Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
160
lượt xem
66
download

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2 cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Tài liệu rất có ích cho các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

  1. Câu hỏi111 Sắp các chất sau :H2, C3H8, H2O theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A H2
  2. D CH3NH2 có nhiệt độ sôi cao hơn N2 Đáp án C Câu hỏi Viết công thức của hợp chất ion AB biết số e của cation 88 bằng số e của anion và tổng số e của AB là 20 A Chỉ có NaF B Chỉ có MgO C NaF và MgO D Chỉ có AIN Đáp án C Câu hỏi Viết công thức của hợp chất ion M 2+2X- biết M,x thuộc 4 chu 89 kì đầu của bảng HTTH ,M thuộc phân nhóm chính và số e của nguyên tử M bằng 2 lần số e của anion A MgF2 B CaF2 C BeH2 D CaCl2 Đáp án B Câu hỏi Viết cấu hình electron của Cu,Cu+biết Zc ủa 29 (chỉ viết cấu 91 hình của 3d,4s) A 3d94s2,3d94s1,3d9 B 3d104s1,3d10,3d9 C 3d84s2,3d84s1,3d8 D 3d104s2,3d94s1,3d84s1 Đáp án B Câu Trong các hợp chất sau: BaF2, MgO, HCl, H2O, hợp chất nào hỏi92 là hợp chất ion? A Chỉ có BaF2 B Chỉ có MgO C HCl, H2O D BaF2và MgO Đáp án D Câu hỏi Viết công thức của hợp chất ion giưa Sc(Z=21) va O(Z=8). 93 A Sc2O5 B ScO C Sc2O3 D Sc2O Đáp án C
  3. Câu hỏi Biết rằng dộ âm điện của Al, O, S, Cl lần lượt là 94 1,6;3,5;2,6;3,0,trong các hợp chất Al2O3, Al2S3,AlCl3,chất nào là hợp chất ion? A Chỉ có Al2O3,AlCl3 B Al2O3 C Al2O3 và Al2S3 D Chỉ có AlCl3 Đáp án B Câu hỏi Viết cấu hình electron của Fe,Fe2+và Fe3+ biết Fe có Z=26. 95 A 3d64S2, 3d6, 3d5 B 3d64s2, 3d54s1, 3d5 C 3d74s1, 3d54s1, 3d5 D 3d64s2, 3d64s1, 3d6 Đáp án A Câu hỏi Viết công thức của hợp chất ion M2X3 với M,X thuộc 3 chu 96 kì đầu của BHTTH và tổng số e trong M2X3 là 50. A Al2O3 B B2O3 C Al2S3 D B2S3 Đáp án A Câu hỏi Công thưc cấu tạo của CO2 là: 97 A O=C=O B O=CO C O-C-O D C-O-O Đáp án A Câu hỏi Trong các chất CO32-,NO3-, BCl3, chất nào có cơ cấu là tam 101 giác đều. A Chỉ có CO32- B Chỉ có NO3- C Chỉ có CO32-, NO3- D Cả ba chất Đáp án D Câu hỏi Trong các chất CH4, CH3Cl, NH4+, chất nào cócơ cấu là tư 102 diên đều. A Chỉ có CH4
  4. B Chỉ có CH4 và CH3Cl C Cả 3 chất D Chỉ có CH4, NH4+ Đáp án D Câu hỏi Trong các chất H2, CH4, CO2, NaCl, chọn chất có t0 sôi thấp 103 nhất và chất có t0 sôi cao nhấtcho kết quả theo thứ tự). A H2, NaCl B CH4,CO2 C H2, CO2 D CH4, NaCl Đáp án A Câu hỏi Trong các chất CO2, H2O, BeCl2, C2H2,chọn chất nào có cơ 104 cấu thẳng(lai hóa sp). A Chỉ có CO2, BeCl2 B Chỉ có CO2 va H2O C Chỉ có H2O, BeCl2 D CO2, BeCl2, C2H2 Đáp án D Câu hỏi Chọn phát biểu dúng trong các phát biểu sau: 107 A CO2 và SO2 đều có cấu trúc thẳng (lai hóa sp). B CH4 và NH4+đều có cấu trúc tứ diện đều. C CO2 và BeCl2đều có cấu trúc tam giác cân. D NH3 có cấu trúc tam giác đều Đáp án B Câu Cho biêt cơ cấu lập thể của PCl4+ , NH4+, và PCl5 hỏi108 A Chỉ có NH4+ tứ diên đều, PCl4+, PCl5 lưỡng tháp đáy tam giác. B NH4+, PCl4+ tứ diện đều(SP3), PCl5 lưỡng tháp đáy tam giác(sp3d) C Chỉ có PCl4+ tứ diện đều,NH4+ hình vuông,PCl5 lưỡng tháp đáy tam giác D Cả 3 chất đều là tứ diện đều Đáp án B Câu hỏi Trong các chất sau :HF,NH3 ,H2S,chất nào cho được liên kết 109 H A Chỉ có HF B Chỉ có NH3
  5. C HF,NH3 D Cả 3 chất Đáp án C Câu hỏi Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 110 A Hợp chất có chứa N,O luôn luôn tạo được liên kết H, B Liên kết H lien phân tử làm tăng nhiệt độ sôi C Liên kết H cuả 1 chất X với chất lỏng làm tăng độ tan của X trong chất lỏng ấy D H2 ít tan trong nước vì không tạo được liên kết H với H2O Đáp án A trungtrancbspkt
Đồng bộ tài khoản