Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 5

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
14
download

Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điều hòa - đề 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 5

  1. Dao đ ng đi u hoà - Đ 5 : Câu h i 1: M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t bán kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n chu kỳ. A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s E. Nhanh 2,7s A. B. C. D. E. Câu h i 2: M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ không đáng k . A. T' = 1,0s B. T' = 2,0s C. T' = 2,4s D. T' = 4,8s E. T' = 5,8s A. B. C. D. E. Câu h i 3: Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s E. T = 6,0s A. B. C. D. E. Câu h i 4: Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không thay đ i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l E. l' = 1,002l
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 5: A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h ch y đúng. A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% E. Tăng 0,1% A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a con l c 2 2 khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c 0,1m/s . Cho g = 10m/s . A. 2,10s B. 2,02s C. 2,01s D. 1,99s E. 1,87S A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s
  3. D. T' = 1,99985s E. T' = 1,99978s A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = -5 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10 C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α: 0 A. α = 26 34' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019' 0 E. α = 5 43' A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s E. 0,646s A. B. C. D. E.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản