Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (21-27)

Chia sẻ: heoxinhkute2

Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (21-27). Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

Nội dung Text: Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (21-27)

Trắc nghiệm
quy luật phân li độc lập Mendel
(21-27)


21. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu
gen AaBbDd x aaBBDd với các
gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho ở
thế hệ sau:
A. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen
B. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen
C. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen
D. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen
22. Trong quy luật di truyền phân
ly độc lập với các gen trội là trội
hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác
nhau bởi n cặp tương phản thì: ở
F2 số kiểu gen dị hợp là :
A. 4n
B. 2n
n
C. 3
D. 1
23. Trong quy luật di truyền phân
ly độc lập với các gen trội là trội
hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác
nhau bởi n cặp tương phản thì: ở
F2 số kiểu gen đồng hợp là:
A. (1:1)n
B. 4
n
C. 2
D. 4n
24. Ở đậu Hà Lan gen A quy định
hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt
trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này
di truyền phân ly độc lập với nhau:
Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu
hình nhiều nhất:
A. AaBb x aabb
B. Aabb x aaBb
C. AaBb x AaBb
D. Tất cả đều đúng
25. Ở đậu Hà Lan gen A quy định
hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt
trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này
di truyền phân ly độc lập với nhau:
Để thu được hạt vàng trơn phải
thực hiện giao phấn giữa các cá thể
bố mẹ có kiểu gen:
A. AaBb x AABB
B. aaBB x Aabb
C. AABB x aabb
D. tất cả đều đúng
26. Ở đậu Hà Lan gen A quy định
hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt
trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này
di truyền phân ly độc lập với nhau:
Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan
mang kiểu hình trội, thế hệ sau
được tỉ lệ 50% vang trơn : 50% lục
trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có
kiểu gen:
A. AABb B. Aabb
C. AaBb
D. AaBB
27. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm
trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường
đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết
Có thể có bao nhiêu kiểu gen đồng
hợp tử trong số các kiểu gen nói
trên?
A. 0
B. 4
C. 1
D. 5
Đáp án :
1. C 2. 3. D 4. 5. D 6. C 7. D 8.
A A B
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
A B D B B A A D
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
B B D B D D C D
25. 26. 27.
D D B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản