Trắc nghiệm hóa C3_0034 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm hóa C3_0034 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

[
] Nguyên li u chính dùng đ s n xu t nhôm là: A. qu ng đôlômit. B. qu ng pirit. C. qu ng boxit. D. qu ng manhetit. [
] Trung hòa 6,0 gam m t axit cacboxylic no đơn ch c, m ch h c n dùng 100 ml dung d ch . Công th c c u t o c a axit là ( ) A. B. C. D. [
] Cho 4,48 lít khí CO ( đktc) t t đi qua ng s nung nóng đ ng 8 gam m t oxit s t đ n khi ph...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0034 + đáp án

  1. [] Nguyên li u chính dùng đ s n xu t nhôm là: A. qu ng đôlômit. B. qu ng pirit. C. qu ng boxit. D. qu ng manhetit. [] Trung hòa 6,0 gam m t axit cacboxylic no đơn ch c, m ch h c n dùng 100 ml dung d ch . Công th c c u t o c a axit là ( ) A. B. C. D. [] Cho 4,48 lít khí CO ( đktc) t t đi qua ng s nung nóng đ ng 8 gam m t oxit s t đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn . Khí thu đư c sau ph n ng có t kh i so v i hiđro b ng 20. Công th c c a oxit s t và ph n trăm th tích c a khí CO2 trong h n h p khí sau ph n ng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) A. B. C. D. [] Đ kh ion Fe3+ trong dung d ch thành ion Fe2+ có th dùng m t lư ng dư A. kim lo i Ba. B. kim lo i Ag. C. kim lo i Mg. D. kim lo i Cu. [] Cho sơ đ ph n ng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có th là A. B. C. D. [] Ch dùng Cu(OH)2 có th phân bi t đư c t t c các dung d ch riêng bi t sau: A. glucozơ , lòng tr ng tr ng, glixerin (glixerol), rư u (ancol) etylic. B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. C. lòng tr ng tr ng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rư u (ancol) etylic [] Cho h n h p X g m Mg và Fe vào dung d ch axit H2SO4 đ c, nóng đ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đư c dung d ch Y và m t ph n Fe không tan. Ch t tan có trong dung d ch Y là A. B. C. D.
  2. [] Khi cho 100ml dung d ch KOH 1M vào 100ml dung d ch HCl thu đư c dung d ch có ch a 6,525 gam ch t tan. N ng đ mol (ho c mol/l) c a HCl trong dung d ch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39) A. 0,75M. B. 0,25M C. 0,5M. D. 1M. [] Trong s các dung d ch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nh ng dung d ch có pH > 7 là A. B. C. D. [] Trong t nhiên, nguyên t đ ng có hai đ ng v là và . Nguyên t kh i trung bình c a đ ng là 63,54. Thành ph n ph n trăm t ng s nguyên t c a đ ng v là. A. 27%. B. 73%. C. 50%. D. 54%. [] Trong công nghi p, natri hiđroxit đư c s n xu t b ng phương pháp A. đi n phân dung d ch NaCl, không có màng ngăn đi n c c. B. đi n phân dung d ch NaCl, có màng ngăn đi n c c. C. đi n phân NaCl nóng ch y. D. đi n phân dung d ch NaNO3, không có màng ngăn đi n c c. [] Có bao nhiêu rư u (ancol ) b c 2, no, đơn ch c, m ch h là đ ng phân c u t o c a nhau mà phân t c a chúng có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 68,18%? ( Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 [] Polime dùng đ ch t o th y tinh h u cơ (plexiglas) đư c đi u ch b ng ph n ng trùng h p A. B. C. D. [] Cho h n h p hai anken đ ng đ ng k ti p nhau tác d ng v i nư c (có H2SO4 làm xúc tác) thu đư c h n h p Z g m hai rư u (ancol) X và Y. Đ t cháy hoàn toàn 1,06 gam h n h p Z sau đó h p th toàn b s n ph m cháy vào 2 lít dung d ch NaOH 0,1M thu đư c dung d ch T trong đó n ng đ c a NaOH b ng 0,05M. Công th c c u t o thu g n c a X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; th tích dung d ch thay đ i không đáng k ) A. và .
  3. B. và . C. và . D. và . [] SO2 luôn th hi n tính kh trong các ph n ng v i A. dung d ch , dung d ch . B. , nư c . C. , nư c , dung d ch . D. dung d ch , nư c . [] Đ kh ion Cu2+ trong dung d ch CuSO4 có th dùng kim lo i A. Fe B. Na C. Ba D. K [] Cho 2,9 gam m t anđehit ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu đư c 21,6 gam Ag. Công th c c u t o thu g n c a anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108) A. B. C. D. [] Thêm m gam kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu đư c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M thu đư c k t t a Y. Đ thu đư c lư ng k t t a Y l n nh t thì giá tr c a m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; Ba = 137) A. 1,17. B. 1,71. C. 1,95. D. 1,59.
Đồng bộ tài khoản