Trắc nghiệm hóa C3_0026 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm hóa C3_0026 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0026 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0026 + đáp án

  1. [] Đ nh n bi t các ch t l ng d u ho (d u hôi), d u l c, gi m ăn và lòng tr ng tr ng, ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây: A. Dùng quỳ tím, dùng vài gi t đ c, dùng dd NaOH. B. Dùng dd , dùng dd HCl, dùng dd NaOH. C. Dùng dd , dùng dd iot, dùng D. Dùng phenolphtalein, dùng đ c, dùng đ c. [] H p ch t có th là: A. Este hay axit m ch h chưa no ch a 1 n i đôi m ch cacbon. B. Anđehit no 2 ch c hay xeton-anđehit. C. Ancol-anđehit chưa no ho c ancol chưa no có 2 liên k t D. A, B, C đ u đúng. [] X là h p ch t h u cơ ch a C, H, O. X tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng v i dung d ch NaOH. Đ t cháy h t a mol X thu đư c 3a mol h n h p khí và hơi g m và . Công th c c u t o c a X là: A. B. C. D. [] Hàng năm th gi i c n tiêu th kho ng 45 tri u t n clo. N u dùng mu i ăn đ đi u ch clo thì c n bao nhiêu t n mu i? A. 74 tri u t n B. 74,15 tri u t n C. 74,51 tri u t n D. 75,14 tri u t n [] Hãy ch n câu tr l i đúng cho các câu sau: Halogen là nh ng phi kim r t ho t đ ng vì: A. Năng lư ng liên k t phân t không l n. B. Bán kính nguyên t nh hơn so v i các nguyên t trong cùng chu kì C. Có đ âm đi n l n D. Phân t có liên k t c ng hoá tr [] Phát bi u nào sau đây đúng? Khi các nguyên t liên k t v i nhau đ t o phân t thì dù liên k t theo lo i nào v n ph i tuân theo nguyên t c: A. Sau khi liên k t, m i nguyên t đ u có l p v ngoài cùng ch a 8 electron. B. Sau khi liên k t thành phân t , m i nguyên t ph i đ t đư c c u hình electron gi ng như c u hình electron khí hi m g n nó nh t trong b ng tu n hoàn. C. Khi liên k t ph i có m t nguyên t như ng electron và m t nguyên t nh n electron. D. T t c đ u đúng. []
  2. Nguyên t M thu c chu kì 3, nhóm VIIA c a b ng tu n hoàn. Công th c oxit cao nh t và công th c h p ch t v i hiđro c a nguyên t M là công th c nào sau đây: A. và B. và C. và MH D. T t c đ u sai [] Nguyên t c a m t nguyên t có electron l p ngoài là: V trí c a X trong b ng tu n hoàn là v trí nào sau đây: A. X thu c ô 92 (ô th 3 h Actini), chu kì 7 B. X thu c ô 60 (ô th 3 h Lantan), chu kì 6 C. X thu c ô 72 chu kì 6 nhóm IVB D. T t c đ u sai. [] Nguyên t M có c u hình electron c a phân l p chót là T ng s electron c a nguyên t M là: A. 24 B. 25 C. 27 D. 29 [] Cho bi t t ng s electron trong ion là 42. Trong h t nhân X cũng như Y có s proton b ng s nơtron. S kh i c a X và Y l n lư t là giá tr nào sau đây: A. 32 và 16 B. 12 và 16 C. 28 và 16 D. K t qu khác [] Cho 1g b t s t ti p xúc v i oxi m t th i gian th y kh i lư ng b t đã vư t quá 1,41g. Công th c phân t oxit s t duy nh t là công th c nào sau đây: A. FeO B. C. D. Không xác đ nh đư c [] Cho 0,1 mol FeO tác d ng hoàn toàn v i dung d ch loãng đư c dung d ch X. Cho m t lu ng khí clo đi ch m qua dung d ch X đ ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c mu i khan. Kh i lư ng mu i khan là giá tr nào sau đây: A. 18,5g B. 19,75g C. 18,75g D. K t qu khác []
  3. Hãy ch n trình t ti n hành nào trong các trình t sau đ phân bi t 3 ch t r n và đ ng trong 3 l riêng bi t. A. Dùng nư c, dùng dd B. Dùng nư c, dùng dd NaOH, ti p dùng dd C. Dùng nư c, dùng dd D. Dùng HCl, dùng dd
Đồng bộ tài khoản