Trắc nghiệm nhiệt học khách quan P2

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
96
lượt xem
23
download

Trắc nghiệm nhiệt học khách quan P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm nhiệt học khách quan P2 Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm nhiệt học khách quan P2

 1. BAØI 24-25 SÖÏ NOÙNG CHAÛY VAØ SÖÏ ÑOÂNG ÑAËC Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) Baøi 24. Thí nghieäm veà söï noùng chaûy cuûa baêng phieán. C1 : Khi ñöôïc ñun noùng thì nhieät ñoä cuûa baêng phieán thay ñoåi nhö theá naøo ? Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 6 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng hay naèm ngang ? C2 : Tôùi nhieät ñoä naøo thì baêng phieán baét ñaàu noùng chaûy ? Luùc naøy baêng phieán toàn taïi ôû nhöõng theå naøo ? 83
 2. C3 : Trong suoát thôøi gian noùng chaûy, nhieät ñoä cuûa baêng phieán coù thay ñoåi khoâng ? Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt thöù 8 ñeán phuùt thöù 11 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng hay naèm ngang ? C4 : Khi baêng phieán ñaõ noùng chaûy heát thì nhieät ñoä cuûa baêng phieán thay ñoåi nhö theá naøo theo thôøi gian ? Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt thöù 11 ñeán phuùt thöù 15 laø ñoaïn thaúng naèm ngang hay naèm nghieâng ? C5 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : a) Baêng phieán noùng chaûy ôû (1) …….. nhieät ñoä naøy goïi laø nhieät ñoä noùng chaûy cuûa baêng phieán. - 700C, 800C, 900C - thay ñoåi, khoâng thay ñoåi b) Trong thôøi gian noùng chaûy, nhieät ñoä cuûa baêng phieán (2) …… HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.76) Khi ñöôïc ñun noùng thì nhieät ñoä cuûa baêng phieán taêng. Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 6 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng. C2 : (tr.76) Tôùi nhieät ñoä 800C, baêng phieán baét ñaàu noùng chaûy. Luùc naøy baêng phieán toàn taïi ôû theå raén vaø theå loûng. C3 : (tr.76) Trong suoát thôøi gian noùng chaûy, nhieät ñoä cuûa baêng phieán khoâng thay ñoåi. Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt thöù 8 ñeán phuùt thöù 11 laø ñoaïn thaúng naèm ngang. C4 : (tr.76) Khi baêng phieán noùng chaûy heát thì nhieät ñoä cuûa baêng phieán taêng theo thôøi gian. Ñöôøng bieåu dieãn töø phuùt thöù 11 ñeán phuùt thöù 15 laø ñoaïn thaúng naèm nghieâng. C5 : (tr.76) Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : a) 800C; b) khoâng thay ñoåi 84
 3. Baøi 25. Thí nghieäm veà söï ñoâng ñaëc cuûa baêng phieán khi ñeå nguoäi. C1 : Tôùi nhieät ñoä naøo thì baêng phieán baét ñaàu ñoâng ñaëc ? C2 : Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, daïng cuûa ñöôøng bieåu dieãn coù ñaëc ñieåm gì : - Töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 ; - Töø phuùt thöù 4 ñeán phuùt thöù 7 ; - Töø phuùt thöù 7 ñeán phuùt thöù 15 ? C3 : Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, nhieät ñoä cuûa baêng phieán thay ñoåi theá naøo ? - Töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 ; - Töø phuùt thöù 4 ñeán phuùt thöù 7 ; - Töø phuùt thöù 7 ñeán phuùt thöù 15 ? 85
 4. C4 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : a) Baêng phieán ñoâng ñaëc ôû • 700C, 800C, 900C (1) ………. Nhieät ñoä naøy • baèng, lôùn hôn, nhoû hôn goïi laø nhieät ñoä ñoâng ñaëc • thay ñoåi, khoâng thay ñoåi cuûa baêng phieán. Nhieät ñoä ñoâng ñaëc (2) ……… nhieät ñoä noùng chaûy. b) Trong thôøi gian ñoâng ñaëc, nhieät ñoä cuûa baêng phieán (3) …….. C5 : Hình 25.1 veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä theo thôøi gian khi noùng chaûy cuûa chaát naøo ? Haõy moâ taû söï thay ñoåi nhieät ñoä vaø theå cuûa chaát ñoù khi noùng chaûy. C6 : Trong vieäc ñuùc töôïng ñoàng, coù nhöõng quaù trình chuyeån theå naøo cuûa ñoàng ? C7 : Taïi sao ngöôøi ta duøng nhieät ñoä cuûa nöôùc ñaù ñang tan ñeå laøm moät moác ño nhieät ñoä. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.78) Tôùi nhieät ñoä 800C, baêng phieán baét ñaàu ñoâng ñaëc ; C2 : (tr.78) Ñöôøng bieåu dieãn coù daïng : - Töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 : ñoaïn thaúng naèm nghieâng - Töø phuùt thöù 4 ñeán phuùt thöù 7 : ñoaïn thaúng naèm ngang. - Töø phuùt thöù 7 ñeán phuùt thöù 15 : ñoaïn thaúng naèm nghieâng. C3 : (tr.78) Nhieät ñoä cuûa baêng phieán thay ñoåi nhö sau : - Töø phuùt 0 ñeán phuùt thöù 4 : nhieät ñoä cuûa baêng phieán giaûm. 86
 5. - Töø phuùt thöù 4 ñeán phuùt thöù 7 : nhieät ñoä cuûa baêng phieán khoâng thay ñoåi. - Töø phuùt thöù 7 ñeán phuùt thöù 15 : nhieät ñoä cuûa baêng phieán tieáp tuïc giaûm. C4 : (tr.78) Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : a) (1) 800C ; (2) baèng b) (3) khoâng thay ñoåi C5 : (tr.78) Hình 25.1 veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä theo thôøi gian khi noùng chaûy cuûa nöôùc ñaù. C6 : (tr.79) Trong vieäc ñuùc töôïng ñoàng coù 2 quaù trình chuyeån theå : - Ban ñaàu ñoàng ôû theå raén ñöôïc laøm noùng chaûy (chuyeån thaønh theå loûng), ñoå vaøo khuoân töôïng caàn ñuùc. - Ñeå nguoäi ñoàng ñoâng ñaëc thaønh hình töôïng (chuyeån thaønh theå raén). C7 : (tr.79) Coù theå duøng nöôùc ñaù ñang tan ñeå laøm moät moác ño nhieät ñoä vì trong luùc naøy thì nhieät ñoä luoân giöõ ôû 00C. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI l. Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo khoâng lieân quan söï noùng chaûy ? A. Boû cuïc nöôùc ñaù vaøo moät coác nöôùc. B. Ñoát moät ngoïn neán. C. Ñoát moät ngoïn ñeøn daàu. D. Ñuùc moät caùi chuoâng ñoàng. 2. Taïi sao ngöôøi ta khoâng duøng nöôùc maø phaûi duøng röôïu ñeå cheá taïo caùc nhieät keá duøng ñeå ño nhieät ñoä cuûa khoâng khí ? 87
 6. BAØI 26-27 SÖÏ BAY HÔI VAØ SÖÏ NGÖNG TUÏ Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) Quan saùt caùc hình veõ sau ñaây vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. C1 : Quaàn aùo veõ ôû hình A2 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình A1, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ? C2 : Quaàn aùo veõ ôû hình B1 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình B2, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ? C3 : Quaàn aùo veõ ôû hình C2 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình C1, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ? 88
 7. C4 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : - Nhieät ñoä caøng (1) …… thì toác ñoä bay hôi caøng (2) ……...... - lôùn, nhoû - cao, thaáp - Gioù caøng (3) …. thì toác ñoä bay hôi caøng (4) - maïnh, yeáu …… - Dieän tích maët thoaùng cuûa chaát loûng caøng (5) ….. thì toác ñoä bay hôi caøng (6) ……… C5 : Taïi sao phaûi duøng ñóa coù dieän tích loøng ñóa nhö nhau ? C6 : Taïi sao phaûi ñaët hai ñóa trong cuøng moät phoøng khoâng coù gioù ? C7 : Taïi sao chæ hô noùng moät ñóa ? C8 : Keát quaû thí nghieäm theá naøo thì coù theå khaúng ñònh döï ñoaùn toác ñoä bay hôi phuï thuoäc nhieät ñoä laø ñuùng ? C9 : Taïi sao khi troàng chuoái hay troàng mía, ngöôøi ta phaûi phaït bôùt laù ? C10 : Ñeå laøm muoái, ngöôøi ta cho nöôùc bieån chaûy vaøo ruoäng muoái. Nöôùc trong nöôùc bieån bay hôi, coøn muoái ñoïng laïi treân ruoäng. Thôøi tieát nhö theá naøo thì nhanh thu hoaïch ñöôïc muoái ? Taïi sao ? HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.80) Xem hình 26.2a. Quaàn aùo veõ ôû hình A2 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình A1, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. C2 : (tr.81) Xem hình 26.2b. Quaàn aùo veõ ôû hình B1 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình B2, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo gioù. C3 : (tr.81) Xem hình 26.2c. Quaàn aùo veõ ôû hình C2 khoâ nhanh hôn veõ ôû hình C1, chöùng toû toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo dieän tích maët thoaùng. C4 : (tr.81) Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : 89
 8. Coù hai caùch löïa choïn : 1) Caùch 1 : - (1) … cao ; (2) … lôùn - (3) … maïnh ; (4) … lôùn - (5) … lôùn ; (6) … lôùn 2) Caùch 2 : - (1) … thaáp ; (2) … nhoû - (3) … yeáu ; (4) … nhoû - (5) … nhoû ; (6) … nhoû C5 : (tr.82) Phaûi duøng ñóa coù dieän tích loøng ñóa nhö nhau ñeå dieän tích maët thoaùng nhö nhau. C6 : (tr.82) Phaûi ñaët hai ñóa trong cuøng moät phoøng khoâng coù gioù ñeå loaïi tröø taùc ñoäng cuûa gioù. C9 : (tr.82) Khi troàng chuoái hay troàng mía, ngöôøi ta phaït bôùt laù ñeå giaûm dieän tích cuûa laù, haïn cheá söï bay hôi, giöõ ñöôïc löôïng nöùôc caàn thieát cho caây. C10 : (tr.82) Khi thôøi tieát naéng noùng, nhieàu gioù thì nhanh thu hoaïch muoái hôn. Baøi 27 Quan saùt thí nghieäm (hình 27.1) : Duïng cuï goàm 2 coác gioáng nhau, moât coác ñöïng nöôùc coù pha maøu (coác ñoái chöùng), coác kia ñöïng nöôùc coù ít nöôùc ñaù vuïn (coác thí nghieäm). 90
 9. C1 : Coù gì khaùc nhau giöõa nhieät ñoä cuûa nöôùc trong coác ñoái chöùng vaø trong coác thí nghieäm ? C2 : Coù hieän töôïng gì xaûy ra ôû maët ngoaøi cuûa coác thí nghieäm ? Hieän töôïng naøy coù xaûy ra ôû coác ñoái chöùng khoâng ? C3 : Caùc gioït nöôùc ñoïng ôû maët ngoaøi cuûa coác thí nghieäm coù theå laø do nöôùc ôû trong coác thaám ra khoâng ? Taïi sao ? C4 : Caùc gioït nöôùc ñoïng ôû maët ngoaøi coác thí nghieäm laø do ñaâu maø coù ? C5 : Vaäy döï ñoaùn cuûa chuùng ta coù ñuùng khoâng ? C6 : Haõy neâu hai thí duï veà hieän töôïng ngöng tuï. C7 : Giaûi thích söï taïo thaønh gioït nöôùc ñoïng treân laù caây vaøo ban ñeâm. C8 : Taïi sao röôïu ñöïng trong chai khoâng ñaäy nuùt seõ caïn daàn, coøn neáu nuùt kín thì khoâng caïn ? HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.84) Nhieät ñoä trong coác thí nghieäm thaáp hôn nhieät ñoä trong coác ñoái chöùng. C2 : (tr.84) ÔÛ maët ngoøai cuûa coác thí nghieäm coù nöôùc ñoïng. Ñieàu naøy khoâng xaûy ra vôùi coác ñoái chöùng. C3 : (tr.84) Caùc gioït nöôùc ñoïng ôû maët ngoaøi cuûa coác thí nghieäm khoâng theå laø do nöôùc trong coác thaám ra vì khoâng coù maøu trong khi nöôùc trong coác coù maøu xanh. C4 : (tr.84) Caùc gioït nöôùc ôû maët ngoaøi coác thí nghieäm laø do hôi nöôùc trong khoâng khí gaëp laïnh ngöng tuï laïi. 91
 10. C6 : (tr.84) Thí duï 1: Laáy moät chieác ñóa uùp leân luoàn hôi nöôùc ñang soâi. Hôi nöôùc gaëp laïnh ngöng tuï thaønh gioït nöôùc ñoïng ôû thaønh ñóa. Thí duï 2: Haø hôi vaøo moät taám kính, hôi nöôùc ngöng tuï thaønh gioït laøm kính bò môø ñi. C7: (tr.84) Trong khoâng khí luoân coù hôi nöôùc. Khi ban ñeâm nhieät ñoä haï xuoáng, hôi nöôùc ngöng tuï thaønh gioït nöôùc ñoïng ôû laù caây. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI l. Trong caùc ñaëc ñieåm sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo khoâng phaûi laø cuûa söï bay hôi ? A. Xaûy ra ôû baát kì nhieäât ñoä naøo cuûa chaát loûng. B. Xaûy ra treân maët thoaùng cuûa chaát loûng. C. Khoâng nhìn thaáy ñöôïc. D. Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh cuûa chaát loûng. 2. Nöôùc ñöïng trong coác bay hôi caøng nhanh khi : A. Nöôùc trong coác caøng nhieàu. B. Nöôùc trong coác caøng ít. C. Nöôùc trong coác caøng noùng. D. Nöôùc trong coác caøng laïnh. Trong caùc caâu traû lôøi treân, theo em caâu naøo ñuùng ? 3. Taïi sao vaøo muøa laïnh, khi haø hôi vaøo maët göông ta thaáy maët göông môø ñi roài sau moät thôøi gian maët göông laïi saùng trôû laïi ? 92
 11. BAØI 28-29 SÖÏ SOÂI Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : ÔÛ nhieät ñoä naøo baét ñaàu thaáy xuaát hieän caùc boït khí ôû ñaùy bình ? C2 : ÔÛ nhieät ñoä naøo baét ñaàu thaáy caùc boït khí taùch khoûi ñaùy bình vaø ñi leân maët nöôùc ? C3 : ÔÛ nhieät ñoä naøo xaûy ra hieän töôïng caùc boït khí noåi leân tôùi maët nöôùc, vôõ tung ra vaø hôi nöôùc bay leân nhieàu (nöôùc soâi) ? C4 : Trong khi nöôùc ñang soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc coù taêng khoâng ? C5 : Trong cuoäc tranh luaän cuûa Bình vaø An (neâu ôû phaàn ñaàu baøi), ai ñuùng, ai sai ? C6 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau ñaây : a) Nöôùc soâi ôû nhieät ñoä (1) ……. nhieät ñoä naøy goïi laø (2) ……. - 1000C, gaàn 1000C cuûa nöôùc. - thay ñoåi, khoâng thay ñoåi b) Trong suoát thôøi gian soâi, nhieät - nhieät ñoä soâi ñoä cuûa nöôùc (3) ………. - boït khí c) Söï soâi laø moät söï bay hôi ñaëc - maët thoaùng bieät. Trong suoát thôøi gian soâi, nöôùc vöøa bay hôi vaøo caùc (4) 93
 12. ……. vöøa bay hôi treân (5) …………. C7 : Taïi sao ngöôøi ta choïn nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc ñang soâi ñeå laøm moät moác chia nhieät ñoä ? C8 : Taïi sao ñeå ño nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc soâi, ngöôøi ta phaûi duøng nhieät keá thuûy ngaân, maø khoâng duøng nhieät keá röôïu ? C9 : Hình 29.1 veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa nöôùc khi ñöôïc ñun noùng. Caùc ñoaïn AB vaø BC cuûa ñöôøng bieåu dieãn öùng vôùi nhöõng quaù trình naøo ? HÖÔÙNG DAÃN C4 : (tr.87) Trong khi nöôùc soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng taêng. C5 : (tr.87) Trong cuoäc tranh luaän ôû ñaàu baøi : Bình ñuùng. C6 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : a) (1) … 1000C ; (2) … nhieät ñoä soâi b) (3) … khoâng thay ñoåi c) (4) … boït khí ; (5) … maët thoaùng C7 : (tr.87) Choïn nhieät ñoä cuûa nöôùc ñang soâi laø moät moác chia nhieät ñoä vì khi soâi nhieät ñoä cuûa nöôùc giöõ khoâng ñoåi ôû 1000C. C8 : (tr.87) Ño nhieät ñoä cuûa nöôùc soâi phaûi duøng nhieät keá thuûy ngaân maø khoâng duøng nhieät keá röôïu, vì röôïu coù nhieät ñoä soâi laø 800C, thaáp hôn 94
 13. nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc. Coøn thuûy ngaân soâi ôû nhieät ñoä 3570C cao hôn nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc. C9 : (tr.87) Hình 29.1 SGK, veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa nöôùc khi bò ñun noùng. Ñoaïn AB cuûa ñöôøng bieåu dieãn öùng vôùi quaù trình ñun noùng nöôùc töø 00C ñeán 1000C, ñoaïn BC bieåu dieãn quaù trình nöôùc ñang soâi. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI l. Trong caùc ñaëêc ñieåm bay hôi sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo laø cuûa söï soâi ? A. Xaûy ra ôû baát kì nhieät ñoä naøo. B. Chæ xaûy ra treân maët thoaùng cuûa chaát loûng. C. Chæ xaûy ra trong loøng chaát loûng. D. Chæ xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh cuûa chaát loûng. 2. Trong caùc ñaëc ñieåm bay hôi sau ñaây, ñaëc ñieåm naøo khoâng phaûi laø cuûa söï soâi ? A. Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh cuûa chaát loûng. B. Xaûy ra ôû caû trong loøng laãn maët thoaùng cuûa chaát loûng. C. Xaûy ra ôû baát kì nhieät ñoä naøo. D. Trong suoát quaù trình dieãn ra hieän töôïng bay hôi, nhieät ñoä cuûa chaát loûng. 3. Trong caùc ñaëc ñieåm sau ñaây nhöõng ñaëïc ñieåm naøo laø ñaëc ñieåm cuûa söï soâi : nhöõng ñaëc ñieåâm naøo laø cuûa söï bay hôi ? A. Xaûy ra ôû baát kì nhieät ñoä naøo cuûa chaát loûng. B. Xaûy ra ôû nhieät ñoä xaùc ñònh cuûa chaát loûng. C. Xaûy ra caû ôû trong loøng laãn maëït thoaùng cuûa chaát loûng. D. Chæ xaûy ra treân maëït thoaùng cuûa chaát loûng. 95
 14. BAØI 30 TOÅNG KEÁT CHÖÔNG II (NHIEÄT HOÏC) I. OÂN TAÄP Traû lôøi caâu hoûi 1. Theå tích cuûa caùc chaát thay ñoåi nhö theá naøo khi nhieät ñoä taêng, khi nhieät ñoä giaûm ? 2. Trong caùc chaát raén , loûng , khí chaát naøo nôû vì nhieät nhieàu nhaát, chaát naøo nôû vì nhieät ít nhaát ? 3. Tìm moät thí duï chöùng toû söï co daõn vì nhieät khi bò ngaên trôû coù theå gaây ra nhöõng löïc raát lôùn ? 4. Nhieät keá hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng naøo ? Haõy keå teân vaø neâu coâng duïng cuûa caùc nhieät keá thöôøng gaëp trong ñôøi soáng. 5. Ñieàn vaøo ñöôøng chaám chaám trong sô ñoà teân goïi cuûa caùc söï chuyeån theå öùng vôùi caùc muõi teân : Theå raén Theå loûng Theå khí 6. Caùc chaát khaùc nhau coù noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc ôû cuøng moät nhieät ñoä xaùc ñònh khoâng? Nhieät ñoä naøy goïi laø gì ? 7. Trong thôøi gian noùng chaûy, nhieät ñoä cuûa chaát raén coù taêng khoâng khi ta tieáp tuïc ñun ? 8. Caùc chaát loûng bay hôi ôû cuøng moät nhieät ñoä xaùc ñònh khoâng ? Toác ñoä bay hôi cuûa moät chaát loûng phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ? 96
 15. 9. ÔÛ nhieät ñoä naøo thì moät chaát loûng, cho duø coù tieáp tuïc ñun vaãn khoâng taêng nhieät ñoä ? Söï bay hôi cuûa chaát loûng ôû nhieät ñoä naøy coù ñaëc ñieåm gì ? II.VAÄN DUÏNG 1. Trong caùc caùch saép xeáp döôùi ñaây cho caùc chaát nôû vì nhieät töø ít tôùi nhieàu, caùch saép xeáp naøo ñuùng ? A. Raén – khí – loûng. B. Loûng – raén – khí. C. Raén – loûng – khí. D. Loûng – khí – raén. 2. Nhieät keá naøo trong caùc nhieät keá sau ñaây coù theå duøng ñeå ño nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc ñang soâi ? A. Nhieät keá röôïu. B. Nhieät keá y teá. C. Nhieät keá thuûy ngaân. D. Caû ba loaïi treân ñeàu khoâng duøng ñöôïc. 3. Taïi sao treân ñöôøng oáng daãn hôi phaûi coù nhöõng ñoaïn ñöôïc uoán cong (H.30.1). Haõy veõ laïi hình cuûa ñoaïn oáng naøy khi ñöôøng oáng noùng leân, laïnh ñi ? 4. Haõy söû duïng soá lieäu trong baûng 30.1 ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây : Baûng 30.1 Chaát Nhieät ñoä noùng chaûy (0 C) Nhoâm 660 Nöôùc ñaù 0 Röôïu -117 Saét 1535 Ñoàng 1083 Thuûy ngaân -39 Muoái aên 801 97
 16. a) Chaát naøo coù nhieät ñoä noùng chaûy cao nhaát ? b) Chaát naøo coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp nhaát ? c) Taïi sao coù theå duøng nhieâït keá röôïu ñeå ño nhöõng nhieät ñoä thaáp tôùi –500C. Coù theå duøng nhieät keá thuûy ngaân ñeå ño nhöõng nhieät ñoä naøy khoâng ? Taïi sao ? d) Hình 30.2 veõ moät thang nhieät ñoä töø –2000C ñeán 16000C. Haõy : - Duøng buùt chì maøu ñaùnh daáu vaøo vò trí treân thang coù ghi nhieät ñoä öùng vôùi nhieät ñoä trong lôùp em. - Ñaùnh daáu nhieät ñoä noùng chaûy vaø ghi teân chaát coù trong baûng 30.1 vaøo thang nhieät ñoä, (thí duï, nöôùc ñöôïc ghi ôû vaïch öùng vôùi 00C cuûa thang treân hình 30.2). - ÔÛ nhieät ñoä cuûa lôùp hoïc, caùc chaát naøo trong baûng 30.1 ôû theå raén, ôû theå loûng ? - ÔÛ nhieät ñoä cuûa lôùp hoïc, coù theå coù hôi cuûa chaát naøo trong caùc hôi sau ñaây: + Hôi nöôùc ? + Hôi ñoàng ? + Hôi thuûy ngaân ? + Hôi saét ? 5. An vaø Bình cuøng luoäc khoai. Khi noài khoai baét ñaàu soâi, Bình baûo neân ruùt bôùt cuûi ra, chæ ñeå ngoïn löûa nhoû, ñuû cho noài khoai tieáp tuïc soâi. An laïi noùi, phaûi tieáp tuïc chaát theâm cuûa nöõa, ñeå ngoïn löûa chaùy thaät to, vì An cho raèng, caøng ñun cho löûa to, thì nöôùc luoäc khoai caøng noùng, nhö vaäy khoai caøng mau chín. YÙ kieán naøo ñuùng ? Taïi sao ? 6. Hình 30.3 veõ ñöôøng bieåu dieãn söï thay ñoåi nhieâït ñoä theo thôøi gian cuûa nöôùc. Hoûi : a) Caùc ñoaïn BC, DE öùng vôùi caùc quaù trình naøo ? b) Trong caùc ñoaïn AB ,CD nöôùc toàn taïi ôû nhöõng theå naøo ? 98
 17. GIAÛI TRÍ OÂ CHÖÕ VEÀ SÖÏ CHUYEÅN THEÅ Haøng ngang 1. Teân goïi söï chuyeån töø raén sang theå loûng (8 oâ). 2. Teân goïi söï chuyeån töø theå loûng sang theå khí (hay hôi) (6 oâ). 3. Moät yeáu toá taùc ñoäng ñeán toác ñoä bay hôi (3 oâ). 4. Vieäc ta phaûi laøm ñeå kieåm tra caùc döï ñoaùn (9 oâ). 5. Moät yeáu toá nöûa taùc ñoäng ñeán bay hôi (9 oâ) 6. Teân goïi söï chuyeån töø theå loûng sang theå raén (7 oâ). 7. Töø duøng ñeå chæ söï nhanh chaäm (5 oâ). Haøng doïc Haõy dieãn taû noäi dung cuûa töø trong caùc oâ haøng doïc ñöôïc toâ ñaäm (H.30.4) 99
 18. HÖÔÙNG DAÃN I- OÂN TAÄP 1- Theå tích cuûa caùc chaát taêng khi nhieät ñoä taêng, giaûm khi nhieät ñoä giaûm. 2- Trong caùc chaát, chaát khí nôû vì nhieät nhieàu nhaát, chaát raén nôû vì nhieät ít nhaát. 3- Khi noùng leân, ñöôøng ray xe löûa coù theå bò cong. Vaäy söï co daõn vì nhieät coù theå gaây neân nhöõng löïc raát lôùn. 4- Nhieät keá hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc daõn nôû vì nhieät cuûa caùc chaát : nhieät ñoä caøng cao thì vaät daõn nôû caøng nhieàu. Moät soá loaïi nhieät keá thöôøng gaëp trong ñôøi soáng laø : - Nhieät keá thuyû ngaân duøng ñeå ño nhieät ñoä trong phoøng thí nghieäm, nghieân cöùu khoa hoïc. - Nhieät keá röôïu duøng ñeå ño nhieät ñoä moâi tröôøng. - Nhieät keá y teá duøng ñeå ño nhieät ñoä cô theå. - Nhieät keá ñoåi maøu duøng trong y teá duøng ñeå ño nhanh choùng nhieät ñoä cô theå. 5- 6- Caùc chaát khaùc nhau noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc ôû cuøng moät nhieät ñoä xaùc ñònh. Nhieät ñoä naøy goïi laø nhieät ñoä noùng chaûy. Caùc chaát khaùc nhau coù nhieät ñoä noùng chaûy khaùc nhau. 100
 19. 7- Trong thôøi gian noùng chaûy nhieät ñoä cuûa chaát raén khoâng taêng maëc daàu ta vaãn tieáp tuïc ñun. 8- Caùc chaát loûng bay hôi ôû nhöõng nhieät ñoä xaùc ñònh khaùc nhau. Toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo : - Nhieät ñoä : nhieät ñoä caøng cao, toác ñoä bay hôi caøng taêng. - Dieän tích maët thoaùng : Dieän tích maët thoaùng caøng lôùn, toác ñoä bay hôi caøng taêng. - Gioù : treân maët thoaùng caøng nhieàu gioù, toác ñoä bay hôi caøng taêng. 9- ÔÛ nhieät ñoä soâi thì nhieät ñoä chaát loûng khoâng taêng maëc daàu ta vaãn tieáp tuïc ñun. Khi ñoù söï bay hôi khoâng chæ dieãn ra treân maët thoaùng maø coøn ôû trong loøng chaát loûng. II- VAÄN DUÏNG 1- Caùc chaát nôû vì nhieät töø ít tôùi nhieàu laø : (C) Raén – Loûng – Khí. 2- Nhieät keá duøng ñeå ño nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc ñang soâi laø nhieät keá thuûy ngaân vì thuûy ngaân soâi ôû 3570C. 3- Treân ñöôøng oáng daãn hôi phaûi coù nhöõng ñoaïn uoán cong ñeå khi hôi noùng ñi qua, neáu oáng bò nôû thì chæ laøm co daõn ñoaïn cong maø khoâng laøm gaûy ñöôøng oáng. 101
 20. 4- a) Saét coù nhieät ñoä noùng chaûy cao nhaát (15350C) b) Röôïu coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp nhaát (-1170C) c) Coù theå duøng nhieät keá röôïu ñeå ño nhieät ñoä thaáp tôùi – 500C vì ôû nhieät ñoä naøy, röôïu chöa ñoâng ñaëc. Khoâng theå duøng nhieät keá thuûy ngaân ñeå ño nhieät ñoä naøy vì nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa thuûy ngaân laø -390C. d) Ghi vaøo thang nhieät ñoä noùng chaûy cuûa caùc chaát. Töø ñoù ruùt ra keát luaän, ôû nhieät ñoä cuûa lôùp hoïc, caùc chaát ôû : + Theå raén : nhoâm, muoái, ñoàng, saét. + Theå loûng : nöôùc röôïu, thuûy ngaân. ÔÛ nhieät ñoä cuûa lôùp hoïc coù theå coù hôi nöôùc. 5- An sai vì coù ñun löûa to ñeán bao nhieâu thì nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc vaãn laø 1000C. 102
Đồng bộ tài khoản