Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Chia sẻ: Dieu Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
1.367
lượt xem
214
download

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn lịch sử lớp 11. Đề số 631. Mỗi đề gồm 15 câu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

 1. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 631 (đề có 15 câu) 1/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo b chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh c chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" d chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh 2/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Bính Tuất b hiệp ước Nam Kinh c hiệp ước Tân Hợi d hiệp ước Tân Sửu 3/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Vũ Xương b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc 4/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a mở rộng sản xuất kinh doanh c thành lập các tổ chức chính trị b buôn bán với nhiều nước trên thế giới d lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến 5/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Khang Hữu Vi c Quang Tự d Tôn Trung Sơn 6/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ b lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển c lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn d đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà 7/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật d chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật 8/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1910 c 1901 d 1986 9/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a nhân dân trong nước nổi dậy chống đối c nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược b mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt d các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa 10/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn b trung tâm kinh tế của thế giới c nền nông nghiệp lạc hậu d mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện 11/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a duy trì chế độ phong kiến c nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây b tiến hành những cải cách tiến bộ d thiết lập chế độ Mạc Phủ mới 12/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội b lũng đoạn về chính trị c chi phối kinh tế, chính trị d chi phối nền kinh tế 13/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a sử dụng vũ lực để đàm phán b xâm lược bành trướng c hợp tác với các nước lớn d gây chiến tranh đế quốc với Nga 14/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a phong trào đấu tranh của công nhân tăng c tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản b công nhân bỏ làm nên thiếu lao động d công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài 15/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b quân chủ chuyên chế c dân chủ cộng hoà d dân chủ tư sản Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 2. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 632 (đề có 15 câu) 1/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1901 c 1986 d 1910 2/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a nền nông nghiệp lạc hậu b trung tâm kinh tế của thế giới c mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện d kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn 3/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a thiết lập chế độ Mạc Phủ mới c tiến hành những cải cách tiến bộ b nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây d duy trì chế độ phong kiến 4/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội b chi phối kinh tế, chính trị c chi phối nền kinh tế d lũng đoạn về chính trị 5/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a xâm lược bành trướng b hợp tác với các nước lớn c sử dụng vũ lực để đàm phán d gây chiến tranh đế quốc với Nga 6/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a quân phiệt hiếu chiến b tài phiệt hiếu chiến c thực dân d phong kiến quân phiệt 7/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự c Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản b Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật 8/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 1/1869 b tháng1/1868 c tháng 2/1869 d tháng 2/1868 9/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b dân chủ cộng hoà c dân chủ tư sản d quân chủ chuyên chế 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" b chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh c chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh d triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh cục bộ b chiến tranh thuốc phiện c chiến tranh đế quốc d chiến tranh vũ khí 12/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Tân Hợi b hiệp ước Nam Kinh c hiệp ước Bính Tuất d hiệp ước Tân Sửu 13/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Vũ Xương 14/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a mở rộng sản xuất kinh doanh b thành lập các tổ chức chính trị c lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến d buôn bán với nhiều nước trên thế giới 15/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển b lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn c giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ d đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đ án
 3. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 633 (đề có 15 câu) 1/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật b chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên d chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật 2/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1910 c 1986 d 1901 3/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược c các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa b nhân dân trong nước nổi dậy chống đối d mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt 4/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a nền nông nghiệp lạc hậu b trung tâm kinh tế của thế giới c mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện d kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn 5/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a thiết lập chế độ Mạc Phủ mới c duy trì chế độ phong kiến b nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây d tiến hành những cải cách tiến bộ 6/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a chi phối nền kinh tế b lũng đoạn về chính trị c chi phối kinh tế, chính trị d làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội 7/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản c công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài b công nhân bỏ làm nên thiếu lao động d phong trào đấu tranh của công nhân tăng 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản b tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự 9/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ chuyên chế b dân chủ tư sản c quân chủ lập hiến d dân chủ cộng hoà 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh b triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo c chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" d chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh đế quốc b chiến tranh vũ khí c chiến tranh cục bộ d chiến tranh thuốc phiện 12/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược b trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài c phó mực cho nhân dân d thoả hiệp với các nước đế quốc 13/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Khang Hữu Vi b Quang Tự c Lương Khải Siêu d Tôn Trung Sơn 14/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a giải phóng dân tộc b chống đế quốc c chống phong kiến d dân chủ tư sản 15/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ b lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển c đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà d lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 4. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 634 (đề có 15 câu) 1/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a giữa thế ki XIX b 30 năm đầu thế kỉ XIX c đầu thế kỉ XX d 30 năm cuối thế kỉ XIX 2/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật d chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật 3/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a duy trì chế độ phong kiến c tiến hành những cải cách tiến bộ b nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây d thiết lập chế độ Mạc Phủ mới 4/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b chi phối kinh tế, chính trị c chi phối nền kinh tế d làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội 5/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a sử dụng vũ lực để đàm phán b gây chiến tranh đế quốc với Nga c hợp tác với các nước lớn d xâm lược bành trướng 6/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a phong kiến quân phiệt b tài phiệt hiếu chiến c quân phiệt hiếu chiến d thực dân 7/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản c phong trào đấu tranh của công nhân tăng b công nhân bỏ làm nên thiếu lao động d công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa b tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật d Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản 9/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a dân chủ cộng hoà b dân chủ tư sản c quân chủ lập hiến d quân chủ chuyên chế 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo b chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" c chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh d chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh cục bộ b chiến tranh đế quốc c chiến tranh vũ khí d chiến tranh thuốc phiện 12/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài b thoả hiệp với các nước đế quốc c kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược d phó mực cho nhân dân 13/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến c mở rộng sản xuất kinh doanh b thành lập các tổ chức chính trị d buôn bán với nhiều nước trên thế giới 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Tôn Trung Sơn c Quang Tự d Khang Hữu Vi 15/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống đế quốc b giải phóng dân tộc c dân chủ tư sản d chống phong kiến ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 5. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 635 (đề có 15 câu) 1/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Tân Hợi b hiệp ước Tân Sửu c hiệp ước Nam Kinh d hiệp ước Bính Tuất 2/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a phó mực cho nhân dân b kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược c thoả hiệp với các nước đế quốc d trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài 3/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Vũ Xương 4/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Quang Tự c Khang Hữu Vi d Tôn Trung Sơn 5/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a dân chủ tư sản b giải phóng dân tộc c chống phong kiến d chống đế quốc 6/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển b giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ c đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà d lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn 7/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóng vào thời gian a đầu thế kỉ XX b 30 năm đầu thế kỉ XIX c 30 năm cuối thế kỉ XIX d giữa thế kỉ XIX 8/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật b chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên d chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật 9/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1901 c 1986 d 1910 10/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a trung tâm kinh tế của thế giới b nền nông nghiệp lạc hậu c mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện d kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn 11/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây c tiến hành những cải cách tiến bộ b thiết lập chế độ Mạc Phủ mới d duy trì chế độ phong kiến 12/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a chi phối kinh tế, chính trị b làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội c lũng đoạn về chính trị d chi phối nền kinh tế 13/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a hợp tác với các nước lớn b sử dụng vũ lực để đàm phán c gây chiến tranh đế quốc với Nga d xâm lược bành trướng 14/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài c công nhân bỏ làm nên thiếu lao động b phong trào đấu tranh của công nhân tăng d tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản 15/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1869 b tháng 1/1869 c tháng1/1868 d tháng 2/1868 ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 6. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 636 (đề có 15 câu) 1/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh cục bộ b chiến tranh đế quốc c chiến tranh vũ khí d chiến tranh thuốc phiện 2/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Nam Kinh b hiệp ước Bính Tuất c hiệp ước Tân Hợi d hiệp ước Tân Sửu 3/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a phó mực cho nhân dân b thoả hiệp với các nước đế quốc c kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược d trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài 4/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Tôn Trung Sơn b Khang Hữu Vi c Quang Tự d Lương Khải Siêu 5/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống đế quốc b dân chủ tư sản c giải phóng dân tộc d chống phong kiến 6/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển b lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn c giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ d đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà 7/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt c nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược b các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa d nhân dân trong nước nổi dậy chống đối 8/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện b kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn c nền nông nghiệp lạc hậu d trung tâm kinh tế của thế giới 9/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây b duy trì chế độ phong kiến c tiến hành những cải cách tiến bộ d thiết lập chế độ Mạc Phủ mới 10/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a chi phối kinh tế, chính trị b lũng đoạn về chính trị c làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội d chi phối nền kinh tế 11/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a tài phiệt hiếu chiến b phong kiến quân phiệt c thực dân d quân phiệt hiếu chiến 12/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản ccông nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài bcông nhân bỏ làm nên thiếu lao động d phong trào đấu tranh của công nhân tăng 13/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa b tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật c sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự d Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản 14/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng1/1868 b tháng 2/1868 c tháng 2/1869 d tháng 1/1869 15/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b dân chủ tư sản c dân chủ cộng hoà d quân chủ chuyên chế ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 7. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 637 (đề có 15 câu) 1/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a 30 năm đầu thế kỉ XIX b 30 năm cuối thế kỉ XIX c giữa thế ki XIX d đầu thế kỉ XX 2/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1910 b 1911 c 1901 d 1986 3/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a nhân dân trong nước nổi dậy chống đối b nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược c các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa d mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt 4/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn b mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện c nền nông nghiệp lạc hậu d trung tâm kinh tế của thế giới 5/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a duy trì chế độ phong kiến b tiến hành những cải cách tiến bộ c thiết lập chế độ Mạc Phủ mới d nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây 6/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a chi phối nền kinh tế b làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội c lũng đoạn về chính trị d chi phối kinh tế, chính trị 7/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a gây chiến tranh đế quốc với Nga b sử dụng vũ lực để đàm phán c xâm lược bành trướng d hợp tác với các nước lớn 8/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a quân phiệt hiếu chiến b thực dân c phong kiến quân phiệt d tài phiệt hiếu chiến 9/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa b Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản c tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật d sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh b triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo c chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" d chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh 11/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Bính Tuất b hiệp ước Nam Kinh c hiệp ước Tân Hợi d hiệp ước Tân Sửu 12/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a thoả hiệp với các nước đế quốc b trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài c kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược d phó mực cho nhân dân 13/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Vũ Xương b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Quang Tự c Tôn Trung Sơn d Khang Hữu Vi 15/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống đế quốc b dân chủ tư sản c chống phong kiến d giải phóng dân tộc ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 8. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 638 (đề có 15 câu) 1/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a đầu thế kỉ XX b giữa thế ki XIX c 30 năm cuối thế kỉ XIX d 30 năm đầu thế kỉ XIX 2/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1910 c 1901 d 1986 3/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa b nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược c mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt d nhân dân trong nước nổi dậy chống đối 4/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a tiến hành những cải cách tiến bộ b thiết lập chế độ Mạc Phủ mới c nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây d duy trì chế độ phong kiến 5/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội b chi phối nền kinh tế c lũng đoạn về chính trị d chi phối kinh tế, chính trị 6/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a sử dụng vũ lực để đàm phán b hợp tác với các nước lớn c gây chiến tranh đế quốc với Nga d xâm lược bành trướng 7/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a tài phiệt hiếu chiến b thực dân c quân phiệt hiếu chiến d phong kiến quân phiệt 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản b tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật c sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự d Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa 9/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng1/1868 b tháng 2/1869 c tháng 1/1869 d tháng 2/1868 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh b chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" c chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh d triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh cục bộ b chiến tranh đế quốc c chiến tranh thuốc phiện d chiến tranh vũ khí 12/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Bính Tuất b hiệp ước Tân Hợi c hiệp ước Tân Sửu d hiệp ước Nam Kinh 13/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Vũ Xương 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Khang Hữu Vi b Tôn Trung Sơn c Lương Khải Siêu d Quang Tự 15/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà b giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ c lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn d lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 9. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 639 (đề có 15 câu) 1/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật d chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật 2/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1910 b 1911 c 1986 d 1901 3/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa b nhân dân trong nước nổi dậy chống đối c mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt d nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 4/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a chi phối nền kinh tế b lũng đoạn về chính trị c chi phối kinh tế, chính trị d làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội 5/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a sử dụng vũ lực để đàm phán b hợp tác với các nước lớn c gây chiến tranh đế quốc với Nga d xâm lược bành trướng 6/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản b công nhân bỏ làm nên thiếu lao động c công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài d phong trào đấu tranh của công nhân tăng 7/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật b sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản 8/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1869 b tháng 1/1869 c tháng 2/1868 d tháng1/1868 9/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b dân chủ tư sản c dân chủ cộng hoà d quân chủ chuyên chế 10/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh vũ khí b chiến tranh đế quốc c chiến tranh cục bộ d chiến tranh thuốc phiện 11/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a thoả hiệp với các nước đế quốc b kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược c phó mực cho nhân dân d trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài 12/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn b khởi nghĩa Vũ Xương c khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc d cuộc vận động Duy Tân 13/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến b thành lập các tổ chức chính trị c mở rộng sản xuất kinh doanh d buôn bán với nhiều nước trên thế giới 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Tôn Trung Sơn b Quang Tự c Lương Khải Siêu d Khang Hữu Vi 15/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ b lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn c lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển d đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 10. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 370 (đề có 15 câu) 1/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh cục bộ b chiến tranh vũ khí c chiến tranh đế quốc d chiến tranh thuốc phiện 2/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Tân Sửu b hiệp ước Nam Kinh c hiệp ước Bính Tuất d hiệp ước Tân Hợi 3/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài b thoả hiệp với các nước đế quốc c phó mực cho nhân dân d kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược 4/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a buôn bán với nhiều nước trên thế giới b thành lập các tổ chức chính trị c lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến d mở rộng sản xuất kinh doanh 5/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Khang Hữu Vi c Quang Tự d Tôn Trung Sơn 6/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a giải phóng dân tộc b chống đế quốc c chống phong kiến d dân chủ tư sản 7/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a giữa thế ki XIX b 30 năm cuối thế kỉ XIX c 30 năm đầu thế kỉ XIX d đầu thế kỉ XX 8/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt b các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa c nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược d nhân dân trong nước nổi dậy chống đối 9/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện b nền nông nghiệp lạc hậu c kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn d trung tâm kinh tế của thế giới 10/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây b tiến hành những cải cách tiến bộ c thiết lập chế độ Mạc Phủ mới d duy trì chế độ phong kiến 11/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội b chi phối kinh tế, chính trị c chi phối nền kinh tế d lũng đoạn về chính trị 12/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a hợp tác với các nước lớn b sử dụng vũ lực để đàm phán c xâm lược bành trướng d gây chiến tranh đế quốc với Nga 13/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a tài phiệt hiếu chiến b quân phiệt hiếu chiến c thực dân d phong kiến quân phiệt 14/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a công nhân bỏ làm nên thiếu lao động b tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản c phong trào đấu tranh của công nhân tăng d công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài 15/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản b sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 11. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 371 (đề có 15 câu) 1/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" b chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh c triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo d chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh 2/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Bính Tuất b hiệp ước Tân Sửu c hiệp ước Tân Hợi d hiệp ước Nam Kinh 3/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a cuộc vận động Duy Tân b khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d khởi nghĩa Vũ Xương 4/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Tôn Trung Sơn b Lương Khải Siêu c Quang Tự d Khang Hữu Vi 5/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống phong kiến b dân chủ tư sản c giải phóng dân tộc d chống đế quốc 6/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn b đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà c giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ d lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển 7/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a 30 năm cuối thế kỉ XIX b giữa thế ki XIX c đầu thế kỉ XX d 30 năm đầu thế kỉ XIX 8/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt b các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa c nhân dân trong nước nổi dậy chống đối d nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 9/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a nền nông nghiệp lạc hậu b trung tâm kinh tế của thế giới c kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn d mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện 10/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a duy trì chế độ phong kiến b nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây c tiến hành những cải cách tiến bộ d thiết lập chế độ Mạc Phủ mới 11/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b chi phối kinh tế, chính trị c chi phối nền kinh tế d làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội 12/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a tài phiệt hiếu chiến b phong kiến quân phiệt c thực dân d quân phiệt hiếu chiến 13/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật b Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa c Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản d sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự 14/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1869 b tháng 2/1868 c tháng 1/1869 d tháng1/1868 15/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b quân chủ chuyên chế c dân chủ tư sản d dân chủ cộng hoà ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 12. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 372 (đề có 15 câu) 1/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật b chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật d chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên 2/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa b nhân dân trong nước nổi dậy chống đối c nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược d mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt 3/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn b trung tâm kinh tế của thế giới c nền nông nghiệp lạc hậu d mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện 4/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a tiến hành những cải cách tiến bộ b duy trì chế độ phong kiến c thiết lập chế độ Mạc Phủ mới d nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây 5/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b chi phối kinh tế, chính trị c làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội d chi phối nền kinh tế 6/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a quân phiệt hiếu chiến b thực dân c tài phiệt hiếu chiến d phong kiến quân phiệt 7/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a công nhân bỏ làm nên thiếu lao động b tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản c công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài d phong trào đấu tranh của công nhân tăng 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự b Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật 9/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1868 b tháng 2/1869 c tháng 1/1869 d tháng1/1868 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh b chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh c chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" d triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh đế quốc b chiến tranh cục bộ c chiến tranh vũ khí d chiến tranh thuốc phiện 12/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a cuộc vận động Duy Tân b khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn c khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc d khởi nghĩa Vũ Xương 13/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến b buôn bán với nhiều nước trên thế giới c mở rộng sản xuất kinh doanh d thành lập các tổ chức chính trị 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Tôn Trung Sơn b Khang Hữu Vi c Lương Khải Siêu d Quang Tự 15/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống phong kiến b chống đế quốc c giải phóng dân tộc d dân chủ tư sản ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 13. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 373 (đề có 15 câu) 1/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a đầu thế kỉ XX b giữa thế ki XIX c 30 năm đầu thế kỉ XIX d 30 năm cuối thế kỉ XIX 2/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật d chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên 3/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1911 b 1901 c 1910 d 1986 4/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược b mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt c các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa d nhân dân trong nước nổi dậy chống đối 5/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội c chi phối kinh tế, chính trị d chi phối nền kinh tế 6/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a xâm lược bành trướng b hợp tác với các nước lớn c gây chiến tranh đế quốc với Nga d sử dụng vũ lực để đàm phán 7/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài b công nhân bỏ làm nên thiếu lao động c phong trào đấu tranh của công nhân tăng d tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa b Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản c tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật d sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự 9/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 1/1869 b tháng 2/1869 c tháng1/1868 d tháng 2/1868 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh b chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" c chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh d triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh đế quốc b chiến tranh thuốc phiện c chiến tranh cục bộ d chiến tranh vũ khí 12/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Nam Kinh b hiệp ước Tân Sửu c hiệp ước Bính Tuất d hiệp ước Tân Hợi 13/ Dấu hiệu chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh là a buôn bán với nhiều nước trên thế giới b lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến c thành lập các tổ chức chính trị d mở rộng sản xuất kinh doanh 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Khang Hữu Vi b Lương Khải Siêu c Tôn Trung Sơn d Quang Tự 15/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống đế quốc b chống phong kiến c dân chủ tư sản d giải phóng dân tộc ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 14. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 374 (đề có 15 câu) 1/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1901 b 1986 c 1911 d 1910 2/ Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là a nhân dân trong nước nổi dậy chống đối b các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa c mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt d nhà Thanh -Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 3/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây b thiết lập chế độ Mạc Phủ mới c duy trì chế độ phong kiến d tiến hành những cải cách tiến bộ 4/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội c chi phối kinh tế, chính trị d chi phối nền kinh tế 5/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a xâm lược bành trướng b gây chiến tranh đế quốc với Nga c sử dụng vũ lực để đàm phán d hợp tác với các nước lớn 6/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a công nhân bỏ làm nên thiếu lao động b tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản c công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài d phong trào đấu tranh của công nhân tăng 7/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật b Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa c sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự d Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản 8/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1869 b tháng1/1868 c tháng 2/1868 d tháng 1/1869 9/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ lập hiến b dân chủ cộng hoà c dân chủ tư sản d quân chủ chuyên chế 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo b chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh c chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" d chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh vũ khí b chiến tranh cục bộ c chiến tranh đế quốc d chiến tranh thuốc phiện 12/ Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh -Trung Quốc có thái độ a trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài b kiên quyết chống lại các đế quốc xâm lược c phó mực cho nhân dân d thoả hiệp với các nước đế quốc 13/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Vũ Xương b khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc c khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn d cuộc vận động Duy Tân 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Quang Tự c Tôn Trung Sơn d Khang Hữu Vi 15/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là a lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển b giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển mạnh mẽ c lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại phong kiến tiến bộ hơn d đánh đuổi đế quốc xâm lược, đưa Trung Quốc tiến lên chế độ cộng hoà ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 15. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 375 (đề có 15 câu) 1/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh b triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo c chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh d chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" 2/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh đế quốc b chiến tranh thuốc phiện c chiến tranh vũ khí d chiến tranh cục bộ 3/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Bính Tuất b hiệp ước Tân Sửu c hiệp ước Tân Hợi d hiệp ước Nam Kinh 4/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a khởi nghĩa Vũ Xương b cuộc vận động Duy Tân c khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc d khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn 5/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Lương Khải Siêu b Quang Tự c Khang Hữu Vi d Tôn Trung Sơn 6/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a chống đế quốc b giải phóng dân tộc c dân chủ tư sản d chống phong kiến 7/ Chủ Nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển nhanh chóngvào thời gian a 30 năm cuối thế kỉ XIX b đầu thế kỉ XX c 30 năm đầu thế kỉ XIX d giữa thế ki XIX 8/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật d chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên 9/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1986 b 1910 c 1911 d 1901 10/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a trung tâm kinh tế của thế giới b nền nông nghiệp lạc hậu c mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện d kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn 11/ Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản là a lũng đoạn về chính trị b làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội c chi phối kinh tế, chính trị d chi phối nền kinh tế 12/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a gây chiến tranh đế quốc với Nga b hợp tác với các nước lớn c xâm lược bành trướng d sử dụng vũ lực để đàm phán 13/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a thực dân b tài phiệt hiếu chiến c quân phiệt hiếu chiến d phong kiến quân phiệt 14/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 2/1868 b tháng 2/1869 c tháng1/1868 d tháng 1/1869 15/ Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo thể chế chính trị a quân chủ chuyên chế b dân chủ cộng hoà c quân chủ lập hiến d dân chủ tư sản ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 16. KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 CƠ BẢN Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN.........................................................LỚP........ ĐỀ SỐ 376 (đề có 15 câu) 1/ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với a chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật b chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật c chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Triều Tiên d chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Nga-Nhật 2/ Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm a 1901 b 1986 c 1910 d 1911 3/ Nền kinh tế Nhật Bản vào đầu thế kỉ XIX có biểu hiện là a trung tâm kinh tế của thế giới b nền nông nghiệp lạc hậu c kinh tế hàng hoá thâm nhập vào nông thôn d mầm mống kinh tế TBCN mới xuất hiện 4/ Để thoát kỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã a nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây b duy trì chế độ phong kiến c thiết lập chế độ Mạc Phủ mới d tiến hành những cải cách tiến bộ 5/ Chính sách đối ngoại của giới cầm quyền Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là a xâm lược bành trướng b gây chiến tranh đế quốc với Nga c hợp tác với các nước lớn d sử dụng vũ lực để đàm phán 6/ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là a tài phiệt hiếu chiến b thực dân c phong kiến quân phiệt d quân phiệt hiếu chiến 7/ Sự bóc lột của giai cấp tư sản Nhật Bản đã dẫn đến hậu quả a tư sản phương Tây tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản b phong trào đấu tranh của công nhân tăng c công nhân bỏ làm nên thiếu lao động d công nhân Nhật Bản tìm cách ra nước ngoài 8/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản là do a Nhật Bản nghèo tài nguyên khoàn sản b sự phát triển về kinh tế dẫn đến sức mạnh về quân sự c Nhật Bản cần có nhiều thuộc địa d tính hiếu chiến võ sĩ đạo ngấm sâu vào người Nhật 9/ Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra vào a tháng 1/1869 b tháng1/1868 c tháng 2/1869 d tháng 2/1868 10/ Thực dân Anh xâm lược Trung Quốc dựa vào nguyên cớ a chính quyền nhà Thanh thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" b triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo c chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh d chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh 11/ Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còn được gọi là a chiến tranh đế quốc b chiến tranh vũ khí c chiến tranh cục bộ d chiến tranh thuốc phiện 12/ Hiệp ước đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến là a hiệp ước Tân Sửu b hiệp ước Bính Tuất c hiệp ước Nam Kinh d hiệp ước Tân Hợi 13/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân Trung Quốc là a cuộc vận động Duy Tân b khởi nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn c khởi nghĩa Vũ Xương d khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc 14/ Người thành lập ra chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX là a Quang Tự b Khang Hữu Vi c Lương Khải Siêu d Tôn Trung Sơn 15/ Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là a giải phóng dân tộc b dân chủ tư sản c chống phong kiến d chống đế quốc ------------------- HẾT ------------------- Phương án trả lời: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án
 17. ĐÁP ÁN MÔN SỬ 11 - 15’ – CƠ BẢN ¤ Đáp án của đề thi:376 1[ 1]b... 2[ 1]a... 3[ 1]b... 4[ 1]d... 5[ 1]a... 6[ 1]c... 7[ 1]b... 8[ 1]b... 9[ 1]b... 10[ 1]d... 11[ 1]d... 12[ 1]a... 13[ 1]d... 14[ 1]d... 15[ 1]b... ¤ Đáp án của đề thi:375 1[ 1]c... 2[ 1]b... 3[ 1]b... 4[ 1]c... 5[ 1]d... 6[ 1]c... 7[ 1]a... 8[ 1]b... 9[ 1]d... 10[ 1]b... 11[ 1]c... 12[ 1]c... 13[ 1]d... 14[ 1]c... 15[ 1]c... ¤ Đáp án của đề thi:374 1[ 1]a... 2[ 1]b... 3[ 1]d... 4[ 1]c... 5[ 1]a... 6[ 1]d... 7[ 1]c... 8[ 1]b... 9[ 1]a... 10[ 1]b... 11[ 1]d... 12[ 1]d... 13[ 1]b... 14[ 1]c... 15[ 1]a... ¤ Đáp án của đề thi:373 1[ 1]d... 2[ 1]b... 3[ 1]b... 4[ 1]c... 5[ 1]c... 6[ 1]a... 7[ 1]c... 8[ 1]d... 9[ 1]c... 10[ 1]c... 11[ 1]b... 12[ 1]b... 13[ 1]c... 14[ 1]c... 15[ 1]c... ¤ Đáp án của đề thi:372 1[ 1]a... 2[ 1]a... 3[ 1]c... 4[ 1]a... 5[ 1]b... 6[ 1]d... 7[ 1]d... 8[ 1]a... 9[ 1]d... 10[ 1]a... 11[ 1]d... 12[ 1]c... 13[ 1]d... 14[ 1]a... 15[ 1]d... ¤ Đáp án của đề thi:371 1[ 1]b... 2[ 1]b... 3[ 1]b... 4[ 1]a... 5[ 1]b... 6[ 1]d... 7[ 1]a... 8[ 1]b... 9[ 1]a... 10[ 1]c... 11[ 1]b... 12[ 1]b... 13[ 1]d... 14[ 1]d... 15[ 1]a... ¤ Đáp án của đề thi:370 1[ 1]d... 2[ 1]a... 3[ 1]b... 4[ 1]b... 5[ 1]d... 6[ 1]d... 7[ 1]b... 8[ 1]b... 9[ 1]b... 10[ 1]b... 11[ 1]b... 12[ 1]c... 13[ 1]d... 14[ 1]c... 15[ 1]b... ¤ Đáp án của đề thi:639 1[ 1]a... 2[ 1]d... 3[ 1]a... 4[ 1]c... 5[ 1]d... 6[ 1]d... 7[ 1]b... 8[ 1]d... 9[ 1]a... 10[ 1]d... 11[ 1]a... 12[ 1]c... 13[ 1]b... 14[ 1]a... 15[ 1]c... ¤ Đáp án của đề thi:638 1[ 1]c... 2[ 1]c... 3[ 1]a... 4[ 1]a... 5[ 1]d... 6[ 1]d... 7[ 1]d... 8[ 1]c... 9[ 1]a... 10[ 1]c... 11[ 1]c... 12[ 1]c... 13[ 1]a... 14[ 1]b... 15[ 1]d... ¤ Đáp án của đề thi:637 1[ 1]b... 2[ 1]c... 3[ 1]c... 4[ 1]c... 5[ 1]b... 6[ 1]d... 7[ 1]c... 8[ 1]c... 9[ 1]d... 10[ 1]d... 11[ 1]d... 12[ 1]a... 13[ 1]d... 14[ 1]c... 15[ 1]b... ¤ Đáp án của đề thi:636 1[ 1]d... 2[ 1]d... 3[ 1]b... 4[ 1]a... 5[ 1]b... 6[ 1]a... 7[ 1]b... 8[ 1]c... 9[ 1]c... 10[ 1]a... 11[ 1]b... 12[ 1]d... 13[ 1]c... 14[ 1]a... 15[ 1]a... ¤ Đáp án của đề thi:635 1[ 1]b... 2[ 1]c... 3[ 1]a... 4[ 1]d... 5[ 1]a... 6[ 1]a... 7[ 1]c... 8[ 1]a... 9[ 1]b... 10[ 1]b... 11[ 1]c... 12[ 1]a... 13[ 1]d... 14[ 1]b... 15[ 1]c... ¤ Đáp án của đề thi:634 1[ 1]d... 2[ 1]c... 3[ 1]c... 4[ 1]b... 5[ 1]d... 6[ 1]a... 7[ 1]c... 8[ 1]a...
 18. 9[ 1]c... 10[ 1]c... 11[ 1]d... 12[ 1]b... 13[ 1]b... 14[ 1]b... 15[ 1]c... ¤ Đáp án của đề thi:633 1[ 1]a... 2[ 1]d... 3[ 1]c... 4[ 1]a... 5[ 1]d... 6[ 1]c... 7[ 1]d... 8[ 1]d... 9[ 1]c... 10[ 1]d... 11[ 1]d... 12[ 1]d... 13[ 1]d... 14[ 1]d... 15[ 1]b... ¤ Đáp án của đề thi:632 1[ 1]b... 2[ 1]a... 3[ 1]c... 4[ 1]b... 5[ 1]a... 6[ 1]d... 7[ 1]a... 8[ 1]b... 9[ 1]a... 10[ 1]b... 11[ 1]b... 12[ 1]d... 13[ 1]a... 14[ 1]b... 15[ 1]a... ¤ Đáp án của đề thi:631 1[ 1]b... 2[ 1]d... 3[ 1]d... 4[ 1]c... 5[ 1]d... 6[ 1]b... 7[ 1]c... 8[ 1]c... 9[ 1]d... 10[ 1]c... 11[ 1]b... 12[ 1]c... 13[ 1]b... 14[ 1]a... 15[ 1]a...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản