Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
33
download

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh: đột biến nhân tạo (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)

  1. Câu 1 Các lo i tác nhân v t lý nào dư i đây đư c s d ng đ gây đ t bi n nhân t o: A) Tia X, tia gamma, tia beta, chùm notron B) Tia t ngo i C) S c nhi t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 2 Trong ch n gi ng th c v t, vi c chi u x đ gây đ t bi n nhân t o thư ng không đư c th c hi n : A) h t khô, h t n y m m B) r C) h t ph n, b u nhu D) đ nh sinh trư ng c a thân Đáp án C Câu 3 Tia t ngo i là lo i b c x : A) Có bư c sóng ng n t 1000A0 đ n 4000A0 B) Không có kh năng xuyên sâu C) Gât ra đ t bi n gen và đ t bi n NST D) T t c đêu đúng Đáp án -D Câu 4 Cơ ch gây đ t bi n c a các lo i tia phóng x : A) C n tr s hình thành thoi vô s c B) Gây ra r i lo n phân li c a các NST trong quá trình phân bào C) Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng nh hư ng đ n ADN, ARN D) Kích thích các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng nh hư ng đ n AND, ARN Đáp án C Câu 5 Cơ ch tác d ng c a Cônsixin trong vi c gây đ t bi n đa b i: A) Kích thích các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng B) Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng C) C n tr s hình thành thoi vô s c D) Làm r i lo n phân ly NST trong quá trình phân bào Đáp án C Câu 6 Lí do nào khi n tia t ngo i ch đư c dùng đ x lí cho đ i tư ng vi sinh v t, bào t và h t ph n: A) Không có kh năng xuyên sâu B) Không có kh năng ion hoá các nguyên t khi xuyên qua cá t ch c t bào s ng C) Không gây đ t bi n D) A và B đúng Đáp án B Câu 7 Tia phóng x cũng như tia t ngo i đ u có kh năng: A) Gây đ t bi n gen
  2. B) Gây đ t bi n NST C) Gây đ t bi n gen và đ t bi n NST D) Gây đ t bi n c u trúc NST Đáp án C Câu 8 Đ gây đ t bi n lên đ nh sinh trư ng c a thân, cành, ngư i ta thư ng s d ng tác nhân đ t bi n: A) Chi u tia t ngo i B) S c nhi t C) Chi u tia phóng x D) Ngâm hoá ch t Đáp án C Câu 9 Khi chi u tia phóng x đ gây đ t bi n nhân t o: A) Tia phóng x nh hư ng tr c ti p đ n AND, ARN B) Tia phóng x nh hư ng gián ti p đ n AND, ARN thông qua tác đ ng lên các phân t nư c trong t bào C) Tia phóng x nh hư ng tr c ti p đ n AND, ARN ho c gián ti p thông qua tác đ ng lên các phân t nư c trong t bào D) Tia phóng x nh hư ng tr c ti p đ n AND, ARN ho c gián ti p thông qua tác đ ng lên các phân t protein Đáp án C Câu 10 Cơ ch gây đ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) trên AND: A) Bi n đ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G B) Bi n đ i c p A-T thành c p G-X C) Bi n đ i c p G-X thành c p A-T D) Bi n đ i c p X-G thành c p G-X Đáp án B Câu 11 Cơ ch gây đ t bi n c a Etylmêtal sunfonat (EMS) trên AND: A) Bi n đ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G B) Bi n đ i c p A-T thành c p G-X C) Bi n đ i c p G-X thành c p A-T D) Bi n đ i c p X-G thành c p G-X Đáp án A Câu 12 Các tác nhân hoá h c đư c s d ng đ gây đ t bi n nhân t o ch gây ra : A) Đ t bi n gen B) Đ t bi n NST C) Đ t bi n gen và đ t bi n NST D) Đ t bi n gen và đ t bi n c u trúc NST Đáp án C Câu 13 Cơ ch gây đ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) trên AND làm bi n đ i c p A- T thành c p G-X là do: A) 5BU có c u t o v a gi ng T v a gi ng X B) 5BU có c u t o v a gi ng A v a gi ng G C) 5BU có c u t o v a gi ng T v a gi ng G
  3. D) 5BU có c u t o v a gi ng A v a gi ng X Đáp án A Câu 14 Cơ ch gây đ t bi n c a Etylmêtal sunforat (EMS) trên AND làm bi n đ i c p G-X thành c p T-A ho c X-G là do: A) Thay G b ng T hay X B) Thay X b ng T hay G C) Thay X b ng A hay G D) Thay G b ng A hay X Đáp án A Câu 15 Đ gây đ t bi n hoá h c cây tr ng ngư i ta s d ng cách: A) Ngâm h t khô ho c h t đang n y m m đư c trong dung d ch hoá ch t có n ng đ thích h p B) Tiêm dung d ch hoá ch t vào b u nhu C) Qu n bông có t m dung d ch hoá ch t vào đ nh sinh trư ng c a thân ho c ch i D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 16 S khác bi t quan tr ng trong vi c gây đ t bi n b ng tác nhân v t lí và tác nhân hoá h c là: A) Tác nhân hóa h c gây ra đ t bi n gen mà không gây đ t bi n NST B) Tác nhân hoá h c có kh năng gây ra các đ t bi n có tính ch n l c cao hơn C) Tác nhân hóa h c gây ra đ t bi n NST mà không gây đ t bi n gen D) Tác nhân hóa h c có th s d ng thu n l i v t nuôi Đáp án B Câu 17 Trong ch n gi ng vi sinh v t, phương pháp ch n gi ng nào dư i đây đư c s d ng ph bi n: A) Nuôi c y mô B) Kĩ thu t c y gen C) Gây đ t bi n nhân t o D) Lai gi ng Đáp án C Câu 18 Trong ch n gi ng cây tr ng, phương pháp ch n gi ng nào dư i đây đư c s d ng: A) T o th đa b i b ng cách s d ng côsixin B) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t C) Ph i h p đ t bi n v i lai gi ng D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 19 Trong ch n gi ng v t nuôi, phương pháp ch n gi ng nào dư i đây đư c s d ng ph bi n: A) Phương pháp gây đ t bi n B) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t ho c ph i h p đ t bi n v i lai gi ng C) Phương pháp lai gi ng
  4. D) T t c đ u đúng Đáp án C Câu 20 Phương pháp gây đ t bi n trong ch n gi ng ch đư c s d ng h n ch 1 s nhóm đ ng v t b c th p do đ ng v t b c cao có đ c đi m: A) H th n kinh phát tri n và có đ nh y c m cao B) Cơ quan sinh d c con cái n m sâu trong cơ th C) Ph n ng r t nh y và d ch t khi x lí b ng tác nhân lí hoá D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 21 Trong ch n gi ng cây tr ng, đ tăng hi u qu ngư i ta s d ng phương pháp: A) S d ng cônsixin đ t o gi ng đa b i B) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t C) Ph i h p đ t bi n v i lai gi ng D) B và C đúng Đáp án -D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản