Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
178
lượt xem
75
download

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1 cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Tài liệu rất có ích cho các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1

  1. Câu hỏi 1 Tính số p và n trong hạt nhân nguyên tử 235U 92 A 92p, 143p B 92p,143n C 92p,235n D 92n,235p Đáp án B Câu hỏi 2 Trong các nguyên tử sau,chọn nguyên tử có số nơtron nhỏ nhất 238 A 92 U 239 B 93 Np 239 C 94 Pu 243 D 95 Am Đáp án C Câu hỏi 3 Phần lớn khối lượng của nguyên tử 1 H là: 1 A Khối lượng của p +n B Khối lượng của e C Khối lượng của n+e D Khối lượng của p. Đáp án D Câu hỏi 4 Trong số nguyên tử X,hiệu số 2 laọi hạt (trong 3 loại p,e,n) bằng 1 và tổng số hạt bằng 40.Tính A và Z của X. A A=27, Z=13 B A=28 ,Z=14 C A=27,Z=12 D A=28, Z =13 Đáp án A Câu hỏi 5 Trong 1nguyên tử X,tổng số hạt mang điện tích lớn hơn số hạt ko mang điện tích là 12 ,tổng số hạt (p+n+e)la 40.Tính A và tính Z của X. A A=40 ,Z=14 B A=27,Z=13 C A=28 , Z=14 D A= 27, Z=12 Đáp án B Câu hỏi6 :Trong các nguyên tử và ion sau,chất nào có số e lớn hơn số n. A Chỉ có 1 B Chỉ có 2 C Chỉ có 1 và 2 D Chỉ có 2 và 3 Đáp án A Câu hỏi 7 Viết kí hiệu ngyên tử X có số e bằng số e của 32 16 S -2:và số nơtron lớn hơn số p của 32 16 S 2- 36 A 18 X
  2. 35 B 16 X 33 C 18 X 34 D 17X Đáp án A Câu hỏi 8 Cho các phát biểu sau: 1.nhân của bất cứ nguyên tử nào cũng chứa proton và nơtron. 2.số proton của nguyên tử luôn luôn nhỏ hơn số nơtron của nguyên tử đó . 3.số proton của nguyên tử luôn luôn bằng số electron của nguyên tử đó A Chỉ có 1 đúng B Chỉ có 1,2 đúng C Chỉ có 3 đúng D 1,2,3 đếu đúng Đáp án C Câu hỏi 9 Tính số e và n trong nguyên tử 99Tc 43 A 99 e, 43 n B 43 e, 99 n C 43e, 56 n D 56 e, 43 e Đáp án C Câu hỏi 10 Tinh số e và p trong nguyên tử 11 Na + 23 A 11 e,11 p B 10 e, 11 p C 11 e,12 p D 10 e, 10 p Đáp án B Câu hỏi 11 Nguyên tử có cùng số n với 24 Cr là: 54 50 A 22 Ti 51 B 23 V 56 C 26 Fe 56 D 25Mn Đáp án C Câu hỏi 12 Viết kí hiệu của nguyên tử X có cùng số e với 23 11 Na +:và số n bằng số n của 11 Na + 23 22 A 11 X 22 B 10 X 23 C 12 X 24 D 11 X Đáp án B
  3. Câu hỏi 13 Cho 4 nguyên tử : 11 X :, 24Y , 12 Z , 25T Chọn cặp nguyên tử có 23 11 24 12 cùng tên gọi hóa học A Cặp X,Y và cặp Z,T B Chỉ có cặp X, Y C Chỉ có cặp Y, Z D Chỉ có cặp Z, T Đáp án A Câu hỏi 14 Cho 4 nguyên tử:X(6p,6n),Y(6p,7n),Z(7p,7n) ,T(6e,8n).Chọn các nguyên tử là đồng vị. A Chỉ có X,Y B Chỉ có Y,Z C X, Y ,và T D Chỉ có X,T Đáp án C Câu hỏi 15 Chọn phát biểu đúng : A Đồng vị là nguyên tử có cùng số khối A B Đồng vị có cùng tính chất hóa học và vật lí C Đồng vị là những nguyên tố có cùng số e,chỉ khác nhau ở số nơtron trong nhân D Hai nguyên tố khác nhau có thể chứa cùng 1 đồng vị Đáp án C Câu hỏi 16 Chọn phát biểu đúng: A Có thể tách các đồng vị bằng phương pháp hóa học . B Các đồng vị của H đều có tính phóng xạ trừ 1 H . 1 C Các đồng vị có cùng số n và p. D Đồng vị (cùng Z) có cùng tên gọi hóa học. Đáp án D Câu hỏi 17 Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính 12C (98,89%) và 13C ( 1,11%).Tinh M trung bình của C A 12,011 B 12,023 C 12,018 D 12,025 Đáp án A Câu hỏi 18 Sb chứa 2 đồng vị chính 121 Sb và 123 Sb.Tính % của đồng vị 121 Sb biết M trung bình =121,75. A 58,15 B 62,50 C 58,70 D 55,19
