Trắc nghiệm hóa C3_0057 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0057 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0057 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0057 + đáp án

  1. [] C u hình electron c a ion là: A. B. C. D. [] Nh ng câu nào sau đây di n t đúng tính ch t c a kim lo i ki m th ? A. Tính kh c a kim lo i tăng theo chi u năng lư ng ion hoá tăng. B. Tính kh c a kim lo i tăng theo chi u năng lư ng ion hoá gi m. C. Tính kh c a kim lo i tăng theo chi u th đi n c c chu n gi m. D. Tính kh c a kim lo i tăng theo chi u th đi n c c chu n tăng. [] Cho 16g h n h p Ba và m t kim lo i ki m,tan h t vào nư c đư c dung d ch X và 3,35 lít (đktc). N u mu n trung hoà dung d ch X thì th tích dung d ch HCl 0,5M c n dùng là bao nhiêu (trong các s cho dư i đây)? A. 600ml B. 60ml C. 6ml D. 50ml [] Đ phân bi t các dung d ch các ch t riêng bi t: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin, ngư i ta có th dùng m t trong nh ng hoá ch t nào sau đây: A. B. C. Nư c brom D. T t c đ u sai [] Thu c th nào trong các thu c th dư i đây dùng đ nh n bi t đư c t t c các dung d ch trong dãy sau: glucozơ, glixerol, fomanđehit, propan-1-ol? A. B. Na kim lo i C. Nư c brom D. [] Có nh ng lo i h p ch t m ch h nào ch a m t lo i nhóm ch c có công th c t ng quát A. Este hay axit không no đơn ch c ch a m t n i đôi m ch cacbon. B. Ancol – anđehit không no ho c ancol không no hai ch c có 2 liên k t C. Anđehit no hai ch c hay xeton – anđehit D. A, B, C đ u đúng. []
  2. H p ch t h u cơ M (C, H, O) ch a m t nhóm ch c trong phân t không tác d ng v i Na nhưng tác d ng v i dung d ch NaOH có th theo t l 1 : 1 ho c 1 : 2. Khi đ t cháy 1 mol M thu đư c 7 mol Công th c c u t o ch t h u cơ đó là: A. B. C. D. [] Khi thu phân m t este có công th c ta đư c axit X và ancol Y. Oxi hoá Y v i trong ta đư c l i X. Este có công th c c u t o nào sau đây? A. B. C. D. Không xác đ nh đư c. [] Có hai ch t h u cơ X, Y ch a các nguyên t C, H, O phân t kh i đ u b ng 74 đvC. Bi t X tác d ng v i Na; c X và Y đ u tác d ng đư c v i dung d ch NaOH và dung d ch dư. X và Y có công th c c u t o nào sau đây? A. và B. và C. và D. và [] Đ phân bi t các ch t riêng bi t benzanđehit, benzen, ancol, benzylic, ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây? A. Dùng thu c th dùng dung d ch brom. B. Dùng Na kim lo i, dùng dung d ch NaOH. C. Dùng thu c th dùng Na. D. Dung d ch brom, dùng Na kim lo i. [] M t anđehit no X m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m là X có công th c phân t là: A. B. C. D. [] Cho ancol có công th c Khi tách nư c, ancol này không t o ra các anken đ ng phân thì s đ ng phân c a ancol là bao nhiêu trong các s cho dư i đây: A. 3 B. 4 C. 5 D. T t c đ u sai.
  3. [] Axit fomic có th l n lư t ph n ng v i t t c các ch t trong nhóm ch t nào sau đây? A. Dung d ch dung d ch B. Dung d ch dung d ch dung d ch C. Na, dung d ch dung d ch D. Dung d ch dung d ch [] Cho ancol thơm có công th c Ancol thơm nào sau đây tho mãn đi u ki n: A. B. C. ... (trang 8) và D. ... (trang 8) [] Đ t cháy hoàn toàn 2 ancol X, Y đ ng đ ng k ti p nhau, ngư i ta th y t s mol và tăng d n. X, Y thu c lo i ancol nào sau đây? A. ancol no B. ancol không no C. ancol thơm D. phenol [] M t hiđrocacbon X m ch h , th khí. Kh i lư ng V lít khí này b ng 2 l n kh i lư ng V lít cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t. Công th c phân t c a hiđrocacbon X là: A. B. C. D. [] Đ t cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho s n ph m t o thành tác d ng v i 50g dung d ch NaOH 32%. Mu i t o thành trong dung d ch ph n ng là mu i nào sau đây: A. B. C. D. và [] Tr n 40ml dung d ch v i 60ml NaOH 0,5M. Giá tr pH c a dung d ch thu đư c sau khi tr n là: A. 14 B. 12 C. 13 D. 11 [] Nguyên t Cu có nguyên t kh i trung bình là 63,54 có hai đ ng v Y và Z, bi t t ng s kh i là 128. S nguyên t đ ng v Y = 0,37 s nguyên t đ ng v Z. Xác đ nh s kh i c a Y và Z.
  4. A. 63 và 65 B. 64 và 66 C. 63 và 66 D. 65 và 67 [] M nh đ nào sau đây là không đúng? A. Không có nguyên t nào có l p ngoài cùng nhi u hơn 8 electron. B. L p ngoài cùng là b n v ng khi ch a t i đa s electron. C. L p ngoài cùng là b n v ng khi l p s ch a t i đa s electron. D. Có nguyên t có l p ngoài cùng b n v ng v i 2 electron. []
Đồng bộ tài khoản