Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
14
download

Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các phương pháp chọn lọc (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án)

  1. Câu 1 Trong ch n gi ng, ngư i ta s d ng hai lo i phương pháp ch n l c ch y u là ch n l c…(L: hàng lo t; C: cá th ) t c ch n l c theo ki u hình và ch n l c…(L: hàng lo t; C: cá th ) t c ch n l c theo ki u gen. Đ l a ch n phương pháp ch n l c thích h p ngư i ta ph i căn c vào…(G: ki u gen; H: ki u hình; D: h s di truy n) c a tính tr ng. A) C, L, D B) L, C,G C) L, C, H D) L, C, D Đáp án D Câu 2 H s di truy n minh ho A) T tr ng c a hai y u t di truy n và bi n d B) T tr ng c a hai y u t gen và môi trư ng C) T tr ng c a hai y u t ki u gen và ki u hình D) T tr ng c a hai y u t đ t bi n và bi n d t h p Đáp án B Câu 3 Phát bi u dư i đây là không đúng A) H s di truy n cho th y m c đ nh hư ng c a t ng gen lên tính tr ng so v i n hư ng c a toàn b ki u gen B) H s di truy n cho th y m c đ nh hư ng c a toàn b ki u gen lên tính tr ng so v i nh hư ng c a môi trư ng C) H di truy n cao cho th y tình tr ng ph thu c ch y u vào gen D) H s di truy n cho th y tính tr ng ít ph thu c vào gen Đáp án A Câu 4 Trong ch n l c hàng lo t, ngư i ta d a vào…(H: ki u hình; G: ki u gen; K:c ki u gen l n ki u hình) đ ch n t trong qu n th …(M: m t cá th , N: m t nhóm cá th ) có các tính tr ng đáp ng m c tiêu ch n gi ng đ làm gi ng .A) H, M B) K, M C) G, N D) H, N Đáp án D Câu 5 Trong ch n l c hàng lo t c a các cây dư c ch n s đư c…(R: gieo tr ng riêng r thành các dòng khác nhau; C: tr n l n đ tr ng v sau; T: cho t th m t cách ch t ch ). Qua so sánh năng su t trung bình c a…(S: v sau so vơí gi ng ban đ u; D: gi a các dòng và so sánh v i gi ng ban đ u) s đánh giá đư c hi u qu ch n l c. .A) R, D B) R; G C) C; S D) T; D Đáp án C Câu 6 Trong ch n l c gi ng hàng lo t cây t th , đ đem l i hi u qu ch n l c quá trình s đư c th c hi n:
  2. .A) Không th th c hi n ch n l c hàng lo t B) M tl n C) nhi u l n D) M t ho c nhi u l n Đáp án -D Câu 7 Trong ch n l c hàng lo t cây giao ph n, đ đem l i hi u qu ch n l c quá trình ch n l c s đư c th c hi n: .A) Không th th c hi n ch n l c hàng lo t đư c B) M tl n C) nhi u l n D) M t ho c nhi u l n Đáp án C Câu 8 T i sao nh ng cây t th ph n có th ch c n ch n l c hàng lo t m t l n đã đem l i hi u qu ? A) Do chúng có ki u gen đ ng nh t, đ thu n ch ng cao B) Do chúng th hi n hi n tư ng ưu th lai C) Do chúng có th sinh s n dinh dư ng D) A, C đúng Đáp án A Câu 9 T i sao nh ng cây giao ph n ph i ch n l c hàng lo t nhi u l n m i đem l i hi u qu ? A) Do qu n th có ki u gen không đ ng nh t B) Do chúng th hi n hi n tư ng ưu th lai C) Do chúng không có th sinh s n dinh dư ng D) Do chúng có hi n tư ng thoái hoá gi ng Đáp án A Câu 10 Chon l c hàng lo t có ưu đi m: A) Đơn gi n, ít t n kém nên có th áp d ng r ng rãi B) Đ t hi u qu đ i v i nh ng tính tr ng có h s di truy n cao C) T p trung đư c các thư ng bi n D) T t c đ u đúng Đáp án A Câu 11 ch n l c hàng lo t có như c đi m A) ch căn c trên ki u hình, không ki m tra đư c ki u gen B) ch có th áp d ng đ i v i nh ng tính tr ng có h s di truy n th p C) ch có th áp d ng đ i vơí nh ng tính tr ng có h s di truy n cao D) A, C đúng Đáp án -D Câu 12 N i dung nào dư i đây nói v phương pháp ch n l c hàng lo t là không đúng: A) Có hi u qu đ i v i nh ng h s di truy n th p B) Có kh năng nh m l n vơí thư ng bi n C) Phương pháp đơn gi n, ít t n kém, có th áp d ng r ng rãi
  3. D) Do ch căn c trên ki u hình, không ki m tra đư c ki u gen c a cá th nên vi c c ng c , tích lu các bi n d có l i thư ng lâu có k t qu Đáp án A Câu 13 Ch n l c hàng lo t đư c s d ng trong th c ti n chăn nuôi và tr ng tr t nh m m c đích: A) ch n l c hàng lo t là phương pháp dùng đ ph c tráng nh ng gi ng đã khu v c hoá B) Ch n l c hàng lo t là phương pháp hưư hi u đ duy trì ch t lư ng năng su t c a gi ng khi đưa vào s n xu t đ i trà qua nhi u v C) Ch n l c hàng lo t là phương pháp đư c dùng đ cung c p gi ng cho s n xu t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 14 ch n l c hàng lo t có nh ng như c đi m nào dư i đây A) Có kh năng nh m l n v í thư ng bi n B) ch đ t hi u qu rõ đ i v i nh ng tính tr ng có h s di truy n cao C) Vi c c ng c , tích lu các bi n d có l i thương lâu có k t qu D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 15 Trong ch n gi ng cây tr ng, đ kh c ph c tình tr ng nh m l n v i thư ng bi n khi th c hi n phương pháp ch n l c hàng lo t, ngư i ta s d ng phương pháp: A) Cho t th ph n đ ki m tra gen B) ti n hành ch n l c trên các cá th có chung m t đi u ki n môi trư ng trong quá trình phát tri n C) ph i h p v i phương pháp gây đ t bi n nhân t o trong quá trình ch n l c D) Nhân các cá th đã đư c ch n lên theo t ng dòng và theo dõi qua nhi u th h đ đánh giá s n đ nh c a ki u gen Đáp án B Câu 16 S dĩ trong ch n l c hàng lo t khi ch n m t lo i cây t t có th l n l n các ki u gen t t do các y u t vi đ a hình, vi khí h u là do: A) ch căn c trên ki u hình trong quá trình ch n l c B) Các đ t bi n m i xu t hi n trong qu n th C) S xu t hi n các bi n d t h p trong qu n th D) T t c đ u đúng Đáp án A Câu 17 như c đi m nào dư i đây không ph i là ch n l c hàng lo t: A) Ch đ t hi u qu đ i v i tính tr ng có h s di truy n cao B) thư ng ch m có k t qu C) ch căn c trên ki u hình nên không ki m tra đư c ki u gen D) Khó áp d ng r ng rãi, đòi h i ph i có ngư i có trình đ chuyên môn cao Đáp án D
  4. Câu 18 Trong ch n l c cá th ; ngư i ta ch n trong qu n th kh i đ u…(M: m t cá th ; I: m t s ít cá th ) con cháu c a chúng s đư c…(G: cho giao ph i t do; D: nhân lên riêng r thành các dòng khác nhau ) do đó…(H: ki u hình; K: ki u gen) c a m i cá th ban đ u này s đư c ki m tra qua nhi u th h ) A) M; D; H B) M; D; K C) I; G; H; D) I; D; K Đáp án D Câu 19 Ch n l c cá th m t l n có th đư c áp d ng cho: A) Cây nhân gi ng vô tính B) Cây t th ph n C) Cây giao ph n D) Cây nhân gi ng vô tính và cây t th ph n Đáp án -D Câu 20 Phát bi u nào dư i đây là không đúng đ i v i ch n l c cá th : A) đư c ti n hành m t l n ho c nhi u l n tuỳ theo đ i tư ng ch n l c B) Đòi h i ph i có s theo