  4. Đáp án B Câu hỏi 19 B (Bo) chứa 11B(80%) và 1 đồng vị khác .Tinh số khối A của đồng vị thứ nhì biết M của B = 10,81. A 10 B 12 C 13 D 9 Đáp án A Câu hỏi 20 Tính số loại phân tử CO2 khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị 12 C, 13C với 16O, 17O, 18O. A 10 B 12 C 14 D 8 Đáp án B Câu hỏi 21 Cho 4 nguyên tử A và Z tương ứng. Z A I 101 258 II 102 258 III 102 260 IV 103 259 Chọn cặp nguyên tử là đồng vị . A I và III B II và III C II và IV D III và IV Đáp án B Câu hỏi 22 Trong các phát biểu sau 1-Đồng vị có cùng số nơtron: 2-Đống vị có cùng số electron. 3-Chỉ có thể tách các đồng vị bằng phương pháp vật lí chứ không thể dùng phương pháp hóa học 4-Đồng vị nằm trong cùng 1 ô của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Chọn các phát biểu đúng . A Chỉ có 1,2 B Chỉ có 2,3,4 C Chỉ có 1,2,3 D 1,2,3,4,đều đúng Đáp án B Câu hỏi 23 Cl gồm hai đồng vị 35Cl và 75Cl.Tính % 35-Cl biết M trung bình Cl=35,5 A 50 B 75 C 70 D 80
  5. Đáp án B Câu hỏi 24 Tính số loại phân tử H2O khác nhau có thể tạo thành từ hai đồng vị 1H,2H với ba đồng vị 16O,17O,18O A 10 B 12 C 14 D 9 Đáp án D Câu hỏi 25 Sắp xếp các obitan sau:3s,3p,3d,4f theo thứ tự năng lượng tăng dần A 3s
  6. Đáp án C Câu hỏi 32 Cho các obitan s,px,py,pz,trong obitan nào xác suất (hi vọng) gặp electron cao nhất trên trục y A S B px C py D Pz Đáp án C Câu hỏi 33 Obitan 1s của nguyên tử H hình cầu nghĩa là: A Electron 1s chỉ chạy trên mặt hình cầu B Electron 1s chỉ chạy trong hình cầu C Electron 1s chỉ chạy ở phía ngoài hình cầu D Xác suất(hi vọng) gặp electron 1s bằng nhau theo mọi hướng trong không gian Đáp án D Câu hỏi 34 Xắp xếp các obitan 3s,3p,3d,4p theo thứ tự năng lượng tăng dần A 3d
  7. C 1.7 D 1.5 Đáp án C Câu hỏi 40 Nguyên tử X co Z=33.Cho biết hóa trị đối với H và hóa trị tối đa đối với O A 3.5 B 5.5 C 3.6 D 2.5 Đáp án A Câu hỏi 41 Nguyên tử X có hóa trị đối với H bằng 2 và hóa trị tối đa đối với O bằng 6. Biết rằng X có 3 lớp e, tính Z của X. A 15 B 10 C 14 D 16 Đáp án D Câu hỏi 42 Một nguyên tử X có 4 lớp e, phân lớp cuối là 3d. Tính Z của X biết rằng X cho được oxit X2O7 . A 23 B 24 C 25 D 26 Đáp án C Câu hỏi 43 Một nguyên tử X có 3 lớp electron. Với HX cho ra XH4 và với O cho ra XO2. Xác định Z cua X. A 13 B 14 C 15 D 16 Đáp án B Câu hỏi 44 Một nguyên tử X có Z =15. Cho biết hóa trị của X đối với H và hóa trị tối đa của X đối với O ( cho kết quả theo thứ tự). A 3.5 B 5.3 C 3.3 D 5.4 Đáp án A Câu hỏi 45 Một nguyên tử X co Z=21, cho biết hóa trị tối đa đối với O A 2 B 3 C 4 D 5 Đáp án B Câu hỏi 46 Một nguyên tử X tạo ra hợp chất H3X với H và X2O3 với O.Biết rằng X có 3 lớp electron, xác định Z của X
  8. A 12 B 14 C 13 D 15 Đáp án C Câu hỏi 47 Nguyên tử X có 2 phân lớp ngoài cùng là 4s và 3d,và tạo với O hợp chất X2O3. Xác định cấu tạo của 4s và 3d của X. A 4s13d2 B 4s23d1 C 4s23d2 D 4s03d3 Đáp án B Câu hỏi 49 Bổ sung phương trình phản ứng : 92 U + 0 n  42 Mo +2 0 n + … 235 1 97 1 137 A 50 Sn 137 B 54 Sb 135 C 49 In 140 D 52 Te Đáp án A trungtrancbspkt
Đồng bộ tài khoản