Trắc nghiệm hóa C3_0031 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0031 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0031 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0031 + đáp án

  1. [] Hãy ch n câu tr l i đúng: Khi gi t qu n áo nilon, len, tơ t m, ta gi t: A. B ng xà phòng có đ ki m cao B. B ng nư c nóng C. i (là) nóng D. B ng xà phòng có đ ki m th p, nư c m. [] Ch n câu đúng trong các câu sau: A. Xenlulozơ và tinh b t có phân t kh i nh . B. Xenlulozơ có phân t kh i nh hơn tinh b t. C. Xenlulozơ và tinh b t có phân t kh i b ng nhau. D. Xenlulozơ và tinh b t đ u có phân t kh i r t l n, nhưng phân t kh i c a xenlulozơ l n hơn nhi u so v i tinh b t. [] H p ch t h u cơ X có phân t kh i nh hơn phân t kh i c a benzen, ch ch a C, H, O, N trong đó H chi m 9,09%, N chi m 18,18%. Đ t cháy 7,7g X, thu đư c 4,928 lít khí đo , 1 atm. X tác d ng v i dung d ch NaOH cho mu i c a axit h u cơ. X có công th c c u t o nào sau đây? A. B. C. D. A và B đúng. [] Hãy s p x p các ch t sau đây theo trình t tính bazơ tăng d n t trái sang ph i: amoniac, anilin, p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, đimetylamin. A. B. C. D. T t c đ u sai [] Đ phân bi t các dung d ch: axetandehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây? A. Dùng natri kim lo i, dùng nư c brom, dùng dung d ch trong B. Dùng quì tím, dùng , dùng dung d ch trong C. Dùng quì tím, dùng nư c brom, dùng trong D. A, B, C đ u sai [] V i n t i thi u b ng bao nhiêu thì có đư c h p ch t X có công th c phân t , không tác d ng v i Na, khi đun nóng X v i axit vô cơ đư c hai ch t tham gia ph n ng tráng b c.
  2. A. n = 5 B. n = 6 C. n = 4 D. n = 2 [] Phát bi u nào sau đây là đúng: (1) Phenol là axit m nh hơn ancol vì ph n ng đư c v i dung d ch brom. (2) Dung d ch phenol làm đ i màu quì tím. (3) Tính axit c a phenol y u hơn axit cacbonic vì b axit cacbonic đ y kh i phenolat. (4) Phenol có tính axit m nh hơn ancol đó là do nh hư ng qua l i gi a nhóm phenyl và nhóm hiđroxyl. Liên k t O-H tr nên phân c c hơn làm cho nguyên t H linh đ ng hơn. A. (1) (2) (3) B. (1) (3) (4) C. (3) (4) D. (2) (3) (4) [] Hiđroxit cao nh t c u m t nguyên t R có d ng . R cho h p ch t khí v i hiđro ch a 2,74% hiđro theo kh i lư ng. R là nguyên t nào sau đây: A. P B. Cl C. Br D. I [] Khi đ t cháy 2 mol theo phương trình dư i đây, thu đư c 726kJ năng lư ng nhi t: N u đ t cháy 0,32g v i lư ng dư oxi thì nhi t thu đư c là bao nhiêu? A. 363kJ B. 3,63kJ C. 7,26kJ D. T t c đ u sai [] S electron đ c thân trong nguyên t Mn (Z = 25) m c năng lư ng th p nh t c a nó là: A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 [] Có 2 nguyên t X và Y hai chu kì liên ti p nhau trong b ng tu n hoàn, t ng s đi n tích h t nhân c a hai nguyên t là 32. Bi t r ng nguyên t kh i c a m i nguyên t đ u g p hai tr s đi n tích h t nhân nguyên t c a m i nguyên t : X và Y là nguyên t nào sau đây: A. Ca và Sr B. Mg và Ca C. Sr và Ba
  3. D. Na và K [] Có hai đ ng v hiđro v i t l % s nguyên t : và Có th có bao nhiêu lo i phân t HCl khác nhau t o nên t hai lo i đ ng v c a hai nguyên t đó: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 [] Có hai đ ng v hiđro v i t l % s nguyên t : và Nguyên t kh i trung bình c a H và Cl l n lư t là: A. 1,001 va 35,5 B. 1,1 và 35,57 C. 1,001 và 35,58 D. 1,01 và 35,5 [] Đ hoà tan 4g c n 52,14ml dung d ch HCl 10% (d = 1,05g/ml). Công th c phân t c a oxit s t là công th c nào sau đây: A. B. FeO C. D. Không xác đ nh đư c. [] Đ kh 6,4g m t oxit kim lo i c n 2,688 lít khí (đktc). N u l y lư ng kim lo i đó cho tác d ng v i dung d ch HCl thì gi i phóng 1,792 lít khí (đktc). Kim lo i đó là: A. Mg B. Al C. Fe D. Cr [] Cho 4 kim lo i Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung d ch . Kim lo i kh đư c các cation trong dung d ch mu i trên là kim lo i nào sau đây: A. Al B. Fe C. Mg D. T t c đ u sai. [] Hoà tan 1,8g mu i sunfat kim lo i ki m th vào nư c thành dung d ch X. Đ ph n ng h t v i dung d ch X c n dung 20ml dung d ch 0,75M. Công th c phân t mu i sunfat là công th c nào sau đây? A. B.
  4. C. D. T t c đ u sai. [] Cho 1,04g h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong dd loãng dư thoát ra 0,672 lít khí hiđro (đktc). Kh i lư ng h n h p mu i sunfat khan thu đư c s là: A. 3,92g B. 1,96g C. 3,52g D. 5,88g [] Khi cho lu ng khí hiđro (có dư) đi qua ng nghi m ch a nung nóng đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Ch t r n còn l i trong ng nghi m g m: A. B. C. D. [] Hãy cho bi t có t i đa bao nhiêu polime đư c t o ra thành ancol b c 2 có m ch cacbon phân nhánh có cùng công th c phân t ? A. 6 B. 8 C. 7 D. 9
Đồng bộ tài khoản