dõi ch t ch , công phu C) Đươc th c hi n đ i v i lo i tính tr ng có h s di truy n th p D) Do ph i k t h p c đánh giá d a trên ki u hình và ki m tra ki u gen, nên k t qu ch m Đáp án D Câu 21 Trong ch n l c cá th đ ch n đư c nh ng dòng t t nh t ngư i ta ti n hành: A) ph i ch n l c cá th nhi u l n m i đ đ đánh gía B) So sánh gi a các dòng và so sánh v i gi ng kh i đ u C) K t h p c đánh giá d a trên ki u hình và ki m tra ki u gen D) t t c đ u đúng Đáp án B Câu 22 ch n l c cá th khi th c hi n trên đ i tư nglà cây nhân gi ng vô tính và cây t th ph n: A) Ch th c hi n m t l n là đã có k t qu B) ph i ch n l c cá th nhi u l n m i đ đ đánh giá C) ph i ti n hành giao ph n đ tránh tình tr ng thoái hoá gi ng D) Ti n hành lai gi a các dòng khác nhau sau khi ch n l c đ t o ưu th lai Đáp án A Câu 23 Trong ch n l c cá th các cây t th ph n ch c n th c hi n m t l n là đ do: A) Tránh tình tr ng thoái hoá gi ng do t th qua nhi u th h B) Dòng t th sinh s n sinh dư ng nên ki u gen không đ i qua các th h C) Dòng t th ph n có ki u gen khá đ ng nh t và n đ nh D) A và C đúng Đáp án C
  5. Câu 24 Trong ch n l c cá th các cây nhân gi ng vô tính ch c n th c hi n m t l n là đ do: A) Tránh tình tr ng thoái hoá gi ng B) Cây nhân gi ng vô tính sinh s n sinh dư ng nên kiêu gen không đ i qua các th h C) Cây nhân gi ng vô tính có ki u gen khá đ ng nh t D) Các tính tr ng có h s di truy n cao Đáp án B Câu 25 Ưu đi m c a phương pháp ch n l c cá th A) Phương pháp h u hi u đ duy trì ch t lư ng, năng su t c a gi ng khi đưa vào s n xu t đ i trà qua nhi u v B) D áp d ng r ng rãi C) Đơn gi n, ít t n kém D) Đ t hi u qu nhanh, chính xác Đáp án D Câu 26 như c đi m c a phương pháp ch n l c cá th A) Ch s d ng đư c đ i v i lo i tính tr ng có h s di truy n th p B) Đòi h iph i có s theo dõi ch t ch , công phu C) Khó áp d ng r ng rãi, đòi h i ph i có ngư i có trình đ chuyên môn cao D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 27 Đ i v i cây giao ph n, ph i ch n l c cá th nhi u l n m i đ đ đánh giá do: A) Khó xác đ nh cây b , con cháu c a m t cây ban đ u thư ng không đ ng nh t v ki u gen và ki u hình B) Khó xác đ nh cây m , con cháu c a m t cây ban đ u thư ng không đ ng nh t v ki u gen và ki u hình C) D nh m l n gi a thư ng bi n và bi n d di truy n D) Có nhi u tính tr ng x u do gen l n xu t hi n tr ng thái đ ng h p Đáp án A Câu28 S khác bi t gi a ch n l c hàng lo t và ch n l c cá th th hi n : A) ch n l c hàng lo t ch áp d ng cho các tính tr ng co h s di truy n cao B) ch n l c hàng lo t b t bu c ph i ch n l c nhi u l n m i cho k t qu C) ch n l c hàng lo t khó áp d ng r ng rãi D) ch n l c hàng lo t đánh giá d a tren đánh giá ki u hình và ki m tra ki u gen Đáp án A Câu 29 đi m gi ng nhau gi a ch n l c hàng lo t và ch n l c cá th th hi n : A) Đ u căn c trên ki u hình đ đánh giá k t qu ch n l c B) đ u ph i ch n l c nhiêù l n ho c m t l n m i cho k t qu tuỳ theo t ng lo i đ i tư ng C) Đ u áp d ng cho các tính tr ng có h s di truy n th p D) Đ u cho k t quá nhanh chóng Đáp án B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản