ………… vôùi löïc cuûa loø xo. Löïc naøy do (2) ………… taùc duïng leân quaû naëng. - Khi vieân phaán ñöôïc buoâng ra, noù baét ñaàu rôi xuoáng. Chuyeån ñoäng cuûa noù ñaõ bò (3) …………………. Vaäy phaûi coù moät (4) ………………… vieân phaán xuoáng phía döôùi. Löïc naøy do (5) …………… taùc duïng leân vieân phaán. C4 : Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : a) Khi quaû naëng treo treân daây doïi ñöùng yeân thì troïng löôïng cuûa quaû naëng ñaõ (1) …………… vôùi löïc keùo cuûa sôïi daây. Do ñoù, phöông cuûa troïng löïc cuõng laø phöông cuûa (2) …………, töùc laø phöông (3) …………………… b) Caên cöù vaøo hai thí nghieäm ôû hình 8.1 vaø 8.2 ta coù theå keát luaän laø chieàu cuûa troïng löïc höôùng (4) …………………… - thaúng ñöùng C5 : Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng - töø treân xuoáng döôùi trong caâu : - caân baèng - daây doïi Troïng löïc coù phöông (1) …………… vaø coù chieàu (2) ……………… C6 : Treo moät daây doïi phía treân maët nöôùc ñöùng yeân cuûa moät chaäu nöôùc. Maët nöôùc laø maët naèm ngang. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.27) Xem hình 8.1. Loø xo ñaõ taùc duïng vaøo quaû naëng moät löïc : Löïc ñoù coù phöông thaúng ñöùng (doïc theo loø xo) vaø coù chieàu töø döôùi leân. Quaû naëng vaãn ñöùng yeân vì coù hai löïc caân baèng taùc duïng vaøo noù, moät löïc do loø xo, moät do löïc huùt traùi ñaát. 31
 10. C2 : (tr.27) Caàm moät vieân phaán treân tay roài ñoät nhieân buoâng tay ra. - Vieân phaán rôi nhanh daàn chöùng toû ñaõ coù moät löïc taùc duïng leân vieân phaán. - Löïc ñoù coù phöông thaúng ñöùng vaø coù chieàu töø treân xuoáng. C3 : (tr.28) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : - (1) caân baèng (2) Traùi Ñaát - (3) bieán ñoåi (4) löïc huùt (5) Traùi Ñaát C4 : (tr.28) Xem hình 8.2 SGK. Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng. a) (1) caân baèng; (2) daây doïi ; (3) thaúng ñöùng b) (4) töø treân xuoáng döôùi C5 : (tr.29) Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng vaø coù chieàu töø treân xuoáng. C6 : (tr.29) Treo moät daây doïi phía treân maët nöôùc ñöùng yeân cuûa moät chaäu nöôùc. Maët nöôùc laø maët naèm ngang. Duøng eâke ñeå tìm moái lieân heä giöõa phöông thaúng ñöùng vaø maët naèm ngang, ta thaáy chuùng taïo thaønh moät goùc vuoâng. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Haõy chæ roõ taùc duïng cuûa troïng löïc (troïng löôïng) leân caùc vaät sau ñaây : A- Moät thuøng haøng treo lô löûng treân caàn caåu. B- Vaän ñoäng vieân nhaûy töø vaùn nhaûy xuoáng hoà bôi. C- Moät quaû boùng ñaù ñöôïc tung thaúng ñöùng leân cao. 32
 11. 2. Taát caû moïi vaät treân Traùi Ñaát ñeàu chòu taùc duïng cuûa troïng löôïng. Neáu vaät ñöùng yeân thì coù moät löïc thöù hai taùc duïng leân vaät vaø caân baèng vôùi troïng löôïng. Em haõy chæ “löïc thöù hai” ñoù trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây : A- Chieác baøn naèm yeân treân maët ñaát. B- Boùng ñeøn treo vaøo sôïi daây. C- Chieác taøu treân maët nöôùc. BAØI 9 LÖÏC ÑAØN HOÀI Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Tìm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : Khi bò troïng löôïng cuûa caùc quaû naëng keùo thì loø xo bò (1) ………………, - baèng chieàu daøi cuûa noù (2) ………………… - taêng leân - daõn ra khi boû caùc quaû naëng ñi, chieàu daøi cuûa loø xo trôû laïi (3) …………………... chieàu daøi töï nhieân cuûa noù. Loø xo laïi coù hình daïng ban ñaàu. Bieán daïng cuûa loø xo coù ñaëc ñieåm nhö treân laø bieán daïng ñaøn hoài. Loø xo laø vaät coù tính chaát ñaøn hoài. C2 : Haõy tính ñoä bieán daïng cuûa loø xo khi treo 1, 2, 3 quaû naëng, roài ghi keát quaû vaøo caùc oâ thích hôïp trong baûng 9.1. 33
 12. C3 : Trong thí nghieäm veõ ôû hình 9.2, khi quaû naëng ñöùng yeân, thì löïc ñaøn hoài maø loø xo taùc duïng vaøo noù ñaõ caân baèng vôùi löïc naøo ? Nhö vaäy, cöôøng ñoä cuûa löïc ñaøn hoài cuûa loø xo seõ baèng cöôøng ñoä cuûa löïc naøo ? C4 : Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu döôùi ñaây : A. Löïc ñaøn hoài khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä bieán daïng. B. Ñoä bieán daïng taêng thì löïc ñaøn hoài giaûm. C. Ñoä bieán daïng taêng thì löïc ñaøn hoài taêng. C5 : Döïa vaøo baûng 9.1, haõy tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : a) Khi ñoä bieán daïng taêng gaáp ñoâi thì löïc ñaøn hoài (1) ………………… b) Khi ñoä bieán daïng taêng gaáp ba thì löïc ñaøn hoài (2) ………………… C6 : Haõy traû lôøi caâu hoûi neâu ra ñaàu baøi. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.31) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : (1) daõn ra; (2) taêng; (3) baèng C3 : (tr.32) Xem hình 9.2. Khi quaû naëng ñöùng yeân, thì löïc ñaøn hoài maø loø xo taùc duïng vaøo noù ñaõ caân baèng vôùi troïng löïc maø Traùi Ñaát taùc duïng leân vaät. Nhö vaäy, cöôøng ñoä cuûa löïc ñaøn hoài cuûa loø xo seõ caân baèng vôùi cöôøng ñoä cuûa troïng löïc. C4 : (tr.32) Choïn caâu ñuùng : C. Ñoä bieán daïng taêng thì löïc ñaøn hoài taêng. C5 : (tr.32) Döïa vaøo baûng 9.1 SGK, tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng : a) Khi ñoä bieán daïng taêng gaáp ñoâi thì löïc ñaøn hoài taêng gaáp ñoâi. b) Khi ñoä bieán daïng taêng gaáp ba thì löïc ñaøn hoài taêng gaáp ba. 34
 13. C6 : (tr.32) Moät sôïi daây cao su vaø moät loø xo coù tính chaát gioáng nhau laø, khi bò keùo daõn moät caùch vöøa phaûi, neáu buoâng ra, thì chieàu daøi cuûa noù trôû laïi baèng chieàu daøi luùc ñaàu. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Caùc löïc naøo sau ñaây laø löïc ñaøn hoài? A-Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát leân caùc vaät. B-Löïc huùt cuûa Maët Trôøi leân Traùi Ñaát. C-Löïc keùo cuûa moät sôïi daây khi treo vaät naëng vaøo. D-Löïc maø cung taùc duïng leân muõi teân. E-Löïc caûn cuûa nöôùc taùc duïng leân taøu ñang chuyeån ñoäng. 2. Trong hai vò trí (1) vaø (2) treân hình, ôû vò trí naøo cung naøo seõ baén muõi teân ñi xa hôn. Taïi sao ? 3. Em haõy xem thöû caùc vaät sau ñaây coù tính ñaøn hoài khoâng ? - ñoaïn daây ñoàng. - khoâng khí. - quaû boùng caêng. 35
 14. BAØI 10 LÖÏC KEÁÂ. PHEÙP ÑO LÖÏC KHOÁI LÖÔÏNG VAØ TROÏNG LÖÔÏNG Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : Löïc keá coù moät chieác (1) - kim chæ thò ………………… moät ñaàu gaén vaøo voû - baûng chia ñoä löïc keá, ñaàu kia coù gaén moät caùi moùc - loø xo vaø moät caùi (2) …………………………… kim chæ thò chaïy treân maët moät (3) …………………… C2 : Haõy tìm hieåu ÑCNN vaø GHÑ cuûa löïc keá ôû nhoùm em. C3 : Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : Thoaït tieân phaûi ñieàu chænh soá 0, nghóa laø phaûi ñieàu chænh sao cho khi chöa ño - phöông löïc, kim chæ thò naèm ñuùng (1) - vaïch 0 - löïc caàn ño ………………… cho (2) …………… taùc duïng vaøo loø xo cuûa löïc keá. Phaûi caàm vaøo voû löïc keá vaø höôùng sao cho loø xo cuûa löïc keá naèm doïc theo (3) 36
 15. ……………… cuûa löïc caàn ño (xem 2 aûnh chuïp ôû ñaàu baøi). C4 : Haõy tìm caùch ño troïng löôïng cuûa moät cuoán saùch giaùo khoa Vaät lí 6. So saùnh keát quaû ño giöõa caùc baïn trong nhoùm. C5 : Khi ño phaûi caàm löïc keá ôû tö theá nhö theá naøo ? Taïi sao phaûi caàm nhö theá ? C6 : Haõy tìm nhöõng con soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau : a) Moät quaû caân coù khoái löôïng 100g thì coù troïng löôïng (1) …N. b) Moät quaû caân coù khoái löôïng (2) ….. g thì coù troïng löôïng 2N. c) Moät tuùi ñöôøng coù khoái löôïng 1kg thì coù troïng löôïng (3) …… C7 : Haõy giaûi thích taïi sao treân caùc “ caân boû tuùi “ baùn ôû ngoaøi phoá ngöôøi ta khoâng chia ñoä theo ñôn vò niutôn maø laïi chia ñoä theo ñôn vò kiloâgam ? Thöïc chaát caùc “ caân boû tuùi “ laø duïng cuï gì ? C8 : Haõy thöû laøm moät caùi löïc keá, vaø phaûi nhôù chia ñoä cho löïc keá ñoù. C9 : Moät xe taûi coù khoái löôïng 3,2 taán seõ coù troïng löôïng bao nhieâu niutôn ? HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.34) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : (1) loø xo ; (2) kim chæ thò; (3) baûng chia ñoä C3 : (tr.34) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : (1) vaïch 0 ; (2) löïc caàn ño ; (3) phöông C5 : Khi ño phaûi caàm sao cho löïc keá coù phöông doïc theo phöông cuûa löïc caàn ño. Coù nhö vaäy, loø xo khoâng coï xaùt vaøo voû cuûa löïc keá laøm keát quaû maát chính xaùc. 37
 16. C6 : (tr.34) Tìm soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng : (1) 1 ; (2) 200 ; (3) 10N C7 : (tr.35) Caân boû tuùi baùn ôû ngoaøi phoá ngöôøi ta khoâng chia ñoä theo ñôn vò niutôn maø chia theo ñôn vò kiloâgam ñeå tieän vieäc xaùc ñònh khoái löôïng cuûa vaät. Troïng löôïng tyû leä vôùi khoái löôïng P = 10m, vì vaäy neáu bieát troïng löôïng ta suy ra khoái löôïng cuûa vaät. Ñeå thuaän tieän, ngöôøi ta chia saün thang ño khoái löôïng treân löïc keá. Ñeå thuaän tieän, moät soá löïc keá coù hai thang ño: thang ño löïc vaø thang ño khoái löôïng. Thöïc chaát cuûa caùc caân boû tuùi laø moät löïc keá. C9 : (tr.35) Moät xe taûi coù troïng löôïng 3,2 taán seõ coù troïng löôïng laø: Ta coù : m = 3,2 taán = 3200 kg. Do ñoù : P = 10 x m = 10 x 3200 = 32000N. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Löïc huùt cuûa Maët Traêng nhoû hôn löïc huùt cuûa Traùi Ñaát 6 laàn. Ñieàn vaøo caùc choã troáng cho phuø hôïp (20N, 120N, 12kg). Moät vaät khi caân treân maët ñaát coù khoái löôïng 60kg. Troïng löôïng cuûa vaät ôû Traùi Ñaát laø . . . . . niutôn. Khi mang vaät aáy leân Maët Traêng thì khoái löôïng cuûa vaät laø . . . . . kg, coøn troïng löôïng cuûa vaät laø . . . . . 2. Duøng caân Roâbeùcvan vaø löïc keá ñeå ño khoái löôïng cuûa cuøng moät vaät ôû vuøng xích ñaïo. Khi ñoù hai caân cho cuøng moät keát quaû ? Neáu mang caû hai caân naøy vaø vaät ñeán vuøng Baéc cöïc thì soá chæ hai caân coù coøn gioáng nhau nöõa khoâng ? Caân naøo chæ ñuùng ? 38
 17. BAØI 11 KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG - TROÏNG LÖÔÏNG RIEÂNG Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Haõy choïn phöông aùn xaùc ñònh khoái löôïng cuûa chieác coät saét ôû AÁn Ñoä : A. Cöa chieác coät saét thaønh nhieàu ñoaïn nhoû, roài ñem caân töøng ñoaïn moät. B. Tìm caùch ño theå tích cuûa chieác coät, xem noù baèng bao nhieâu meùt khoái ? Bieát khoái löôïng cuûa 1m3 saét nguyeân chaát ta seõ tính ñöôïc khoái löôïng cuûa chieác coät. Ñeå giuùp caùc em löïa choïn, ngöôøi ta cho bieát soá lieäu sau : Sau khi ño chu vi vaø chieàu cao cuûa chieác coät, ngöôøi ta ñaõ tính ra ñöôïc theå tích cuûa chieác coät vaøo khoaûng 0,9m3. Maët khaùc, ngöôøi ta cuõng ñaõ caân vaø cho bieát 1dm3 saét nguyeân chaát coù khoái löôïng 7,8 kg. Em haõy xaùc ñònh khoái löôïng cuûa chieác coät. C2 : Haõy tính khoái löôïng cuûa moät khoái ñaù. Bieát khoái ñaù ñoù coù theå tích laø 0,5m3. C3 : Haõy tìm caùc chöõ trong khung ñeå ñieàn vaøo caùc oâ cuûa coâng thöùc tính khoái löôïng theo khoái löôïng rieâng. - khoái löôïng rieâng : D (kg/m3) - khoái löôïng : m(kg) - theå tích : V (m3) = x 39
 18. C4 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : d laø (1) …………… - troïng löôïng (N) P trong ñoù : P laø (2) …………… - theå tích (m3) d= V V laø (3) ………… - troïng löôïng rieâng (N/m3) C5 : Haõy tìm caùch xaùc ñònh troïng löôïng rieâng cuûa chaát laøm quaû caân. Duïng cuï goàm coù : - Moät quaû caân 200g maø ta caàn ño troïng löôïng rieâng cuûa chaát laøm noù. Coù moät sôïi chæ buoäc vaøo quaû caân. - Moät bình chia ñoä coù GHÑ 250cm3, mieäng roäng ñeå coù theå cho loït quaû caân vaøo trong bình. Bình chöùa khoaûng 100cm3 nöôùc. - Moät löïc keá coù GHÑ ít nhaát 2,5N. C6 : Haõy tính khoái löôïng vaø troïng löôïng cuûa moät chieác daàm saét coù theå tích 40 dm3. C7 : Moãi nhoùm hoïc sinh haõy hoøa 50g muoái aên vaøo 0,5l nöôùc roài ño khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc muoái ñoù. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.36) Choïn phöông aùn xaùc ñònh khoái löôïng chieác coät saét ôû AÁn Ñoä : A. Khoâng theå xaùc ñònh theo phöông aùn A vì seõ phaù huûy chieác coät. B. Neáu bieát ñöôïc: - theå tích tính ra m3 cuûa coät saét: 0,9m3 - khoái löôïng 1m3 saét : 1dm3 saét coù khoái löôïng laø 7,8 kg, neân 1m3 = 1000dm3 coù khoái löôïng laø 7800kg thì ta coù theå tính ñöôïc khoái löôïng coät saét : m = 0,9 × 7800 = 7020 kg. C2 : (tr.37) Döïa vaøo baûng khoái löôïng rieâng cuûa moät soá chaát, ta coù khoái löôïng rieâng cuûa ñaù laø D = 2600 kg/m3 40
 19. Khoái löôïng cuûa 0,5m3 ñaù : 0,5 x 2600 = 1300kg. C3 : (tr.37) Tìm chöõ trong khung ñeå ñieàn vaøo caùc oâ cuûa coâng thöùc tính khoái löôïng theo khoái löôïng rieâng : m V (m3) D (kg/m3) = x Khoái löôïng = Theå tích x Khoái löôïng rieâng C4 : (tr.37) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : (1) troïng löôïng rieâng (N/m3) (2) troïng löôïng (N) (3) theå tích (m3) C5 : (tr.38) Caùch xaùc ñònh troïng löôïng rieâng cuûa chaát laøm quaû caân. - Duøng löïc keá xaùc ñònh ñöôïc troïng löôïng P cuûa quaû caân. - Duøng bình chia ñoä, thaû chìm quaû caân vaøo bình, ño ñöôïc theå tích cuûa quaû caân laø V. - AÙp duïng coâng thöùc tính troïng löôïng rieâng : d = P/V. Ghi chuù : coù theå söû duïng caùch khaùc nhö sau : - Duøng bình chia ñoä ñeå xaùc ñònh theå tích cuûa quaû caân V. - Tính khoái löôïng rieâng baèng coâng thöùc : D = m/V. - Töø ñoù tính ñöôïc troïng löôïng rieâng baèng coâng thöùc : d = 10 x D C6 : (tr.39) Khoái löôïng cuûa chieác daàm saét : m = V x D = 0,04 x 7800 = 312 kg - Troïng löôïng cuûa chieác daàm saét : P = 10 x m = 10 x 312 = 3120N C7 : Vì khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø D = 1000 kg/m3 neân 0,5l nöôùc = 0,5dm3 = 0,0005m3 coù khoái löôïng laø 0,5kg. Khi boû 50g = 0,05kg muoái vaøo nöôùc thì khoái löôïng nöôùc muoái laø : 41
 20. M = 0,05 + 0,5 = 0,55kg. Theå tích cuûa 50g muoái nhoû vì vaäy ta coù theå xem theå tích nöôùc muoái vaãn laø 0,0005m3. Vì vaäy, khoái löôïng rieâng nöôùc muoái laø : D = 0,55kg/0,0005m3 = 1100kg/m3. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Choïn caâu ñuùng : A- Moät vaät coù theå tích nhaát ñònh vaø khoái löôïng nhaát ñònh thì khoái löôïng rieâng khoâng thay ñoåi. B- Giöõ nguyeân khoái löôïng cuûa vaät, neáu taêng theå tích cuûa vaät thì khoái löôïng rieâng taêng. C- Giöõ nguyeân khoái löôïng cuûa vaät, neáu taêng theå tích cuûa vaät thì khoái löôïng rieâng giaûm. D-Neáu taêng khoái löôïng rieâng thì troïng löôïng rieâng cuûa vaät cuõng taêng theo. 2. Khoái löôïng rieâng cuûa xaêng laø 0,77g/ cm3. Tính khoái löôïng xaêng chöùa trong bình coù dung tích laø 40 l? 3. Moät coác coù dung tích 12cl coù theå chöùa toái ña bao nhieâu thuûy ngaân? Khoái löôïng rieâng cuûa thuûy ngaân laø 13,6 kg/ dm3. 4. Moät taám nhöïa xoáp coù dieän tích 1m2, chieàu daøy 4cm. Tính khoái löôïng taám nhöïa, bieát raèng khoái löôïng rieâng laø 0,018g/ cm3. 42
Đồng bộ tài khoản