Trắc nghiệm ôn thi TN và LTĐH : Con lắc đơn

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
124
lượt xem
44
download

Trắc nghiệm ôn thi TN và LTĐH : Con lắc đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi tn và ltđh : con lắc đơn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi TN và LTĐH : Con lắc đơn

  1. NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 0280646625 C©u 12: T¹i n¬i cã g = 9,8 m/s2, mét con l¾c ®¬n dao C©u hái «n thi TN vµ LT§H 2π ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× s. ChiÒu dµi cña con l¾c con l¾c ®¬n 7 ®¬n ®ã lµ: a. 2m b. 2 cm c. 2 mm d. 20 cm C©u 1 : Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k×? C©u 13: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T. m k a. T = 2π b. T = 2π ThÕ n¨ng cña con l¾c biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian k m víi chu k× lµ: g a. 0,5T b. 2T c. T d. 0,125T c. T = 2π l d. T = 2π C©u 14: T¹i mét n¬i, con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 dao ®éng g l víi chu k× T1 = 1,2 s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi l2 C©u 2: Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n kh«ng phô dao ®éng víi chu k× T2 = 1,6 s. Chu k× cña con l¾c ®¬n cã thuéc vµo: ®é dµi (l2 - l1) lµ: a. ChiÒu dµi d©y treo b. TrÞ sè cña π a. 0,4s b. 0,2s c. 1,05s d. 1,12s c. Khèi l−îng qu¶ nÆng d. Gia tèc träng tr−êng C©u 15: Khi tÇn sè cña con l¾c ®¬n t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é C©u 3: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi t¨ng gi¶m 2 lÇn th× n¨ng l−îng cña nã so víi n¨ng l−îng ban chiÒu dµi cña con l¾c lªn 4 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña ®Çu b»ng: con l¾c: a. 9/2 lÇn b. 2/3 lÇn c. 9/4 lÇn d. 3/2 lÇn a. T¨ng lªn 2 lÇn b. Gi¶m ®i 2 lÇn C©u 16: Mét con l¾c ®¬n cã khèi l−îng m = 200g, l = 80 c. T¨ng lªn 4 lÇn d. Gi¶m ®i 4 lÇn cm treo t¹i n¬i cã g = 10 m/s2. Khi dao ®éng nã v¹ch ra C©u 4: Con l¾c ®¬n dao ®éng diÒu hoµ víi chu k× 1s t¹i mét cung trßn cã thÓ coi nh− mét ®o¹n th¼ng dµi 4 cm. n¬i cã gia tèc träng tr−êng 9,8 m/s2. ChiÒu dµi cña con N¨ng l−îng cña con l¾c khi dao ®éng lµ: l¾c lµ: a.0,0008J b. 0,008J c. 0,04J d. 8J a. 24,8 m b. 24,8 cm c. 1,56 m d. 2,45 m C©u 17: ChiÒu dµi cña mét con l¾c ®¬n t¨ng 1%. Chu k× C©u 5: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, thÕ n¨ng cña dao ®éng : con l¾c tÝnh b»ng c«ng thøc: a. T¨ng 1% b. T¨ng 0,5% c. Gi¶m 0,5% d. T¨ng 0,1% mω 2 α 2 mglα 2 C©u 18: Hai con l¾c ®¬n cã hiÖu chiÒu dµi lµ 30 cm. a. E t = b. E t = Trong cïng mét kho¶ng thêi gian, con l¾c 1 thùc hiÖn 2 2 ®−îc 10 dao ®éng th× con l¾c thø 2 thùc hiÖn ®−îc 20 dao mω 2 s 2 ®éng (T¹i cïng mét n¬i). ChiÒu dµi cña con l¾c thø nhÊt c. E t = d. C¶ ba c«ng thøc trªn ®Òu ®óng. lµ: 2 a. 10 cm b. 40 cm c. 50 cm d. 60 cm. C©u 6: Ph¶i thay ®æi chiÒu dµi cña mét con l¾c ®¬n ra C©u 19: Mét con l¾c ®¬n gåm mét qu¶ nÆng cã khèi sao ®Ó chu k× dao ®éng cña nã t¨ng gÊp ®«i? l−îng m = 200g, treo vµo ®Çu mét sîi d©y cã chiÒu dµi l = a. T¨ng lªn 2 lÇn b. Gi¶m ®i 2 lÇn 1m vµo ®iÓm treo O. Con l¾c dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc c. T¨ng lªn 4 lÇn d. Gi¶m ®i 4 lÇn träng tr−êng g = π = 9,8 m/s2. 2 C©u 7: ë n¬i mµ con l¾c ®¬n ®Õm gi©y (cã chu k× 2s) cã 1. Chu k× cña con l¾c khi dao ®éng víi biªn ®é nhá lµ: ®é dµi 1 m, th× con l¾c ®¬n cã ®é dµi 3m sÏ dao ®éng víi a. 3,14s b. 2s c. 0,628 s c. 0,314s chu k× lµ: 2. XÐt con l¾c trªn dao ®éng víi biªn ®é nhá. Khi ®i qua a. 6 s b. 4,24 s c. 3,46 s d. 1,5 s vÞ trÝ c©n b»ng, d©y treo bÞ mét c¸i ®inh t¹i ®iÓm O’ (ë C©u 8: T¹i cïng mét n¬i: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 phÝa d−íi ®iÓm treo O 36 cm) chÆn l¹i. Chu k× dao ®éng dao ®éng víi chu k× T1 = 0,8 s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã cña con l¾c khi v−íng ®inh lµ: ®é dµi l2 dao ®éng víi chu k× T2 = 0,6 s. Chu k× cña con a. 2s b. 1,8s c. 3,6s d. 4s l¾c ®¬n cã ®é dµi (l1 + l2) lµ: C©u 20: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 4s. Thêi a. 0,7 s b. 1 s c. 1,2 s d. 1,4 s gian ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc C©u 9: T¹i mét n¬i cã hai con l¾c ®¬n dao ®éng víi c¸c ®¹i lµ: biªn ®é nhá. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian, ng−êi ta a. 0,5 s b. 1 s c. 1,5 s d. 2 s thÊy con l¾c thø nhÊt thùc hiÖn ®−îc 4 dao ®éng, con l¾c C©u 21: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 3s. Thêi thø hai thùc hÖn ®−îc 5 dao ®éng. Tæng chiÒu dµi cña gian ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cã li ®é x = hai con l¾c lµ 164 cm. ChiÒu dµi cña mçi con l¾c lÇn l−ît 0,5A lµ: lµ: a. 0,25s b. 0,375s c. 0,75s d. 1,5s a.l1 = 100 m, l2 = 6,4 m. b.l1 = 64 cm, l2 = 100 cm. C©u 22: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 3s. Thêi c.l1 = 1 m, l2 = 64 cm. d.l1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm. gian ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ cã ly ®é x = 0,5A ®Õn vÞ trÝ cã li C©u 10: Mét con l¾c ®¬n dµi l = 2m dao ®éng t¹i n¬i cã ®é x = A lµ: gia tèc träng tr−êng g = 9,8 m/s2. Sè dao ®éng toµn phÇn a. 0,25s b. 0,375s c. 0,5s d. 0,75s nã sÏ thùc hiÖn ®−îc trong 5 phót lµ: C©u 23: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê ë møc mÆt a. 2 b. 22 c. 106 d. 234 biÓn vµ ë 290C, cã chu k× dao ®éng 2s. Thanh treo con C©u 11: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× T0 = 1s ë trªn Tr¸i l¾c lµm b»ng ®ång cã hÖ sè në dµi: α = 1,7.10-5 K-1. §Êt. BiÕt gia tèc träng tr−êng trªn Tr¸i §Êt lµ g0 = 9,8 m/s2 vµ trªn Sao Ho¶ lµ g = 3,7 m/s2. Trªn Sao Ho¶ chu 1. ë møc mÆt biÓn, nÕu nhiÖt ®é t¨ng lªn ®Õn 330C ®ång k× cña con l¾c nµy lµ: hå sÏ ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu trong mét ngµy a. T ≈ 1,63s b. T ≈ 0,61s c. T ≈ 2,66s d. T ≈ 0,37s. ®ªm? a.ChËm 2,94s b.Nhanh 2,94s c.ChËm 588s d.Nhanh 588s 2. §−a con l¾c lªn cao 4 km so víi mÆt biÓn, ®ång hå sÏ ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu trong mét ngµy ®ªm? 1
  2. NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 0280646625 Gi¶ sö nhiÖt ®é vÉn lµ 290C, gia tèc träng tr−êng ë mÆt C©u 32: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê ë møc mÆt ®Êt lµ g0, b¸n kÝnh Tr¸i §Êt R = 6400 km. biÓn vµ ë 300C. Thanh treo con l¾c lµm b»ng chÊt cã hÖ a. ChËm 108s b. Nhanh 108s c. ChËm 54s d. Nhanh 54s sè në dµi: α = 2.10-5 K-1. ë møc mÆt biÓn nÕu nhiÖt ®é lµ 3. NÕu ®em con l¾c xuèng hÇm má s©u 200m th× ®ång hå 200C ®ång hå sÏ ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu trong sÏ ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu trong mét ngµy mét ngµy ®ªm? ®ªm? Gi¶ sö nhiÖt ®é vÉn lµ 290C. a. ChËm 8,64s b. Nhanh 8,64s c. ChËm 6,8s d. Nhanh 6,8s a. ChËm 2,7s b. Nhanh 2,7s c. ChËm 1,35s d. Nhanh 1,35s C©u 33: Con l¾c Phu - c« ë nhµ thê th¸nh I - x¾c thµnh C©u 24: Mét con l¾c ®¬n cã d©y treo dµi l = 1m, vËt nÆng phè Xanh Pª - tÐc - bua lµ mét con l¾c ®¬n, gåm mét qu¶ cã khèi l−îng m = 100g, dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng nÆng cã khèi l−îng m = 5 kg, treo vµo trÇn vßm nhµ thê tr−êng g = π = 10 m/s2. 2 b»ng mét sîi d©y kh«ng träng l−îng, kh«ng gi·n, ®é dµi l 1. TÝnh chu k× khi con l¾c dao ®éng nhá? = 98 m. Gia tèc r¬i tù do ë Xanh Pª - tÐc - bua lµ g = a. 2s; b. 2s; c. 0,5s; d. 2s; 9,819 m/s2, vµ nhiÖt ®é trong nhµ thê lµ 200C. 2. TÝnh thêi gian ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ 1. TÝnh chu k× dao ®éng T cña con l¾c. biªn? a. 72,13s b. 19,85s c. 19,88s d. 21,50s a. 1 s b. 0,5s c. 1s d. 2s 2. NÕu treo con l¾c ®ã ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, chu k× C©u 25: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× 2s. NÕu t¨ng chiÒu dµi dao ®éng cña nã sÏ lµ bao nhiªu? BiÕt gia tèc r¬i tù do ë con l¾c thªm 20,5 cm th× chu k× dao ®éng lµ 2,2s. T×m gia thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 9,787 m/s2. tèc träng tr−êng t¹i n¬i lµm thÝ nghiÖm? a. 19,85s b. 19,88s c. 26,35s d. 21,50s a. g = 9,810 m/s2 b. g = 9,752 m/s2 3. Con l¾c ph¶i cã ®é dµi b»ng bao nhiªu ®Ó khi treo ë 2 c. g = 9,725 m/s d. g = 9,625 m/s2 thµnh phè Hå ChÝ Minh nã vÉn dao ®éng víi chu k× nh− C©u 26: T¹i mét ®Þa ®iÓm A mét con l¾c ®¬n chiÒu dµi 99 cò? cm cã chu k× dao ®éng 2s. a. 98,87m b. 96,78m c. 97,68m d. 97,86m 1. Gia tèc träng tr−êng t¹i A cã gi¸ trÞ b»ng: C©u 34: Mét con l¾c ®¬n cã d©y treo dµi 100 cm, vËt a. 9,76 m/s2 2 b. 9.86 m/s2 nÆng khèi l−îng 1 kg dao ®éng víi biªn ®é gãc α 0 = 0,1 c. 10 m/s d. 9,92 m/s2 2. §em con l¾c ®Õn ®Þa ®iÓm B, ng−êi ta thÊy con l¾c rad t¹i n¬i cã g = 10 m/s2. C¬ n¨ng cña con l¾c lµ: a. 0,1J b. 0,5J c. 0,01J d. 0,05J thùc hiÖn ®−îc 100 dao ®éng mÊt 199s. Hái gia tèc träng tr−êng t¹i B t¨ng hay gi¶m bao nhiªu phÇn tr¨m so víi C©u 35: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê ë mÆt ®Êt gia tèc träng tr−êng t¹i A. víi chu k× T = 2s. §−a con l¾c lªn cao h= 3200m so víi a. T¨ng 1% b. Gi¶m 1% mÆt ®Êt, gi¶ sö nhiÖt ®é kh«ng ®æi, b¸n kÝnh Tr¸i §Êt R = c. T¨ng 10% d. Gi¶m 10% 6400 km. Chu k× cña con l¾c khi ®ã b»ng: 3. Muèn con l¾c tren dao ®éng t¹i B víi chu k× 2s th× ph¶i a. 2,001s b. 2,0001s c. 2,0005s d. 3s lµm thÕ nµo? C©u 36: Mét con l¾c ®¬n cã khèi l−îng vËt nÆng m = 80g, a. T¨ng 10 mm b. Gi¶m 10 mm ®Æt trong mét ®iÖn tr−êng ®Òu cã vÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn c. T¨ng 1mm d. Gi¶m 1 mm tr−êng E th¼ng ®øng, h−íng lªn, cã ®é lín E = 4800 C©u 27: T¹i cïng mét n¬i: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 V/m. Khi ch−a tÝch ®iÖn cho qu¶ nÆng, chu k× dao ®éng dao ®éng víi chu k× T1. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi l2 cña con l¾c víi biªn ®é gãc nhá lµ T0 = 2s, t¹i n¬i cã g = dao ®éng víi chu k× T2. Chu k× cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi 10 m/s2. TÝch cho qu¶ nÆng ®iÖn tÝch q = 6.10-5 C th× chu (l1 + l2) lµ 2,7s, chu k× cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi (l1 - l2) lµ k× dao ®éng cña nã b»ng: 0,9s. Chu k× dao ®éng cña hai con l¾c cã chiÒu dµi l1 vµ l2 a. 1,6s b. 1,72s c. 2,5s d. 2,33s lÇn l−ît lµ: C©u 37: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 2s. Qu¶ a. T1 = 2,0s; T2 = 1,8s b. T1 = 2,2s; T2 = 1,8s cÇu cña con l¾c cã kÝch th−íc nhá vµ khèi l−îng m = 0,1 c. T1 = 2,0s; T2 = 2,2s d. T1 = 1,8s; T2 = 2,0s kg ®−îc tÝch ®iÖn d−¬ng q = 1,2.10-6C. Ng−êi ta treo con C©u 28: Trong mét kho¶ng thêi gian, mét con l¾c thùc l¾c trong mét ®iÖn tr−êng ®Òu cã c−êng ®é E = 105 V/m vµ ph−¬ng n»m ngang so víi mÆt ®Êt. Cho g = π = 10 hiÖn ®−îc 60 dao ®éng. T¨ng chiÒu dµi cña nã thªm 44 2 cm th× trong cïng kho¶ng thêi gian ®ã, con l¾c thùc hiÖn m/s2. Chu k× dao ®éng cña con l¾c trong ®iÖn tr−êng ®Òu ®−îc 50 dao ®éng. T×m chiÒu dµi ban ®Çu cña con l¾c? lµ? a. 1m b. 120 cm c. 200 cm d. 0,5 m. a. 1,993 s b. 2,2s c. 3,86s d. 3,953s C©u 29: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê ë møc mÆt C©u 38: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng 0,628s biÓn vµ ë 150C, cã chu k× dao ®éng T = 2,000s. Thanh mang ®iÖn tÝch q = 10-7C. Cho g = π = 10 m/s2. §Æt con 2 treo con l¾c cã hÖ sè në dµi: α = 5,0.10-5 K-1. NÕu nhiÖt ®é t¨ng lªn ®Õn 350C ®ång hå sÏ ch¹y chËm bao nhiªu l¾c trong ®iÖn tr−êng ®Òu E = 104V/m cã ph−¬ng th¼ng trong mét ngµy ®ªm (24h)? ®øng. Khèi l−îng qu¶ nÆng cña con l¾c lµ 10g. a. 432s b. 43,2s c. 4,32s d. 21,6s 1. Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi ®iÖn tr−êng ®Òu C©u 30: T¹i cïng mét n¬i: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 h−íng xuèng d−íi lµ? dao ®éng víi chu k× T1 = 1,5 s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã a. 0,625s b. 0,629s c. 0,619s d. 0,631s ®é dµi l2 dao ®éng víi chu k× T2 = 0,9 s. Chu k× cña con 2. Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi ®iÖn tr−êng ®Òu l¾c ®¬n cã ®é dµi (l1 - l2) t¹i n¬i ®ã lµ: h−íng lªn trªn lµ? a. 0,7 s b. 1 s c. 1,2 s d. 1,4 s a. 0,625s b. 0,629s c. 0,619s d. 0,631s C©u 31: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê ë mÆt ®Êt. C©u 39: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 1m ®−îc treo vµo §−a con l¾c lªn cao h= 1,6 km so víi mÆt ®Êt, ®ång hå trÇn mét chiÕc xe ch¹y nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a, khi sÏ ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu trong mét ngµy ®ã ë vÞ trÝ c©n b»ng ng−êi ta thÊy d©y treo hîp víi ph−¬ng th¼ng ®øng mét gãc 600. Cho g = π = 10 m/s2. 2 ®ªm? Gi¶ sö nhiÖt ®é kh«ng ®æi, b¸n kÝnh Tr¸i §Êt R = 6400 km. Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi ®ã lµ: a. Nhanh 216s b. ChËm 312s c. Nhanh 21,6sd. ChËm 21,6s a. 2,8s b. 2s c. 1,8s d. 1,4s 2 -------------------------- -----------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản